[Εξώφυλο]

Δευτερογενής εμφάνιση φλεβών ζεολίθου σε ανδεσίτη στην περιοχή Δαδιάς Έβρου: Ορυκτολογικά και Ορυκτοχημικά χαρακτηριστικά. = Secondary occurence of zeolite vein in andesite Dadia area Evros: Minerological and mineral-chemical characteristics.

Παύλος Κοπαλίδης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών μου. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της δευτερογενούς εμφάνισης ζεόλιθου σε φλέβες ανδεσίτη στην περιοχή Δαδιάς Έβρου. Σε δείγματα που συλλέχθηκαν από την περιοχή νοτίως του χωριού Κορνοφωλιά και ανατολικά του χωριού Δαδιά, εξετάζεται η δευτερογενής εμφάνιση φλεβών ζεόλιθου σε ενδιάμεσης σύστασης πυριγενές πέτρωμα (ανδεσίτης), για την ορυκτολογική τους σύσταση με την μέθοδο της περιθλασιομετρίας ακτίνων-Χ (XRD: X-Ray Diffraction) και για την ορυκτοχημική τους σύσταση με την μέθοδο μικροανάλυση Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive System (SEM-EDS). Η ανάθεση και επίβλεψη του θέματος έγινε από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Καντηράνη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την καθοδήγηση, τις συμβουλές, την βοήθειά του στο εργαστηριακό περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ, την αδιάκοπη παρότρυνσή του για την ολοκλήρωσή της παρούσας μελέτης και στην συνεισφορά του στη διεύρυνση των επιστημονικών μου οριζόντων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον ΕΤΕΠ του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας κ. Σταύρο Οικονομίδη για την πολύτιμη βοήθειά του και την καθοριστική
συνεισφορά του στο θέμα της μικροανάλυσης με το SEM-EDS. Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου, την γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου, που με στήριξαν και για την ανοχή που έδειξαν όχι μόνο σε όλο το διάστημα που εργαζόμουν για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας αλλά και σε όλη τη πορεία των σπουδών μου παρόλα τα προβλήματα, ιδιαίτερα αυτό λόγω της απόστασης (διαμένοντας στο Διδυμότειχο). Σαν ελάχιστο αντάλλαγμα, τους ευχαριστώ θερμά και τους αφιερώνω τη διπλωματική μου εργασία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.