[Εξώφυλο]

Ορυκτολογία ποτασσικών και νατριοασβεστούχων ζωνών εξαλλοίωση από πορφυριτικά κοιτάσματα της Ελλάδας (Μαρώνεια και Λαύριο). = Mineralogy of potassic-sodic-calcic zones of porphyry systems in Greece (Maronia and Lavrion).

Μαργαρίτα Βασίλειος Μέλφου

Περίληψη


Η ποτασσική και η νατριοασβεστούχα εξαλλοίωση είναι δύο από τις κύριες ζώνες εξαλλοίωσης των πορφυριτικών συστημάτων και σχετίζονται με την παρουσία K και Na-Ca από τα υδροθερμικά ρευστά, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα ο υδροθερμικός βιοτίτης και καλιούχος άστριος χαρακτηρίζουν την ποτασσική ζώνη και ο αλβίτης, ο ακτινόλιθος και ο διοψίδιος τη νατριοασβεστούχα. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές χωρικά και χρονικά αυτές οι ζώνες αλληλοεπικαλύπτονται. Έτσι προκύπτει μία υβριδική ζώνη, η ποτασσική-νατριοασβεστούχα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η ορυκτολογία της ποτασσικής-νατριοσβεστουχας ζώνης δύο πορφυριτικών συστημάτων της Ελλάδας, της Μαρώνειας και της Πλάκας Λαυρίου. Το πορφυριτικό σύστημα Cu-Mo-Re-Au της Μαρώνειας σχετίζεται με την διείσδυση ενός πορφυριτικού μικρογρανίτη μέσα στο πλουτωνίτη της Μαρώνειας στην ευρύτερη μάζα της Ροδόπης, ενώ το πορφυριτικό σύστημα του Λαυρίου σχετίζεται με την διείσδυση του πορφυριτικού  γρανοδιορίτη της Πλάκας μέσα στο μεταμορφικό σύμπλεγμα της Αττικο-κυκλαδικής μάζας. Στην περίπτωση της Μαρώνειας η κύρια παραγένεση της ποτασσικής-νατριοασβεστούχας εξαλλοίωσης είναι χαλαζίας + βιοτίτης + καλιούχος άστριος + μαγνητίτης + πλαγιόκλαστα (αλβίτης – ανδεσίνης – ολιγόκλαστο και λαβραδορίτης) + ακτινόλιθος + πυρόξενος + ασβεστίτης + επίδοτο + αλλανίτης + τιτανίτης. Χαρακτηριστικές είναι οι Α- και Β-τύπου χαλαζιακές φλέβες μέσα στον μικρογρανίτη. Στη Πλάκα Λαυρίου η χαρακτηριστική παραγένεση της ζώνης αυτής είναι χαλαζίας + βιοτίτης + καλιούχος άστριος + πλαγιόκλαστο (ολιγόλαστο-ανδεσίνης) + ακτινόλιθος + κλινοπυρόξενος (διοψίδιος) + αλλανίτης + τιτανίτης + απατίτης. Η εξαλλοίωση αυτή συνδέεται με ένα πυκνό σύπμλεγμα χαλαζιακών φλεβών.

The potassic and sodic-calcic alteration are two of the main alteration zones of porphyry deposits. They are associated with addition of K and Na-Ca from the hydrothermal fluids, respectively. More specifically, hydrothermal biotite and K-feldspar characterize the potassic alteration, while hydrothermal albite, actinolite and diopside characterize the sodic-calcic alteration zone. Quite commonly these two alteration zones overlap each other spatially and temporally, and as a result an hybridic potassic-sodic-calcic zone is formed. This diploma thesis deals with the mineralogy of the potassic-sodic-calcic zones of two porphyry deposits in Greece, in Maronia and in Plaka of Lavrion. The Cu-Mo-Re-Au porphyry system of Maronia is associated with the intrusion of a porphyritic microgranite in the Maronia pluton at the Rhodope massif. The studied alteration is related with A- and B-type veins. The porphyry system of Lavrion is ascosiated with the intrusion of the Plaka granodiorite at the Attico-Cycladic metamporphic core complex. The studied alteration is associated with a dense system of sheeted quartz veins. The main assemblage of the potassic-sodic-calcic alteration in Maronia is quartz + biotite+ K-feldspar + magnetite + plagioclase (albite – andesine – oligoclase and labradorite) + actinolite + pyroxene + calcite + epidote + allanite + titanite. In Plaka of Lavrion the main assemblage of the potassic-sodic-calcic alteration is quartz + biotite + K-Feldspar + plagioclase (oligoclase – andesine) + actinolite + clinopyroxene (diopside) + allanite + titanite + apatite.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Altherr, R., & Siebel, W. (2002). I-type plutonism in a continental back-arc setting: Miocene granitoids and monzonites from the central Aegean Sea, Greece. Contributions to Mineralogy and Petrology, 143(4), 397-415.

