[Εξώφυλλο]

Παρασκευή και χαρακτηρισμός σφαιριδίων ζεολιθικού τόφφου = Production and characterization of zeolitic tuff’s pellets.

Μαρία Λ. Συροπούλου

Περίληψη


Ο ζεολιθικός τόφφος που χρησιμοποιήθηκε  στην παρούσα εργασία περιέχει ζεόλιθο τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθο-ευλανδίτη). Με την μέθοδο εξώθησης/σφαιροποίησης παρασκευάστηκαν σφαιρίδια ζεολιθικού τόφφου και μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης. Η μέθοδος εξώθησης/σφαιροποίησης περιλαμβάνει 5 διαδοχικά στάδια: (α) ξηρή ανάμιξη, (β) υγρή κοκκοποίηση, (γ) εξώθηση, (δ) σφαιροποίηση, (ε) ξήρανση των μικροσφαιρών. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με αναλογία μίγματος 80-20%, 90-10%, 95-5%, 100-0% κ.β ζεολιθικού τόφφου/μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης. Η κάθε πειραματική δοκιμή περιλαμβάνει κάποιες παρτίδες με ίδια αναλογία μίγματος αλλά διαφορετικό μέγεθος πλαίσιου εξώθησης ή/και δίσκου σφαιροποίησης. Η παρασκευή σφαιριδίων ήταν επιτυχής σε όλες τις πειραματικές δοκιμές εκτός από την τελευταία με αναλογία 100-0% κ.β ζεολιθικού τόφφου/μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης. Η ορυκτολογική σύσταση μελετήθηκε με τη μέθοδο της περιθλασομετρίας ακτίνων-Χ (XRD). Το αρχικό μας υλικό αποτελείται από 89% ζεόλιθο τύπου-HEU, 4% μαρμαρυγίες + αργιλικά ορυκτά, 5% αστρίους και 2% χαλαζία + χριστοβαλίτη. Με τη μέθοδο AMAS προσδιορίστηκε η δεσμευτική ικανότητα του αρχικού ζεολιθικού τόφφου στα 198 meq/100g. Ο ζεολιθικός τόφφος είναι πτωχευμένος ως προς τη μέση σύσταση του ηπειρωτικού φλοιού σε όλα τα κύρια στοιχεία. Τα ιχνοστοιχεία Ba, Sr, Rb, Cs και As είναι τα αφθονότερα του ζεολιθικού τόφφου με περιεκτικότητες 779-115 ppm, περιεκτικότητες 76-19 ppm έδειξαν τα ιχνοστοιχεία Zr, Ce, Pb, Zn, La, Th, Nd και Y, ενώ περιεκτικότητες 7,3-0,38 ppm παρουσιάζουν τα ιχνοστοιχεία U, V, Cr, Sb, Cu, Ni, Sm, Hf, Sc, Be και Lu. Οι περιεκτικότητες των υπόλοιπων ιχνοστοιχείων είναι κάτω του ορίου ανιχνευσιμότητας. Η μελέτη των περιθλασιαγραμμάτων (XRD) των σφαιριδίων που παρασκευάστηκαν, έδειξε ότι δεν υπήρξε καταστροφή των κρυστάλλων του ζεολίθου στα παραγόμενα μίγματα, ενώ είναι σαφής ένας προτιμώμενος προσανατολισμός των κρυστάλλων του ζεολίθου ώς πρός την έδρα (100). Για τον χαρακτηρισμό των σφαιριδίων πραγματοποιήθηκε μορφολογικός χαρακτηρισμός με μέθοδο μισκροσκοπίας (στερεοσκόπιο) σε συνδυασμό κατάλληλου λογισμικού ανάλυσης εικόνας, για λεπτομερέστερη εκτίμηση του σχήματος. Από την στερεοσκοπική μελέτη προκύπτει οτι το μέγεθος των σφαιριδίων επηρεάζεται από την μείωση της  ποσότητας μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης στο μίγμα, του απαραίτητου υγρού (νερό) καθώς και απο το μέγεθος του πλαισίου στο στάδιο της εξώθησης και του δίσκου στο στάδιο της σφαιροποιίησης. Ως προς το σχήμα διαπιστώνεται οτι  η τιμή της σφαιρικότητας όλων των δειγμάτων είναι κοντά στην μονάδα, με τα δείγματα με αναλογία 90% ζεολιθικού τόφφου – 10% μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης να χαρακτηρίζονται περισσότερο σφαιρικά. Η εκτίμηση της μηχανικής αντοχής των παραγόμενων σφαιριδίων, έγινε με τον προσδιορισμό της ευθρυπτότητας με τη χρήση συσκευής μέτρησης ευθρυπτότητας κόκκων. Η μικρότερη τιμή ευθρυπτότητας παρουσιάστηκε στα σφαιρίδια με αναλογία 90-10% κ.β ζεολιθικό τόφφο/μικροκρυσταλλική κυτταρίνη. Με την μέθοδο αζώτου (ισόθερμη ΒΕΤ) προσδιορίστηκε το πορώδες και η ειδική επιφάνεια κάθε κατηγορίας σφαιρίδια που παρασκευάστηκαν. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ισόθερμων αζώτου, όλα τα δείγματα ανήκουν στην ισόθερμο τύπου IV, η οποία είναι χαρακτηριστική μεσοπορώδων στερεών. Η τιμή της ειδικής επιφάνειας κυμαίνεται στο 10,1-12,7 (m²/g) με μέγιστη τιμή σε δείγμα με αναλογία 90% ζεολιθικό τόφφο -10% μικροκρυσταλλική κυτταρίνη. Το μίγμα 90% κ.β. ζεολιθικό τόφφο και 10% κ.β. μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, είναι το ιδανικότερο μίγμα για την παρασκευή σφαιριδίων με αξιοσημείωτα μικρότερη απώλεια υλικού στο στάδιο εξώθησης και καλύτερο σχηματισμό σφαιριδίων με μικρότερη ανομοιομορφία.

