[Εξώφυλο]

Χρωστικές ορυκτές πρώτες ύλες της Κύπρου: ορυκτολογικά, χημικά και χρωματικά χαρακτηριστικά. = Natural pigments of Cyprus: Mineralogical, chemical and color characteristics.

Μάρκος Ν. Ιωαννίδης

Περίληψη


Γεωλογικά η Κύπρος χωρίζεται σε 4 γεωλογικές ζώνες: τη ζώνη Τροόδους, τη ζώνη Αυτόχθονων Ιζηματογενών Πετρωμάτων, τη ζώνη ή σύμπλεγμα Μαμωνίων και τη ζώνη Κερύνειας. Οι ορυκτές χρωστικές πρώτες ύλες της Κύπρου εντοπίζονται στη ζώνη του Τροόδους. Στην παρούσα μελέτη συλλέχθηκαν 8 δείγματα από διαφορετικές περιοχές της ζώνης Τροόδους. Τα δείγματα μελετήθηκαν με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτινών-Χ (XRD) για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της ορυκτολογικής τους σύστασης. Η χημική σύσταση των κύριων στοιχείων των δειγμάτων μετρήθηκε με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF). Οι χρωματομετρικές παραμέτροι μετρήθηκαν σε χρωματόμετρο και μετέπειτα έγινε μετατροπή τους στο Σύστημα Αποχρώσεων Munsell. H ανάλυση της περιθλασιμετρίας ακτινών-Χ (XRD) έδειξε: α) τα καστανοκίτρινα δείγματα είναι ώχρες και αποτελούνται κυρίως από γκαιτίτη σε ποσοστό μέχρι 92%, β) τα σκούρα καστανά δείγματα είναι ούμβρες και αποτελούνται κυρίως από οξείδια-υδροξείδια του μαγγανίου (μαγγανίτης, θοδοροκίτης, γρουτίτης) ενώ περιείχαν γκαιτίτη σε μεγάλο ποσοστό και αργιλικά ορυκτά σε μικρότερο ποσοστό, γ) το μαύρο δείγμα είναι κόνδυλος μαγγανίου και αποτελείται αποκλειστικά από οξείδια-υδροξείδια του μαγγανίου (μαγγανίτη και πυρολουσίτη) και δ) στα κόκκινα δείγματα η χρωστική είναι ο αιματίτης όπου η περιεκτικότητά του φτάνει μέχρι 25%. Οι χημικές αναλύσεις των κύριων στοιχείων στα 8 δείγματα με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων-Χ έδειξαν: i) SiO2 (0,06-91,09 %κ.β.), ii) το TiO2 μετρήθηκε σε 3 δείγματα σε πολύ χαμηλά ποσοστά (0,02-0,07 %κ.β.), iii) το  Al2O3 μετρήθηκε σε 7 δείγματα (0,26-8,12 %κ.β.), iv) Fe2O3t  (2,35-82,48 %κ.β.), v) το MnO βρέθηκε σε 6 δείγματα (0,03-80,71 %κ.β.), vi) το MgO μετρήθηκε σε 5 δείγματα σε χαμηλά ποσοστά (0,24-0,74 %κ.β.), vii) το CaO μετρήθηκε σε 5 δείγματα (0,01-8,06 %κ.β.), viii) το Na2O μετρήθηκε σε 4 δείγματα (0,01-0,35 %κ.β.), ix) το K2O μετρήθηκε σε 4 δείγματα σε χαμηλά ποσοστά (0,10-0,19 %κ.β.), x) το P2O5  μετρήθηκε σε 1 δείγμα (0,09 %κ.β.) και τέλος xi) το SO3 μετρήθηκε σε 1 δείγμα (17.36 %κ.β.). Οι συσχετισμοί μεταξύ της ορυκτολογίας και των κύριων χρωματικών παράμετρων έδειξαν: α) τα μη μεταλλικά ορυκτά έχουν θετική συσχέτιση με τις χρωματικές παραμέτρους Υ και L* όπου ο χαλαζίας έχει τη σημαντικότερη επίδραση, β) ο γκαιτίτης παρουσιάζει θετική συσχέτιση με όλες κύριες τις χρωματικές παραμέτρους, γ) τα μαγγανιούχα ορυκτά παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με όλες τις κύριες χρωματικές παραμέτρους. Οι συσχετισμοί μεταξύ της χημικής σύστασης και των κύριων χρωματικών παραμέτρων έδειξαν: α) οι χρωματικές παράμετρος L* και Υ παρουσιάζουν αντίστοιχες συσχετίσεις και εμφανίζουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το MnO, ισχυρή θετική συσχέτιση με το TiO2, αρκετά ισχυρή θετική συσχέτιση με το K2O, θετική τάση συσχέτισης με το SiO2, β) η χρωματική παράμετρος a* παρουσιάζει ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το MnO, ισχυρή θετική συσχέτιση με το CaO, αρκετά ισχυρή θετική συσχέτιση με το Al2O3 και μια τάση θετικής συσχέτισης με το SiO2, γ) η χρωματική παράμετρος b* παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με τα στοιχεία TiO2 και Na2O, αρκετά ισχυρή θετική συσχέτιση με το Fe2O3t και το K2O, αρκετά ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το MgO και ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το MnO. Τα αποτελέσματα της χρωματομετρίας έδειξαν ότι στο σύστημα αποχρώσεων Munsell αποδίδει πολύ καλά το μακροσκοπικό χρώμα του δείγματος.

