[Εξώφυλλο]

Αποτύπωση κατολισθητικών φαινομένων σε περιβάλλον φλύσχη στον επαρχικά οδικό δίκτυο στον Τυμφρηστό Ευρυτανίας - Φθιώτιδας με τη χρήση ΣΜΗΕΑ (UAV). = Landslide mapping in flysch Environment along the road network in Tymfristos area, Evritania - Fthiotida, with the use of UAV.

Μαρία Δανδίκα

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας  είναι η μελέτη της κατολίσθησης, η οποία βρίσκεται Δυτικά του χωριού Τυμφρηστός. Η κατολίσθηση αυτή συμβαίνει σε περιβάλλον φλύσχη. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή τη μελέτη ήταν η χρήση της τεχνολογίας UAV (Unmanned Aerial Vehicle), που διευκολύνει την πιο αναλυτική χαρτογράφηση και αποτύπωση της κατολίσθησης. Διαθέσιμα στοιχεία για τη συγκεκριμένη διπλωματική αποτέλεσαν α) οι αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν μέσω του αεροχήματος DJI Phantom 3 Professional, β) οι γεωλογικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν το 1996 και το 1999 και γ) οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την υπαίθρια έρευνα στο διάστημα 23-25/03/2018. Συγκεκριμένα,  στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός, το αντικείμενο μελέτης και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτήν την εργασία. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει ορισμένα γεωμορφολογικά – γεωλογικά στοιχεία για την περιοχή μελέτης.  Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μία ανάλυση σχετικά με την ταξινόμηση και τα αίτια των κατολισθήσεων. Επίσης, σ’ αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή και ταξινόμηση της κατολίσθησης, που βρίσκεται στην περιοχή μελέτης. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικά στοιχεία που αφορούν την  τεχνολογία UAV, καθώς και ορισμένα πλεονεκτήματα της μεθόδου όσο αφορά το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη κατολίσθηση. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στη γεωτεχνική αξιολόγηση της κατολίσθησης.Τέλος, παρουσιάζεται η σύνοψη της συνολικής εργασίας.

In this report a landslide located west of the village Timfristos, is investigated. This landslide occurs in a flysch environment. An important tool of this study was the use of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technology which facilitates the detailed mapping and footprint of the landslide. The available data for the specific project are a) aerial photographs captured by the drone DJI Phantom 3 Professional b) the geological exhibitions in 1996 and 1999 and c) the information collected in an outdoor research during 23-25/03/2018. The first chapter mentions the purpose, the subject of study and the methodology used in this work. The second chapter of this report comprises geomorphological and geological data about the investigated location. In the third chapter, the classification and causes of landslides are analyzed. The historic background and the classification of the landslide in Timfristos are also studied. In the fourth chapter, general information about the UAV technology is outlined as well as the benefit of this method in the investigation of landslide phenomena. Additionally, the application of UAV technology in this study is discussed herein. In the fifth chapter, there is an extensive reference to geotechnical assessment of landslide. Finally, the summary of the overall work is presented.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική:

Μαλδέρος, Γ., Κωνσταντινίδης, Π., Ζαρκούδης, Μ., Παρασχούδης, Β., ΕΔΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. (1996). "Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Ανατολικής Πρόσβασης Σήραγγας Τυμφρηστού".

Μαλδέρος, Γ., Κωνσταντινίδης, Π., Ζαρκούδης, Μ., Παρασχούδης, Β., ΕΔΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. (1999). "Γεωλογικής Έκθεση Ανατολικής Πρόσβασης Σήραγγας Τυμφρηστού".

Μαλδέρος, Γ., Κωνσταντινίδης, Π., Ζαρκούδης, Μ., Παρασχούδης, Β., ΕΔΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. (1999). "Γεωτεχνική Έρευνα Περιοχών Κατολίσθησης που αφορούν στις Λύσεις 2 και 4 και Μελέτη Ανατολικής Πρόσβασης Σήραγγας Τυμφρηστού".

Κούκης, Γ., Σαμπατακάκης, Ν. (2002). "Τεχνική Γεωλογία". Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Κούκης, Γ., Σαμπατακάκης, Ν. (2007). "Γεωλογία Τεχνικών Έργων". Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Μαρίνος, Β. (2007). "Δείκτης Γεωλογικής Αντοχής (GSI) σε ετερογενείς βραχομάζες, όπως ο φλύσχης".

Μαρίνος, Β. (2011). Παρουσιάσεις μαθήματος "Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες Τεχνικών Έργων".

Μουντράκης, Δ. (2010). "Γεωλογία και Γεωτεχνική εξέλιξη της Ελλάδας". Εκδόσεις University Studio Press.

Χρηστάρας, Β., Μαρίνος, Β. (2015). Παρουσιάσεις μαθήματος "Τεχνικής Γεωλογίας".

Αγγλική:

Cruden, D.M., Varnes, D.J. (1996). "Landslides Types and Processes". In Turner AK, Schuster RL (eds) Landslides Investigation And Mitigation, Spec. Rep. 247, Transportation Research Board, National Research Council, Washington , pp. 36-75.

Colomina, I., Molina, P. (2014). "Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review". ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92 (2014): 79–97.

Lucieer, A, Steven M.J. and Darren T. (2014). "Mapping Landslide Displacements Using Structure from Motion (SfM) and Image Correlation of Multi-Temporal UAV Photography". Progress in Physical Geography 2014, Vol. 38(1): 97–116.

Varnes, D.J (1958). “Landslide Types and Processes”. In Special Report 29: Landslides and Engineering Practice (E.B Eckel, ed.), HRB, National Research Council, Washington D.C., pp. 20-47.

Varnes, D.J. (1978). “Slopes Movement Types and Processes”. In Special Report 176 Lanslides: Analysis and Control (R.L Schuster and R.J Krizek, edss.), TRB, National Research Council, Washington D.C., pp. 12-33.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.