The zeolite tuff used in this work contains a HEU-type zeolite (clinoptilolite-heulandite). By the extrusion / spheronization method, zeolite and microcrystalline cellulose pellets were prepared. The extrusion / spheronisation process comprises 5 successive steps: (a) dry blending, (b) wet granulation, (c) extrusion, (d) spheronization, (e) drying the microspheres. Four experimental tests were performed with a mixture ratio of 80-20%, 90-10%, 95-5%, 100-0% w / w zeolitic tuff / microcrystalline cellulose. Each experimental test includes some batches with the same blend ratio but a different extrusion size and / or pelletizing disc. Pellets production was successful in all experimental tests except the latter in a ratio of 100-0% w / w zeolitic tuff / microcrystalline cellulose. The mineral composition was studied by X-ray diffractometry (XRD). The original material contains 89% v w/w HEU-type zeolite, 4% w/w mica + clay minerals, 5% w/w feldspars and 2%  w/w quartz + cristobalite. The AMAS method determined the sorption ability of the zeolitic tuff at 198 meq / 100g. The zeolitic tuff is depleted with respect to the average composition of the continental crust in all the main elements. The trace elements Ba, Sr, Rb, Cs and As are the most abundant of zeolitic tuff (779-115 ppm), followed by Zr, Ce, Pb, Zn, La, Th, Nd and Y (76-19 ppm),  and U, V, Cr, Sb, Cu, Ni, Sm, Hf, Sc, Be and Lu (7.3-0.38 ppm). The concentrations of the remaining trace elements are below the detection limit of each element. The study of the X-ray patterns of the pellets showed that there was no destruction of the zeolite crystals during the pellets production, and a preferred orientation of the zeolite crystals according to (100) edge is clear. For the characterization of the pellets, morphological study was initially performed by a stereoscopic method in a combination of suitable image analysis software for a more detailed assessment of the shape. From the stereoscopic study it appears that the size of the pellets is affected by the reduction of the amount of microcrystalline cellulose in the mixture, the necessary liquid (water) as well as the size of the frame in the extrusion stage and the disk in the spheronization stage. With respect to the shape, it is found that the sphericity value of all samples is close to the unit, with the samples of the second experimental test with a ratio of 90% zeolitic tuff - 10% microcrystalline cellulose being characterized more globular. The estimation of the mechanical strength of the produced pellets was done by determining the friability using a grain friability measurement device. The lowest brittleness value was present in the pellets at a ratio of 90-10% w/w of zeolitic tuff / microcrystalline cellulose. By the nitrogen method (BET isotherm), the porosity and specific surface area of each mixture and the starting material were determined. According to the measurements of isothermal nitrogen, all samples belong to the IV isotherm, which is characteristic of mesoporous solids. The specific surface area is 10.1-12.7 (m² / g) with a maximum value observed for the mixture  90% zeolitic tuff-10% w/w microcrystalline cellulose. This mixture ( 90-10% w/w zeolitic tuff - microcrystalline cellulose) is the ideal proportion for pellet preparation with significan

