[Εξώφυλλο]

Contemporary coastline changes and flood susceptibility assesment of Kassandra peninsula, Halkidiki, using remote sensing and GIS = Πρόσφατες μεταβολές της ακτογραμμής και εκτίμηση της πλυμμυρικής επιδεκτικότητας της χερσονήσου Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, με

Βασιλική Καφήρα

Περίληψη


This study concentrates, on the first part, on the construction of a flood susceptibility map, of the study area, by combining vulnerability elements, using the Analytical Hierarchy Process/ AHP (Saaty, 1980). After processing of a digital elevation model (DEM), important secondary data were extracted, such as the slope map, the flow direction and the flow accumulation. Together with additional thematic information (e.g. geological maps, land cover etc.), these led to the final four major factors for creating the flood susceptibility map ,i.e. the Topographic wetness index, Lithology, Roughness - Land cover and Vegetation cover index (NDVI). These factors were co-evaluated, in order to produce the final map, which categorizes the area into zones of higher to lower flood susceptibility, in GIS environment. The second part of the thesis detects and examines the changes of the coastlines in Kassandra peninsula, using remote sensing and GIS. Kassandra peninsula comprises a very energetic and diversified coast. The study focused on the analysis of the coastal dynamics and the spatio-temporal changes of coastal morphology for the years 1977, 1985, 2007 and 2011, using the digital shoreline analysis system (DSAS) extension. This part’s main goal is to estimate whether there is erosion or accretion and the size of it. One of the purposes of this thesis is to implement this new methodology in the Department of Geology AUTH, therefore it has been decided to use parts of the guide (Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 in agreement with Robert Thieler, Ph.D. from U.S. Geological Survey Coastal and Marine Geology Program, in order to guide future users in a more helpful way.

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται, στο πρώτο μέρος, στην κατασκευή χάρτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας, της περιοχής μελέτης, συνδυάζοντας στοιχεία τρωτότητας, και χρησιμοποιώντας την Διαδικασία Αναλυτικής Ιεραρχίας / ΑΗΡ (Saaty, 1980). Με την επεξεργασία των κατάλληλων δεδομένων σε συνδυασμό με πρόσθετες θεματικές πληροφορίες (π.χ. γεωλογικούς χάρτες, κάλυψη γης κλπ), υπολογίστηκαν οι τέσσερις βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία του χάρτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας, δηλαδή ο τοπογραφικός δείκτης υγρασίας, η λιθολογία, η τραχύτητα και ο δείκτης φυτοκάλυψης (NDVI). Αυτοί οι παράγοντες συν-αξιολογούνται, προκειμένου να παραχθεί ο τελικός χάρτης, ο οποίος κατηγοριοποιεί την περιοχή σε ζώνες από υψηλότερη σε χαμηλότερη επιδεκτικότητα στην εμφάνιση πλημμυρών. Το δεύτερο μέρος της διατριβής εντοπίζει και εξετάζει τις αλλαγές των ακτών της χερσονήσου Κασσάνδρας, με τη χρήση τηλεπισκόπησης και των GIS. Η Κασσάνδρα περιλαμβάνει μια πολύ δυναμική και ποικιλόμορφη ακτογραμμή. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση των παράκτιων μεταβολών για τα έτη 1977, 1985, 2007 και το 2011, χρησιμοποιώντας το σύστημα ψηφιακής ανάλυσης ακτογραμμών (DSAS). Ο κύριος στόχος αυτού του τμήματος είναι να εκτιμηθεί αν υπάρχει διάβρωση ή απόθεση, καθώς επίσης ο ρυθμός και το μέγεθός τους. Ένας από τους σκοπούς αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή αυτής της νέας μεθοδολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, ως εκ τούτου, έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιούν τμήματα του οδηγού (Digital Shoreline Analysis System (DSAS) σε συμφωνία με τον Robert Thieler, Ph.D. από το US Geological Survey Coastal and Marine Geology Program, με σκοπό να καθοδηγήσει τους μελλοντικές τους χρήστες.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Albanakis K., 2004. Research corrosion phenomena in the coastal zone of the Municipality of Michaniona Thessaloniki Prefecture and determination of their responses. Research Project 21 546 of the Aristotle University of Thessaloniki Research Committee.

