[Εξώφυλο]

Γεωχημικά χαρακτηριστικά ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θάλασσα περιοχή του Β. Αιγαίο. = geochemical characteristics of hydrocarbons reservoirs in the marine region of North Aegean.

Πολυξένη Προδρομίδου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν γεωχημικά συνολικά 31 δείγματα θρυμμάτων από 4 υπεράκτιες γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, από την θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου και συγκεκριμένα από το κοίτασμα ‘’Πρίνος’’ στην θαλάσσια περιοχή της Καβάλας-Θάσου. Τα δείγματα ήταν ‘’πλυμένα’’, δηλαδή είχαν απαλλαχθεί από τον πολφό διάτρησης, ο οποίος αποτελείται από ένα μίγμα νερού, μπεντονίτη, βαρύτη και διάφορων πρόσθετων κατά περίπτωση. Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις, μεγάλη ποσότητα του βαρύτη παρέμεινε στα δείγματα, δίνοντας μεγάλα ποσοστά για το οξείδιο του βαρίου (1-10%). Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν η περιθλασιμετρία ακτινών Χ και η φασματομετρία φθορισμού ακτινών Χ, ενώ πραγματοποιήθηκε θέρμανση μέρους των δειγμάτων σε υψηλή θερμοκρασία (1050±2°Ϲ) για το υπολογισμό της απώλειας πύρωσης. Κατασκευάστηκαν διαγράμματα μεταβολής της απώλειας πύρωσης σε σχέση με το βάθος. Από τα αποτελέσματα της ορυκτολογικής ανάλυσης, κατασκευάστηκαν πίνακες ορυκτολογικλης σύστασης και εξήχθησαν συμπεράσματα όσον αφορά  την πηγή τροφοδοσίας των ορυκτών και έγινε αξιολόγηση του συγκολλητικού υλικού. Με βάση την ορυκτολογική σύσταση και τη χημική ανάλυση εκτιμήθηκε η προέλευση των κλαστικών συστατικών και το γεωτεκτονικό καθεστώς που επικρατούσε κατά την απόθεσή τους. Για να διαπιστωθεί οποιοσδήποτε εμπλουτισμός  έγινε σύγκριση της χημικής σύστασης κύριων στοιχείων των δειγμάτων με τη μέση σύσταση του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού των ψαμμιτών. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξήχθησαν συμπεράσματα για την εξέλιξη της διαγένεσης στην λεκάνη, την λιθολογία των δειγμάτων και την αρχική περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.

The present thesis deals with the geochemical study of 31 cuttings sample from 4 offshore deep wells from the marine region of N. Aegean sea and in particular from ‘’Prinos’’ field in the marine region of Kavala-Thassos. The samples were ‘’washed’’, meaning that they were relieved from the drilling mud which consists of water, bentonite, baryte and various other additives. As shown in the analysis, large quantity of baryte remained in the sample giving large barium oxide record (1-10%). The analyzes conducted were X ray diffraction and X ray fluorescence, while heating part of the samples at high temperature (1050±2°Ϲ) took place in order to calculate the Loss of Ignition (LoI). From the results of the mineralogical analysis, mineralogical composition tables were constructed and conclusions were made, regarding the source of mineral supply and evaluation of the cement material. Based on the mineral composition and the chemical analysis, the origin of the classical components and the geotectonic regime prevailing at their deposition. To determine any enrichment, the chemical composition of the main elements of the samples was compared with the average composition of the upper continental crust of the sandstone. Finally, according to the results, conclusions were extracted for the basin’s diagenetic evolution, lithology of the samples and the initial organic matter content.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.