[Εξώφυλο]

Μελέτη των μεγίστων και ελαχίστων θερμοκρασιών για τη Θεσσαλονίκη, Αθήμα και Ηράκλειο κατά τη περιόδο 1971-2100 με τη χρήση το δυναμικού περιοχικού μοντέλου REGCM4. = On the study of the maximum and minimum temperatures for three urban cities in Greece, Athens, Thessaloniki and Heraklio using an updated regional climate model.

Ναταλία Τοντικίδου

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία έχει θέμα μελέτη των μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών για τη Θεσσαλονίκη ,Αθήνα και Ηράκλειο κατά τη περίοδο 1971-2100 με τη χρήση του δυναμικού περιοχικού μοντέλου REGCM4. Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να μελετηθούν οι  μέσες μέγιστες και μέσες ελάχιστες  θερμοκρασίες για την  Θεσσαλονίκη ,την Αθήνα και το Ηράκλειο από το 1971 έως το 2100 με τη βοήθεια ενός δυναμικού περιοχικού μοντέλου ,ώστε να εκτιμηθούν οι μελλοντικές αλλαγές στις επιλεγμένες παραμέτρους τόσο στο μέσο όσο και στο απώτερο μέλλον. Η παρούσα εργασία ξεκινά με την  εισαγωγή στην οποία αναφέρεται γενικά η κλιματική αλλαγή καθώς και ο σκοπός της εργασίας . Έπειτα ,το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη της θερμοκρασίας του σταθμού της Αθήνας και οι υποενότητες της αναφέρονται στη μελέτη της θερμοκρασίας τόσο σε ετήσια όσο σε εποχιακή και μηνιαία βάση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται  αναφορά στη θερμοκρασία του σταθμού της Θεσσαλονίκης σε ετήσια ,εποχιακή και μηνιαία βάση. Τέλος ,στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η θερμοκρασία του σταθμού του Ηρακλείου σε ετήσια ,εποχιακή και μηνιαία βάση. Η συγκεκριμένη έρευνα βοήθησε στο να προκύψουν  συμπεράσματα για τη πορεία της θερμοκρασίας στο απώτερο μέλλον.

  The scope of the present study is the analysis of the maximum and minimum temperatures of Thessaloniki, Athens and Heraklion during the period 1971-2100 using the regional model REGCM4. On the first step of the analysis, the average maximum and average minimum temperatures of Thessaloniki, Athens and Heraklion from 1971 to 2100, where calculated with the help of a dynamic regional model, in order to assess the model’s ability to simulate the present state of these parameters during a reference period. Moreover, on the second step of the study, the future changes in the selected parameters where estimated both in the near and in the distant future. This present work consists of the introduction, the first chapter, the second chapter and the third chapter. The introduction   refers to the general climate change as well as the purpose of the work. The first chapter refers to the study of the temperature of the Athens station .The subsections of this chapter refer to the study of the temperature on an annual  , seasonal  and on a monthly basis .The second chapter refers to the study of the temperature of the Thessaloniki station both on a seasonal  and on a monthly basis .Finally ,the third chapter analyzes the temperature of the  Heraklion station , on an annual ,on a seasonal  and on a monthly basis .This research helped us to result in conclusions about the range of the temperature in the distant future.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ.Ι-ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Χ.Σ ,2004 : “ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑΣ” Θεσ /νίκη ,ΑΠΘ.

William F. Ruddiman. (Published by W. H. Freeman in December 15 ,2000): Earth’s Climate: Past and Future -1st edition, ISBN 0-7167-3741-8.

Wilson, J. T. 1965. A new class of faults and their bearing on continental drift. Nature 207, 343–7.

A. Wegener ,2002: The origins of continents. Geol Rundsch 3:276-292. Translation. International Journal of Earth Sciences ,91, S4-S17.

A. Wegener ,1915: Die Entstebung der Kontinente und Ozeane. Vieweg, Braunschweig.

H.H. Hess ,1962: History of Oceans Basins. Princeton University, Princeton, N. J.

Alan. Robock ,2004: Climatic Impact of Volcanic Emissions. Department of Environmental Sciences Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA.

Alan. Robock, 2000: Volcanic eruptions and climate, Rev. Geophys, 38, 191-219.

Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer, 2014: Climate Change. Synthesis Report, contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland, 151 pp, ISBN 978-92-9169-143-2.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.