[Εξώφυλλο]

Αξιοποίηση των συστημάτων πληροφοριών στην ιατρική γεωλογία = Utilization of geographic information systems in medical geology

Δήμητρα Παράσχου

Περίληψη


Η Ιατρική Γεωλογία είναι μια αναδυόμενη επιστήμη που εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των γεωλογικών υλικών και των γεωλογικών διεργασιών και της εμφάνισης ασθενειών σε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Στην διάρκεια των ετών έχει αποδειχθεί ότι το γεωλογικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία μέσω οξείας τοξικότητας (βραχυχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών/στοιχείων), αλλά προσφάτως παρατηρείται εστίαση στις χρόνιες, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει το γεωλογικό περιβάλλον στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην υπέρβαση ή έλλειψη ορισμένων χημικών στοιχείων στα διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Η χρήση γεωλογικών υλικών είναι καθολική, καθώς κάθε τι που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα προέρχεται από γεωλογικά υλικά, τα οποία περιλαμβάνουν τα πετρώματα, τα εδάφη, το νερό και την ατμόσφαιρα.
Στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην απεικόνιση- καταγραφή των γεωλογικών ορυκτών που είναι χρήσιμα στην Ιατρική Γεωλογία.
Για την εκπόνηση της εργασίας έχει γίνει ψηφιοποίηση των διατιθεμένων γεωλογικών χαρτών λαμβάνοντας υπόψη τις θεραπευτικές - φαρμακευτικές ιδιότητες αυτών όπως αναφέρονται στον Οδηγό Φαρμάκων www.galinos.gr.
Κατόπιν τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από την προαναφερθείσα Ιστοσελίδα παρουσιάζονται υπό τη μορφή story map στο Λογισμικό ArcGIS Online.
Λέξεις κλειδιά: ιατρική γεωλογία, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, ορυκτά

Medical Geology is an emerging science that examines the relationships between geological materials and geological processes and the occurrence of diseases in humans, animals and plants. Over the years, it has been demonstrated that the geological environment can affect human health through acute toxicity (short-term exposure to high concentrations of toxic substances / elements), but recently there is a focus on the long-term, long-term effects that the geological environment may have on human health, as well as in overcoming or missing certain chemical elements at the different stages of the food chain. The use of geological materials is universal, as everything that mankind uses comes from geological materials, including rocks, soils, water and the atmosphere.
The aim of this Thesis is to exploit the capabilities of Geographic Information Systems in the visualization and recording of geological minerals useful in medical geology.
The digitization of the available geological maps has been made in order to prepare the work, taking into account the therapeutical - pharmaceutical properties of these as mentioned in the www.galinos.gr Guide to Medicines.
Then the digitization results in conjunction with the information from the above mentioned Website are presented as a story map in ArcGIS Online Software.
Key words: medical geology, geographic information systems, minerals

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Retrieved 11 22, 2018, from https://iugs.org/uploads/GREEK.pdf

Retrieved 10 2, 2018, from www.qrcode.com.en

Ανάκτηση Σεπτέμβριος 2018, από Γεωδίφης: https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-hippocratesmedgeology#

Centeno-Finkelman-Selinus. (2016). Retrieved from https://www.mdpi.com/journal/geosciences.

Dissanayake, C. B. (2016, November). doi:DOI: 10.4038/cjs.v45i3.7395

el.wikipedia.org/wiki/Αργίλιο. Retrieved 9 17, 2018, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9

%CE%BF

el.wikipedia.org/wiki/Μολυβδαίνιο. Retrieved 9 19, 2018, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF

el.wikipedia.org/wiki/Χρυσός. Retrieved 9 26, 2018, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82

el.wikipedia.org/wiki/Χρώμιο. Retrieved 09 19, 2018, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF

el.wikipedia.org/wiki/Ψευδάργυρος. Retrieved 9 17, 2018, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82

el.wikipedia.org/wiκι/Υδροξείδιο_του_αργιλίου. Retrieved 9 18, 2019, from https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CE%B5 %CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81% CE%B3%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85

Finkelman-Skinner-Plumlee-Bunell. (2001). Medical Geology. Geotimes, 46(11), 21-23.

Klaus K.E. Neuendorf, J. P. (2011). Glossary of Geology. Retrieved 09 19, 2018 Marathon-Data-Systems. (2016). Εισαγωγή στο ArcGIS 1. Αθήνα.: Marathon-Data-Systems.

wikipedia.Ανάκτηση 10 4, 2018, από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1

%CF%82_QR

Ανδρουλακάκης, Ν. (2000). Εισαγωγή στο ArcView. Αθήνα: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ. Ανάκτηση 2018


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.