[Εξώφυλλο]

Υδροληπτικά έργα : γενικά χαρακτηριστικά, κατηγορίες, αρχές λειτουργίας, παραδείγματα εφαρμογών από τον ελληνικό κια διεθνή χώρο

Συμεών Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Περίληψη


Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο σκοπό την εκτενή παρουσίαση των κυριότερων υδροληπτικών έργων επιφανειακού και υπόγειου νερού.Τα υδροληπτικά έργα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής επιβίωσης του ανθρώπου καθώς το εύρος εφαρμογής τους μεγαλώνει συνεχώς. Η ύδρευση, άδρευση, αποθήκευση και η παραγωγή ενέργειας από το νερό είναι κάποιοι από τους λόγους που τα υδροληπτικά έργα κατασκευάζονται. Λόγο της μεγάλης σημασίας των έργων αυτών γίνεται λεπτομερής ανάλυση πάνω στις κατηγορίες, τα γενικά χαρακτηριστικά και τις αρχές λειτουργίας των έργων. Ακόμα γίνεται αναφορά σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω έργων τόσο από τον Ελληνικό όσο και τον διεθνή χώρο. Η κατασκευή του κάθε υδροληπτικού έργου επιλέγεται με βάση τους σκοπούς και ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει, τις δυνατότητες κατασκευής (γεωλογικά-γεωμορφολογικά κριτήρια) και την επιδράση στο οικοσύστημα που βρίσκεται στον χώρο κατασκευής του για αυτό το λόγο αναπτύσσονται λεπτομερώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όσο και τα μειονεκτήματα- πλεονεκτήματα του κάθε έργου. Η παρούσα διπλωματική στοχεύει να παρουσιάσει συνοπτικά και περιεκτικά τα κυριότερα υδροληπτικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται διαχρονικά από την ανθρωπότητα.
Λέξεις κλειδια:υδροληπτικά έργα, φράγμα, γεωτρήση, πηγάδι  
    
The main aim of thiss thesis is the extensive presentation of the main water and surface waterworks. Waterworks are an integral part of everyday human survival as their scope of application is constantly growing. Water supply, watering, storage and energy production are some of the reasons why waterworks are being built. Because of the great importance of these projects, a detailed analysis is made on the categories, the general characteristics and the principles of operation the projects. Still refence is made to some charactesistic examples of the above works from both Greek and the international. The construction of each hydropower project is selected on the basis of the purposes and needs to be served, the possibilities of construction (geological- geomorphological criteria) and the influense on the ecosystem located in the area of construction. For this reason their technical characteristics are developed in detail and the disadvantages- advantages of each project. The present diploma aims to summarize the main waterworks that have been used over time by mankind.
Key words: water adstraction, dam, borehole, well

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία

Αβραμίδης Β., 2014. Αδριάνειο Υδραγωγείο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Δήμος Αχαρνων.

Αντρέου Ά., Χρυσομήλη Β., 2015. Γεωτρήσεις για τον Εντοπισμό Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου στην Κύπρο. Εργασία Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων& Περιβάλλοντος.

Βασιλειάδης Κ., Παπαναστασίου Θ., Σάντα Α., Πάτρα 2015. Στοιχεία σχεδιασμού λιθόρριπτων φραγμάτων με εφαρμογή στο φράγμα Τριανταφυλλίας νομού Φλωρίνης. Πτυχιακή Εργασία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελλάδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Βουδούρης Κ., Μαρίνος Β., 2010. Υδρομαστευτικά έργα, Τεχνικές διάτρησης , συμπλήρωση, Ανάπτυξη υδρογεώτρησης, δειγματοληπτικές, Γεωτεχνικές γεωτρήσεις, Μέθοδοι Διαγραφιών. Τεχνική γεωτρήσεων, ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας

Βουδούρης Κ. Στ., 2015 Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου νερού. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ ISBN 978-960-418-469-9

Βουδούρης Κ. Στ., 2013. Τεχνική Υδρογεωλογία – Υπόγεια Νερά. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ ISBN 978-960-418-407-1

Γκαλά-Γεωργιλά Ε. 2015. Δρόμοι του νερού και οργάνωση του χώρου στη Θεσσαλονίκη κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο. Διδακτορική Διατριβή, τόμος Α, ΑΠΘ Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Δαουλάρη Γ 2007. Μοντελοποίηση Υπόγειας ροής και προσδιορισμός υφάλμυρης ζώνης υπόγειου υδροφορέα περιοχής Φαλασάρνων. Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Δημοπούλου, Α, Α. Σεπτέμβριος 2008. Αξονοσυμμετρικά φράγματα κυλινδρούμενου σκληρού επιχώματος. Διατμηματικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας.

