Εξώφυλλο

Μελέτη των φυσικών διεργασιών της λίμνης Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς

Μαρία Ασφαλίδου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σύγκριση διαφορετικών χαρτών και δορυφορικών εικόνων προκειμένου να γίνει σωστή προετοιμασία για την έρευνα πεδίου και την εξαγωγή δειγμάτων από τα ρέματα που ρέουν στη λίμνη Πικρολίμνη του νομού Κιλκίς. Αρχικά έγινε καταγραφή των ορίων της λίμνης, της έκτασής της, του  υδρογραφικού δικτύου καθώς και της υδροκριτικής γραμμής. Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε υπαίθρια έρευνα και τέλος ανάλυση των δειγμάτων που  συλλέχθηκαν στο εργαστήριο Ιζηματολογίας του Τομέα Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Για τη καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε τοπογραφικός χάρτης κλίμακας 1:50.000 σε ψηφιακή μορφή, γεωλογικός χάρτης της περιοχής κλίμακας 1:50.000 και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τα προγράμματα MapInfo 10, Vertical Mapper 3.1 και Global Mapper v12. Για τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Grapher 5 και Gradistat.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.