[Εξώφυλλο]

Τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Ανατολικής Μακεδονίας με έμφαση στην Π. Ε. Δράμας. = The industrial minerals and racks of eastern Macedonia with emphasis on regional unity of Drama.

Μαρία-Νεφέλη Ι. Γεωργάκη

Περίληψη


Η ορθή αξιοποίηση των ορυκτών πόρων μιας περιοχής ή Χώρας, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ευρωστία της. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους ορυκτούς πόρους της Ανατολικής Μακεδονίας, δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Έχει ως σκοπό την κατανόηση της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας της περιοχής, καθώς επίσης και την εξέταση των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίσουν ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξέλιξη της. Η Π.Ε Δράμας παρουσιάζει σημαντική διαθεσιμότητα βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων (άστριοι, καολίνης, βολλαστονίτης κ.ά.), τα οποία τροφοδοτούν ποικίλες δραστηριότητες σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας, αλλά και εκτός αυτής. Μεταξύ των υπό μελέτη περιοχών, η περιοχή του Σιδηρόνερου και Χρυσοκέφαλου ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητα τους σε καολίνη και αστρίους, ενώ στο όρος Φαλακρό εντοπίζονται σημαντικές ποσότητες διακοσμητικών πετρωμάτων.

Τhe proper exploitation of mineral resources determines greatly the status of a region or country. In this paper the mineral resources from Eastern Greek Macedonia, emphasizing on the Regional Unity of Drama, were presented. The aim is the understanding of the peculiarity and uniqueness of the area as well as the examination of the conditions which will at the same time ensure viability, competitiveness and its development. The R.U. of Drama has significant availability of industrial minerals and rocks (kaolin, feldspar, wollastonite etc.), which serve various activities throughout the Greek territory and beyond. Among the researched areas, the region of Sidironero and Chrysokefalo differentiate for their kaolin content and feldspar whereas on the Falakro Mountain significant quantities of decorative stones were detected.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Chatzipanagis I. and Vougioukas D., 2004. The significance of the lithostratigraphy position and tectonic deformation for the location and the exploitation of the dolomitic marbles of Falacron mountain. Bulletin of the Geological Society of Greece. Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004.

Chatzipanagis I., 1990. Geology and stratigraphy of Falakro mountain area (W. Rhodope).

Geologica Rhodopica 2, pg. 89 – 99.

Chatzipanagis I., Compagnoni R . & Sanerone R. 1983. Studio geologico-petrografico di Bos-Dag settentrionale (Macedonia Greca). Boll. del assoc. Mineraria Subalpina 22, l 12-126.

Ivanov Z., 1988. Apercu general sur l’evolution geologique et structural du massif des Rhodopes dans le cadre des Balkanides. Bull. Soc. Geol. France, pg.227-240

Kelepertsis A., Economou K., Skounakis S. and Porfyris S., 1990. Mineral and chemical composition of kaolins from Milos Island, Greece – procedure of kaolinite enrichement. Applied Clay Science, 5, 277-293.

Liati A. 1986. Regional metamorphism and overprinting contact metamorphism of the Rhodope zone, near Xanthi. (N. Greece). Ph. D. Univ. Carolo – Wilthemina. Braunscheig. 186p.

Michailidis K. and Tsirambides A. 1986. The Kaolin deposits of Leucogia, NE Greece.

Clay Minerals, 21, 417-426, (Note).

Papanikolaou D. and Panagopoulos A., 1981. On the structural style of the Southern Rhodope, Greece. Geological Balcanica, 11:3, pg 13-22

Papanikolaou D., 1984. Correlation of Prevariscan and Variscan events of the Alpine- Mediterranean mountain belt. IGCP project No 5, Fieldmeeting in Greece, 17-23 Sept., pg 62

Papoulis D. and Tsolis-Katagas P., 2001. The kaolin deposits of Leucogia, NE Greece: Processes of kaolinization. Bulletin of the Geological Society of Greece, 34/3, 875- 882.

Αλεξοπούλου Κ., Γαλάνη Δ., Θεοδωράκη Ε., 2015. Η οικονομική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας. Πτυχιακή εργασία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Λογιστικής, Πάτρα.

Βουγιούκας Δ. και Χατζηπαναγής Ι., ΙΓΜΕ, Ξάνθη 2001α. Πληροφοριακά στοιχεία λειτουργούντων λατομείων και εργοστασίων επεξεργασίας μαρμάρων στην Αν. Μακεδονία & Θράκη.

Βουγιούκας Δ. και Χατζηπαναγής Ι., ΙΓΜΕ , Ξάνθη 2001β. Διακοσμητικά πετρώματα Αν.Μακεδονίας & Θράκης. Άτλαντας μαρμάρων.

Βουγιούκας Δ. και Χατζηπαναγής Ι., 2006. Διαχειριστική μελέτη μαρμάρων και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων. Περιοχή Πύργων Δράμας (Νότιο Φαλακρό όρος). Πρόδρομη έκθεση. ΙΓΜΕ, Ξάνθη.

Βουγιούκας Δ., Χατζηπαναγής Ι., Αναστασιάδης Ι., Δημάδης Ε., Θεοδωρούδης Α. και Επιτρόπου Ν., ΙΓΜΕ, Ξάνθη 2001. Έρευνα για τον εντοπισμό και αξιοποίηση μαρμαροφόρων περιοχών στην Αν. Μακεδονία & Θράκη. Τελική έκθεση.