Ελληνική Δημοκρατία Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 στις 20/3/2014.

Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013. Τα φράγμα της Ελλάδας.

Ευστρατιάδης Α., Μαμάσης Ν., Κουτσογιάννης Δ., Ακαδ. Έτος 2014- 2015, Φράγματα, Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων& Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Καββαδάς Μ., Ακαδ. Ετος 2006-2007. Ειδικά Γεωτεχνικά έργα- Γεωτεχνική Φραγμάτων. Εποπτικό υλικό διαλέξεων του μαθήματος, 9ο Εξ., Πολ. Μηχ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής.

Καλουμένου Ε., Γερενσκα Κ., Μούρλας Δ., Αρμάσης Λ., 2012-2013. Ο ρόλος του νερού στον πολιτισμό. 4ο λύκειο Καλλιθέας, Ερευνητική Εργασία.

Κανακούδης Β., Τσιτσιφλή Σ., 2009 Water pricing policies in Greece: Is there a common understanding ?

Κανέλλος Σ., 2014. Τεχνικές Κατασκευής Υδρογεωτρήσεων. Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών ορυκτών πόρων.

Κελεσίδης Β.Χ., 2012. Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθμη Τεχνικής Προκλήσεις και Προοπτικές, Διημερίδα ΤΕΕ, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων..

Λουπασάκης, Κ., Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων Μαθήματος Τεχνική Γεωλογία II Ακαδ., Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. .

Μιχαηλίδης Α., 2009. (Phase 1) The aqueducts and the water wisdom of the ancient town of Larnaca, Cyprus, with support from the UNESCO Participation Programm and MIO- ESCEDE EU Core funding, Text editors Alampei I., Roniotes A., Roniotes C. (MIO- ECSDE).

Μίχας Σ., Δερματάς Δ., Ευστρατιάδης Α., 2015-2016. Εισαγωγή Φράγματα- Υδραυλικές κατασκευές. Διάλεξη 1η, 9ο εξάμηνο, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μόδης Κ., Σταματάκη Σ., 2015. Εισαγωγή στη Μεταλλευτική Έρευνα Ελληνικά Ακαδημαϊκα Ηλεκτρονικά Συγράμματα και Βοηθηματα ISBN: 978-960-603-291-2.

Μπουλταδάκης Α., 2015. Διαστασιολόγηση, παραμετρική επιλογή εξοπλισμού αντλητικού συγκροτήματος για άρδευση και παρουσίαση 4 γεωτρήσεων του δήμου Πλατανιά Χανίων, Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης

Ομπετσάνοφ Ι., Κουμαντάκης Ι., Σταματάκη Σ., 2004. Καρστικές πηγές στην Ελλάδα «Αποτύπωση και αξιολόγηση με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.)»

Πιτατζή Σ., Μπαραμάτη Ε., 2010. Το φράγμα του Θησαυρού : Ανάλυση φυσικού και τεχνητού τοπίου, Τυπολογία και διαμόρφωση. ΕΙ Καβάλας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Πορφυράκης Μ., 2016. Πτυχιακή Εργασία Σχεδιομελέτη επένδυσης σε βαθιά κεκλιμένη γεώτρηση παραγωγής υδρογονανθράκων. Πτυχιακή Εργασία, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Σταματάκη Σ., 2006. Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις εφαρμογή στη Μεταλλευτική Έρευνα, υλικό από τις διαλέξεις «Μεταλλευτική Έρευνα» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδική Γραμματεία Γ’ Κ.Π.Σ 2006. Τα φράγματα και οι Λιμνοδεξαμενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Β’ Έκδοση, Νέα Έργα

Φιλίντας Αγ. Θ., Πολύζος Σερ. Θ. 2008. Φράγματα, λειτουργίες οικοσυστήματος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων

Φράγκου Α. Ι., 2015. Μελέτη λιμνοδεξαμενης στην περιοχή Τιταρήσιου Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Φυτίκας Μ., 1998. Τεχνική Γεωτρήσεων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

Χρησταντώνη Μ., 2008. Διαχείριση υδατικών πόρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/60 η περίπτωση της υδρολογικής λεκάνης του

Ραχιάνη. Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών.