Berger, A., Schneider, D. A., Grasemann, B., & Stockli, D. (2013). Footwall mineralization during late Miocene extension along the west Cycladic detachment system, Lavrion, Greece. Terra Nova, 25(3), 181-191.

Berger, B. R., Ayuso, R. A., Wynn, J. C., & Seal, R. R. (2008). Preliminary model of porphyry copper deposits. US geological survey open-file report, 1321, 55.

Bertrand, G., Cassard, D., Arvanitidis, N., Stanley, G., the EuroGeoSurvey Mineral Resources Expert Group (2016). Map of critical raw material deposits in Europe. Energy Procedia, 97, 44-50.

Bertrand, G., Guillou-Frottier, L., and Loiselet, C. (2014). Distribution of porphyry copper deposits along the western Tethyan and Andean subduction zones: Insights from a paleotectonic approach. Ore Geology Reviews, 60, 174-190.

Biggazzi G, Del Moro A, Innocenti F, Kyriakopoulos K, Manetti P, Papadopoulos P, Norelli P, Magganas A (1989) The magmatic intrusive complex of Petrota, West Thrace: age and geodynamic significance. Geol Rhodopica 1:290-297.

Blundell, D., Arndt, N., Cobbold, P. R., and Heinrich, C. (2005). 9: Processes of tectonism, magmatism and mineralization: Lessons from Europe. Ore Geology Reviews, 27(1), 333-349.

Bonev, N. G., & Stampfli, G. M. (2003). New structural and petrologic data on Mesozoic schists in the Rhodope (Bulgaria): geodynamic implications. Comptes Rendus Geoscience, 335(8), 691-699.

Bonev, N., Burg, J. P., & Ivanov, Z. (2006). Mesozoic–Tertiary structural evolution of an extensional gneiss dome—the Kesebir–Kardamos dome, eastern Rhodope (Bulgaria–Greece). International Journal of Earth Sciences, 95(2), 318-340.

Bonev, N., Marchev, P., Moritz, R., & Collings, D. (2015). Jurassic subduction zone tectonics of the Rhodope Massif in the Thrace region (NE Greece) as revealed by new U–Pb and 40 Ar/39 Ar geochronology of the Evros ophiolite and high-grade basement rocks. Gondwana Research, 27(2), 760-775.

Bonsall, T. A., Spry, P. G., Voudouris, P. C., Tombros, S., Seymour, K. S., & Melfos, V. (2011). The geochemistry of carbonate-replacement Pb-Zn-Ag mineralization in the Lavrion district, Attica, Greece: Fluid inclusion, stable isotope, and rare earth element studies. Economic Geology, 106(4), 619-651.

Bröcker, M., Bieling, D., Hacker, B., & Gans, P. (2004). High‐Si phengite records the time of greenschist facies overprinting: implications for models suggesting mega‐detachments in the Aegean Sea. Journal of Metamorphic Geology, 22(5), 427-442.

Brun, J. P., and Sokoutis, D. (2007). Kinematics of the southern Rhodope core complex (North Greece). International Journal of Earth Sciences, 96(6), 1079-1099.

