[Εξώφυλλο]

Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων της σεισμικής διέγερσης ΒΑ της Κω (20/07/2017, Μ=6.6) = Analysis of accelerogramms of the seismic excitation NE of Kos island (20/07/2017, M=6.6).

Μιχαήλ Ράβναλης

Περίληψη


Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη της σεισμικής διέγερσης που εκδηλώθηκε στην περιοχή ΒΑ της Κω στις 20/07/2017 ώρα 22:31 (GMT), με μέγεθος ροπής Μ=6.6. Αρχικά, παρατίθενται πληροφορίες των παραμέτρων του σεισμού του 2017. Επιπλέον, γίνεται μελέτη του σεισμοτεκτονικού καθεστώτος που επικρατεί στη περιοχή Κω–Bodrum τόσο με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης όσο και τις απόψεις άλλων επιστημόνων σχετικά με το μοντέλο της τεκτονικής παραμόρφωσης που επικρατεί. Ακολουθεί μελέτη της χρονικής, χωρικής και χώρο- χρονικής κατανομής της σεισμικής ακολουθίας του 2017. Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των επιταχυνσιογραμμάτων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017 από τις βάσεις δεδομένων των Ελληνικών και των Τουρκικών δικτύων επιταχυνσιογράφων ενώ παρατίθενται και τα μακροσεισμικά αποτελέσματα. Τέλος, με βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσματα εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν τα στοιχεία και τη δράση του ρήγματος μεταξύ Κω και Bodrum που προκάλεσε την σεισμική διέγερση του 2017.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aki, K. (1988). Local site effects on strong ground motion. Proc. Earthquake Eng. Soil Dyn. II, GTDiv/ASCE, ParkCity, Utah, 27-30 June, 103-155.

Αναστασιάδης Κ.(1989). Αντισεισμικές Κατασκευές Ι, 46-57.

Akkar S. And Bommer J.J. (2006). Influence of long-period filter cut-off on elastic spectral displacements. Earthq Eng Struct Dyn 35, 1145–1165.

Akkar S., Bommer J.J. (2010). Empirical equations for the prediction of PGA, PGV and spectral accelerations in Europe, the Mediterranean regions and the Middle East, Seismological Research Letters 81, 195-206.

Allen C.R., Amand P.S., Richter C.F. and Nordquist, J.M. (1965). Relation between seismicity and geological structure in the southern California region. Bull. Seism. Soc. Am, 55, 752-797.

Ambraseys N.N., Douglas J., Sarma S.K., and Smit P. (2005). Equations for the Estimation of strong ground motions from shallow crustal earthquakes using data from Europe and Middle East: Horizontal peak ground acceleration and spectral acceleration. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-53.

Andrews D.J. (1986). Objective determination of source parameters and similarity of earthquakes of different size. Earthquake Source Mechanics, American Geophysical Union, Washington D.C., 259-268.

Arias A. (1970). A measure of earthquake intensity. In: Hansen RJ (ed) Seismic design for nuclear power plants. MIT Press, Cambridge MA, 438–483.

Bard P.-Y. (1994). Effects on surface geology on ground motion: recent results and remaining issues. Proc. 10TH European Conference of Earthquake Engineering, Vienna, Austria, 1, 305-323.

Bardintzeff J.M., Dalabakis P., Traineau H., Brousse R. (1989). Recent explosive volcanic episodes on the island of Kos (Greece): associated hydrothermal parageneses and geothermal area of Volcania. Terra Nova 1(1), 75–78. https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1989. tb00329.x

Biot, M.A. (1934). Theory of Vibration of Buildings During Earthquakes, Zeit. für Ang. Mat. Und Mech.,14, 213–223.

Boatwright J., Fletcher G. and Fumal T. (1991). A general inversion scheme for source, site and propagation characteristics using multiply recorded sets of moderate-sized earthquakes. Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 81, 1754-1782.

