[

Δίκτυα συσχέτισης κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου. = Correlation networks of branches of the greek stock market.

Μιχαήλ Θεοδωρίδης

Περίληψη


Τις τελευταίες δεκαετίες ένας νέος κλάδος έρευνας έχει κάνει την εμφάνιση του, όπου θεωρίες και μέθοδοι της φυσικής χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών δεδομένων. Ο κλάδος αυτός ονομάζεται Οικονοφυσική, όπου σκοπός είναι η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την περιγραφή, εκτίμηση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Πολλές μελέτες εστιάζουν την προσοχή τους και εξετάζουν ενδελεχώς τις συσχετίσεις της χρονοσειράς ενός χρηματιστηριακού δείκτη ή και μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς πιθανή αύξηση της μεταβλητότητας επιφέρει και αύξηση της αβεβαιότητας. Για τη μελέτη της αλληλοεξάρτησης και συσχέτισης μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών ενός πολυμεταβλητού δυναμικού συστήματος ή στοχαστικής διαδικασίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι με γραμμικά ή μη γραμμικά μέτρα. Στις περισσότερες μεθόδους που εφαρμόζονται, κόμβοι είναι οι μεταβλητές και συνδέσεις η συσχέτιση ή η εξάρτηση που έχουν. Στη παρούσα διπλωματική ακολουθείται μια διαφορετική προσέγγιση, όπου αναλύονται δύο μέτρα γραμμικής συσχέτισης, η ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης (Canonical Correlation Analysis) και η διασυσχέτιση (Cross-Correlation) δημιουργώντας δίκτυα συσχέτισης με κόμβους να είναι οι ομάδες των μεταβλητών και συνδέσεις οι συσχετίσεις που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους. Πραγματοποιείται εφαρμογή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και επιλέγονται οι κλάδοι που διαπραγματεύονται οι μετοχές για την περίοδο 2007 – 2011, όπου η περίοδος χωρίζεται σε χρονικά παράθυρα. Για την μελέτη των δικτύων και τις αλληλοεπιδράσεις των δομικών μονάδων χρησιμοποιούνται στατιστικά μέτρα δικτύων και τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.