[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση και αποάθροιση της σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου με τη χρήση τυχαίων καταλόγων = Estimation and deaggregation of seismic hazard in the area of Greece using random catalogues

Αθανασία Σ. Κερκένου

Περίληψη


Στην παρούσα διατριβή μελετάται η χωρική κατανομή της σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας για τέσσερις βασικές παραμέτρους, τη μέγιστη αναμενόμενη μακροσεισμική ένταση (IMM), τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), τη μέγιστη εδαφική ταχύτητα (PGV) και τη μέγιστη εδαφική μετάθεση (PGD). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος προσομοίωσης τύπου Monte Carlo, με τη χρήση συνθετικών καταλόγων σεισμικότητας. Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας έγινε με την απευθείας εξέτασης των ιστογραμμάτων των αναμενόμενων τιμών εδαφικής κίνησης, καθώς και με εφαρμογή της κατανομής πιθανότητας Gumbel τύπου 1 και τύπου 3 στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Στο πλαίσιο της διατριβής γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών των δύο (2) προσεγγίσεων, και διερευνήθηκε ποια από αυτές οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τον Ελληνικό χώρο. Επιπλέον, με τον υπολογισμό των καμπυλών σεισμικής επικινδυνότητας, έγινε σύγκριση της σεισμικής επικινδυνότητας των παραπάνω παραμέτρων για 20 επιλεγμένες πόλεις του Ελληνικού χώρου.
    Ο καθορισμός των σεισμικών πηγών από τις οποίες προέρχεται η σεισμική επικινδυνότητα κάθε θέσης, καθώς και της επικεντρικής απόστασης αλλά και του μεγέθους του σεισμού που είναι πιθανό να επηρεάσει περισσότερο το σημείο παρατήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι π.χ. για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τους σεισμούς σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διατριβή έγινε αποάθροιση της σεισμικής επικινδυνότητας των τεσσάρων παραμέτρων για 20 προαναφερθείσες επιλεγμένες περιοχές, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνθετικών καταλόγων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων, ενώ αναδεικνύουν και τα πλεονεκτήματα της χρήσης συνθετικών καταλόγων.

    In this thesis we examine the spatial distribution of the seismic hazard of Greece for four basic parameters, namely maximum expected macroseismic intensity (IMM), Peak Ground Acceleration (PGA), Peak Ground Velocity (PGV), and Peak Ground Displacement  (PGD). For this purpose a Monte Carlo simulation method was used, which employs synthetic seismic catalogs. Seismic hazard assessment was performed by the assessment of the histograms of the expected seismic motion levels, as well as by the application of the Gumbel type 1 and type 3 probability distributions to the final Monte Carlo results. The results of these two (2) approaches were compared and we investigated which approach leads to more reliable results for the area of Greece. Furthermore, by extracting seismic hazard curves from the fimal results, the seismic hazard of the previous parameters was compared for 20 selected areas (points of interest) of Greece.
    The determination of the seismic source from which the seismic hazard originates for each point of interest, as well as the epicentral distance and magnitude of the earthquake most likely to affect the observation point is considered necessary for decision-making e.g. appropriate determination of design earthquakes. For this reason, seismic hazard deaggregation of the previous four parameters for the 20 selected areas was also performed in this thesis. The obtained results are comparable with alternative approaches, while identifying the advantages of the use of synthetic catalogues.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abrahamson, N., Gregor, N., and K., Addo, (2016). “BC Hydro ground motion prediction equations for subduction earthquakes”, Earthquake Spectra, 32, 23-44.

Akkar, S., and J.J., Bommer, (2007). “Prediction of elastic displacement response spectra in Europe and the Middle East”, Earthquake Engng Struct. Dyn., 36, 1275-1301.

Algermissen, S.T., Perkins, D.M., Isherwood, W., Cordon, D., Reagor, G., and Howard, C., (1976). “Seismic risk evaluation of the Balkan region”, Proc. Sem. Seismic Zoning Maps, Skopje, Yugoslavia 1975, II, 172-240.