Böger H., Gersonde R., Willman R. (1974). Das Neogen im Osten der Insel Kos (Agäis, Dodekanes) – Stratigraphie und Tektonik. Neues Jahrbuch Geologie und Palaeontologie Abh 145, 129–152.

Böger H. (1978). Sedimentary history and tectonic movements during the late Neogene. In: Closs H, Roeder D, Schmidt K (eds) Alps, Appenines, Hellenides. Schweizerbart, Stuttgart, 510–512.

Boore D. M. and Bommer J. J. (2005) : Processing of Strong-Motion Accelerograms: Needs, Options and Consequences. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 25, 93–115.

Borcherdt R.D. (1970). Effects of local geology on ground motion near San Francisco Bay. Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 60, 29-61.

Βούλγαρης Ν. (2006). Σημειώσεις Τεχνικής Σεισμολογίας–Μικροζωνικής, 3-27.

Dalabakis P. (1987). Une des plus puissante éruptions phréatomagmatiques dans la Méditerranée orientale: l’ignimbrite de Kos (Grèce). C R Acad Sci Paris 303 (Série II), 505–508.

Ganas A., Elias P., Valkaniotis S., Briole P., Kapetanidis V., Kassaras I., Barberopoulou A., Argyrakis P., Chouliaras G., Moshou A. (2017). Co-seismic deformation and preliminary fault model of the July 20, 2017 M6.6

Kos earthquake, Aegean Sea. EMSC, 11-18.

Gibowicz, S.J. (1973). Stress drop and aftershocks. Bull.Seism.Soc.Am., 63, 1433-1446.

Görür, N., Sengor, A. M. C., Sakinc, M., Tuysuz, O., Akkok, R., Yigitbas, E., & Aykol, A. (1995). Rift formation in the Gokova region, southwest Anatolia: implications for the opening of the Aegean Sea. Geological Magazine, 132, 637–650.

Gutenberg B. and Richter C.F. (1942). Earthquake magnitude, intensity, energy and acceleration. Bull.Seism.Soc.Am., 32, 163-191.

Gutenberg B. and Richter C.F. (1944). Frequency of earthquakes in California. Bull.Seism.Soc.Am., 34, 185-188

Gutenberg B. and Richter C.F. (1956). Magnitude and energy of earthquake. Ann.Geofisica, 9, 1-15.

Hanks T.C. and Kanamori H. (1979). A moment magnitude scale. J. Geophys.Res., 84, 2348-2350.

Heaton T., Tajima F. and Mori A. (1986). Estimating ground motions using recorded accelerograms. Surv. Geophys., 8, 25-83.

Housner, G.W. and G.D. McCann (1949). The Analysis of Strong-Motion Earthquake Records with the Electric Analog Computer, Bull.Seism.Soc.Am., 39, 47-57.

Housner, G.W. (1952). Spectrum intensities of strong-motion earthquakes. Symposium on earthquakes and blast effects on structures, Los Angeles, CA.

Housner, G. W. (1963). The behaviour of Inverted Pendulum Structure During Earthquake. Bull. Seism.Soc.Am., 53, 403-417.

Field E. and Jacob K. (1995). A comparison and test of various site-response estimation techniques, including three that are not reference-site dependent. Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 85 (4), 1127-1143.

ΙΤΣΑΚ (2017). Ο σεισμός της Κω–Προκαταρκτική έκθεση Ο.Α.Σ.Π.–Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ερευνητικό προσωπικό.(http://www.itsak.gr/uploads/news/earthquake_reports/EQ_COS_20170721M6.6. pdf).

Joyner, W. B. and D. M. Boore (1993). Methods for regression analysis of strong-motion data. Bull.Seism.Soc.Am., 83, 469–487.

Karakaisis G.F., Karakostas B.G., Papadimitriou E.E., Scordilis E.M. and Papazachos B.C. (1985). Seismic sequences in Greece interpreted in terms of the barriermodel. Nature, Vol. 315, 212-214.

