Εξώφυλλο

Χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην λεκάνη του Ασωπού ποταμού, του Νομού Κορινθίας, με την Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Σόνια Χρυσαφίδη

Περίληψη


Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση κατάλληλων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, του νομού Κορινθίας με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Έτσι, για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης θέσης κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α., δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτες (υδρογραφικού δικτύου, ισοϋψών, οδικού δικτύου, οικιστικών περιοχών, τεκτονικών στοιχείων, λιθολογικός, υδροπερατότητας, κλίσεων, κ.α.), με βάση τους οποίους καθορίστηκαν «ζώνες αποκλεισμού» κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α.. Τα επιμέρους αυτά αποτελέσματα συσχετίστηκαν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένας τελικός θεματικός χάρτης, ο οποίος προσδιορίζει τις κατάλληλες θέσεις για την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α..

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.