Brun, J. P., Faccenna, C., Gueydan, F., Sokoutis, D., Philippon, M., Kydonakis, K., & Gorini, C. (2016). The two-stage Aegean extension, from localized to distributed, a result of slab rollback acceleration. Canadian journal of earth sciences, 53(11), 1142-1157.

Burg J.P. (2012). Rhodope: from Mesozoic convergence to Cenozoic extension. Review of petro-structural data in the geochronological frame. Journal of Virtual Explorer 42, paper 1, 44 p.

Cheliotis, I. (1986). Geology, mineralization and rock geochemistry of a volcanic-sedimentary formation in the Xylagani-Maronia area, NE Greece. Unpublished MSc thesis, University of Leicester, UK.

Cheliotis, I. (1986). Geology, mineralization and rock geochemistry of a volcanic-sedimentary formation in the Xylagani-Maronia area, NE Greece. Unpublished MSc thesis, University of Leicester, UK.

Christofides G., Pecskay Z., Eleftheriadis G., Soldatos T. and Koroneos A. (2004). The Tertiary Evros volcanic rocks (Thrace, northeastern Greece): petrology and K/Ar geochronology. Geologica Carpathica-Bratislava, 55, 397-410.

Cooke, D. R., Hollings, P., Wilkinson, J. J., & Tosdal, R. M. (2014). Geochemistry of porphyry deposits.

Del Moro, A., Innocenti, F., Kyriakopoulos, C., Manetti, P. and Papadopoulos, P. (1988). Tertiary granitoids from Thrace (Northern Greece): Sr isotopic and petrochemical data. N. Jb. Min. Abh., 159, 113-135.

Del Moro, A., Innocenti, F., Kyriakopoulos, C., Manetti, P., & Papadopoulos, P. (1988). Tertiary granitoids from Thrace (Northern Greece): Sr isotopic and petrochemical data. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 159(2), 113-115.

Ersoy, E. Y., and Palmer, M. R. (2013). Eocene-Quaternary magmatic activity in the Aegean: implications for mantle metasomatism and magma genesis in an evolving orogeny. Lithos, 180, 5-24.

Forster, M. A., & Lister, G. S. (2005). Several distinct tectono-metamorphic slices in the Cycladic eclogite–blueschist belt, Greece. Contributions to Mineralogy and Petrology, 150(5), 523-545.

Fytikas, M., Innocenti, F., Manetti, P., Peccerillo, A., Mazzuoli, R., & Villari, L. (1984). Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. Geological Society, London, Special Publications, 17(1), 687-699.

Halley, S., Dilles, J. H., & Tosdal, R. M. (2015). Footprints: hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits. Society of Economic Geologists Newsletter, 100, 12-17.

Holliday, J. R., & Cooke, D. R. (2007). Advances in geological models and exploration methods for copper±gold porphyry deposits. In Proceedings of exploration (Vol. 7, pp. 791-809).

Hurtig, N. C., & Williams-Jones, A. E. (2015). Porphyry-epithermal Au-Ag-Mo ore formation by vapor-like fluids: New insights from geochemical modeling. Geology, 43(7), 587-590.

Jolivet, L., & Brun, J. P. (2010). Cenozoic geodynamic evolution of the Aegean. International Journal of Earth Sciences, 99(1), 109-138.

Jolivet, L., Faccenna, C., Huet, B., Labrousse, L., Le Pourhiet, L., Lacombe, O., Lecomte, E., Burov, E., Denèle, Y., Brun, J.-P., Philippon, M., Paul, A., Salaün, G., Karabulut, H., Piromallo, C., Monié, P., Gueydan, F., Okay, A.I., Oberhänsli, R., Pourteau, A., Augier, R., Gadenne, L., Driussi, O. (2013). Aegean tectonics: Strain localisation, slab tearing and trench retreat. Tectonophysics, 597, 1-33.

Kydonakis, K., Brun, J. P., and Sokoutis, D. (2015). North Aegean core complexes, the gravity spreading of a thrust wedge. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120(1), 595-616.

Kyriakopoulos K (1987) A geochronological, geochemical and mineralogical study of some Tertiary plutonic rocks of the Rhodope Massif and their isotopic characteristics. PhD Thesis, University of Athens, Greece (in Greek).

