Εξώφυλλο

Μελέτη των ενεργών ρηγμάτων της δυτικής Θεσσαλίας.

Σωτήρης Βαλκανιώτης

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής της ∆υτικής Θεσσαλίας. Εντοπίστηκαν πολλά νέα ενεργά και πιθανά ενεργά ρήγματα, ενώ επανεξετάστηκαν ρήγματα που έχουν μελετηθεί και προταθεί στο παρελθόν. Πέραν από την έρευνα πεδίου, η χρήση τοπογραφικών χαρτών, λεπτομερών ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου, δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών συνέβαλλε σημαντικά στον εντοπισμό και τη μελέτη των ρηγμάτων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.