Ambraseys, N.N., Simpson, K.A., and J.J., Bommer, (1996). “Prediction of horizontal response spectra in Europe”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 25, 371-400.

Ambraseys, N.N., Douglas, J., Sarma, S.K., and P.M., Smit, (2005). “Equations for the estimation of strong ground motions from shallow crustal earthquakes using data from Europe and the Middle East: horizontal peak ground acceleration and spectral acceleration”, Bulletin of Earthquake Engineering, 3, 1–53.

Anagnos, T., and A.S., Kiremidjian, (1988). “A review of earthquake models for seismic hazard analysis”, Probabilistic Engineering Mechanics, 3, 3-11.

Araya, R., and A., Der Kiureghian, (1988). “Seismic hazard analysis: improved models, uncertainties and sensitivities”, Earthquake Engineering Research Center, College of Engineering, University of California.

Assatourians, K., and G.M., Atkinson, (2013). “EqHaz: An open-source probabilistic seismic-hazard code based on the Monte Carlo simulation approach”, Seismological Research Letters, 84, 516-524.

Banitsiotou, I.D., Tsapanos, T.M., Margaris, V.N., and P.M., Hatzidimitriou, (2004). “Estimation of the seismic hazard parameters for various sites in Greece using a probabilistic approach”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 4, 399-405.

Båth, M., (1983). “The Seismology of Greece”, Tectonophysics, 98, 165-208.

Bazzuro, P., and C.A., Cornell, (1999). “Disaggregation of Seismic Hazard”, Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 501-520.

Beauval, C., Hainzl, S., and F., Scherbaum, (2006). “The impact of the Spatial uniform distribution of seismicity on probabilistic seismic-hazard estimation”, Bull. Seismol. Soc. Am., 96, 2465-2471.

Bommer, J.J., and N.A., Abrahamson, (2006). “Why do modern probabilistic seismic-hazard analyses often lead to increased hazard estimates?”, Bull. Seismol. Soc. Am., 96, 1967-1977.

Bommer, J.J., Stafford, P.J., Alarcon, J.E., and S., Akkar, (2007). “The influence of magnitude range on empirical ground motion”, Bulletin Seismological Society of America, 97, 2152–2170.

Boore, D.M., and G.A., Atkinson, (2007). “Boore and Atkinson NGA ground-motion relations for the geometric mean horizontal component of peak and spectral ground motion parameters”, PEER Report, University of California, Berkeley.

Bourne, S. J., Oates, S. J., Bommer, J. J., Dost, B., Van Elk, J., and D., Doornhof, (2015). “A Monte Carlo Method for Probabilistic Hazard Assessment of Induced Seismicity due to Conventional Natural Gas Production”, Bulletin of the Seismological Society of America, 105, 1721-1738.

Budnitz, R.J., Apostolakis, G., Boore, D.M., Cluff, L.S., Coppersmith, K.J., Cornell, C.A., and P.A., Morris, (1997). “Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Guidance on Uncertainty and Use of Experts”, NUREG/CR-6372, US Nuclear Regulatory Commission.

Bury, K., (1999). “Statistical Distributions in Engineering”, Cambridge University Press, ISBN: 0 521 63506 3.

Burton, P.W., (1979). “Seismic risk in southern Europe through to India examined using Gumbel’s third distribution of extreme values”, Geophys. J. R. astr. Soc., 59, 249-280.

Chapman, M.C., (1995). “A probabilistic approach to ground motion selection for engineering design”, Bull. Seismol. Soc. Am., 85, 937-942.

Chousianitis, K., Del Gaudio, V., Pierri, P., and G.A., Tselentis, (2018). “Regional ground‐motion prediction equations for amplitude‐, frequency response‐, and duration‐based parameters for Greece”, Earthquake Engng Struct Dyn., 47, 2252–2274.

Cipta, A., Robiana, R., Griffin, J. D., Horspool, N., Hidayati, S., and P.R., Cummins, (2017). “A probabilistic seismic hazard assessment for Sulawesi, Indonesia”. Geological Society, London, Special Publications, 441, 133-152.

Cornell, C.A., (1968). “Engineering seismic risk analysis”, Bull. Seismol. Soc. Am., 58, 1583-1606.