Karnik, V. (1969). Seismicity of the European Area, Part 1. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 364

Καρύδης Π.Γ., Ταφλαμπας Ι.Μ. (2007). Τεχνική Σεισμολογία (Ε.Μ.Π)

Keller (1982) Mediterranean island arc. In: Thorpe RS (ed) Andesites. Wiley, New York, 307–325.

Kiratzi A., Koskosidi A. (2018). Constrains on the near-source motions of the Kos-Bodrum 20 July 2017 Μw 6.6 earthquake. 16TH European Conference on Earthquake Engineering, 1-12.

Lachet C. and Bard P.Y. (1994). Numerical and Theoretical Investigations on the Possibilities and Limitations of Nakamura's Technique. J. Phys. Earth, 42: p. 377-397

Lee J. and Green R.A. (2008). Predictive relations for significant durations in stable continental regions.14ΤΗ World Conference on Earthquake Engineering, 1-2

Lermo J. and Chávez-García F.J. (1993). Site effect evaluation using spectral ratios with only one station. Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 83., 1574-1594.

Lopez C.H., Shin Y.J., Powers E.J. and Roesset J.M. (2000). Time-Frequency analysis of earthquake records. 12TH World Conference on Earthquake Engineering. Auckland, New Zealand.

Mogi K. (1962). Magnitude-frequency relation for elastic shocks accompanying fractures of varius materials and some related problems in earthquakes. Bull.Earth.Res.Inst. Univ. Tokyo, 40, 831-853.

Mogi, K. (1963) The fracture of a semi-infinite body caused by an inner stress origin and its relation to earthquake phenomena (second paper). Bull.Earth.Res.Inst., 41, 595-614.

Nakamura Y., (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremors on the ground surface. QR Railway Tech.Res.Inst. 30, 1.

Nakamura Y. (2000). Clear identification of fundamental idea of Nakamura's technique and its applications. Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering. Auckland, New Zealand.

Nogoshi M. and Igarashi T. (1971). On the amplitude characteristics of microtremor (Part 2), Jour. Seism. Soc. Japan, 24, In Japanese with English abstract, 26–40.

Ocakoğlu N., Nomikou P., İşcan Y., Loreto M. F., Lampridou D. (2014). Evidence of extensional and strike-slip deformation in the offshore Gökova-Kos area affected by the July 2017 Mw6.6 Bodrum-Kos earthquake, eastern Aegean Sea. Geo-Marine Letters, 438-483.

Papazachos, C.B. (1975). Foreshocks and earthquake prediction. Tectonophysics, 28, 213-226.

Παπαζάχος Β.Κ., Παπαζάχου Κ. (2003). Οι Σεισμοί της Ελλάδας Γ’ Έκδοση. Εκδόσεις Ζήτη, 89-255.

Papazachos B., Scordilis E., Panagiotopoulos D., Papazachos C. and Karakaisis G. (2004). Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes. 10th International Congress of Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17 April 2004, 539-540.

Παπαζάχος Β.Κ., Καρακαϊσης Γ.Φ., Χατζηδημητρίου Π.Μ. (2005). Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Εκδόσεις Ζήτη, 178-396.

Papanikolaou D, Nomikou P (1998) The Palaeozoic of Kos: a low grade metamorphic unit of the basement of the external Hellenides terrain. IGCP project no 276. Newsletter 6, 155–166.

Papanikolaou D., Lekkas E. (1990). Miocene tectonism in Kos. Dodekanese islands. Int earth sciences Congr on Aegean. The Region, 179–180

Πενέλης Γ.Γ., Κάππος Α.Ι. (1990). Αντισεισμικές κατασκευές και σκυρόδεμα (σελ.472). Εκδόσεις Ζήτη, 38-42

Phillips, W. S. and K. Aki (1986). Site amplification of coda waves from local earthquakes in central California. Bull.Seism.Soc.Am. 76, 627-648.