Kyriakopoulos, K. (1987). A geochronological, geochemical and mineralogical study of some Tertiary plutonic rocks of the Rhodope massif and their isotopic characteristics. University of Athens.

Liati, A., Skarpelis, N., & Pe-Piper, G. (2009). Late Miocene magmatic activity in the Attic-Cycladic Belt of the Aegean (Lavrion, SE Attica, Greece): implications for the geodynamic evolution and timing of ore deposition. Geological Magazine, 146(5), 732-742.

Magganas, A. C. (1988). Mineralogical, petrological and geochemical study of metabasic and metaultrabasic rocks of the Circum-Rhodope belt in Thrace. Unpublished Ph. D. Thesis, University of Athens, Greece.

Magganas, A. C. (2002). Constraints on the petrogenesis of Evros ophiolite extrusives, NE Greece. Lithos, 65(1-2), 165-182.

Magganas, A., Sideris, C., & Kokkinakis, A. (1991). Marginal basin—volcanic arc origin of metabasic rocks of the Circum-Rhodope Belt, Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 44(3-4), 235-252.

Marchev, P., Kaiser-Rohrmeier, M., Heinrich, C., Ovtcharova, M., von Quadt, A., and Raicheva, R. (2005). 2: Hydrothermal ore deposits related to post-orogenic extensional magmatism and core complex formation: The Rhodope Massif of Bulgaria and Greece. Ore Geology Reviews, 27(1), 53-89.

Marinos, G., & Makris, J. (1975). Geological and geophysical considerations of new mining possibilities in Laurium, Greece. Ann Geol Pays Hellen, 27, 1-10.

Meinhold, G., & Kostopoulos, D. K. (2013). The Circum-Rhodope Belt, northern Greece: age, provenance, and tectonic setting. Tectonophysics, 595, 55-68.

Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., & Larionov, A. N. (2010). Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229(4), 207-223.

Melfos, V., & Voudouris, P. (2016). Fluid evolution in Tertiary magmatic-hydrothermal ore systems at the Rhodope metallogenic province, NE Greece. A review. Geologia Croatica, 69(1), 157-167.

Melfos, V., & Voudouris, P. (2017). Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration. Ore Geology Reviews, 89, 1030-1057.

Melfos, V., Vavelidis, M., Christofides, G., & Seidel, E. (2002). Origin and evolution of the Tertiary Maronia porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece. Mineralium Deposita, 37(6-7), 648-668.

Melfos, V., Voudouris, P., Vavelidis, M., Spry, P.G. (2008). Microthermometric results and formation conditions of a new intrusion-related Bi-Te-Pb-Sb±Au deposit in the Kavala pluton, Greece. Proceedings of the XIII All-Russian conference on thermobaro-geochemistry in conjunction with IV APIFIS symposium, Moscow, 2, 165-168.

Menant, A., Jolivet, L., Tuduri, J., Loiselet, C., Bertrand, G., & Guillou-Frottier, L. (2018). 3D subduction dynamics: A first-order parameter of the transition from copper-to gold-rich deposits in the eastern Mediterranean region. Ore Geology Reviews, 94, 118-135.

Moritz, R., Marton, I., Ortelli, M., Marchev, P., Βουδούρης, Π., Bonev, N., ... & Cosca, M. (2010). A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary Eastern Rhodopes: coincidence with Late Eocene-Early Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (ΑΠΘ), 100, 351-358.

Papadopoulos, P. (1982). Geological map of Greece, Maronia sheet, scale 1: 50.000. ΙGΜΕ, Athens.

Papadopoulou L. 2003. Mineral phase equilibria, crystallization conditions and evolution of the Maronia pluton, Thrace, Greece. Ph.D. thesis, University of Thessaloniki, 342 p (in Greek with English abstract).

Papadopoulou, L., Christofides, G., Koroneos, A., Bröcker, M., Soldatos, T., and Eleftheriadis, G. (2004). Evolution and origin of the Maronia pluton, Thrace, Greece: Proceedings of the 10th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece, 36, 568–577.

