[Εξώφυλο]

Αβαθής γεωθερμία και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Παράδειγμα εφαρμογής σε κατοικία στη Σιθωνία Χαλκιδικής. = Shallow geothermal systems and grond source heat pumps-Application in a summer residence in Sithonia (Chalkidiki, Northern Greece).

Θεοδώρα Κοτανίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αβαθή γεωθερμία και τους τρόπους αξιοποίησης της με τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στο Πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας εισάγονται βασικές γεωθερμικές έννοιες (γεωθερμικοί πόροι, γεωθερμικά συστήματα, χρήσεις της γεωθερμίας). Το Δεύτερο Κεφάλαιο αφορά ειδικότερα τα ρηχά γεωθερμικά συστήματα καθώς και την αξιοποίηση τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύονται τα συστήματα αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας (γεωεναλλάκτες, αντλίες θερμότητας, ταξινόμηση κυκλωμάτων και γεωεναλλακτών). Παρατίθενται επίσης τα πλεονεκτήματα χρήσης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) και χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών στον ελληνικό χώρο. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος ΓΑΘ, κυρίως για δροσισμό, σε εξοχική κατοικία έκτασης 450m2 στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Με σκοπό την ορθή επιλογή τύπου αντλίας θερμότητας, την σωστή διαστασολόγηση και την οικονομικότερη λειτουργία της πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης (TRT). Για την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος συστήματος ΓΑΘ κατακόρυφου γεωεναλλάκτη πραγματοποιήθηκαν 20 γεωτρήσεις στο βάθος των 100m, με την υδροφορία να εντοπίζεται στα 6-8m και την θερμοκρασία του νερού περίπου στους 18°C. Το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει άρτια από το καλοκαίρι του 2018.

This bachelor thesis is about shallow geothermal energy and its exploitation ways specifically ground source heat pumps. The First Chapter introduces some of the basic geothermal meanings and definitions (such as geothermal resources, geothermal systems, uses of geothermal energy). The Second Chapter especially refers to shallow geothermal systems and their exploitation in Greece and Europe. The Third Chapter elaborates on heat extraction systems of shallow geothermal energy (geo- exchangers, heat pumps, geo-exchanger and loop classifications). The dvantages of a geothermal heat pump and some typical examples of shallow geothermal uses in Greece are mentioned in this chapter, too. At the Fourth Chapter is represented an example of geothermal heat pump installation, especially for cooling, in a summer residence (total area 450m2) in Sithonia, Chalkidiki. A Thermal Response Test (TRT) took place at the summer residence area, in order to be able to choose the most suitable type of geothermal heat pump, to estimate the right size of heat pump unit and to achieve the lowest cost. For the installation of the close loop geothermal heat pump system that includes a vertical geo-exchanger were constructed 20 boreholes at the depth of 100m, the aquifer was located at the depth of 6-8 m and water temprature was 18°C. The system is expected to operate effectively since the Summer 2018.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διεθνής βιβλιογραφία

Kępińska, B. (2008) Geothermal Energy Use in Europe. 30th Anniversary Workshop, Geothermal Training Programme, Reykjavík, Iceland, 26-27 August 2008, 14 p.

Papachristou, M., Mendrinos, D., Dalampakis, P., Arvanitis, A., Karytsas, C. and Andritsos, N. (2016) Geothermal Energy Use, Country Update for Greece. European Geothermal Congress 2016, Strassburg, France, 19-24 Sept. 2016, 14 p.

Rybach, L., Brunner, M., Gorhan, H. (2000): Swiss Geothermal Update 1995-2000. In: Proc. World Geothermal Congress, Japan 2000, 413-426 p.

Sanner, B. (2003) Shallow Geothermal Energy, International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy. GHC Bulletin, Germany, 2003, 21p.

Sauer, M., Sanner, B., Mands, E., Grundmann, E. and Fernández, A. (2012) Thermal Response Test: Practical Experience and Extended Range of Application. The 12th International Conference on Energy Storage, Innostock. Spain, 9 p.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Γιάσλα, Α. και Καρλάφτη, Μ.-Ε. Γεωθερμία και Δυνατότητες Εφαρμογής της Χρήσης της Κατοικίας με Ενδοδαπέδια Θέρμανση. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας, Καβάλα, Ιούνιος 2012, 64p.

Ζούφιος, Ι. Μελέτη Γεωθερμικού Συστήματος, Ανάλυση της Μεθόδου Thermal Response Test (TRT) και Εύρεση τωΔιεθνής βιβλιογραφία

Kępińska, B. (2008) Geothermal Energy Use in Europe. 30th Anniversary Workshop, Geothermal Training Programme, Reykjavík, Iceland, 26-27 August 2008, 14 p.

Papachristou, M., Mendrinos, D., Dalampakis, P., Arvanitis, A., Karytsas, C. and Andritsos, N. (2016) Geothermal Energy Use, Country Update for Greece. European

Geothermal Congress 2016, Strassburg, France, 19-24 Sept. 2016, 14 p.

Rybach, L., Brunner, M., Gorhan, H. (2000): Swiss Geothermal Update 1995-2000. In: Proc. World Geothermal Congress, Japan 2000, 413-426 p.

Sanner, B. (2003) Shallow Geothermal Energy, International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy. GHC Bulletin, Germany, 2003, 21p.

Sauer, M., Sanner, B., Mands, E., Grundmann, E. and Fernández, A. (2012) Thermal Response Test: Practical Expeν Δύο Βασικών Παραμέτρων Σχεδιασμού Γεωθερμικών Συστημάτων με Χρήση Κατάλληλου Μοντέλου Πάνω σε Πραγματικά Δεδομένα. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κρήτη (2011), 114 p.

ΙΓΜΕ, ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΗ 1:50000 «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», Έκδοση 1978

Καρύτσας, Κ. Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και η συμβολή της στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Παρουσίαση από την ηµερίδα ‘‘Πρότυπες Περιφέρειες για µια Βιώσιµη Ευρώπη’’ Άργος, Ελλάδα, 12 Μάρτιου 2012 (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.cres.gr)

Μαρούδης, Β. Πρακτικές Εφαρμογές Γεωθερμίας σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Κρήτη (2014), 123 p.

Μπινιάρης, Γ. Εξοικονόμηση Ενέργειας Θέρμανσης-Κλιματισμού με Γεωθερμία σε Κατοικία. Διπλωματική Εργασία, Ηράκλειο (2012), 204 p.

Μυλωνάς, Ν. Συστήματα Αξιοποίησης Εδάφους για Θέρμανση/Ψύξη Κατοικιών. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Οριζόντιου Γεωεναλλάκτη Θερμότητας. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο (2013), 167 p.

Παπαχρήστου Μ., Ανδρίτσος, Ν., Αρβανίτης Α., Δαλαμπάκης Π. Εξέλιξη της αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πρακτικά 11ου Συνεδρίου ΙΗΤ, Θεσσαλονίκη (2018)

Τσιλιγκιρίδης, Γ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (2007)

Φυτίκας, Μ. και Ανδρίτσος, Ν. Γεωθερμία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (2004), 416 p.

Διαδυκτιακές Πηγές

http://www.teetkm.gr

http://www.ee.teihal.gr

http://www.iene.gr

http://users.uoa.gr

http://www.geo.auth.gr

http://me1065.wikidot.com

http://cres.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.