Ραπτάκης Δ. (1995). Συμβολή στον προσδιορισμό της γεωμετρίας και των δυναμικών ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών και στη σεισμική απόκρισή τους. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Raptakis D., Theodulidis N. and Pitilakis K. (1998). Data Analysis of the EURO-SEISTEST Strong Motion Array in Volvi (Greece): Standard and Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio Techniques. Earthquake Spectra, Vol. 14(1), 203-223.

Raptakis D., F.J. Chávez-García, K. Makra and K. Pitilakis (2000). Site effects at Euroseistest Part I. Determination of the valley structure and confrontation of observations with 1D analysi. SDEE, Vol. 19, 1-22.

Reid H.F. (1910). The mechanism of the earthquake. In: The Callifornia earthquake of April 18,1906, Report of the State Earthquake Investigation Commission, Washington ,DC, Carnerie Institution 2, 1-192

Riepl J., Bard P.-Y., Papaioannou C., Nechtschein S. (1998). Detailed evaluation of site response estimation methods across and along the sedimentary valley of Volvi (EUROSEISTEST). Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 88, 488 – 502.

Saltogianni V., Seda T.T., Çevikbilen Y., Eken T., Gianniou M., Öcalan T., Pytharouli S., and Stiros S.(2017). Fault-model of the 2017 Kos-Bodrum (east Aegean Sea) Mw 6.6 earthquake from inversion of seismological and GPS data. Preliminary Report.

Scarlatoudis A.A., Papazachos C.B., Margaris B.N., Theodulidis N., Papaioannou Ch., Kalogeras I., Scordilis E.M. and Karakostas V.(2003). Empirical peak ground motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece. Bull.Seism.Soc.Am.

Scordilis E.M.(2006). Empirical global relations converting MS and mb to moment magnitude. Journal of Seismology, 231

Σκορδύλης Εμ. , Τέζα Ε.(2017). Σεισμός BA της Kω (Μw=6.6, 21/07/2017).

Scholz, C.H. (1968). The frequency-magnitude relation of microfracturing in rock and its relation to earthquakes. Bull. Seism.Soc.Am., 58, 399-415.

Suyehiro, S. (1966) Difference between aftershocks and foreshocks in the relationship of magnitude to frequency of occurrence for the great Chilean earthquake of 1960. Bull.Seism.Soc.Am., 56, 185-200.

Theodulidis N.P. and Papazachos B.P. (1994). Seismic hazard in Greece in terms of spectral values. Bull.Seism.Soc.Greece, 30, 205-213,

Theodulidis N. and Bard P.-Y. (1995). Horizontal to Vertical Spectral Ratio and Geological Conditions: An Analysis of strong motion data from Greece and Taiwan (SMART- l).Soil Dyn. And Earthq. Eng.14, 177-197

Theodulidis N., Archuleta R.J., Bard P.-Y. and Bouchon M. (1996). Horizontal to Vertical Spectral Ratio and Geological Conditions: The case of Garner Valley Downhole Array in Southern California. Bull.Seismol.Soc.Am. 86, 306-319.

Tiryakioğlu I., Aktuğ B. , YiğitC. Ö., Yavaşoğlu H. H., Sözbilir H., Özkaymak Ç., Poyraz F., Taneli E., Bulut F., Doğru A. and Özener H. (2017). Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS observations. Geodinamica Acta, 2018 vol. 30, no. 1, 1–14.

Tiziano P. and Luis E. (2004). Analysis of vertical ground motions of near source records in Mexico.13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 1852, 7-13.

Triantaphyllis M (1994) Geological map of Greece, western Kos, sheet (Kefalos) 1:50,000. Inst, Geology Mineral Exploration (IGME), Athens.