Geologically Cyprus is divided into four geological zones: the Troodos zone, the Autochthonous Sedimentary Rocks zone, the Mammonian zone and the Kyrenia zone. The mineral pigment raw materials of Cyprus are located in the Troodos zone. In the present study, eight samples were collected from different areas of the Troodos zone. The samples were investigated by the X-Ray Diffraction (XRD) method, for the qualitative and quantitative determination of their mineralogical composition. The chemical composition of the major elements of the samples was measured by the X-Ray Fluorescence (XRF) method. The colorimetric parameters were measured on a colorimeter and subsequently converted to the Munsell Tint System. The X-Ray Diffraction (XRD) analysis showed: a) The brownish-yellow samples are ochres and are mainly composed from goethite in percentage up to 92%, b) The dark brown samples are umbers and consist mainly of manganese oxides-hydroxides (manganite, todorokite, groutite), while they contained goethite in a large percentage and clay minerals in a smaller percentage, c) The black sample is manganese nodule and consists exclusively of manganese oxides-hydroxides (manganite and pyrolusite) and d) In the red samples the pigment is hematite, where its content reaches up to 25%. The chemical analyzes of major elements in the 8 samples, using the X-ray fluorescence method showed: i) SiO2 (0.06-91.09 wt%), ii) the TiO2 was measured in 3 samples at very low percentages (0,02-0,07 wt%), iii) the Al2O3 was measured in 7 samples (0.26-8.12 wt%), iv) Fe2O3t  (2.35-82.48 wt%), v) the MnO was measured in 6 samples (0.03-80.71 wt%), vi) the MgO was measured in 5 samples at low percentages (0.24-0.74 wt%), vii) the CaO was measured in 5 samples (0.01-8.06 wt%), viii) the Na2O was measured in 4 samples at low percentages (0.01-0.35 wt%), ix) the K2O was measured in 4 samples at low percentages (0.10-0.19 wt%), x) the P2O5 was measured in 1 sample (0.09 wt%) xi) the SO3 was measured in 1 sample (17.36 wt%). The correlations between mineralogy and the main chromatic parameters showed: a) non-metallic minerals have a positive correlation with the chromatic parameters Y and L* where quartz has the most significant effect, b) geothite has a positive correlation with all the main chromatic parameters, c) manganese minerals have a negative correlation with all the main chromatic parameters. The correlations between the chemical composition and the main chromatic parameters showed: a) the chromatic parameters L* and Y have strong negative correlation with MnO, strong positive correlation with TiO2, quite strong positive correlation with K2O, positive correlation trend with SiO2, b) the chromatic parameter a* shows a strong negative correlation with MnO, strong positive correlation with CaO, quite strong positive correlation with Al2O3 and positive correlation trend with SiO2, c) the chromatic parameter b* shows strong positive correlation with the TiO2 and Na2O, quite strong positive correlation with Fe2O3t and K2O,  quite strong negative correlation with MgO and strong negative correlation with MnO. The results of the colorimetry showed that the Munsell system attributes very realistic the macroscopic color of the studied samples.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση

ASTM D1925 (1970). Standard Test Method for Yellowness Index of Plastics.