Ξένη βιβλιογραφία

Bo Olofsson, 2011-2014. Water resources management using subsurface dams KTH Royal Institute of Technology in Stockholm

Carollo, 2016. Subsurface Desalination Intake Feasibility Study, City of Santa Barbara Technical Memorandum no. 3 “Basics of Design and Initial Screening”

Conel Ofwona, Oct. 29- Nov. 19, 2010. Introduction to geophysical well logging and flow testing, Geothermal Development Company Ltd.,presented as short course V on exploration for geothermal Resources, orgabized by UNU-GTP, GDC and KenGen, at Lake Bogoria and Lake

Naivasha, Kenya, Oct. 29- Nov. 19,

Middle East Institute, 2014. Harvesting Water and Harnessing Cooperation: Qanat Systems in the Middle East and Asia

Cun’an Tang, Lianchong Li, Nuwen Xu, Ke Ma, 2015. “Microseismic monitoring and numerical simulation on the stability of high-steep rock slopes on hydropower engineering. Journal of rock Mechanics and Geotechnical Engineering 7 : 493- 508

Er. Rajvir Singh Jurel, Er. Raj Bahadur Singh, Dr. Sunit Kumar Jurel, Dr. Raghuwar D., Jan-Feb 2013, Singh Infiltration Galleries:-A solution To drinking water supply for urban areas near rivers.Journal of Mechanical and Civil Enginrrting (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684 volume 5 Issue 3

Fekri Hassan, 2011. Water history for our times IHP Essays on water history. Volume 2 International hydrological Programme, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Josep De Trincheria, Sebastiao Famba, Desalegn Dawit, Walter Leal Filho, 2017. Best Practices On The Use Of Rainwater For Off-Season Small-Scale Irrigation, published by Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Germany. Financed by the ACP- EU Cooperation Programme in

Science and Technology (ACP-S& T II). A programme implemented by the ACP Group of States, with the financial assistance of the European Union.

Pennsylvania Stormwater 2006. Best Management Practices Manual Chapter 6

Peng lin, Jie Shi, Wei-yuan Zhou, Ren-kun Wang, 2018. 3D geomechanical model tests on asymmetric reinforcement and overall stability relating to the Jinping I super-high arch dam. International journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 102: 28-41,0

Shi-yong Wu, Wei Cao, Jiang Zheng, 2016. Analysis of working behavior of Jinping-I Arch Dam during initial impoundment. Water Science and Engineering 9(3): 240-248, Yalong River Hydropower Development Company, Ltd, Chengdu 610051, China

UNHCR The UN Refugee, 1992. Agency water manual for refugee situations. Program and Technical Support Section

Διαδικτυακές πηγές

Nabataean travel & Trade,Nabatae.net Copyright 2002 Canbooks http://nabataea.net/marib.html (ανακτήθηκε την 30-10-2018)

The Constructor Civil Engineering Home, Different Types of Buttress Dams- Their Functions and Applications https://theconstructor.org/water-resources/types-buttress-dams-functions-applications/17359/ (ανακτήθηκε την 25-9-2018)

Bored and drilled wells in Piedmont North Carolina http://www.alexanderhealth.org/docs/enviroHealth/WellConstructionExamples.pdf (ανακτήθηκε την 20-10-2018)

International Association of Certified Home Inspectors, 2009, https://www.nachi.org/gallery/?level=picture&id=1090 (ανακτήθηκε την20-9-2018)

Soil Management, Top 5 Methods Used in Soil Exploration, Soil Engineering, Trishna B. http://www.soilmanagementindia.com/soil-exploration/top-5-methods-used-in-soil-exploration-soil-engineering/13877 (ανακτήθηκε την 15-10-2018)

Department of Civil Engineering nit Rourkela, Subsurface Explotation And Dewatering Unit-1, http://www.navodayaengg.in/wp-content/uploads/2015/12/U1_L2-DIFFERENT-TYPES-OF-BORINGS.pdf (ανακτήθηκε την 10-10-2018)

Susdrain, Component: Infiltration Trenches 2018, https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/infiltration_trench.html (ανακτήθηκε την 24-9-2018)

Omni Compressed Air LTD, Featuring the most advaced N2 membrane technology available, Underbalanced Drilling, 2014, http://www.omnicompressedair.com/unbalanced-drilling (ανακτήθηκε την 20-10-2018)

Massenza Drilling Rings, Compressed Air Drilling, http://www.massenzarigs.com/compressed-air-drilling/ (ανακτήθηκε την 20-1-2018)