Wyss M. and Lee W.H. K. (1973). The variation of the average earthquake magnitude in central California, in Proceedings of the Conference on Tectonic problems of the San-Andreas fault system. In: R. Kovach and A. Nur (editors). Geological Sciences, Vol. XIII, School of Earth Sciences, Stanford University, 24-42.

Xie J.J., Ping W.Z., Meng-Tan G., Yu-Xian H., Shao-Lin H. (2010). Characteristics of near-fault vertical and horizontal ground motion from the 2008 wenchuan earthquake. Chinese Journal of Geophysics Vol.53, No.4, 2010, 555_565

Yalçıner A.C., Annunziato A., Papadopoulos G., Dogana G.G., Gulera H.G., Cakird T.E., Sozdinlere C.O., Ulutas E., Arikawa T., Suzen L., Kanoglu U., Gulera I., Probst P., Synolakis C.(2017). The 20th July 2017 (22:31 utc) bodrum/kos earthquake and tsunami - post tsunami field survey report. EMSC, 7-94.

Yang J., Lee C.M.(2007). Characteristics of vertical and horizontal ground motions recorded during the Niigata-ken Chuetsu, Japan Earthquake of23 October 2004. Engineering Geology 94 (2007) 50–64, 11-15.

Yilmaz Y., Genc S. C., Gurer O. F., Bozcu M., Yilmaz K., Karacik Z., and Elmas A. (2000). When did the western Anatolian grabens begin to develop? In E. Bozkurt, J. A. Winchester, & J. D. A. Piper (Eds.),

Tectonics and magmatism in Turkey and the surrounding area. London: Geological Society of London, Special Publication 173, 353–384.

Yolsal-Çevikbilen S., Taymaz T., Helvacı C. (2014). Earthquake mechanisms in the Gulfs of Gökova, Sığacık, Kuşadası, and the Simav Region (western Turkey): Neotectonics, seismotectonics and geodynamic implications Tectonophysics 635 (2014) 100–124.

Διαδικτυακές αναφορές

AFAD: https://deprem.afad.gov.tr/

EMSC : https://www.emsc-csem.org/#2

http://kyhdata.deprem.gov.tr/2K/kyhdata_v4.php

Scream 4.6 manual : file:///C:/Users/pc/Desktop/ITSAK/MAN-SWA-0001.pdf

Guralp:http://www.guralp.com/products/software/ software-applications/ software-scream

ViewWave manual : http://smo.kenken.go.jp/~kashima/sites/default/files/vw_manual220.pdf

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών: http://www.gein.noa.gr/el/seismikotita/katalogoi-seismwn, http://www.gein.noa.gr/el/seismikotita/xartes

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών (ΙΤΣΑΚ): http://www.itsak.gr/page/institute

Σεισμολογικός Σταθμός Θεσσαλονίκης: http://geophysics.geo.auth.gr/ss/

http://city.sigmalive.com/article/23106/30-eikones-apo-ton-katastrofiko-seismo-stin-ko

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/90001/seismos-sta-dodekanisa-live-dyo-nekroi-stin-ko-kai-dekades-traymaties-panikovlitoi-oi-katoikoi

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/90001/seismos-sta-dodekanisa-live-dyo-nekroi-stin-ko-kai-dekades-traymaties-panikovlitoi-oi-katoikoi

http://www.documentonews.gr/article/kws-anathewrhthhke-sta-66-rixter-o-seismos- 2-toyristes-nekroi-dekades-traymaties-megales-zhmies-video-photos

http://www.documentonews.gr/article/kws-anathewrhthhke-sta-66-rixter-o-seismos-2-toyristes-nekroi-dekades-traymaties-megales-zhmies-video-photos

http://www.protothema.gr/greece/article/699183/seismologoi/

https://makthes.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF

%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=9448132

http://www.kathimerini.gr/919297/gallery/epikairothta/ellada/dyo-nekroi-kai-eikones-katastrofhs-apo-ta-66-rixter-sthn-kw---metraei-tis-plhges-toy-to-nhsi


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.