[Εξώφυλο]

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και προτάσεις μέτρων αντιστήριξης στην κατολίσθηση στην Παλαιά Εθνική Οδό Βέροιας-Κοζάνης. = Geotechical evaluation and solutions of retaining measures at the landslide of the Old National Roadd Veria-Kozani.

Άγγελος Δημαράς

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με την τεχνικογεωλογική και γεωλογική μελέτη και ανάλυση κατολίσθησης κλίμακας στην περιοχή της Καστανιάς Ημαθίας, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας – Κοζάνης (Χ.Θ. 15+500). Για την ανάλυσης της οποίας, πραγματοποιήθηκε συνδυασμός στοιχείων που προήλθαν τόσο από δουλεία γραφείου (χρήση γεωλογικών και γεωτεκτονικών χαρτών, μελέτη ιστορικού περιοχής, κτλ.) όσο και από έρευνα πεδίου (γεώτρηση, τοπογραφική αποτύπωση, επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές, κτλ.). Από τις γεωερευνητικές εργασίες πεδίου προέκυψαν οι γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους, το βάθος της στάθμης των υπογείων νερών και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υπό κατολίσθηση ασταθούς περιοχής. Γενικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν, είναι ότι πρόκειται για μία σημαντική ενεργή κατολίσθηση κλίμακας, κυκλικής μορφής, σε έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο και με σχετικά έντονη κλίση της διεπιφάνειας ολίσθησης. Η μείωση της διατμητικής αντοχής κατά μήκος της διεπιφάνειας της ολίσθησης συμβαίνει με την άνοδο της στάθμης και την αύξηση της πίεσης του νερού των πόρων, η υπέρβασή της δε σημαίνει την ενεργοποίηση των μετακινήσεων κυρίως κατά την υγρή περίοδο και επιβραδύνουν δε κατά την θερινή. Ως λύση του προβλήματος προτάθηκε η κατασκευή ισχυρού με οπλισμένο σκυρόδεμα τοίχου αντιστήριξης, εδρασμένου επί πασσαλοστοιχίας.

This thesis deals with the study and analysis of a landslide in the area of Kastania village of the Regional Unit Of Imathia (Region of Central Macedonia), on the Old National Road Veria - Kozani (km 15 + 500). For the analysis which is, a combination of elements derived both from work in office (using geological and geotectonic maps, geological history of the area, etc.), and by fieldwork (drilling, surveying, in situ and laboratory tests, etc.). From the fieldwork, came out as results, the underground geological conditions, the depth of the level of the groundwater and the geometrical characteristics of the landslide in the unstable region. Generally, the conclusions are that it is an important active landslide, with circular form, in an intense geomorphological terrain and on steep slide interface. The reduction in shear strength along the interface of the slide happens when the level of the ground water rises and is increased the pore water pressure and its exceeded means the acceleration of the movements of the slide, mainly during the wet period and slows down during the summer. As a solution to the problem was proposed the construction of strong reinforced retaining concrete wall, seated on a line of piles.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


“Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας”, Δ. Μουντράκης, 1975 & 2010

“Φύλλο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, κλ. 1:50.000”, Ι.Γ.Μ.Ε., 1985

“Σεισμοτεκτονικός χάρτης της Ελλαδός”. Ι.Γ.Μ.Ε., 1989

“Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000”, Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε., 2001

“Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης, στη Χ.Θ. 15+500 (4) της Π.Ε.Ο. τμήμα Βέροιας – Κοζάνης”, Κ. Καρατζοβάλης & Σ. Προύσαλη, ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε., 2015


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.