[Εξώφυλλο]

Ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για το φράγμα Ακροποτόμου Καβάλας σε περιβάλλον GIS

Χριστίνα Δημήτριος Σαββίδου

Περίληψη


Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων στόχευε στην παραγωγή λογισμικού που επεξεργαζόταν τις πληροφορίες ανάλογα με τη μορφή τους. Η διαχείριση της πληροφορίας που έδινε στοιχεία για τα περιγραφικά (ποιοτικά ή και ποσοτικά) χαρακτηριστικά γινόταν μέσα από λογισμικό βάσης δεδομένων ενώ η διαχείριση των χωρικών (γεωγραφικών) πληροφοριών (σχήμα, θέση κ.τ.λ.) μέσα από σχεδιαστικά προγράμματα (Computer Aided Design, CAD). Οι δύο αυτές μεγάλες οικογένειες λογισμικού με διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης δεν μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ικανοποιητικό βαθμό για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες συνδυασμού της περιγραφικής και της χωρικής πληροφορίας. Την ανάγκη αυτή ήρθαν να καλύψουν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), η ραγδαία ανάπτυξη των οποίων τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτη.  
Το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων του φράγματος-ταμιευτήρα Μαρμαρά Ακροποτάμου Ν. Καβάλας και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω των εφαρμογών και της πληθώρας των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ΣΓΠ.  
Θα ήταν παράλειψη βέβαια να μην εξεταστούν οι τεχνικογεωολογικές συνθήκες της περιοχής του φράγματος, εφόσον αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο. Η Τεχνική Γεωλογία παίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των έργων, ανάλογα με την κλίμακα του έργου και την πολυπλοκότητα της περιοχής και έχει σαν κύριο στόχο την ερμηνεία των γεωλογικών συνθηκών μέσω παραμέτρων που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ή έστω να κατανοηθούν από τον μηχανικό.  
Η διάρθρωση της εργασίας ξεκινάει με μία εισαγωγή στα ΣΓΠ και στην Τεχνική Γεωλογία. Εν συνεχεία γίνεται μια εκτενής αναφορά στην περιοχή μελέτης και έπειτα επικεντρώνεται στην θέση του φράγματος. Ακολουθεί αναφορά των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και αναλυτική περιγραφή όλης της διαδικασίας από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω, σε χάρτες που δημιουργήθηκαν στο ArcGIS.  

By the mid of 1970's computer system’s development aimed at producing software that treated information depending on their format. Managing of the information provided descriptive (qualitative and / or quantitative) attributes was assessed through database software while the management of spatial (geographical) information (shape, position etc.) through design software (Computer Aided Design, CAD). These two large software groups were developed based on different philosophy so they couldn’t co-operate sufficiently to meet the growing needs of combining descriptive and spatial information. Geographical Information Systems (GIS) filled this gap, expressing a remarkable increase in recent years.  
The aim of the present undergraduate thesis was the digitizing and visualizing of geospatial data taking as a case study the dam-reservoir of Marmara, at Akropotamos river (prefecture of Kavala), as well as the presentation of the outputs using the plethora of applications and opportunities provided by the GIS.  
Since the dam consists a large technical project, the geo-technical parameters drainage area were considered.  
The technical geology plays an important role in the design of projects, depending on the scale of the project and the complexity of the region and it is mainly objects in the interpretation of geological conditions through parameters that can quantify or even to be understand by engineers.
The structure of the present work includes an introduction to GIS and Technical Geology. Subsequently, an extensive description of the study area is presented focusing on the dam location. A brief summary of the data collected is provided, following, by a detailed description of the processes used throughout the study. Finally, the resulted outputs are presented on maps development in ArcGIS.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αστάρας, Θ. , Οικονομίδης, Δ. , Μουρατίδης, Α. (2011). Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη.

Δημόπουλος, Γ. (1995). Πρότυπη Μελέτη Σχεδιασμού Φράγματος Ακροποτάμου Καβάλας. Τεύχος ΙΙΙ, Παράρτημα Α’, “Ερευνητικές Γεωτρήσεις”, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη .

Ευελπίδου, Ν., Αντωνίου, Β. (2015). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1044

Ευελπίδου, Ν., Κοτίνας, Β. (2015). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σημειώσεις Εργαστηρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GEOL123/%CE%A52204%20%28%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29/GIS%20Lab%20notes_20160301.pdf

Θωμαίδου, Ε. (2009). Η Γεωλογική δομή της νήσου Λέσβου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. , Θεσσαλονίκη

Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κονταξάκη, Σ., Τομαή, Ε. (2015). Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας. Αρχές και Τεχνολογίες. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6392

Κακλής, Τ. (2011). Υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων Πιερίας λεκάνης Ν. Καβάλας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

Κόλιο, Ν., Κουτσίνο, Σ., Καρυδάκη, Γ., Αρβανίτη, Α. (2006). Αποτελέσματα της γεωθερμικής έρευνας στην περιοχή Ακροποτάμου Ν. Καβάλας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Γ’ ΚΠΣ. Έργο: Μελέτη Καταγραφής, Αποτίμησης, Προσομοίωσης και Αξιολόγησης των Γεωθερμικών πεδίων της χώρας. Θεσσαλονίκη.

