Εξώφυλλο

Υδραυλική περιστροφική διάτρηση και χρήση γεωθερμικών συστημάτων για θέρμανση/ψύξη κατοικίας.

Ελένη Γ. Τσολάκη

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των εργασιών εγκατάστασης και χρήσης των γεωθερμικών συστημάτων για τη θέρμανση/ψύξη κατοικίας. Έτσι, στη διπλωματική αυτή εργασία, περιγράφονται όλες οι εργασίες της
υδραυλικής περιστροφικής διάτρησης που έλαβαν χώρα στην οδό Γενοκτονίας 19 ης
Μαΐου (περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης) από τις 8/03/2010 έως τις 15/03/2010.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις γεωτρήσεις βάθους 102 m η καθεμία και οριζόντιας απόστασης μεταξύ τους 6 m με ταυτόχρονη εξαγωγή και συλλογή δειγμάτων ανά 3
m. Στη συνέχεια τα δείγματα αναλύθηκαν ως προς την κοκκομετρία τους στο εργαστήριο
Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επίσης, δίνεται η στρωματογραφική στήλη (από 0 έως 102 m) που προέκυψε σύμφωνα με τα δείγματα των γεωτρήσεων, καθώς και τα στρωματογραφικά και γεωλογικά συμπεράσματα της περιοχής μελέτης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.