[Εξώφυλο]

Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. = Extreme precipitation in Greece.

Μαρία-Όλγα Βουδούρη

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τους τις έντονες και μακράς διαρκείας βροχοπτώσεις. Η παρούσα εργασία αναλύει το φαινόμενο αυτό, ξεκινώντας με τη σύγκριση της βροχόπτωσης και της ακραίας εκδήλωσής της σε σχέση με τη γεωμορφολογία και το κλίμα της Ελλάδας. Στη συνέχεια, μελετά το φαινόμενο των ακραίων βροχοπτώσεων και την πρόγνωσή τους. Τέλος, αναφέρεται στις μελλοντικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου των ακραίων βροχοπτώσεων στον Ελλαδικό χώρο και συνοψίζει τα αίτια και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου φαινομένου.

In recent years , extreme weather conditions have been observed in Greece with their intense and long-lasting precipitation being the main feature. This study analyzes this phenomenon, starting with the comparison of the precipitation and its extreme form in relation to the geomorphology and the climate of Greece. Then, it studies the phenomena of extreme precipitation and their prediction. Finally, it refers to the future estimates of the evolution of the phenomenon of extreme precipitation in Greece and summarizes the causes and effects of this phenomenon.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωση

Αναγνωστοπούλου, Χ., Τολίκα, Κ., Μιχαηλίδου, Χ., Μαχαίρας, Π., 2006. «Μελέτη των ακραίων βροχοπτώσεων στον ελλαδικό χώρο: θεωρία και εφαρμογή των κατανομών GEV (Generalized Extreme Value distribution) και PARETO», 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας Κλιματολογίας & Φυσικής της ατμόσφαιρας, σσ. 17-24.

Δούκα Μ., 2018. Στατιστική μελέτη των έντονων βροχοπτώσεων στη Θεσσαλονίκη για την χρονική περίοδο 1947-2003. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, «Το κλίμα της Ελλάδας». Διαθέσιμο στο: http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology

Ζαμπάκας Ι., 1981. Γενική Κλιματολογία. Εκδόσεις Αθηνά

Ζερεφός, Χρ. (συντονιστής έκδοσης), 2011. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Επιτροπή

Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Τράπεζα της Ελλάδας.

Ιορδανίδου, Β., 2016. Μελέτη ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διδακτορική Διατριβή. Χανιά.

Καραγιαννίδης, Α., Καρακώστας, Θ., Μακρογιάννης, Τ., Μαχαίρας Π., 2008. «Συνοπτικά και δυναμικά χαρακτηριστικά επεισοδίων εξαιρετικής βροχόπτωσης στον Ελλάδικό χώρο», 9ο COMECAP, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, σσ.83-90.

Καραγιαννίδης, Α., 2009. Στατιστική, συνοπτική και δυναμική μελέτη επεισοδίων εξαιρετικής βροχόπτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη.

Κασσωμένος Π., Ευσταθίου Γ.Α., Λώλης Χ.Ι., 2014. «Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά επεισόδια στη χερσόνησο της Χαλκιδικής». Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Απόστολο Φλόκα. Πανεπιστήμιο Aθηνών, Aθήνα, σσ.75-81.

Κωστοπούλου Ε., Τολίκα Κ., Αναγνωστοπούλου Χ. Μαχαίρας Π., 2007. «Μελέτη της σχέσης των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσης με τύπους κυκλοφορίας στην ελληνική περιοχή», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Τόμος I. Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία-Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική εκπαίδευση. σσ. 327-335.

Μπαλαφούτης, Χ., Μαχαίρας, Π., 1985. Μαθήματα γενικής κλιματολογίας : με στοιχεία βιοκλιματολογίας. Θεσσαλονίκη, ΓΙΑΧΟΥΔΗ Ο.Ε.

Μπαλιούσκας, Γ., Πνευματικός, Ι., Τζανάκου, Μ., 2008. «Εκτίμηση των ημερησίων ανά έτος ακραίων τιμών βροχόπτωσης στον ελλαδικό χώρο», 9ο COMECAP, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, σσ. 441-448.

Οικονόμου, Ε., Κοτρώνη, Β., Λαγουβάρδος, Κ., 2006. «Πρόγνωση έντονων βροχοπτώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τη χρήση συστήματος εισαγωγής δορυφορικών και συνοπτικών παρατηρήσεων», 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας Κλιματολογίας & Φυσικής της ατμόσφαιρας, Αθήνα, σσ. 31-37.

Σαλβάνου, Ι.Μ., Μαυρομμάτης, Θ., Πεννάς, Π., Γκουντουβά, Ε., 2004. «Μελέτη τάσεων και συχνότητας ακραίων εποχιακών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων στην Ελλάδα», 7ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής Ατμόσφαιρας, Κύπρος, σσ. 728-735.

Σκλαβενίτη, Σ., 2013. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιοχικών κλιματικών μοντέλων για το παρόν κλίμα στον ελλαδικό χώρο». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Αθήνα.

Στάθης, Δ., 2015. Μαθήματα δασικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4657

Τολίκα, Κ., Αναγνωστοπούλου, Χ., Μαχαίρας, Π., 2004. «Μελέτη των τάσεων των ακραίων καιρικών συνθηκών στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο για το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. (Μέρος Ι-Βροχόπτωση)», 7ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής Ατμόσφαιρας, Κύπρος, σσ. 484-491.

