[Εξώφυλλο]

Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσαλονίκης = Study of air pollution in the city of Thessaloniki

Αλκιβιάδης Θεολόγος Καλησώρας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετάται η ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων O3, NOx, Ox, CO, SO2 και ΡΜ10 σε ετήσια, εποχική, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση για τα έτη 2001-2013. Ακόμη, εξετάζεται η διαχρονική τάση του εκάστοτε ρύπου για την περίοδο 2001-2017.
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι συγκεντρώσεις του O3 σε όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω των φωτοχημικών αντιδράσεων παραγωγής όζοντος, οι οποίες ευνοούνται από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Οι μικρότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξ’ αιτίας της μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης. Οι σταθμοί που έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις O3 βρίσκονται μακριά από το κέντρο της πόλης.
Αντίθετα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των NOx, CO, SO2 και ΡΜ10 παρατηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο λόγω της λειτουργίας των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και της έντονης κυκλοφοριακής κίνησης. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες διότι δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση. Οι σταθμοί με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στους παραπάνω ρύπους βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Οι συγκεντρώσεις των Ox αποτελούν το άθροισμα των συγκεντρώσεων του O3 και του ΝO2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεταβολή των συγκεντρώσεων των Ox να επηρέζεται σημαντικά από τις μεταβολές στις συγκεντρώσεις του O3 και των ΝOx.
Λέξεις-κλειδιά: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Θεσσαλονίκη, όζον, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια, PM10

In the present study, the air pollution in the city of Thessaloniki is examined. More specifically, the variations in the O3, NOx, Ox, CO, SO2 and ΡΜ10 concentrations are examined in a yearly, seasonal, monthly, weekly and diurnal basis for the years 2001-2013. Moreover, the intertemporal trend of each pollutant is examined for the 2001-2017 time period.
The results showed that in every monitoring station the O3 concentrations are higher during the summer due to photochemical reactions, which benefit from immense solar radiation. The lowest concentrations are observed during the winter because of the decreased solar radiation that reaches the lower layers of the Earth’s atmosphere. The stations with the highest O3 concentrations are found far away from the city centre.
On the contrary, the highest NOx, CO, SO2 and ΡΜ10 concentrations are observed during November, December and January in all monitoring stations due to the operation of central heating systems and the immense traffic. The lowest concentrations are observed during the summer because the central heating systems do not operate. The stations that have the highest concetrations of the above pollutants are located in the city centre.
The Ox concentrations are a sum of the O3 and NO2 concentrations. As a result, the variations in the Ox concentrations are greatly affected by the variations in the O3 and NOx concentrations.
Keywords: Air pollution, Thessaloniki, ozone, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, particulate matter, PM10


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

Ασσαέλ Μ., Μελάς Δ., Καρατζάς Κ., Αχιλλάς Χ., Κακοσίμος Κ. (2008). Καταγραφή & Μελέτη αιωρούμενων σωματιδίων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Γεντεκάκης Ι. (2010). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: επιπτώσεις, έλεγχος & εναλλακτικές τεχνολογίες (2η έκδοση). Χανιά. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ζάνης Π. (2014). Σημειώσεις για την Ρύπανση και Χημεία της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Καραθανάσης Σ. (2006). Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Τζιόλα.

Κατσαφάδος Π., Μαυροματίδης Η. (2015). Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και την Κλιματική Αλλαγή. (ηλεκτρ. βιβλίο). Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Κόλλια Π. (2012). Μελέτη της σωματιδιακής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.

ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) «Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ»

Λαζαρίδης Μ. (2005). Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Τζιόλα.

Μακρογιάννης Τ., Σαχσαμάνογλου Χ. (2004). Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις "ΧΑΡΙΣ Ε.Π.Ε.".

Μαχαίρας Π., Μπαλαφούτης Χ. (1997). Γενική Κλιματολογία με στοιχεία Μετεωρολογίας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις University Studio Press.