Alcantara A. I., Goudie S. A., 2010. Geomorphological Hazards and Disaster Prevention.. Published by Cambridge University Press.

Alexakis, D., 2003: Continuous monitoring of Mount Camel and the wider region, with the help of Remote Sensing and Geographical Information Systems. An environmental approach, Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, School of Geology, Thessaloniki. (In Greek)

Alexander, D. (2002). Principles of Emergency planning and Management. Harpended: Terra publishing. ISBN 1-903544-10-6.

Anders, F.J., and Byrnes, M.R., 1991, Accuracy of shoreline change rates as determined from maps and aerial photo-graphs: Shore and Beach, v. 59, pp. 17-26.

Balafoutis C., 1977. Contribution to the study of the climate of Macedonia and Western Thrace. PhD thesis. Thessalonica

Bankoff, G. Frerks, G. Hilhorst, D. (eds.) 2003. Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. ISBN 1-85383-964-7.

Bantelas, AG, Savvaidis, PD, Ifadis, IM and Dukas, I.D., 1995: Geodesy: Geodetic instruments and methods of measurement and calculation. Publishing House Bros Kyriakidis, Thessaloniki, 501 p.

Beven, K.J., Kirkby, M.J., 1979. A physically based variable contribution area model of basin hydrology. Hydrological Science Bulletin pp. 24, 43 – 69.

Bird E (2008) Coastal Geomorphology: an Introduction, 2nd edn. Wiley, Chichester, UK

Boardman J., Evans R., Ford J., 2003. Muddy floods on the South Downs, southern England: problem and responses. Environmental Change Institute, School of Geography and the Environment, University of Oxford,

Brunsden, D., Doornkamp, J.C., Fookes, P.G., Jones, D.K.C., Kelly, J.M., 1975. Large-scale geomorphological mapping and highway engineering design. Q. J. Eng. Geol. 8, 227–253.

Burt, T. P. and Butcher, D. P. (1985), Topographic controls of soil moisture distributions. Journal of Soil Science, 36: 469–486. doi: 10.1111/j.1365-2389.1985.tb00351.x

Carter RG (1988) Coastal Environments. Academic Press, London, UK

Chronis, G., 1986. The modern dynamic and recent Holocene sedimentation in the interior plateau of Thermaikos Gulf. Teaching. Thesis. University of Athens, Athens. pp. 227.

Crous A, Varga D and Pinto ́J (2004) GIS techniques and calculation for the coastal area management. Vulnerable zones determination in the northern hemi-delta of Ebro through the estimation of shoreline displacements in the Marquesa beach. In Territorio y Medio Ambiente. Actas del XI Congreso de Me ́todos Cuantitativos, SIG y Teledeteccio ́n(Garcı ́a CC and Guevara JBM (eds)). University of Murcia, Spain, pp. 111–125

Crowell, M., Leatherman, S.P., and Buckley, M.K., 1991, Historical shoreline change— Error analysis and mapping accuracy: Journal of Coastal Research, v. 7, pp. 839-852.

Dalezios, N. F., Environmental Remote Sensing, University Teaching, University of Thessaly, Volos, 2002. (In Greek)

Demek, J., 1972: Manual of detailed geomorphological mapping. Academia, Prague, 344 p.

Ding, H., Wang, R. C., Wu, J. P., Zhou, B., Shi, Z., & Ding, L. X., (2007)Quantifying land use change in Zhejiang coastal region, China using multi-temporal Landsat TM/ETM+ images,

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks.

Dolan, R., Fenster, M.S., and Holme, S.J., 1991, Temporal analysis of shoreline recession and accretion: Journal of Coastal Research, v. 7, pp. 723-744.

