[Εξώφυλλο]

Γεωχημεία πετρελαίου

Ειρήνη Αναστάσιος Μαλέσκα

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική αναφορά, και στοχεύει στην περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα υδρογονανθράκων. Συνοπτικά αναλύονται οι ακόλουθες μέθοδοι γεωχημικής ανάλυσης: βιοδείκτες, πυρόλυση rock-eval, ανακλαστικότητα βιτρινίτη, αέρια χρωματογραφία. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη γεωχημεία πετρελαίου, όπου  περιγράφονται τα  είδη του οργανικού υλικού, και η προέλευσή του, αλλά και τα στάδια εξέλιξής του (διαγένεση, καταγένεση, μεταγένεση). Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η κάθε μέθοδος χωριστά. Οι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οργανικών ενώσεων από τις οποίες συνίσταται το κηρογόνο, το οποίο είναι η πρόδρομη ένωση του πετρελαίου. Η πυρόλυση είναι μια γεωχημική μέθοδος η οποία πειραματικά προσεγγίζει τον τρόπο γένεσης υδρογονανθράκων και μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τον τύπο και το βαθμό ωριμότητας του οργανικού υλικού σε ένα ίζημα, και μέσω αυτής της μεθόδου μας δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσουμε το πετρελαϊκό δυναμικό. Η ανακλαστικότητα του βιτρινίτη μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε επίσης την ωριμότητα του οργανικού υλικού. Τέλος η αέρια χρωματογραφία, αποτελεί μια αναλυτική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα της ταυτοποίησης των διάφορων ειδών οργανικών ενώσεων (βιοδείκτες). Για την ταυτοποίηση μορίων μικρότερου μοριακού βάρους χρησιμοποιείται η αέρια χρωματογραφία (GC), ενώ για την ταυτοποίηση μορίων μεγαλύτερου μοριακού βάρους χρησιμοποιείται η αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας (GC-MS).

   This senior thesis is a literature review and aims to describe the analytical methods used during hydrocarbon exploration. The following methods are briefly analyzed: biomarkers, pyrolysis rock-eval, vitrinite reflectance, gas chromatography (GC). The first chapter is an introduction to oil geochemistry, which, not only describes the types of organic matter and its origin, but also the stages of its evolution (diagenesis, catagenesis, metagenesis). In the following chapters, each method is analyzed separately. Biomarkers are used to determine the type of organic compounds, which constitute the kerogen, which is the precursor of the oil. Pyrolysis rock-eval is a method of geochemistry, which allows us to characterize the type and the degree of maturity of organic matter into sediments and also permits the estimation of petroleum potential. Through vitrinite reflectance, we can determine the maturity of the organic matter. Gas-chromatography (GC), is a method that allows us to identify the types of organic molecules (biomarkers) of low molecular weight, while for more complex compounds of higher molecular weight the method of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is used.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


B. P. Tissot & D. H. Welte (1978). Petroleum and Occurrence, A New approach to Oil and Gas Exploration. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag.

Douglas W. Walpes (1985). Geochemistry in Petroleum Exploration. Boston: D. Reidel Publishing Company.

https://books.google.fr/books?id=qk8anEDZykwC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ K., ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ Ν., FOWLER M., ΦΩΣΚΟΛΟΣ Α. Χρήση των βιοδεικτών για τη μελέτη της προέλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και λιγνιτοφόρων λεκανών της Ελλάδας.

Σημειώσεις κ. Οικονομόπουλου καθηγητή του μεταπτυχιακό προγράμματος “Hydrocarbon exploration and exploitation” για τους βιοδείκτες πετρελαίου.

Standard Test Method for Microscopical Determination of the Reflectance of Vitrinite Dispersed in Sedimentary Rocks, ASTM, Designation: D7708-14.

RELATIONS BETWEEN DEPTH OF BURIAL, VITRINITE REFLECTANCE AND GEOTHERMAL GRADIENT, Journal of Petroleum Geology, vol.21(1), January 1998, pp. 5-32.

Douglas A. Skoog, F. James Holler & Stanley R. Crough (2007), Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κωσταράκη (6η έκδοση).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://wiki.aapg.org/Total_organic_carbon_(TOC)

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/t/toc.aspx

https://archives.datapages.com/data/specpubs/geochem1/data/a037/a037/0001/0100/0113.htm

https://www.researchgate.net/publication/223461043_Applications_of_petroleum_geochemistry_to_exploration_and_reservoir_management

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo760e/shmeiwseis/KOITASMATOLOGIA_PETRELAIOY.pdf

http://artemis.library.tuc.gr/DT2009-0079/DT2009-0079.pdf

https://d28rz98at9flks.cloudfront.net/90245/ResearchNews_08_p006.pdf

https://books.google.fr/books?id=qk8anEDZykwC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

http://www-odp.tamu.edu/publications/tnotes/tn30/tn30_11.htm

http://www.geo.ncu.edu.tw/seminar/1071/08ppt.pdf

https://sp.lyellcollection.org/content/12/1/295

https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=Sk7UUTGUL50C&oi=fnd&pg=PA441&dq=use+of+vitrinite+reflectance+%22maturity+tool%22&ots=cZhYiQlacX&sig=Sjb_Rrs7p-KMCUjfBqf1yYB0QOw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://wiki.aapg.org/Maceral

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/014663809090109D?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166516216301628?via%3Dihub#f0025


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.