[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της πηγής Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας. = Geophysical investigation of the Agia Paraskevi spring by the use of electrical resistivity tomography.

Δημήτριος Μπαλντούμης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή των μεθόδων της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και συγκεκριμένα της ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση του υπεδάφους στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης με σκοπό τη διερεύνηση του μηχανισμού της πηγής της Αγίας Παρασκευής και τον χαρακτηρισμό της. Αρχικά, περιγράφεται η λιθολογία και η μορφολογία της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει το χωριό της Αγίας Παρασκευής και γίνεται λεπτομερής γεωλογική ανάλυση της περιοχής που έλαβε χώρα η έρευνα. Στη συνέχεια, η εργασία αυτή παρουσιάζει τις γεωφυσικές μεθόδους που λαμβάνουν χώρα σε έρευνες υπόγειου νερού, καθώς και την περιγραφή των ηλεκτρικών μεθόδων. Έπειτα, αναλύεται λεπτομερώς η πραγματοποίηση των μετρήσεων με αναφορά στον εξοπλισμό με τον οποίο έγιναν οι μετρήσεις. Στη συνέχεια, περιγράφεται η γεωφυσική μέθοδος που επιλέχθηκε σαν η πλέον κατάλληλη για την απεικόνιση του υπεδάφους, η βαθμονόμηση των τιμών των ειδικών ηλεκτρικών αντιστάσεων για τον μηχανισμό λειτουργίας καθώς και τον χαρακτηρισμό της πηγής, οι μετρήσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή έρευνας, η ερμηνεία και η αξιολόγησή τους με βάση τον στόχο της μελέτης. Τέλος, περιγράφονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η γεωφυσική έρευνα.

 

The present thesis focuses on the application of the resistivity method and particularly the electric tomography for the imaging of the hydrogeological structure in the region of Agia Paraskevi in Thessaloniki with the aim to investigate the mechanism and classify the source of Agia Paraskevi. First, the lithology and the morphology of the wider area is described, in which the village of Agia Paraskevi is situated and a detailed geological analysis of the region where the investigation takes place is presented. Subsequently, the geophysical methods that take place to groundwater prospection and the electrical methods applied are described. The equipment used for the measurements, data acquisition procedure and processing are described in the next chapter. Then, this thesis describes the geophysical method that was chosen as the most suitable for the imaging of subsoil, the calibration of the measured resistivity for the operational mechanism and the classification of the source, the measurements that were implemented in the investigated region and their interpretation and evaluation according to the purpose of this research. Finally, the conclusions of the geophysical investigation are demonstrated.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.