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Γαλιατσάτου Π. & Χαβρεδάκη Β. 1996. Χαρακτηρισμός υλικών με ισόθερμους ρόφησης. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

Γκόγκου Π.Κ. 2013. Διερεύνηση συνθέσεων πιροξικάμης/χιτοζάνης με τη βοήθεια πειραματικού σχεδιασμού μείγματος για την παρασκευή μικροσφαιρών διαφορετικού ρυθμού αποδέσμευσης και βέλτιστης σφαιρικότητας. Μ.Δ.Ε. Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ.

Γκοντελίτσας Α. 1995. Σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων ενώσεων καθηλωμένων σε φυσικούς ζεόλιθους. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Δρακούλης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Στεργίου Α. 2005. Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της Νήσου Μήλου. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 55-63.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2013 της επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2013 για την έγκριση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. & Δρακούλης Α. 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36/1: 446-453.

Κωστάκης Γ. 1994. Εισαγωγή στην αξιολόγηση των βιομηχανικών ορυκτών. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

Μπαλαξή Μ.Δ. 2009. Ανάπτυξη συστήματος πολλαπλών δοσομονάδων για τριμερή αποδέσμευση φαρμάκων στο στόμαχο, το λεπτό και το παχύ έντερο. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ.

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Σταματάκης Μ. 2015. Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 51-54.

Τριανταφυλλίδης Κ.Σ. 2005. Προσρόφηση αερίων-Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας πορώδων υλικών με τη μέθοδο BET. Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ.

Τσιραμπίδης Α.E. 1991. Μελέτη των ζεολιθοφόρων ηφαιστειοκλαστικών ιζημάτων των Μεταξάδων Έβρου. Ορυκτός Πλούτος, 72, 41-48.

Τσιραμπίδης Α.Ε. 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος. Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Τσιραμπίδης Α.Ε. & Φιλιππίδης Α. 2013. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Φιλιππίδης Α. 2005. Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 13ο Σεμ. για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 73-84.

Φιλιππίδης Α. 2007. Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηχανική, αγροτική, κτηνοτροφική και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερίδα «Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο», Πετρωτά Έβρου, Πρακτ., 89-107.

Φιλιππίδης Α. 2009. Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Κοινό συνέδριο ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ: Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών, Βόλος, Πρακτ., 2, 829-836.

Φιλιππίδης Α. 2010. Περιβαλλοντικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εφαρμογές του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. Ηιών, 7, 14-16.

Φιλιππίδης Α. 2012. Βιομηχανικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, υδατικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές του ορυκτού πλούτου του Νομού Έβρου. Ημερίδα: Μνημόνιο – Οικονομία και Ανάπτυξη του Βορείου Έβρου, Διδυμότειχο Έβρου, Εκτετ. Περιλ., 3σ.

Φιλιππίδης Α. 2015α. Ζεόλιθος – Φυσικοί Ζεόλιθοι – Ζεολιθικοί Τόφφοι – Προδιαγραφές – Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ) – Χρήσεις 1982-2015. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Φιλιππίδης Α. 2015β. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου-HEU. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 73-76.

Φιλιππίδης Α. 2015γ. Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 77-80.

Φιλιππίδης Α. 2016. Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (NO3-) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 81-87.

