[Εξώφυλο]

Γεωφυσικές μετρήσεις με τη μέθοδο φυσικού δυναμικού (SP) και VLF στην περιοχή της Περιστεράς, Ν. Θεσσαλονίκης. = Geophysical measurements with the Self-Potential (SP) and VLF method in the Peristera area of Thessaloniki.

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου

Περίληψη


Πολύ σημαντική και χρήσιμη είναι η γνώση των διαφόρων γεωλογικών δομών, του υπεδάφους της Γης. Για το λόγο αυτό γίνεται εκτενής  μελέτη με ποικίλες μεθόδους, προκειμένου να χαρτογραφηθούν όλες οι δομές του εσωτερικού της Γης. Παραδείγματα δομών αποτελούν τα ρήγματα, τα έγκοιλα, αρχαία οικοδομικά λείψανα κ.α.. Στην περίπτωσή μας, για την διευθέτηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης για την μελέτη του υπεδάφους της περιοχής Περιστεράς, του νομού Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική μέθοδος του Φυσικού Δυναμικού και η ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF, με σκοπό τον εντοπισμό, τη μελέτη και καταγραφή ρηγμάτων της περιοχής. Αρχικά, μετά την άφιξή μας στην περιοχή σχεδιάσαμε ένα πλάνο για την κατεύθυνση των αρχικών μας οδεύσεων. Χρησιμοποιώντας πρώτα τη μέθοδο VLF, με τη βοήθεια του οργάνου WADI πραγματοποιήσαμε τρεις οδεύσεις παράλληλες μεταξύ τους, διεύθυνσης Β-Ν και μία κάθετη στις προηγούμενες, διεύθυνσης Α-Δ. Έπειτα, με τη μέθοδο του Φυσικού Δυναμικού (SP) πραγματοποιήσαμε δύο οδεύσεις παράλληλες μεταξύ τους, διεύθυνσης Β-Ν. Ακολούθησε επεξεργασία των αποτελεσμάτων, των μετρήσεών μας στον Η/Υ. Για την παρουσίαση των δεδομένων VLF χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SECTOR, όπου προέκυψαν γραφήματα των πραγματικών και φιλτραρισμένων δεδομένων, καθώς και η 2D κατανομή της πυκνότητας ρεύματος, ενώ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων SP χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel κατασκευάζοντας γραφήματα μεταβολής του δυναμικού συναρτήσει της απόστασης. Τέλος, έγινε ο σχολιασμός βάσει της απεικόνισης των δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πιθανή γεωλογική κατάσταση της περιοχής μελέτης.

Knowledge of the geological structure of the Earth is very important and useful for any kind of exploitation activities. For this reason, various geophysical methods have been proposed, in order to extensively study the interior of the Earth and identify important structures such as faults, ancient objects, etc. In our case, geophysical methods of exploration were carried out for the study of the subsoil of the Peristeras area in the prefecture of Thessaloniki. The electrical method of Self Potential and the VLF electromagnetic method were used to identify faults in the area. Initially, after arriving in the area we designed a plan for the direction of our routes. At first, we used the VLF method and we performed measurements in three parallel VLF lines at N-S direction and one at Ε-W direction (WADI instrument was used). Then, applying the SP method, we performed two parallel lines with N-S direction. Then we processed our measurements. For the presentation of VLF data we used the SECTOR program and we created the graphs of raw and filtered data, as well as the 2D current density distribution. The Excel program was used to plot the SP measurements, drawing graphs of potential over length. Finally, map was created for the data representation in order to draw conclusions about the possible geological structures of the study area.Two fracture systems have been detected. The southern one is locates more accurately the hypothetical fault that is drawn in the geological map of IGME (scale 1:50.000) while the northern one is not known and it is revealed only by the VLF method. In addition, the interpretation of the VLF filtered data points out that it is possible that this fault is aquiferous.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασίλης Κ. Παπαζάχος, 1996. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, σελ. 322.

Δημήτρης Μπάλλας, 2009. Διατριβή Ειδίκευσης. Συμβολή στη μελέτη υπόγειας υδροφορίας με συνδυασμένη ερμηνεία μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Μεθόδου VLFκαι Φυσικού Δυναμικού SP. Θεσσαλονίκη, σελ. 147.

Dorbin, M., 1976. Introduction to Geophysical Prospecting. McGraw Hill Book Comp. Inc., New York.

Grant, F.S. and West, 1965. G.F. Interpretation Theory in Applied Geophysics. MacGraw Hill Book Comp. Inc., New York-London.

Karous, M., and Hjelt, S.E., 1983. Linear- filtering of VLF dip-angle measurements. Geophysical Prospecting 31.

Marescot L., 2001. Electrical Surveying Self Potential method. Swiss federal institute of technology, Zurich.

Parasnis D.S., 1995. Principles of applied Geophysics fifth edition. Chapman & Hall.

‘The Garchy 1995-1996 electrode experiment technical report”. Edited by: G. Clerc, G. Petiau and F. Perrier, pg. 2-3.

ABEM WADI VLF INSTRUMENT, Instruction Manual, pg.49.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.