ASTM E313 (2010). Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates.

Boyle J.F. (1984). The origin and geochemistry of the metalliferous sediments of the Troodos massif, Cyprus, Unpublished PhD. Thesis. Univ. Edinburgh.

Commission International de l’Eclairage (CIE) (1931). The CIE-XYZ Color Coordinate System.

Commission International de l’Eclairage (CIE) (1964). CIE- 1964 Color Standard.

Commission International de l’Eclairage (CIE) (1976). CIE 1976 L*A*B* Colour Space

Commission International de l’Eclairage (CIE) (1986). CIE S002-1986. CIE standard colorimetric observers.

Clube T.M. and Robertson A.H.F. (1986). The palaeorotation of the Troodos microplate, Cyprus, in the Late Mesozoic Early Cenozoic plate tectonic framework of the Eastern Mediterranean. Surveys in Geophysics, 8, 375-437.

Clube T.M., Creer K.M., and Robertson A.H.F. (1985). The palaeorotation of the Troodos microplate. Nature, 63, 522-525.

Constantinou G. (1972). The geology and genesis of the sulphide ores of Cyprus. Ph.D. thesis, Imperial College, University of London.

Constantinou G. and Govett G.J. (1972). Genesis of sulphide deposits, ochre and umber of Cyprus. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. 81, B34-46.

Corliss J.B. (1971). The Origin of Metal-Bearing Submarine Hydrothermal Solutions. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 76(33), 8128-8138.

Deer W.A., Howie R.A. and Zussman J. (1992). An Introduction to the Rock-Forming Minerals, 2nd edn. Longman, London, 696 p.

Ducloz C. (1964). Notes on the Geology of the Kyrenia Range. Cyprus Geological Survey Department, Annual Report for 1963, Nicosia.

Ducloz C. (1965). Revision of Pliocene and Quaternary Stratigraphy of the Central Mesaoria. Cyprus Geological Survey Department, Annual Report for 1964, Nicosia.

Eichholz D. (1965). Theophrastus, De Lapidibus. (D. E. Eichholz, Επιμ.) Oxford: Clarendon Press.

Elderfield H., Gas, I.G., Hammond A., and Bear L.M. (1972). The Origin of Ferromanganese Sediments Associated with the Troodos Massif of Cyprus. Sedimentology, 19(1-2), 1-19.

Goffer Z. (2007). Archaeological Chemistry (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Guinier A. (1963). X-Ray diffraction in crystals, imperfect crystals and amorphous bodies. Freeman H.W. and Company, San Francisco, 378 p.

Hatton G.D., Shortland, A.J., and Tite M.S. (2008). The production technology of Egyptian blue and green frits from second millennium BC Egypt and Mesopotamia. Journal of Archaeological Science, 35(6), 1591-1604.

Hernaz A., Gavira-Vallejo J.M., Ruiz-Lopez J.F., Martin S., Maroto-Valiente A., Balbin-Behrmann R., Menéndez M., Alcolea‐González J.J. (2012). Spectroscopy of Palaeolithic rock paintings from the Tito Bustillo and El Buxu Caves, Asturias, Spain. Journal of Raman Spectroscopy, 43(11), 1644-1650.

Hradil D., Grygar T., Hradilová J., and Bezdička P. (2003). Clay and iron oxide pigments in the history of painting. Applied Clay Science, 22(5), 223-236.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A., and Paraskevopoulos K. (2006). Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A., and Christaras B. (1999). Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32, 546-551.

Lauer J.P. and Barry P. (1976). Etude paleomagnetique des ophiolites de Chypre. C. R. Acad. Sei., (265), 1365-1368.

Mantis M. (1970). Upper Cretaceous-Tertiary Foraminiferal Zones in Cyprus. Cyprus Research Centre, Epithris 3, 227-241.

Mastrotheodoros G., Beltsios K.G., and Zacharias N. (2010). Assessment of the production of antiquity pigments through experimental treatment of ochres and other iron based precursors. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 10(1), 37-59.

McCallum J.E. (1989). Sedimentation and tectonics of the Plio-Pleistocene of Cyprus. Unpublished Ph.D. thesis. University of Edinburgh.