Τολίκα, Κ., Κωστοπούλου, Ε., Τεγούλιας, Ι., Αναγνωστοπούλου, Χ., Μαχαίρας, Π., 2008. «Μελλοντικές εκτιμήσεις ακραίων βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών στη Μεσόγειο: Σενάρια τριών συγχρόνων δυναμικών μοντέλων», 9ο COMECAP, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, σσ.505-512.

Φειδάς, Χ., 2004. «Εφαρμογή τριών δορυφορικών τεχνικών για την εκτίμηση του ύψους της βροχής σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων στην Ελλάδα», 7ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής Ατμόσφαιρας, Κύπρος, σσ. 86-92.

Φλόκας, Απ., 1994. Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Ξενόγλωσση

Douka M., Karacostas T.S., Katragkou E., Anagnostolpoulou C., 2017. “Annual and Seasonal Extreme Precipitation Probability Distributions at Thessaloniki Based Upon Hourly Values”. In: Karacostas T., Bais A., Nastos P. (eds) Perspectives on Atmospheric Sciences. Springer Atmospheric Sciences. Springer International Publishing Switzerland, pp.521-527.

Feloni, E., Nastos, P.T., Matsangouras, I.T., 2017. “Seasonal synoptic characteristics of heavy rain events in the Attica region”. Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences, Vol. 1, pp. 391-396.

Houssos E. E., Bartzokas A., 2006. “Extreme precipitation events in NW Greece. Advances in Geosciences”, European Geosciences Union,7, pp.91-96. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00296832/document

Houssos, E. E., Lolis, C. J. and Bartzokas A., 2008. “Atmospheric circulation patterns associated with extreme precipitation amounts in Greece”. Advances in Geosciences, 17, 5–11.

IPCC, 2001, “Climate Change 2001: The Scientific Basis“, in Houghton, J.T.,Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell and C.A. Johnson (eds), Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University

Press, Cambridge, United Kingdom, and New York, NY, USA.

IPCC, 2007, “Climate change 2007: The physical science basis”, in Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor, H.L. Miller (eds), Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, New York.

IPCC, 2013, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Kioutsioukis, I., Melas, D., Zerefos, C., 2010. “Statistical assessment of changes in climate extremes over Greece (1955–2002)”, International Journal of Climatology, 30, pp.1723–1737.

Kostopoulou, E., Jones, P.D., 2005. “Assessment of climate extremes in the Eastern Mediterranean”. Meteorology and Atmospheric Physics, 89(1) pp.69-85.

Maheras P., Anagnostopoulou C., 2003. “Circulation Types and Their Influence on the Interannual Variability and Precipitation Changes in Greece”. In: Bolle HJ. (eds) Mediterranean Climate. Regional Climate Studies. Springer, Berlin, Heidelberg , pp.215-239.

Maheras, P., Tolika, K., Anagnostopoulou,C., Vafiadis, M., Patrikas, I. and Floca, H., 2004. “On the relationship between circulation types and changes in rainfall variability in Greece”, International Journal of Climatology, 24, pp. 1695-1712.

Nastos, P. T., and Zerefos, C. S.,2007. “On extreme daily precipitation totals at Athens, Greece”. Advances in Geosciences, European Geosiences Union, 10, pp. 59–66.

Nastos P.T., Zerefos C.S., 2008. “Decadal changes in extreme daily presipitation in Greece”, Advances in Geosciences, European Geosiences Union 16, pp.55-62.

Nastos, P.T., I.T., Matsangouras, , T.G., Chronis, 2014. Spatio-temporal analysis of lightning activity over Greece - Preliminary results derived from the recent state precision lightning network, Atmos. Res., 144, 207-217.

New, M., Todd, M., Hulme, M., Jones, P., 2001. “Precipitation measurements and trends in the twentieth century”. International Journal of Climatology 21, pp. 1922– 1999.

Oikonomou, Ch, Flocas, H.A., Hatzaki, M., Asimakopoulos, D.N., Giannakopoulos, C., 2008. “Future changes in the occurrence of extreme precipitation events in the Eastern Mediterranean”, Global Nest Journal, vol 10, pp. 255-262.

Sánchez, E., Gallardo, C., Gaertner, M.A., Arribas, A., Castro, M., 2004. “Future climate extreme events in the Mediterranean simulated by a regional climate model: a first approach”. Global and Planetary Change.44, pp.183-180.

Tolika K., Anagnostopoulou Chr., Machairas P., Kutiel H., 2007. “Extreme precipitation related to circulation types for four case studies over the Eastern Mediterranean”. Advances in Geosciences. Vol.12 , pp.87-93.

Tolika K., Anagnostolpoulou C., Maheras P., 2017. “Analysis of the Synoptic Conditions of the Extreme Rainfall Heights of 2014 in Thessaloniki”. In: Karacostas T., Bais A., Nastos P. (eds) Perspectives on Atmospheric Sciences. Springer Atmospheric Sciences. Springer International Publishing Switzerland.

Toreti, A., Xoplaki, E., Maraun, D., Kuglitsch, F. G., Wanner, H., and Luterbacher, J., 2010. “Characterisation of extreme winter precipitation in Mediterranean coastal sites and associated anomalous atmospheric circulation patterns”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, pp.1037-1050.

Tselepidaki, I., Zarifis, B., Asimakopoulos, D.N., 1992. “Low precipitation over Greece during 1989-1990”, Theoretical and Applied Climatology, 46, Springer-Verlag, Austria, pp.115-121.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.