Βουγιούκας ∆. και Χατζηπαναγής Ι., 2009. Γεωλογία-Λιθοστρωματογραφία-Τεκτονική και Κοιτασματολογία του Φαλακρού Όρους. Έκθεση Ι.Γ.Μ.Ε., Γ’ΚΠΣ, 74σ.

Δηλγεράκη Ζ. Πάτρα 2014. Μελέτη πετρογραφικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων μαρμαροφόρων κοιτασμάτων από περιοχές των Νομών Δράμας και Σερρών. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας.

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 1979. Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος, Αθήνα, 566-575.

Θεοδόσογλου Ε., Κορωναίος Α., Σολδάτος Τ. και Σκλαβούνος Σ., 2005. Γεωχημεία και πετρογένεση του γρανίτη του Παρανεστίου ( Κεντρική Ροδόπη). 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2005.

Κατερινόπουλος A. και Σταματάκης M., 1995. Εφαρμοσμένη ορυκτολογία-πετρολογία. Τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και οι χρήσεις τους. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κηπουρός Ν., Σολδάτος Τ., Καντηράνης Ν. και Τιμοθεάδου Ε., 2015. Σχηματισμός γραφίτη σε πηγματοειδή της σειράς των μιγματιτικών βιοτιτικών γνευσίων του καλύμματος της ανώτερης τεκτονο-μεταμορφικής ενότητας Σιδηρόνερου στην Κεντρική Ροδόπη. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ. και Φιλιππίδης Α., 2013. Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών ορυκτών και Πετρωμάτων, Α.Π.Θ., 55 σ.

Μουντράκης Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ 23-30.

Πλουμής Π. και Χατζηπαναγής Ι., 1993. Οι εξαλλοιώσεις της λεκάνης Λευκογείων (Ν. Δράμας). ΙΓΜΕ Ξάνθης.

Πλουμής Π. και Χατζηπαναγής Ι., 1993. Οι εμφανίσεις άμορφου γραφίτης στους σχιστόλιθους της σειράς των εναλλαγών στις περιοχές Πολυνέρι-Υψηλή Ράχη και Άγιο Παντελεήμονα Δράμας. ΙΓΜΕ Ξάνθης.

Τσιραμπίδης Α. και Φιλιππίδης, Α., 2013. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τσιραμπίδης Α., 2005. Η συμβολή των Βιομηχανικών ορυκτών και Πετρωμάτων στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τσιραμπίδης Α., 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Χατζημανώλη Ε., 2016. Γνώσεις και στάσεις της τοπικής κοινωνίας του Βώλακα Νομού Δράμας και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα

Επιστημών της Προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σελ. 12-15.

Χατζηπαναγής Ι. και Βουγιούκας Δ., 2004. Η σημασία της λιθοστρωματογραφικής θέσης και της τεκτονικής παραμόρφωσης στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δολομιτικών μαρμάρων του όρους Φαλακρού. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2004.

Χατζηπαναγής Ι. και Βουγιούκας Δ., 2005. Τα μάρμαρα της Ανατολικής Μακεδονίας. Βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εμπορικότητά τους σαν διακοσμητικά πετρώματα. Ποιότητες-Τιμές-Αποθέματα. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2005.

Χατζηπαναγής Ι., 1991. Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών. Αθήνα 1991.

Χατζηπαναγής Ι., 1991. Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 170σ.

Χατζηπαναγής Ι., 1999. Τα μαγγανιούχα κοιτάσματα του Νομού Δράμας. Η μεταλλευτική έρευνα για την αύξηση των αποθεμάτων του λειτουργούντος Μεταλλείου Μαγγανίου Δράμας κατά την τετραετία 1995-98 (Τελική έκθεση). Β΄ Κ.Π.Σ. Έργο: 9531518, Ι.Γ.Μ.Ε. Ξάνθης, Απρίλιος 1999, σ. 189.

Μπόσκος Ε. ,1994. Ερμηνεία της πορείας μεταμόρφωσης της κατώτερης και ανώτερης τεκτονικής ενότητας της Ροδόπης. Ομοιότητες και διαφορές. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. 30, 1, 255-269.

Πλουμής Π., 2015. Μελέτη χαλαζιοαστριούχων πρώτων υλών περιοχής Παρανεστίου.

Έργο ΕΣΠΑ 2007-2013, Έκθεση ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη, 58 σ.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών – ΙΓΜΕ, 2017, Τεχνική έκθεση: Μη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Διαδικτυακές Πηγές

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικά Δεδομένα, www.statistics.gr, (ανακτήθηκε την 16.08.18)

Ορυκτοί Πόροι-Κοιτασματολογία, Τι είναι οι ορυκτοί πόροι;, www.orykta.gr, (ανακτήθηκε την 16.08.18)

Τζεφέρης Π., 2015. Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος.http://www.oryktosploutos.net/2015/01/

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Έκθεση-Αναφορά: Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα 2013-2014, www.latomet.gr (ανακτήθηκε την 16.08.18)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Έκθεση-Αναφορά: Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία. Διεθνές Περιβάλλον-Φυσιογνωμία-Προοπτικές, www.latomet.gr (ανακτήθηκε της 16.08.18)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.