Μελάς Δ. (2012). Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Μελάς Δ. (2004). Φυσική Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Μελάς Δ., Μπάης Α., Μπαλής Δ. (2015). Ατμοσφαιρική Τεχνολογία. (ηλεκτρ. βιβλίο). Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Μπάης Α. (2005). Φυσική της Ατμόσφαιρας, μέρος ΙΙ, ατμοσφαιρική σύσταση, παγκόσμιοι κύκλοι, χρόνοι ζωής και αιωρούμενα σωματίδια. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Ντουμανάκης Ε., Νικολάου Κ. Διακύμανση ατμοσφαιρικών ρύπων σε συνάρτηση με την κυκλοφοριακή κίνηση και τις μετεωρολογικές συνθήκες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Οδηγία (1999/30/ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 22 Απριλίου 1999.

Οδηγία (2008/50/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.

Περιφέρεια Κεντρικής Μεκεδονίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος. (Σεπτέμβριος 2014). Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2013.

Τρεμούλης Ε. (2012). Μελέτη της φωτοχημικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.

Φλόκας Α. Α. (1997). Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη.

Φυτιάνος Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ. (2009). Χημεία Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις University Studio Press.

Χρονοπούλου-Σερέλη Α., Φλόκας Α. (2010). Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη.

Ξενόγλωσση

Ahrens, D. C. (2008). Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment (9th ed.). Belmont, California, U.S.A. Cengage Learning.

Carslaw, D.C. and K. Ropkins, (2012). openair — an R package for air quality data analysis. Environmental Modelling & Software. Volume 27-28, pp.52–61.

Carslaw, D.C. (2015). The openair manual — open-source tools for analysing air pollution data. Manual for version 1.1-4, King’s College London.

Colbeck, I., Lazaridis, M. (2014). Aerosol Science: Technology and Applications. John Wiley and Sons Ltd.

Colls, J. (2002). Air Pollution (2nd ed.). London. Spon Press.

Kalabokas, P. D. and Repapis, C. C. (2004). A climatological study of rural surface ozone in central Greece, Atmos. Chem. Phys., 4, 1139-1147.

Kalabokas, P., Adamopoulos, A., & Viras, L. (2010). Atmospheric PM10 particle concentration measurements at central and peripheral urban sites in Athens and Thessaloniki, Greece. Global NEST Journal, Vol 12, No 1, pp 71-83

Katragkou, E., Kazadzis, S., Amiridis, V., Papaioannou, V., Karathanasis, S., & Melas, D. (2008). PM10 regional transport pathways in Thessaloniki, Greece. Atmospheric Environment 43 (2009) 1079–1085.

Lin, W., Xu, X., Ge, B., & Zhang, X. (2009). Characteristics of gaseous pollutants at Gucheng, a rural site southwest of Beijing. J. of Geophys. Res. , 114.

Mavrakis A., Theoharatos G., Pitsitakis N., Christides A., Makrigiannis G. (2004). Meteorological conditions during the occurrence of severe air pollution episodes in the thriassio plain. 7th Pan-Hellenic Conference on Geography, Volume: 1. E1K155

Mavroidis I., Chaloulakou A. (2011): Long-term trends of primary and secondary NO2 production in the Athens area. Variation of the NO2/NOx ratio. Atmospheric Environment 45: 6872-6879

Seinfield, J. H., Pandis, S. N. (2016). Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change (3rd ed.). Hoboken, New Jersey, U.S.A. John Wiley & Sons, Inc.

Vallero, D. (2014). Fundamentals of Air Pollution (5th ed.). Academic Press.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

http://195.134.76.37/chemicals/chem_ozone.htm (Η χημική ένωση του μήνα – Όζον – Ιούλιος 2009)

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/ozon.htm (Μελέτη του όζοντος - 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου)

https://www.ecoweather.gr (Μετεωρολογικό και περιβαλλοντικό magazino)

http://www.pkm.gov.gr (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

http://www.airthess.gr (Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη)

http://www.ypeka.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

http://www.esa.int/ESA (European Space Agency)

https://svs.gsfc.nasa.gov (NASA Scientific Visualization Studio)

https://www.epa.gov (U.S. Environmental Protection Agency)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.