Papanikolaou, D. J. (1987). Tectonic evolution of the Cycladic blueschist belt (Aegean Sea, Greece). In Chemical transport in metasomatic processes (pp. 429-450). Springer, Dordrecht.

Pe-Piper (1998). The nature of Triassic extension-related magmatism in Greece: evidence from Nd and Pb isotope geochemistry. Geological Magazine, 135(03), 331-348.

Pe-Piper, G., & Piper, D. J. (2002). The igneous rocks of Greece.

Perkins R.J., Cooper F.J., Condon D.J., Tattitch B. and Naden J. (2018). Post-collisional Cenozoic extension in the northern Aegean: The high-K to shoshonitic intrusive rocks of the Maronia Magmatic Corridor, northeastern Greece. Lithosphere (in press).

Pettke, T., Oberli, F., & Heinrich, C. A. (2010). The magma and metal source of giant porphyry-type ore deposits, based on lead isotope microanalysis of individual fluid inclusions. Earth and Planetary Science Letters, 296(3-4), 267-277.

Richards, J. P. (2003). Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation. Economic Geology, 98(8), 1515-1533.

Richards, J. P. (2011). Magmatic to hydrothermal metal fluxes in convergent and collided margins. Ore Geology Reviews, 40(1), 1-26.

Richards, J. P. (2011). Magmatic to hydrothermal metal fluxes in convergent and collided margins. Ore Geology Reviews, 40(1), 1-26.

Richards, J. P., & Mumin, A. H. (2013). Magmatic-hydrothermal processes within an evolving Earth: Iron oxide-copper-gold and porphyry Cu±Mo±Au deposits. Geology, 41(7), 767-770.

Ring, U., Glodny, J., Will, T., Thomson, S., (2010). The Hellenic subduction system: highpressure metamorphism, exhumation, normal faulting, and large-scale extension. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 38, 45–76.

Scheffer, C., Tarantola, A., Vanderhaeghe, O., Voudouris, P., Rigaudier, T., Photiades, A., ... & Alloucherie, A. (2017). The Lavrion Pb-Zn-Fe-Cu-Ag detachment-related district (Attica, Greece): Structural control on hydrothermal flow and element transfer-deposition. Tectonophysics, 717, 607-627.

Scheffer, C., Vanderhaeghe, O., Lanari, P., Tarantola, A., Ponthus, L., Photiades, A., France, L. (2016). Syn- to post-orogenic exhumation of metamorphic nappes: structure and thermobarometry of the western Attic-Cycladic metamorphic complex (Lavrion, Greece). J. Geodyn. 96, 174–193.

Scheffer, C., Vanderhaeghe, O., Lanari, P., Tarantola, A., Ponthus, L., Photiades, A., & France, L. (2016). Syn-to post-orogenic exhumation of metamorphic nappes: Structure and thermobarometry of the western Attic-Cycladic metamorphic complex (Lavrion, Greece). Journal of geodynamics, 96, 174-193.

Scheffer, C., Vanderhaeghe, O., Tarantola, A., Lanari, P., Ponthus, L., France, L., & Photiades, A. (2015, April). Tectonic evolution of the western boundary of the Attico-Cycladic complex (Lavrio, Greece). In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 17).

Seedorff, E., Dilles, J. H., Proffett, J. M., Einaudi, M. T., Zurcher, L., Stavast, W. J. A., ... & Barton, M. D. (2005). Porphyry deposits: Characteristics and origin of hypogene features. Economic Geology 100th anniversary volume, 29, 251-298.

Sillitoe, R. H. (2010). Porphyry copper systems. Economic geology, 105(1), 3-41.

Singer, D. A., Berger, V. I., Menzie, W. D., & Berger, B. R. (2005). Porphyry copper deposit density. Economic Geology, 100(3), 491-514.

Skarpelis, N. (2007). The Lavrion deposit (SE Attica, Greece): geology, mineralogy and minor elements chemistry. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 183(3), 227-249.