Domakinis, C., 2005: The use of Remote Sensing and GIS in mapping landslides in the coastal region Strymonikos - Kavala, Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, School of Geology, Thessaloniki. (In Greek)

Donati, L. and Turrini, M. C.: An objective method to rank the importance of the factors pre-20 disposing to landslides with the GIS methodology: application to an area of the Apennines (Valnerina; Perugia, Italy), Eng. Geol., 63, 277–289, 2002.

e-EcoRisk, 2004. District business website support system and decision-making to address the environmental risk and disaster management of large-scale industrial waste ", funded by'' European Commission-Research Directorate-General'' (EVG1-2001 -00,087). (2004 / / Principal Investigator A.

Filippides).Maidment, David R., Oscar Robayo, Watershed and Stream Network Delineation, Center for Research in Water Resources, University of Texas at Austin, September, 2002.

Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online.

Esmali A, Ahmadi H, 2003. Using GIS & RS in mass movements hazard zonation—a case study in Germichay Watershed, Ardebil, Iran. Map India Conference 2003. At http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/landslides/ma03004.htm [Accessed December 15, 2010]

Fookes PG, Lee EM and Griffiths JS (2007) Engineering Geomorphology: Theory and Practice. Whittles Publishing, Caithness, UK

Fourniadis, J., Economides, M. & Astaras, T., 2002: Identify areas susceptible to erosion, with the help of Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing. An example of the drainage basin Anthemountas, Proceedings of the 6th Panhellenic Geographical Conference of Greek Geographical Society, Thessaloniki October 3-6, 2002, Volume II (In Greek).

Genz, A.S., Fletcher, C.H., Dunn, R.A., Frazer, L.N., and Rooney, J.J., 2007, The predictive accuracy of shoreline change rate methods and alongshore beach variation on Maui, Hawaii: Journal of Coastal Research, v. 23, n. 1, pp. 87-105.

Gupta, R.P., Joshi, B.C., 1989. Landslide hazard zoning using the GIS approach—a case study from the Ramganga Catchment, Himalayas. Eng. Geol. 28, 119–131.

Green DR and King SD (eds), 2003. Coastal and Marine Geo information Systems: Applying the Technology to the Environment (Coastal Systems and Continental Margins),

Haas, J., 2010. Soil moisture modelling using TWI and satellite imagery in the Stockholm region. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Geoinformatik och Geodesi.

Hansen, A., 1984. Landslide hazard analysis. In: Brunsden, D., Prior, D.B. (Eds.), Slope Instability. Wiley, New York, pp. 523–602.

Hanqiu, X.(2006) Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery.

Hapke, C.J., and Reid, D., 2007, National Assessment of Shoreline Change, part 4— Historical coastal cliff retreats along the California coast: U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1133. [http://pubs.usgs.gov/of/2007/1133]

Hapke CJ, Reid D and Richmond B. 2009. Rates and trends of coastal change in California and the regional behavior of the beach and cliff system. Journal of Coastal Research 25(3): 603–615

Hapke, C.J., Reid, D., Richmond, B.M., Ruggiero, P., and List, J. 2006, National Assessment of Shoreline Change part 3— Historical shoreline change and associated coastal land loss along sandy shorelines of the California coast: U.S. Geological Survey Open-File Report 2006-1219. [http://pubs.usgs.gov/of/2006/1219]

Himmelstoss, E.A. 2009. “DSAS 4.0 Installation Instructions and User Guide”.

IGME Development in Geoenvironment, Waters - Geothermal - Minerals and quality of life in Central Macedonia, 2000. (In Greek).

Jha AK, Bloch R, Lamond J., 2012. Cities and flooding : a guide to integrated urban flood risk management for the 21st century. The world bank, Washington, DC.

Katafioti, M., 2008 Assessment of environmental conditions in Chalkidiki as regards heavy metals, Science Thesis, University / University of Patras, Department of Geosciences and Environment, Patras.

Keller, E.,A., and Blodgett, R.H., 2006. Natural hazards – Earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes: Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 395 p.

Kienholz, H., Hafner, H., Schneider, G., Tamrakar, R., 1983. Mountain hazards mapping in Nepal’s middle mountains, maps of land use and geomorphic damages (Kathmandu–Kakani area). Mountain Res. Dev. 3 (3), 195–220.