Moores E.M. and Vine F.J. (1971). The Troodos massif, Cyprus and other ophiolites as oceanic crust: evaluation and implications. Phil Trans Roy Soc, A(268), 443-446.

Pliny (1857). The natural history of Pliny (v. 6). (J. Bostock, & H. T. Riley., Μεταφρ.) London: H. G. Bohn.

Poole A. and Robertson A.H.F. (1991). Quaternary uplift and sea-level change at an active plate boundary, Cyprus. Journal of the Geological Society, 148(5), 909-921.

Pradel T., Salvado N., Hatton G.D., and Tite M.S. (2006). Physical processes involved in production of the ancient pigment, Egyptian blue. Journal of the American Ceramic Society, 89(4), 1426-1431.

Robertson A.H.F. (1975). Cyprus umbers: basalt-sediment relationships on a Mesozoic ocean ridge. Journal of Geological Society of London, 131, 511-531.

Robertson A.H.F. (1977). The Kannaviou Formation, Cyprus: volcaniclastic sedimentation of a probable late Cretaceous volcanic arc. Journal of the Geological Society, 134, 269-292.

Robertson A.H.F. (1990). Tectonic evolution of Cyprus. Proceedings of the Symposium "Troodos 1987" (pp. 235-253). Nicosia: Cyprus Geological Survey Department.

Robertson A.H.F. (1998). Tectonic significance of the Eratosthenes Seamount: a continental fragment in the process of collision with a subduction zone in the eastern mediterranean (Ocean drilling program leg 160). Tectonophysics, 63-82.

Robertson A.H.F. (2000). Tectonic evolution of Cyprus in its Easternmost Mediterranean setting. Proceedings 3rd International Conference on the Geology of the Eastern Mediterranean (pp. 11-44). Nicosia: Cyprus Geological Survey Department.

Robertson A.H.F. and Hudson J.D. (1973). Cyprus umbers: Chemical precipitates on a Tethyan ocean ridge. Earth Planetary Science Letters, 18, 93-101.

Robertson A.H.F. and Hudson J.D. (1974). Pelagic sediments in the Cretaceous and Tertiary history of the Troodos Massif, Cyprus. International Association of Sedimentologists, 403-436.

Schildgen T.F., Cosentino D., Bookhagen B., Niedermann S., Yıldırım C., Echtler H., Wittmann H. and Strecker M.R. (2012). Multi-phased uplift of the southern margin of the Central Anatolian plateau, Turkey: A record of tectonic and upper mantle processes. Earth and Planetary Science Letters, 317, 85-95.

Tite M.S., Bimson M. and Cowell M.R. (1984). Technological examination of Egyptian blue. In: Lambert, J.B. (Ed.), Archaeological Chemistry III. American Chemical Society Advances in Chemistry Series No. 205, pp. 215-242. Washington, DC.

Vitruvius (1914). Ten books on Architecture. (M. Hicky Morgan, Μεταφρ.) Cambridge: Harvard University Press.

Ελληνική

Αλεξοπούλου-Αγοράνου Α. και Χρυσουλάκης Γ. (1993). Θετικές Επιστήμες και Έργα Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Γκόνη.

Βιτρούβιος (2010). Περί Αρχιτεκτονικής Βιβλία I-V, VI-X. (Λέφας, Μεταφρ.) Αθήνα.

Δρακούλης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. και Στεργίου Α. (2005). Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της νήσου Μήλου. 2ο

Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, 55-63.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. και Δρακούλης Α. (2004). Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτίο Ελληνικής. Γεωλογικής. Εταιρείας., 36(1), 446-453.

Κωνσταντίνου Γ. και Παναγίδης Ι. (2013). Κύπρος και Γεωλογία: Επιστήμη - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Λευκωσία, Κύπρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Μουντράκης Δ.Μ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Ορφανάκος Β.Κ. (2004). Χρωματομετρία- Βασικές Αρχές. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.

Πλίνιος (1994). Περί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, 35ο βιβλίο της Φυσικής Ιστορίας. (Α. Λεβίδης , Επιμ., & Τ. Ρούσσος, Μεταφρ.) Αθήνα.

Διαδικτυακές Πηγές

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης: http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Εφαρμογές

WallkillColor CMC18. Munsell Conversion Software for PC (v. 12.18.5f, ©2010).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.