Danciu, L., Sokos, E., and G.A., Tselentis, (2007). “Deaggregation of the Regional Seismic Hazard: City of Patras, Greece.”, Proc. of First IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES’07), Portoroz, Slovenia, May 15-17, 57-63.

Danciu, L., and G.A., Tselentis, (2007). “Engineering Ground Motion Parameters Attenuation Relationships for Greece”, Bull. Seism. Soc. Am., 97, 162-183.

Donovan, N.C., (1973). “A statistical evaluation of strong motion data, including the Feb. 9, 1971 San Fernando earthquake”. Dames and Moore, Rep. No. EE73-3, 16pp.

Drakopoulos, J., and K.C., Makropoulos, (1983). “Seismicity and hazard analysis studies in the area of Greece”, Publ. Seism. Lab, Univ. of Athens, 1, 126 pp.

Ebel, J.E., and A.L., Kafka, (1999). “A Monte Carlo approach to seismic risk analysis”, Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 854-866.

Farhadi, A., and M., Mousavi, (2016). “Consideration of the rupture model uncertainties in the probabilistic seismic hazard analysis”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 83, 191-204.

Field, E.H., Jordan, T.H., and C.A., Cornell, (2003). “OpenSHA: A developing community-modeling environment for seismic hazard analysis”, Seismological Research Letters, 74, 406-419.

Giardini, D., (1999). “The global seismic hazard assessment program (GSHAP)-1992/1999”, Annals of Geophysics, 42, 957-974.

Gringorten, I.I., (1963). “A plotting rule for extreme probability paper”, J. geophys. Res., 68, 813-814.

Gumbel, E.J., (1958). “Statistics of extremes”, Dover Publications Edition 2004, ISBN 0 486 43604 7, originally published Colombia University Press.

Hagos, L., Arvidsson, R., and R., Roberts, (2006). “Application of the spatially smoothed seismicity and Monte Carlo methods to estimate the seismic hazard of Eritrea and the surrounding region”, Natural Hazards, 39, 395-418.

Haight, F.A., (1967). “Handbook of the Poisson Distribution”, New York, John Wiley & Sons.

Hatzidimitriou, P., Papazachos, C., Kiratzi, A., and N., Theodulidis, (1993). “Estimation of attenuation structure and local earthquake magnitude based on acceleration records in Greece”, Tectonophysics, 217, 243-253.

Hong, H.P., and K., Goda, (2006). “A comparison of seismic-hazard and risk deaggregation”, Bull. Seismol. Soc. Am., 96, 2021-2039.

Ishikawa, Y., and H., Kameda, (1988). “Hazard consistent magnitude and distance for extended seismic risk analysis”, Proc. of Ninth World Conference on Earthquake Engineering II, 3-10.

Ishikawa, Y., and H., Kameda, (1991). “Probability based determination of specific scenario earthquakes”, Proc. of Fourth International Conference on Seismic Zonation II, 3-10.

Ishikawa, Y., and H., Kameda, (1993). “Scenario earthquakes vs. probabilistic seismic hazard”, Proc. of Fourth International Conference on Structural Safety and Reliability 3, 2139-2146, Innsbruck, Austria.

Kagan, Y.Y., (2002). “Seismic moment distribution revisited: I. Statistical results”, Geophys. J. Int., 148, 520-541.

Kameda, H., Loh, C.H., and M. Nakajima, (1994a). “A comparative study in Japan and Taiwan by means of probabilistic scenario earthquakes”, Proc. of fourth KAIST-NTU-KU Tri-Lateral Seminar/Workshop on Civil Engineering, Kyoto, Japan, November 22-23, 27-37.

Kameda, H., Ishikawa, Y., and W., Li, (1994b). “Probability based determination of scenario earthquakes, in Seismic Risk Assessment of Urban Facilities in a Sedimentary Region”, Chap. 4, Natural Hazard Reduction and Mitigation in the East Asia, Final Rept. Part 3, March, 67-85.

Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B., Scordilis, E.M., and C.B., Papazachos, (2004). “Current accelerating seismic excitation along the northern Boundary of the Aegean microplate”, Tectonophysics, 383, 81-89.