Φιλιππίδης Α. 2017. Ζεόλιθος/οι: Προδιαγραφές και Χρήσεις Πολύ Υψηλής Ποιότητας Ζεολιθικών Τόφφων. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 37, 90-101.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2012. Ορυκτές πρώτες ύλες και περιβάλλον. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν., 2016. Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 89-95.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α. 2002. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση Ελληνικών φυσικών ζεόλιθων. 12ο Σεμ. Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 75-82.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. 2012. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεόλιθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζεολίθου: Ανασκόπηση. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 101, 125-133.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. 2015. Μάρμαρα και Ζεόλιθοι Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατ. Μακεδονία-Θράκη. Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, Πρακτ., 12σ.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. & Τσιραμπίδης Α. 1997. Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 539-546.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α. & Βογιατζής Δ. 2006. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συν. Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 273-279.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. 2007α. Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με τη χρήση πορώδους Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 23-25.

Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν. & Φιλιππίδης Σ. 2007β. Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συν. Jean Monnet, Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, Βέροια, Πρακτ., 557-569.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ. 2008α. Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης, καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου και αστικών λυμάτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο Περιβαλλοντικό Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. 2008β. Καθαρισμός αστικών λυμάτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Υδρογεωλογικό Συν. Ελλάδας, Αθήνα, Πρακτ., 2, 789-798.

Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ. 2011. Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4ο Περιβαλλοντικό Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 9σ.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Armbruster T. & Gunter M.E. 2001. Crystal structures of natural zeolites. In Bish D.L. & Ming D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 45, 1-67.

Atkinson D., Carrot P.J.M., Grillet Y., Rouquerol J. & Sing K.S.W. 1987. Microcalorimetric study of adsorption of argon and nitrogen by microporous carbons. In Meunier F (ed.) Fundamentals of Adsorption 6, Elsevier, Amsterdam, 89-98.

Baerlocher Ch., Meier W.M. & Olson D.H. 2001. Atlas of Zeolite Framework Types. Elsevier, Amsterdam.

Bain C. & Smith L. 1987. Chemical analysis. In: Wilson M. (ed.), A handbook of determinative methods in clay mineralogy, Glasgow, Blackie, 248-274.

Bish D.L. & Ming D.W. 2001. Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, vol. 45, Mineralogical Society of America, Washington DC.

Bonnetain L., Gimoux J.L. & Cabedo M. 1988. Determination of Mesopores diameters in Porous Solids from Adsorption Measurements – Criticisms and Suggestions. Studies in Surface Science and Catalysis, 39, 223-232.

Brunauer S. 1976. Pore structure of solids. Pure and Applied Chemistry, 48, 401-405.

Brunauer S., Emmett P.H. & Teller E. 1938. Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc., 60, 309-319.

Brunauer S., Deming L., Deming W. & Teller E. 1940. On a theory of van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc., 62, 1723-1732.

Carr D.D. 1994. Industrial Minerals and Rocks. Braun-Brumfield Inc., Michigan.

Charistos D., Godelitsas A., Tsipis C., Sofoniou M., Dwyer J., Manos G., Filippidis A. & Triantafyllidis C. 1997. Interaction of natrolite and thomsonite intergrowths with aqueous solutions of different initial pH values at 25o C in the presence of KCl: Reaction mechanisms. Applied Geochemistry, 12, 693-703.

Colella C. & Mumpton F.A. 2000. Natural Zeolites for the Third Millennium. De Frede, Napoli.

Colella C., de’Gennaro M. & Aiello R. 2001. Use of zeolitic tuff in the building industry. In Bish D.L. & Ming D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 45, 551-588.

Davis J.M.G. 1993. In vivo assays to evaluate the pathogenic effects of minerals in rodents. In: Guthrie, G.D.Jr. and Mossman, B.T., eds, Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 471-487.

Driscoll K.E. 1993. In vitro evaluation of mineral cytotoxicity and inflammatory activity. In: Guthrie, G.D.Jr. and Mossman, B.T., eds, Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy, 28, 489-511.

Erkoboni D.F. 1997. Extrusion-Spheronization as a Granulation Technique, In Parikh D.M. (ed,) Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, Marcel Dekker Inc., New York and Basel, 333-368.

Fielden K.E., Newton J.M. O’Brien P. & Rowe R.C. 1988. Thermal Studies on the interaction of water and microcrystalline cellulose. J. Pharm. Pharmacol., 40, 674-678.

Fielden K.E., Newton J.M. & Rowe R.C. 1992a. The influence of lactose particle size on spheronization of extrudate processed by a ram extruder. Int. J. Pharm., 81, 205-224.