Μεταλλουργια Μανδρας Α.Β.Ε.Ε., https://metalmandras.com/proionta/anoxeidwtoi-swlines-geotrisewn/ (ανακτήθηκε την 27-10-2018)

Πιανοντας Co. Προϊόντων βιομηχανιας υλικού Hengyuan Κομητειών Anping,ΕΠΕ., 2018, http://greek.johnsonwirescreen.com/sale-10423198-6-8-10-12-14-pipe-base-screen-water-well-drill-pipe-for-filters.html (ανακτήθηκε την 27-10-2018)

Archaeology news network , Ancient Well Unearthed in Northern Tel Aviv, 2014, https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2014/02/ancient-well-unearthed-in-northern-tel.html#myF8K2pi2WLryK3E.97 (ανακτήθηκε την 22-10-2018)

Μηχανή του χρόνου, 2018, http://www.mixanitouxronou.gr/pos-i-limni-tou-marathona-xedipsase-tin-athina-ke-exafanise-tous-neroulades-to-entiposiako-toxoto-fragma-kataskevastike-apo-penteliko-marmaro-ke-se-afto-doulepsan-2-000-technites-pou-dimiourgisan-i/ (ανακτήθηκε την 19-10-2018)

ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε., http://hydretme.gr/projects.html (ανακτήθηκε την 19-10-2018)

Grande Dixence, 2017, http://www.grande-dixence.ch/en (ανακτήθηκε την 05-10-2018)

Grande Dixence, 2017 http://www.grande-dixence.ch/docs/default-source/documentation/grande-dixence/Grande-Dixence-A-legend-in-the-heart-of-the-Alps.pdf?sfvrsn=8 (ανακτήθηκε την 05-10-2018)

Jinping- I Dam, Wikipedia, 2018, https://www.revolvy.com/page/Jinping%252DI-Dam (ανακτήθηκε την 08-10-2018)

Powerchina, The Jinping-I Double Curvature Arch Dam sets new world record, 2016, http://en.powerchina.cn/2016-12/28/content_27870606.htm (ανακτήθηκε την 08-10-2018)

China Gezhouba Group CO., LTD, Jinping Hydropower Station constructed partly by CGGC goes into full production, 2014, http://www.chinadaily.com.cn/m/gezhouba/2014-12/05/content_21203524.htm (ανακτήθηκε την 08-10-2018)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία, Γεωλογία (Α Γυμνασίου), 2007, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3812/ (ανακτήθηκε την 28-10-2018)

Γεωργακόπουλος Α., Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές. Τεχνική Γεωτρήσεων, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πρόγραμμα Δια Βίου μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ http://diaviou.auth.gr/sites/default/files/pegatraining/3.2%20Technikh%20Gewtrhsewn_Georgakopoulos_0.pdf?fbclid=IwAR3hHl7CHWURKW6w6bHyuS5V62X-EmLyuXvr3Lox1Pi0GiYUIV09Y75tBhs (ανακτήθηκε την 25-9-2018)

Διαμαντής Ι., Πλιάκας Φ.-Κ. Γεωθερμική ενέργεια. Έρευνα- Αξιοποίηση. Παρουσιάσεις από το Μεταπτυχιακό τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMB266 (ανακτήθηκε την 24-10-2018)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, Το φράγμα και η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα ως τμήμα του υδρογραφικού δικτύου της πρωτεύουσας. http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/schools/text%20gym%20ag%20stefanou.pdf (ανακτήθηκε την 14-10-2018)

Μαρίνος Β., Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων 8-9ο Μάθημα «Φράγματα», Τύπος φραγμάτων, επιλογή θέσης φράγματος στεγανότητα φραγμάτων, άλλα έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων, «κάποια» περιβαλλοντικά θέματα φραγμάτων. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg881e/assets/geologikes-meletes-8o-9o-mathima-site.pdf (ανακτήθηκε την 09-10-2018)

Σαμπατακάκης Ν., Δεπούντης Ν., Φράγματα : Ταξινόμηση-κατασκευαστικές απαιτήσεις. Σχολή θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/GEO349/%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%A3/8_%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf (ανακτήθηκε την 09-10-2018)

Χρηστάρας Β., Μακεδών Θ., Βασαλάκης Αν., Αδαμαντοφόρα κοπτικά άκρα. http://www.geo.auth.gr/883/diamond_bits.htm (ανακτήθηκε την 20-09-2018)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.