Kimball, B.F., (1960). “On the choice of plotting positions on probability paper”, J. Am. statist. Ass., 55, 546-560.

Kijko, A., (2004). “Estimation of the Maximum Earthquake Magnitude, mmax”, Pure appl. geophys., 161, 1655-1681.

Kijko, A., and G., Graham, (1998). “Parametric-historic procedure for probabilistic seismic hazard analysis Part I: Estimation of maximum regional magnitude, mmax”, Pure appl. geophys., 152, 413-442.

Kijko, A., and G., Graham, (1999). “Parametric-historic procedure for probabilistic seismic hazard analysis Part II: Assessment of seismic hazard at specified site”, Pure appl. geophys., 154, 1-22.

Kiratzi, A., and E., Louvari, (2003). “Focal mechanisms of shallow earthquakes in the Aegean Sea and the surrounding lands determined by waveform modelling: a new database”, Journal of Geodynamics, 36, 251-274.

Klügel, J.-U., (2009). “How to eliminate non-damaging earthquakes from the results of a probabilistic seismic hazard analysis (PSHA)-A comprehensive procedure with site-specific application”, Nuclear Engineering and Design, 239, 3034-3047.

Kramer, S. L., (1996). “Geotechnical earthquake engineering. In prentice–Hall international series in civil engineering and engineering mechanics”, Prentice-Hall, New Jersey.

Lomnitz, C., (1966). “Statistical prediction of earthquakes”, Reviews of Geophysics, 4, 377-393.

Lyubushin, A.A., Tsapanos, T.M., Pisarenko, V.F., and G.Ch., Koravos, (2002). “Seismic hazard for selected sites in Greece: A Bayessian estimate of seismic peak ground acceleration”, Natural Hazards, 25, 83-98.

Makropoulos, K.C., (1978). “The Statistics of large earthquake magnitude and an evaluation of Greek seismicity”, Ph.D. thesis, Univ. of Edinburgh, 193 pp.

Makropoulos, K.C., and P.W., Burton, (1985). “Seismic hazard in Greece, II Ground acceleration”, Tectonophysics, 117, 259-294.

Makropoulos, K.C., Stavrakakis, G.N., Latousakis, J., and J., Drakopoulos, (1986). “A comparative seismic hazard study for the area of Greece”, in A. Vogel and K. Brandes (eds.), Proc. 2nd Int. Sem. on Earthquake Prognostics, Berlin, FRG, 179-197.

Margaris, V.N., Theodulidis, N.P., Papaioannou, Ch.A., and B.C., Papazachos, (1990). “Strong motion duration of earthquakes in Greece”. Proc. XXII Gen. Ass. ESC 2, 865-871.

Margaris, B.N., Papazachos, C.B., Papaioannou, Ch., Theodulidis, N., Kalogeras, I., and A.A., Skarlatoudis, (2002). “Empirical attenuation relations for the horizontal strong ground motion parameters of shallow earthquakes in Greece”, in Proc. of the 12th European Conf. on Earthquake Engineering, 9-13 September, London.

McGuire, R.K., (1995). “Probabilistic seismic hazard analysis and design earthquakes: closing the loop”, Bull. Seismol. Soc. Am., 85, 1275-1284.

McGuire, R.K., (2008). “Probabilistic seismic hazard analysis: Early history”, Earthquake Engng Struct. Dyn., 37, 329-338.

Mulargia, F., Stark, P.B., and R.J., Geller, (2016). “Why is Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) still used?”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 264, 63-75.

Musson, R.M.W., (1999). “Determination of design earthquakes in seismic hazard analysis through Monte Carlo simulation”, Journal of Earthquake Engineering, 3, 463-474.

Musson, R.M.W., (2000). “The use of Monte Carlo simulations for seismic hazard assessment in the U.K.”, Ann. Geofis., 43, 1-9.

Musson, R. M. W., (2009). “Ground motion and probabilistic hazard”, Bulletin of Earthquake Engineering, 7, 575-589.

Pagani, M., and A., Marcellini, (2007). “Seismic-hazard disaggregation: A fully probabilistic methodology”, Bull. Seismol. Soc. Am., 97, 1688-1701.

Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G., Danciu, L., Crowley, H., Silva, V., Henshaw, P., Butler, L., Nastasi, M., Panzeri, L., Simionato, M., and D., Vigano, (2014). “OpenQuake Engine: An open hazard (and risk) software for the global earthquake model”, Seismological Research Letters, 85, 692-702.

Papadopoulos, G.A., and A., Kijko, (1991). “Maximum likelihood estimation of earthquake hazard parameters in the Aegean arc from mixed data”, Tectonophysics, 185, 277-294.

Papaioannou, Ch.A., (1984). “Attenuation of seismic intensities and seismic hazard in the area of Greece”, Ph.D. thesis, Aristotle Univ. of Thessaloniki, 200 pp.

Papaioannou, Ch.A., (1986). “Seismic hazard assessment and long term earthquake prediction in southern Balkan region”, Proc. 2nd Int. Reg. Sem. on Earthq. Prognostics (edit. A. Vogel and K. Brandes), Berlin, 223-241.

Papaioannou, Ch.A., (1988). “Seismic hazard assessment for the area of Greece”, Proc. Symp. New Development Seismol. Geophys. Of the Area of Greece, Thessaloniki, 277-291.

Papaioannou, Ch.A., Hatzidimitriou, P.M., Papazachos, B.C., and N.P., Theodulidis, (1985). “Seismic hazard assessment for southern Balkan region based on seismic sources”, Proc. 3rd Int. Symp. Analysis of Seismicity and Seismic Risk, Liblice-Chechoslovakia, 349-400.

Papaioannou, Ch.A., and B.C., Papazachos, (2000). “Time-independent and time-dependent seismic hazard in Greece based on seismogenic sources”, Bull. Seismol. Soc. Am., 90, 22-33.

Papazachos, B.C., Kiratzi, A.A., Hatzidimitriou, P.M., and N.P. Theodulidis, (1985). “Regionalization of seismic hazard in Greece”, Proc. 12th Reg. Sem. on Earthq. Eng. EAEE_EPPO, Halkidiki, Greece, 12pp.

Papazachos, B.C., Papaioannou, Ch.A., Papastamatiou, D.J., Margaris, B.N., Papastamatiou, D.J., and N.P., Theodulidis, (1990). “On the reliability of different methods of seismic hazard assessment in Greece”, Natural Hazards, 3, 141-151.

Papazachos, B.C., (1990). “Seismicity of the Aegean and surrounding area”, Tectonophysics, 178, 287-308.

Papazachos, B.C., Margaris, V.N., Theodulidis, N.P., and Ch.A., Papaioannou, (1992). “Seismic hazard assessment in Greece based on strong motion duration”, Proc. 10th W.C.E.E., 1, 425-430.

Papazachos, B.C., and Ch.A, Papaioannou, (1993). “Long-term earthquake prediction in the Aegean area based on a time and magnitude predictable model”, Pageoph, 140, 93-612.

Papazachos, B.C., Papaioannou, Ch.A., Margaris, B.N., and N.P., Theodulidis, (1993b). “Regionalization of seismic hazard in Greece based on seismic sources”, Natural Hazards, 8, 1-18.

Papazachos, B.C., Kiratzi, A.A., and B.G., Karakostas, (1997). “Toward a homogeneous moment-magnitude determination for earthquakes in Greece and the surrounding area”, Bull. Seismol. Soc. Am., 87, 474-483.

Papazachos, B.C., Papaioannou, C.A., Papazachos, C.B., and A.S., Savvaidis, (1999). “Rupture zones in the Aegean region”, Tectonophysics, 308, 205-221.

Papazachos, C.B., and Ch.A., Papaioannou, (1997). “The macroseismic field of the Balkan Area, Journal of Seismology”, 1, 181-201.

Papazachos, B.C., and C.B., Papazachou, (2003). “The Earthquakes of Greece”, Ziti Publications, Thessaloniki, pp.273.

Papazachos, C.B., and E.E., Papadimitriou, (1997). “Evaluation of the global applicability of the regional Time- and Magnitude- predictable seismicity model”, Bull. Seismol. Soc. Am., 87, 799-808.