Fielden K.E., Newton J.M. & Rowe R.C. 1992b. A comparison of the extrusion and spheronization behaviour of wet powder masses processed by a ram extruder and a cylinder extruder. Int. J. Pharm., 81, 225-233.

Filippidis A. 1993. New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace County, Greece. N. Jb. Min. Msh., 11, 521-527.

Filippidis A. 2008. Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite. AQUA, 3rd Intern. Conf. Water Sci. & Techn., Athens, Proc., 5p.

Filippidis A. 2010a. Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A. 2010b. Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Sci. Annals, School of Geology, Aristotle Univ. of Thessaloniki, 100, 55-62.

Filippidis A. 2013. Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan. V(X), 34-38.

Filippidis A. 2016. Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1809-1819.

Filippidis A. & Kantiranis N. 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 2000. Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. 5th Int. Conf. on Environmental Pollution, Thessaloniki, Proc., 149-155.

Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P. & Kassoli-Fournaraki A. 1996. The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1M NaCl solutions of different initial pH-values. Applied Clay Science, 11, 199-209.

Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A. & Tzamos E. 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(2), 723-735.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S. 2008. Zeolites clean up. Industrial Minerals, 487(April), 68-71.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Kantiranis N., Katsiapi M., Papastergios G., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S. 2010. Chroococcus (Cyanobacteria) removal by Hellenic Natural Zeolite. 8th Intern. Conf. Natural Zeolites, Sofia, 91-92.

Filippidis A., Tsirambides A., Kantiranis N., Tzamos E., Vogiatzis D., Papastergios G., Papadopoulos A. & Filippidis S. 2011. Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N. Greece) using Hellenic Natural Zeolite. Environ. Earth Sci., Springer, Berlin, Advances in the Research of Aquatic Environment, 2, 435-442.

Filippidis A., Kantiranis N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G. & Filippidis S. 2012. Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Intern. Conf. Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, Proc., 582-588.

Filippidis A., Godelitsas A., Kantiranis N., Gamaletsos P., Tzamos E. & Filippidis S. 2013. Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2), 920-926.

Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G. & Filippidis S. 2015a. Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International), 7(1), 1-8.

Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N. & Filippidis S. 2015b. Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 2(4), 221-226.

Filippidis A., Kantiranis N. & Tsirambides A. 2016a. The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1820-1828.

Filippidis A., Tziritis E., Kantiranis N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G. & Filippidis S. 2016b. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42), 19702-19712.

Floros G.D., Kokkari A.I., Kouloussis N.A., Kantiranis N.A., Damos P., Filippidis A.A. & Koveos D.S. 2018. Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean weevil under different temperatures and relative humidity regimes. Journal of Economic Entomology, 111(1), 482-490.

Ghebre-Sellassie I. 1989. Pellets a general overview. Pharmateutical Pelletization Technology, Marcle Dekker Inc., New York and Basel, 1-13.

Godelitsas A., Misaelides P., Charistos D., Filippidis A. & Anousis I. 1996a. Interaction of HEU-type zeolite crystals with thorium aqueous solutions. Chemie der Erde, 56, 143-156.

Godelitsas A., Misaelides P., Filippidis A., Charistos D. & Anousis I. 1996b. Uranium sorption from aqueous solutions on sodium-form of HEU-type zeolite crystals. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 208, 393- 402.

Godelitsas A., Charistos D., Dwyer J., Tsipis C., Filippidis A., Hatzidimitriou A. & Pavlidou E. 1999. Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N diethyldithiocarbamate anions. Microporous and Mesoporous Materials, 33, 77-87.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis A., Tsipis C., Filippidis A., Triantafyllidis C., Manos G. & Siapkas D. 2001. Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal elements: Definition of acid sites in Nickel-loaded crystals in the light of experimental and quantum chemical results. Chemistry European Journal, 7(17), 3705-3721.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C., Misaelides P., Filippidis A. & Schindler M. 2003. Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: Crystallisation of cobalt (III) tris(N,N-diethyldithiocarbamato) on the surface of HEU-type zeolite. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 69-77.

Gottardi G. & Galli E. 1985. Natural Zeolites. Springer-Verlag, Berlin.

Gregg S.J. & Sing K.S.W. 1982 Adsorption, surface area and porosity. Academic Press, London.

