[Εξώφυλο]

Καθορισμός αστικών υγρών αποβλήτων με τη χρήση ζεολιθικού τόφου. = Purification of urban wastewaters using zeolithic tuff.

Ιωάννα Μαρία Α. Πατσά, Βασίλειος Παπαδήμος

Περίληψη


Η κατεργασία αστικών υγρών αποβλήτων αρχικού pH 8,7, με τη χρήση Ζεολιθικού Τόφφου Πολύ Υψηκής Ποιότητας (ΖΤΠΥΠ), έδωσε διαυγές και απαλλαγμένο από οσμές νερό, με βελτιωμένα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, 13% για το pH, 25% για την περιεκτικότητα του Zn, 33% για την περιεκτικότητα του Fe, 97% για το χρώμα και αιωρούμενα στερεά, και 100% για την περιεκτικότητα του Cr. Συγκρίνοντας τις δύο κατεργασίες μεταξύ τους, αυτή με κροκιδωτικά και αυτή με ΖΤΠΥΠ, η χρήση του ΖΤΠΥΠ βελτιώνει επιπρόσθετα των καθαρισμό των αστικών υγρών αποβλήτων, κατά 2% τα αιωρούμενα στερεά, κατά 5% το pH, κατά 24% την περιεκτικότητα του Zn, κατά 33% την περιεκτικότητα του Fe, και κατά 37% την περιεκτικότητα του Cr. Η κατεργασία με την προσθήκη ΖΤΠΥΠ, έδωσε ως ίζημα, άοσμη και συνεκτική ζεο-λυματολάσπη, η οποία είναι κατάλληλη για ασφαλή απόθεση στο περιβάλλον, αλλά και για εδαφοβελτιωτικό.

The treatment of urban wastewater with initial pH 8.7, using Zeolitic Tuff of Very High Quality (ZTVHQ), resulted to clear and odorless water, with improved quality characteristics, 13% for the pH, 25% for the Zn content, 33% for the Fe content, 97% for the color and the suspended particles, and 100% for the Cr content. Comparing the two treatments with each other, that with coagulants and that with ZTVHQ, the use of ZTVHQ additionally improves the purification of urban wastewaters, by 2% for the suspended particles, by 5% for the pH, by 24% for the Zn content, by 33% for the Fe content, and by 37% for the Cr content. The treatment with the addition of ZTVHQ, gave as a sediment, odorless and cohesive zeo-sewagesludge, which is suitable for safe deposition in the environment, as well as for the reclamation of agricultural soils.

 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.