Papazachos, C., (1999). “An alternative method for a reliable estimation of seismicity with an application in Greece and the surrounding area”, Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 111-119.

Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., and Flannery, B.P., (1997). “Numerical Recipes in Fortran 77”, Cambridge University Press, 1, pp.1003.

Rao, M.N., Rao, P.P., and K.L.,Kaila, (1997). “The first and third asymptotic distributions of extremes as applied to the seismic source regions of India and adjacent areas”, Geophys. J. Int., 128, 639-646.

Reiter, L., (1990). “Earthquake hazard analysis”, Columbia University Press, New York, pp.254.

Robinson, D., Fulford, G., and T., Dhu, (2012). “EQRM: Geoscience Australia’s Earthquake Risk Model”, Technical Manual, 3.

Shapira, A., (1983). “Potential earthquake risk estimations by application of a simulation process”, Tectonophysics, 95, 75-89.

Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Margaris, B.N., Theodulidis, N., Papaioannou, Ch., Kalogeras, I., Scordilis, E.M., and V., Karakostas, (2003). “Empirical peak ground motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece”, Bull. Seism. Soc. Am., 93, 2591-2603.

Skarlatoudis, A., Theodulidis, N., Papaioannou, C., and Roumelioti, Z., (2004). “The dependence of peak horizontal acceleration on magnitude and distance for small magnitude earthquakes in Greece”, Proc. of 13th World Conference on Earthquake Engineering, paper no. 1857.

Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Margaris, B.N., Theodulidis, N., Papaioannou, Ch., Kalogeras, I., Scordilis, E.M., and V., Karakostas, (2007). “ERRATUM: Empirical peak ground motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece”, Bull. Seism. Soc. Am., 97.

Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Margaris, B.N., Ventouzi, C., Kalogeras, I., and the EGELADOS Group, (2013). “Ground-Motion Prediction Equations of Intermediate-Depth Earthquakes in the Hellenic Arc, Southern Aegean Subduction Area”, Bull. Seism. Soc. Am., 103, 1952-1968.

Skarlatoudis, A. A., (2017). “Applicability of ground-motion prediction equations to a Greek within-slab earthquake dataset”, Bulletin of Earthquake Engineering, 15, 3987-4008.

Stavrakakis, G.N., (1984). “Contribution of the Bayesian statistics in the seismic hazard assessment of Crete and the surroundings and strong ground motion modelling”, Ph.D. thesis, Univ. of Athens.

Stavrakakis, G.N., and G.A., Tselentis, (1987). “Bayesian probabilistic prediction of strong earthquakes in the main seismogenic zones of Greece”, Bollettino di Geofisica teorica ed applicata, 29, 51-63.

Stepp, J.C., Silva, W.J., McGuire, R.K., and R.T., Sewell, (1993). “Determination of earthquake design loads for high level nuclear waste repository facility”, Proc. of Fourth DOE Natural Phenomena Hazard Mitigation Conference II, Atlanta, 651-657.

Sucuoglu, H., and S., Akkar, (2014). “Basic Earthquake Engineering”, Springer, 297p, DOI:10.1007/978-3-319-01026-7.

Theodulidis, N., and B., Papazachos, (1992). “Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, Peak horizontal acceleration, velocity and displacement”, Soil Dyn. & Earth. Eng., 11, 387-402.

Theodulidis, N.P., (1998). “Peak ground acceleration attenuation of small earthquakes: analysis of Euroseist, Greece, data, The Effects of Surface Geology on Seismic Motion”, K., Irikura, K., Kudo, H., Okada, and T., Sasatani (Editors), Balkema, Rotterdam, The Netherlands, 1171-1176.

Tsapanos, T.M., and P.W., Burton, (1991). “Seismic hazard evaluation for specific seismic regions of the world”, Tectonophysics, 194, 153-169.

Tsapanos, T.M., Mantyniemi, P., and A., Kijko, (2004). “A probabilistic seismic hazard assessment in Greece and the surrounding region including site-specific considerations”, Annals of Geophysics, 47, 1675-1688.