Κόσσυβα, Θ. (2017). Μελέτη των κύριων κλιματικών παραμέτρων και των μεταβολών τους για τον ελλαδικό χώρο με τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης και GIS. Διπλωματική εργασία, Αθήνα.

Κούκης, Γ., Σαμπατακάκης, Ν. (2002). Τεχνική Γεωλογία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

Κυπριάδου, Α. (2015). Σχεδίαση και υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος σε περιβάλλον ArcGIS. Πτυχιακή εργασία, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι Καβάλας.

Μουντράκης, Δ. (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μουρατίδης, Α. (2010). Συμβολή της υποστηριζόμενης από GPS και GIS διαστημικής τηλεπισκόπησης στη μορφοτεχνική έρευνα της Κεντρικής Μακεδονίας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Μπαμπατσάνη, Α. (2016). Το φράγμα Μαρμαρά Ακροποτάμου: Διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και των δανειοθαλάμων. Διπλωματική εργασία, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Νικολακόπουλος, Κ., Κατσάνου, Κ., Λαμπράκης, Ν. (2015). Υδρολογία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων τηλεπισκόπησης. Κεφάλαιο 4: Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εκδόσεις Κάλλιπος. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2521

Παπανικολάου, Δ., Κράνη, Χ., (2004). The Transmed Atlas. The Mediterranean Region from Crust to Mantle. Απόσπασμα από τη Γεωτομή VII. http://eptect.geol.uoa.gr/

Σουβατζή, Γ. (2017). Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή φράγματος στη θέση Βάρσαμα (Ανώγεια). Διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

Τζωρτζάκης, Ι. (2016). Σημειώσεις για το μάθημα Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα τεχνικά έργα - 2η Έκδοση. http://geopliroforiki.weebly.com/bookgeopliroforiki2016.html

Τσαγκαράτος, Π. (2012). Διερεύνηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μηχανουργών, Ε.Μ.Π, Αθήνα.

Τσόμπος, Π., Ζερβάκου, Α. (2012). Η συμβολή των ΓΣΠ στην πολύ-γεωθεματική χαρτογράφηση αστικών περιοχών σε κλίμακα 1:5000. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών – ΙΓΜΕΜ. Παρουσίαση για το 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ. http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/parousiaseis_pdf_2012/5_4_tsompos_zervakou.pdf

Τσιούγκου, Ν. (2015). Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της νήσου Μήλος. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Φιλιππίδης, Ε., (2008). Γεωαναφορά Χάρτη. Τεύχος Νο1. Σημειώσεις στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Σέρρες.

Φλογερά, Ζ. (2013-14). Καταγραφή και Αξιολόγηση του κοινωνικού εξοπλισμού με χρήση ΓΣΠ-Δημιουργία εφαρμογών. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Χαλκιάς, Χ. , Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information Systems – GIS). Παρουσίαση για σεμινάριο “Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική”, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

https://www.slideshare.net/JohnTzortzakis/ss-44126622?qid=d6e0f1b3-6006-42d8-85e8-06d1b6817639&v=&b=&from_search=12

Χαλκιάς, Χ., Γκούσια, Μ. (2015). Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής. Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Εκδόσεις Κάλλιπος. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4550

Χατζόπουλος, Χ., (2009). Αποτύπωση και καταγραφή εξωτερικών χώρων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

ΔΙΕΘΝΗΣ

Ahmad, A. (2007). Applications of GIS in Geology. https://pdfs.semanticscholar.org/112d/d1826a37fa8d44f9e35173359bfb7a963f3d.pdf

Champati, R. (2010, December). GIS in Geoscience. The recent trends. https://www.geospatialworld.net/article/gis-in-geoscience-the-recent-trends/

Haithcoat T. , GIS Introduction & Overview. University οf Missouri, Coloumbia. http://www.gisresources.com/gis-introduction-overview-university-missouricolumbia/

Martin, D., (1996) Geographic Informations Systems. (second edition) Socioeconomic Applications. Routlenge, London and New York.

Papanikolaou D. & Panagopoulos A. (1981). On the structural style of Southern Rhodope, Greece. Geologica Balcanica, 11.3, 13-22.

Sutton T., Dassau, Sutton M., (2009). A Gentle Introduction to GIS. South Africa. https://www.topfreebooks.org/a-gentle-introduction-to-gis/

Schmandt, M. , GIS Commons: An Introductory Textbook on Geographic Informations Systems. Department of Geography, Sacramento State University. http://giscommons.org/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ SITE

https://www.esri.com

http://wiki.gis.com

https://dasarxeio.com

http://topolab.tripod.com

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

https://www.geosoft.com

http://www.admitnetwork.org/work-packages/gis-gps/

http://www.moa.gov.cy

http://www.clslearn.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.