Skarpelis, N., Tsikouras, B., & Pe-Piper, G. (2008). The Miocene igneous rocks in the Basal Unit of Lavrion (SE Attica, Greece): petrology and geodynamic implications. Geological Magazine, 145(1), 1-15.

Spry, P. G., Mathur, R. D., Bonsall, T. A., Voudouris, P. C., & Melfos, V. (2014). Re–Os isotope evidence for mixed source components in carbonate-replacement Pb–Zn–Ag deposits in the Lavrion district, Attica, Greece. Mineralogy and Petrology, 108(4), 503-513.

Tsokas, G. N., Stampolidis, A., Angelopoulos, A. D., & Kilias, S. (1998). Analysis of potential field anomalies in Lavrion mining area, Greece. Geophysics, 63(6), 1965-1970.

von Braun, E. (1993). The Rhodope question viewed from eastern Greece. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 406-418.

Voudouris P. (2006). A comparative mineralogical study of Te-rich magmatic-hydrothermal systems in northeastern Greece, Mineralogy and Petrology 87: 241-275.

Voudouris P. (2013b). Oligocene-Miocene porphyry Cu-Mo-Au-Re and epithermal Au-Ag-Te deposits in northern Greece: characteristics and genetic relationships. In: Miškovic A. and Hart C. (eds) Western Tethyan Metallogeny Project, 1st Technical Meeting Report, Izmir, Turkey, 163-182.

Voudouris P., Melfos V., Spry P.G., Kartal T., Schleicher H., Moritz R., Ortelli M. (2013). The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo±Re±Au deposit, Northern Greece: Mineralogical and fluid inclusion constrains on the evolution of a telescoped porphyry-epithermal system. Canadian Mineralogist, 51, 411-442.

Voudouris P., Melfos V., Spry P.G., Moritz R., Papavassiliou C., Falalakis G. (2011). Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology, 103, 79-100.

Voudouris P.C., Melfos V., Spry P.G., Bindi L., Kartal T., Arikas K., Moritz R., Ortelli M. (2009). Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the Pagoni Rachi-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit, Northern Greece: Implications for the rhenium geochemistry of porphyry style Cu-Mo and Mo mineralization. Canadian Mineralogist, 47, 1013-1036.

Voudouris, P. C., Melfos, V., Spry, P. G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., ... and Ortelli, M. (2009). Rhenium-rich molybdenite and rheniite in the Pagoni Rachi Mo–Cu–Te–Ag–Au prospect, northern Greece: implications for the Re geochemistry of porphyry-style Cu–Mo and Mo mineralization. The Canadian Mineralogist, 47(5), 1013-1036.

Voudouris, P. C., Melfos, V., Spry, P. G., Kartal, T., Schleicher, H., Moritz, R., and Ortelli, M. (2013a). The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo±Re±Au deposit, Northern Greece: Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of a telescoped porphyry-epithermal system. The Canadian Mineralogist, 51(2), 253-284.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Bonsall, T. A., Tarkian, M., & Solomos, C. (2008b). Carbonate-replacement Pb–Zn–Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94(1-2), 85.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Bonsall, T., Tarkian, M., & Economou-Eliopoulos, M. (2008a). Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology, 93(1-2), 79-110.

Κονοφάγος Κ. (1980) Το Αρχαίο Λαύριο και η Ελληνική Τεχνική Παραγωγής Αργύρου. Εκδοτική Ελλάδος Α.Ε., Αθήνα, 459 σελ.

Μελφος, Β. (1995). Ερευνα των βασικών και ευγενών μετάλλων στην Περιροδοπική ζώνη της Θράκης (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας).

Παπαδοπούλου, Λ., Χριστοφίδης, Γ., Κορωναίος, Α. Α., Brocker, M., Σολδάτος, Τ., & Ελευθεριάδης, Γ. (2004). Evolution and origin of the Maronia pluton, Thrace, Greece. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36(1), 568-577.

Χριστοφίδης, Γ., Σολδάτος, Τ., (2011) Οπτική ορυκτολογία - Στοιχεία Οπτικής Κρυσταλλογραφίας - Πετρογενετικά Ορυκτά. Εκδόσεις Γιαχούδη, 273 σ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.