Guinier A. 1963. X-Ray Diffraction in Crystals, Imperfect Crystals, and Amorphous Bodies. W. H. Freeman, San-Francisco.

Harben P.W. 2002. The Industrial Minerals HandyBook, Pensord, Blackwood, UK.

Harrison P.J., Newton J.M. & Rowe R.C. 1984. Convergent flow analysis in the extrusion of wet powder masses. J. Pharm. Pharmacol., 36, 796-798.

Harrison P.J., Newton J.M. & Rowe R.C. 1984. The application of capillary rheometry to the extrusion of wet powder masses. Int. J. Pharm., 35, 235-242.

Hatzigiannakis E., Kantiranis N., Tziritis E., Filippidis A., Arampatzis G. & Tzamos E. 2016. The use of HEU-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: Experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 2145-2154.

H?kanson L. 1980. Ecological Risk Index for Aquatic Pollution Control. A Sedimentological Approach. Water Research, 14, 975-1001.

Hellen L., Yliruusi J., Merkku P. & Kristoffersson E. 1993. Process variables of instant granulator and spheronizer. I. Physical properties of granules, extrudate and pellets. Int. J. Pharm., 96, 197-204.

Hochella Jr.M.F. & White A.F. 1990. Mineral-Water Interface Geochemistry. Mineralogical Soc. οf America, Reviews in Mineralogy, 23, Washington D.C.

Holmes D. 1994. Zeolites. In Carr D. (ed.), Industrial Minerals and Rocks. Braun- Brumfield, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1129-1158.

Iijima A. 1978. Geological occurrences of zeolite in marine environments. In Sand L.B. & Mumpton F.A. eds, Natural Zeolites. Occurrence, Properties, Use. Pergamon press, Oxford, 175-198.

Kabata-Pendias A. 2011. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, 201-213

Kallo D. 2001. ‘Applications of natural zeolites in water and wastewater treatment. In Bish D.L. & Ming D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol, 45, Mineralogical Society of America, Washington DC, 519-550.

Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A. & Christaras B. 1999. Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32, 546-551.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A. & Tsirambidis A. 2002. The uptake ability of the Greek natural zeolites. 6th Int. Conf. on Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, 155-156.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A. & Squires C. 2004. The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 89-96.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. 2006. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C. & Filippidis A. 2010. Continuous extra-framework Na+ release from Greek Analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH4+. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 100, 81-87.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. & Filippidis A. 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. Journal of Environmental Management, 92, 1569-1576.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G. & Kassoli-Fournaraki A. 1990. Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-511.

Krauskopf K.B. & Bird D.K. 1995. Introduction to Geochemistry. McGraw-Hill, New York.

Mason B. & More C.B. 1982. Principles of Geochemistry, Wiley, New York.

Ming D.W. & Mumpton F.A. 1995. Natural Zeolites’93, Occurrence, Properties, Use. I.C.N.Z., Brockport, N.Y.

Ming D.W. & Allen E.R. 2001. Use of natural zeolites in agronomy, horticulture and environmental soil remediation. In Bish D.L. & Ming D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol, 45, Mineralogical Society of America, Washington DC, 619-654

Misaelides P., Godelitsas A., Ηaristos D., Noli F., Filippidis A. & Sikalidis C. 1993. Determination of heavy metal uptake by the sodium form of heulandite using radiochemical techniques. Geologica Carpathica-Series Clays, 44, 115- 119.

Misaelides P., Godelitsas A., Charistos V., Ioannou D. & Charistos D. 1994. Heavy metal uptake by zeoliferous rocks from Metaxades, Thrace, Greece: An exploratory study. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 183(1), 159-166.

Misaelides P., Godelitsas A. & Filippidis A. 1995a. The use of zeoliferous rocks from Metaxades-Thrace, Greece, for the removal of caesium from aqueous solutions. Fresenius Environmental Bulletin, 4, 227-231.

Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A., Charistos D. & Anousis I. 1995b. Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 173/174, 237-246.

Misaelides P., Sarri S., Kantiranis N., Noli F., Filippidis A., de Blochouse B., Maes A. & Breynaert E. 2018. Investigation of chabazitic materials as Cs-137 sorbents from cementitious aqueous solutions. Microporous and Mesoporous Materials, 266, 183-188.