Kluwer, Vol. 4, Dordrecht, the Netherlands.

Lekkas, E. L., 1996. Environmental Engineering I, Water Resources Management, University of the Aegean, Department of Environment, Mytilini, 1996.

Lekkas, E.L., 2000: Physical and technological disasters, University of Athens, Athens, pp, 77-89.

Marinos G., Sakellariou-Mane E., Sotiriadis L. & Sapountzidis E. 1970 – Sur la paleogeographie de L’ Egéide de Nord dans la region de Kassandra (Chalkidiki-Macedoine-Grece) Annales Géologiques des Pays Helléniques, 22 : 1-27 (in Greek)

Mc Feeters, S. K., 1996. The use of normalized difference water index (NDWI) in the delineation of open water features

Moore, L.J., 2000, Shoreline mapping techniques: Journal of Coastal Research, v. 16, pp. 111-124.

Morton, R.A., and Miller, T.L., 2005, National Assessment of Shoreline Change— part 2 Historical shoreline changes and associated coastal land loss along the

U.S. southeast Atlantic coast: U.S. Geological Survey Open-file Report 2005-1401. [http://pubs.usgs.gov/of/2005/1401]

Morton, R.A., Miller, T.L., and Moore, L.J., 2004, National Assessment of Shoreline Change— part 1 Historical shoreline changes and associated coastal land loss along the U.S. Gulf of Mexico: U.S. Geological Survey Open-File Report 2004-1043. [http://pubs.usgs.gov/of/2004/1043].

Moudrakis, 1985. Geology of Greece (in Greek). Univ. Studio Press. Thessaloniki.

Moyssiadou, P., 2010: Development of space-time predictive model of risk of natural hazards - implementation in areas of Halkidiki, Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Thessaloniki. (In Greek)

Nikolaidou, M., 2009: Use of Remote Sensing and GIS in the record flood of mountainous areas south of the lake bulbs. An environmental approach, Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, School of Geology, Thessaloniki. (In Greek)

Pappa M., 2012. Recording and Assessment of flood susceptibility using Remote Sensing and GIS .An example from N.E..Halkidiki.

Paraschou, I., 2005: The geomorphological evolution of the valley of the river Inachus Fthiotida, a tributary of river Sperchios, Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, School of Geology, Thessaloniki. (In Greek)

Psilovikos A., Syrides G.& Chachamidou E., 1988. Coastal Phenomena in Kassandra peninsula, Chalkidiki. Bull. Geol. Soc. Greece, v. XX, 325-339, Athens (in Greek).

Quinn, P. F., K. J. Beven, P. Chevallier, and Planchon O., 1991, The prediction of hillslope flowpaths for distributed modelling using digital terrain models, Hydrol. Processes, 5, 59 – 80.

RISK – EOS Geo – information services for natural disasters. (www.riskeos.com )

Rodhe, A. and Seibert, J., 1999, Wetland occurrence in relation to topography - a test of topographic indices as moisture indicators, Agricultural and Forest Meteorology 98-99: 325-340.

Rogers J, Loran F and Astle G. 2008. National coastal erosion risk mapping the first national run. In Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering, (Smith JM ed.). World Scientific, Hamburg, Germany, pp. 4237–4249

Rogers J, Hamer B, Brampton A., 2010. Beach Management Manual, 2nd edn, C685. CIRIA, London, UK

Saaty, T.L., 1980: The Analytical Hierarchy Process, NY, McGraw Hill.

Sabyasachi, M., & Amit, K. B., 2012. A three-unit-based approach in coastal-change studies using Landsat images.

Samaras, A., Koutitas, C., 2009. The impact of catchment management on coastal morphology. The case of Fourka in Greece. Journal of Coastal Research, SI 56 (Proceedings of the 10th International Symposium), 1686-1690. Lisbon, Portugal, ISSN 0749-0258.

Seibert, J., K. Bishop and L.Nyberg, 1997, A test of TOPMODEL’s ability to predict spatially distributed groundwater levels, Hydrological Processes 11: 1131-1144.