Tsapanos, T. M., (2008). “Seismicity and seismic hazard assessment in Greece”, Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries, Springer, Dordrecht, 253-270.

Tselentis, G.A., Danciu, L., and E., Sokos, (2010). “Probabilistic seismic hazard assessment in Greece – Part 2: Acceleration response spectra and elastic input energy spectra”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 41-49.

Tselentis, G.A., and L., Danciu, (2010a). “Probabilistic seismic hazard assessment in Greece – Part 1: Engineering ground motion parameters”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 25-39.

Tselentis, G.A., and L., Danciu, (2010b). “Probabilistic seismic hazard assessment in Greece – Part 3: Deaggregation”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 51-59.

Turnbull, M., and D., Weatherley, (2006). “Validation of using Gumbel probability plotting to estimate Gutenberg-Richter seismicity parameters”, Earthquake Engineering in Australia, Canberra, 24-26 November 2006, 127-136.

Vamvakaris, D.A., (2010). “Contribution to the study of the time dependent seismicity and the seismic hazard”, Ph.D. thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 498 pp., and 2 Appendices.

Vamvakaris, D.A., Papazachos, C.B., Papaioannou, Ch.A., Scordilis, E.M., and G.F., Karakaisis, (2016). “A detailed seismic zonation model for shallow earthquakes in the broader Aegean area”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 55-84.

Vamvakaris, D.A., Papazachos, C.B., Papaioannou, Ch.A., Scordilis, E.M., and G.F., Karakaisis, (2016b). “SEISMIC HAZARD ASSESSMENT IN THE BROADER AEGEAN AREA USING TIME-INDEPENDENT SEISMICITY MODELS BASED ON SYNTHETIC EARTHQUAKE CATALOGS”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 1463-1472.

Wang, Z., (2009). “Seismic hazard vs. seismic risk”, Seismol Res Lett, 80, 673-674.

Wang, Z., (2011). “Seismic Hazard Assessment: Issues and Alternatives”, Pure Appl. Geophys., 168, 11-25.

Weichert, D.H., (1980). “Estimation of the earthquake recurrence parameters for unequal observation periods for different magnitudes”, Bull. Seismol. Soc. Am., 70, 1337-1346.

Weatherill, G., and P.W., Burton, (2010). “An alternative approach to probabilistic seismic hazard analysis in the Aegean region using Monte Carlo simulation”, Tectonophysics, 492, 253-278.

Wiemer, S., Giardini, D., Fäh, D., Deichmann, N., and S., Sellami, (2009). “Probabilistic seismic hazard assessment of Switzerland: best estimates and uncertainties”, J Seismol., 13, 449-478.

Yegulalp, T.M., and J.T., Kuo, (1974). “Statistical prediction of the occurrence of maximum magnitude earthquakes”, Bull. Seism. Soc. Am., 64, 393-414.

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., and Y., Fukushima, (2006). “Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period”, Bulletin of the Seismological Society of America, 96, 898-913.

Βαμβακάρης, Δ.Α., (2010). «Συμβολή στη μελέτη της χρονικά μεταβαλλόμενης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας», Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Ελλάδα, 498 σελ., και 2 Παραρτήματα.

Παπαϊωάννου, Χρ.Α., (1984). «Απόσβεση των σεισμικών εντάσεων και σεισμική επικινδυνότητα στον ελληνικό χώρο», Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Ελλάδα, 200 σελ.

Παπαϊωάννου, Χρ., Καρακαΐσης, Γ., Λατουσσάκης, Ι., Μακρόπουλος, Κ., Σταυρακάκης, Γ., Τσελέντης, Γ.-Α., Γκαζέτας, Γ., Φαρδής, Μ., Μουντράκης, Δ., και Χρ., Κωστίκας, (2006). «Παρουσίαση και Επεξεργασία των Σεισμολογικών Δεδομένων για τη Σύνταξη του Νέου Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006.

Παπαζάχος, Β.Κ., Καρακαΐσης, Γ.Φ., και Π.Μ., Χατζηδημητρίου, (2005). «Εισαγωγή στη Σεισμολογία», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ. 517.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.