[Εξώφυλο]

Οριοθέτηση κατάλληλων θέσεων για ΧΥΤΑ σε επιλεγμένη περιοχή του Νόμου Χαλκιδικής με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/GIS. = Determination of suitable landfill sites in the country of Chalkidiki using Geographical Information Systems/ GIS

Ελένη Ιωάννης Παραστατίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εύρεση κατάλληλων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε επιλεγμένη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ ΓΣΠ (Geographical Information Systems/GIS). Ο εντοπισμός  κατάλληλων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των αστικών περιοχών παγκοσμίως. Η αστικοποίηση σε συνδυασμό με την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων. Οι ΧΥΤΑ αποτελούν χώρους ειδικά διαμορφωμένους στους οποίους πραγματοποιείται η ταφή των απορριμμάτων. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν για συγκεκριμένα χρονικά διάστημα και έπειτα από κάποια χρόνια, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο κύκλος ζωής τους, ανακάμπτεται η λειτουργία τους και ξεκινάει η αποκατάσταση τους. Οι ΧΥΤΑ λειτουργούν για περίπου τριάντα έτη και έπειτα ξεκινάει η αποκατάσταση τους με την πραγματοποίηση κάποιων έργων με στόχο την επαναφορά του περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία απαιτείται συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση των υπόγειων υδροφόρων με τελικό στόχο την πλήρη αποκατάσταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που έχει προκληθεί από την ταφή των απορριμμάτων. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν εννέα (9) παράμετροι, σύμφωνα με τους οποίους  προέκυψε ο τελικός χάρτης στον οποίο παρουσιάζονται οι πιο κατάλληλες περιοχές για την απόθεση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την καταλληλότητα τους.

The aim of this bachelor thesis is to determine suitable landfill sites in the country of Chalkidiki using Geographical Information Systems (GIS). The identification of suitable landfill sites is one of the major problems of urban areas on a global scale. Urbanization combined with improved living standards are factors that contribute to the gradual increase in generated waste volume. Landfill sites are specially-designed areas where solid waste is appropriately disposed. These spaces operate for a certain period of time within a cycle that comes to its end after some years whereby the restoration of those places begins. Landfill sites operate for thirty years before their restoration process begins which is done through environment-enhancing projects. This restoration is a process which requires continuous monitoring of underground aquifers with the ultimate goal of restoring the environmental burden caused by landfill sites. Nine (9) criteria were selected in order to create the final map which shows the most suitable areas for the disposal of solid waste according.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία

Αντωνίου, Σ. (2010): Χαρτογράφηση περιοχών του δικτύου Natura 2000 με χρήση τεχνικών Γεωπληροφορικής, Θεσσαλονίκη, σελ.15, 19, 23, 46, 48 (Διπλωματική εργασία).

Αργυρίου, Α., Γαγλία, Α., Δασκαλάκη, Ε., Ζαχαρίας, Π., Κατσανός, Δ., Κοντογιαννίδης, Σ., Λαδόπουλος, Γ., Λαδόπουλος, Ι. (2012): Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών, Αθήνα, σελ. 6,7,19,21,24,34.

Βουδούρης, Κ. (2009): Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, υπόγεια νερά και περιβάλλον. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ.207-220, 231-241.

Βουδούρης, Κ. (2013): Τεχνική Υδρογεωλογία, υπόγεια νερά. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 220-221.

Ζόραπας, Β. (2010): Χωροθέτηση κατάλληλης θέσης για την απόθεση στερεών αποβλήτων με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και GIS: Παράδειγμα από το Νομό

Αργολίδας, Πάτρα, σελ. 7.

Καλλέργης, Γ. (2000): Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία, Τόμος Β’. Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθήνα, σελ. 150-153, 167, 193.

Καταφιώτη, Μ. (2008): Εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Ν. Χαλκιδικής όσον αφορά τα Βαρέα Μέταλλα, Πάτρα, σελ. 9,10,13 (Μεταπτυχιακή εργασία).

Μουντράκης, Δ. (2010): Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ. 49-80.

Μπακιρτζή, Ε., Πούλιος Κ. (2016): 2ηΑναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Σελ. 144-146.

Νιάρχος, Μ. (2009): Χωροθέτηση ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καβάλας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ GIS, Θεσσαλονίκη, σελ.43.

Φάττα, Δ. (2005): Διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Εργ. Μηχανικής Περιβάλλοντος. Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χατζηπαναγιώτου, Μ. (2014): Οριοθέτηση κατάλληλων θέσεων για Χ.Υ.Τ.Α στην περιοχή της Ζακύνθου με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ GIS, Θεσσαλονίκη, σελ. 51 (Διπλωματική εργασία).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Alavi, N., Goudarzi, G., Babaei, A. A., Jaafarzadeh, N., & Hosseinzadeh, M. (2013). Municipal solid waste landfill site selection with geographic information systems and analytical hierarchy process: a case study in Mahshahr County, Iran. Waste Management & Research, 31(1), 98-105.

Effat, H. A., Hegazy, M. N. (2012). Mapping potential landfill sites for North Sinai cities using spatial multicriteria evaluation. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 15(2), 125-133.

Διαδίκτυο

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012 Στοιχεία βάσης δεδομένων κάλυψης Corine Land Cover (CLC 2012), Pan-European.

https://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-hydro/viewΣτοιχεία βάσης δεδομένων υδρογραφικού δικτύου, Pan-European.

http://www.statistics.gr/statistics/pop Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

https://fodsakm.gr Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

http://wfdver.ypeka.gr Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.