Mitchell S., Michels N.L., Kunze K. & Perez-Ramirez J. 2012. Visualization of hierarchically structured zeolite bodies from macro to nano length scales. Nature Chemistry, 4, 825-831.

Mumpton F.A. 1973. Scanning electron microscopy and the origin of sedimentary zeolites. Proc. 3rd Int. Molecular Sieve Conf., 159-161.

Mumpton F.A. 1977. Mineralogy and Geology of Natural Zeolites. Mineralogical Society of America, Washington DC, Short Course Notes, vol. 4.

Munson R.A. & Sheppard R.A. 1974. Natural zeolites: Their properties, occurrence, and uses. Mineral Sci. Engineering, 6, 19-34.

Papastergios G., Kantiranis N., Filippidis A., Sikalidis C., Vogiatzis D. & Tzamos E. 2017. HEU-type zeolitic tuff in fixed bed columns as decontaminating agent for liquid phases. Desalination and Water Treatment, 59, 94-98.

Parfit G.D. & Sing K.S.W. 1976. Characterization of Powder Surfaces. Academic, London.

Pe-Piper G. & Tsolis-Katagas P. 1991. K-rich mordenite from Late Miocene rhyolitic tuffs, Island of Samos, Greece. Clays and Clay Minerals, 39(3), 239-247.

Perraki Th., Kakali G. & Kontoleon F. 2003. The effect of natural zeolites on the early hydration of Portland cement. Microporous and Mesoporous Materials, 61(1), 205-212.

Pond W.G. & Mumpton F.A. 1984. Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. International Committee on Natural Zeolites, Brockport, New York.

Ross M., Nolan R.P., Langer A.M. & Cooper W.C. 1993. Health effects of various mineral dusts other than asbestos. In: Guthrie, G.D.Jr. and Mossman, B.T., eds, Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 361-407.

Ruthven D.M. 1984. Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons, New York.

Sand L.B. & Mumpton F.A. 1978. Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Use. Pergamon Press, Oxford.

Sheppard R.A. & Gude A.J. 1969. Diagenesis of tuffs in the Barstow formation, Mud Hills, San Bernardino County, California, US Geological Survey Professional Paper 634.

Sheppard R.A. & Gude A.J. 1973. Zeolites and associated authigenic silicate minerals in tuffaceous rocks of the Big Sand formation, Mohave County, Arizona, US Geological Survey Professional Paper 830.

Sing K.S.W. 1985. Reporting physisorption data for gas/solid systems. Pure & Appl. Chem., 57(4), 603-619.

Sposito G. 1984. The Surface Chemistry of Soils. Oxford University Press, New York.

Stumm W. 1992. Chemistry of the Solid-Water Interface: Processes at the Mineral-Water and Particle-Water Interface in Natural Systems. John Wiley & Sons Inc., New York.

Tchernev D.I. 2001. Natural zeolites in solar energy heating, cooling and energy storage. In Bish D.L. & Ming D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol, 45, Mineralogical Society of America, Washington DC, 589-618.

Tsirambides A. & Filippidis A. 2012. Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533 (Feb.), 44-47.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Soldatos K. 1989. Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, 23(2), 451-460.

Tsirambides A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 1993. Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 7, 509-526.

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N.& Filizova L.D. 1992. Natural Zeolites. Ellis Horwood Ltd, New York.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. 1989. Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean Sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 37(6), 497-510.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. 1990. Zeolitic diagenesis of Oligocene pyroclastic rocks of the Metaxades area, Thrace, Greece. Mineralogical Magazine, 54, 95-103.

Turekian K.K. & Wedepohl K.H. 1961. Distribution of the Elements in Some Major Units of the Earth’s Crust. Geological Society of America Bulletin, 72, 175-192.

Vaughan D. & Ρattrick R. 1994. Mineral Surfaces. The Mineralogical Society Series, Chapman & Hall, London.

Vogiatzis D., Kantiranis N., Filippidis A., Tzamos E. & Sikalidis C. 2012. Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2, 298-307.

Wan L.C.S., Heng P.W.S. & Liew C.V. 1993. Spheronization conditions on spheroid shape and size. Int. J. Pharm., 96, 59-65.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

http://www.iza-online.org

http://www.glatt.com/cm/en/process- technologies/pelletizing/extrusion-spheronization.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.