Syrides G. 1990. Lithostratigraphic, biostratigraphic and palaeogeographic study of the Neogene±Quaternary sedimentary deposits of Chalkidiki peninsula, Macedonia, Greece. PhD thesis, Scientific Annals, School of Geology Vol. 1, no. 11. Aristotle University of Thessaloniki. (In Greek).

Sørensen, R. , Zinko, U. and Seibert, J., 2006. On the calculation of the topographic wetness index: evaluation of different methods based on field observations, Hydrology and Earth System Sciences, 10, 101-112.

Soulakellis, P., 1994. Contribution to the analysis of satellite images Landsat-5/TM and GIS in Tectonic Geomorphology regions of Northern Greece, PhD Thesis, Department of Geology, Aristotle University of Thessaloniki. (In Greek)

Soulios, G. Ch. 1996. General Hydrogeology, Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki. (In Greek)

Syllaios, P., 2000. Introduction to Remote Sensing and Geographic Information Systems, Volume I, Introduction to Remote Sensing, Giachoudi-Giapouli, Thessaloniki. (In Greek)

The American Heritage® Science Dictionary Copyright © 2002. Published by Houghton Mifflin.

Thieler, E.R., Himmelstoss, E.A., Zichichi, J.L., and Ergul, Ayhan. 2009 Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 — An ArcGIS extension for calculating shoreline changes: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1278. *updated for version 4.3. Available online at http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/index.html.

Thorley, N., S. Clandillon, and P. De Fraipont, 1997. The contribution of spaceborne SAR and optical data in monitoring flood events: Examples in northern and southern France, Hydrological Processes, 11:1409-1413.

Trenhaile AS, 1987. The Geomorphology of Rock Coasts. Clarendon Press, Oxford, UK.

Trenhaile AS, 1997. Coastal Dynamics and Landforms. Oxford University Press, Oxford, UK

Tsiros E., 2006. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Other Indicators in Monitoring Hydrological Drought Thesis, University of Thessaly, Department of Agriculture Animal Production and Aquatic Environment, Volos.(In Greek)

Tucker, J. C., Grant, D. M., & Dykstra, J. D., 2004. NASA’s global ortho-rectified Landsat data set,

U.S. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters

Veranis N., Geological structure and mineral resources in Municipality of Chalkidiki, IGME, Thessaloniki 1994. (In Greek)

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T and Davis, I., 2004. At Risk - Natural hazards, people's vulnerability and disasters. Wiltshire: Routledge. ISBN 0-415-25216-4.

Wolman, M. G. (1971), Evaluating Alternative Techniques Floodplain Mapping , Water Resour. Woodroffe CD, 2003. Coasts: Form, Process and Evolution Cambridge University Press, Cambridge, UK. Res., 7(6), 1383–1392, doi:10.1029/WR007i006p01383.

Zinko, U., Seibert, J., Dynesius, M., and Nilsson, C.: Plant species numberspredicted by a topography based groundwater-flow in-dex, Ecosystems, 8, 430-441, 2005.

URLS

www.earthexplorer.usgs.gov

http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/

http://penteli.meteo.gr/stations/kassandreia

http://www.ypes.gr/ [Accessed January,29th, 2015]

URL1: https://www.youtube.com/watch?v=2lvRZlVeju4 [Accessed July,16th, 2014]

URL2: http://www.pestaola.gr/xalkidiki-rain-in-kassandra-and-sibiri/ [Accessed July,16th, 2014]

URL3: https://www.youtube.com/watch?v=5Nx4vI00kWA[Accessed July,16th, 2014]

URL4: http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=212029[Accessed July,16th, 2014]

URL5: http://www.motionteam.gr/photos/20316/363111/photo_594_400.jpg [Accessed July,16th, 2014]

URL6: http://www.makthes.gr/news/reportage/5721/[Accessed July,16th, 2014]

URL7: http://www.motionteam.gr/photos/20316/363041/photo_594_400.jpg [Accessed July,16th, 2014]


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.