[Εξώφυλλο]

Γεωμορφολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιούρη) Κομοτηνής = Geomorphological and sedimentological setting of the Lissos (Filiouris) river delta.

Έφη Αθανάσιος Τζελέπη

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται ιζήματα της περιοχής των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιουρή) της Κομοτηνής με σκοπό τον προσδιορισμό των ιζηματογενών διεργασιών που έλαβαν χώρα και των πιθανών αποθετικών περιβαλλόντων.Απο την επεξεργασία των δώδεκα (12) δειγμάτων που λήφθηκαν παρατηρήθηκε μια επαναληψιμότητα αποθετικών περιβαλλόντων από Βορρά προς  Νότο,σύμφωνα με το «Μοντέλο χαμηλής ακτής».Το ίδιο μοντέλο φαίνεται ότι επικρατούσε και στο παρελθόν. Η εναλλαγή των αποθετικών περιβαλλόντων από Βορρά προς Νότο από παράκτιο σε αιολικό και ξανά σε παράκτιο, δείχνει ότι στην περιοχή υπήρχαν περίοδοι σταθεροποίησης και έντονης επεξεργασίας του υλικού χωρίς έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πλημμυρικές αποθέσεις.

Τhis dissertation investigates the sediments in the delta of Lissos River (Filiouris) near the city of Komotini with  the aim of providing a definition for the sedimental processes that took place and  the possible depositional environments.  After processing the twelve(12) samples that were taken, it has been noted that there is a repetitiveness of the depositional  environments from North to South in accordance with “ the swallow water coastal system”. The same system appears to have prevailed in the past as well. The alternation of depositional environments from North to South and from coastal to aeolic (and vice versa) manifests that in this particular area, there have been stabilized periods of extreme material processing without

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


BLOTT J. S. (2010): GRADISTAT Version 8.0 A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

Folk (1974) .Petrology of sedimentary rocks, Hemphill Publishing Company Austin, Texas 78703.p. 184

Folk, R.L., Andrews, P.B., Lewis, D.W., 1970.Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand.N.Z.J. Geol. Geophys. 13, 937-968.

Folk, R.L. and Ward, W.S., 1957.Brazos river barr study in the significance of grain size parameters. Jour. Sedim. Petr., v.27(1), p.3-26.

Folk, R.L., Andrews, P.B., Lewis, D.W, 1970.Detritalsedimentaryrockclassification and nomenclature for usein New Zealand, New Zealand jour. Geology and Geophysics, v.13, p.937-968.

KiliasAd,VamvakaA,FalalakisBLOTT J. S. (2010): GRADISTAT Version 8.0 A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

Folk (1974) .Petrology of sedimentary rocks, Hemphill Publishing Company Austin, Texas 78703.p. 184

Folk, R.L., Andrews, P.B., Lewis, D.W., 1970.Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand.N.Z.J. Geol. Geophys. 13, 937-968.

Folk, R.L. and Ward, W.S., 1957.Brazos river barr study in the significance of grain size parameters. Jour. Sedim. Petr., v.27(1), p.3-26.

Folk, R.L., Andrews, P.B., Lewis, D.W, 1970.Detritalsedimentaryrockclassification and nomenclature for usein New Zealand, New Zealand jour. Geology and Geophysics, v.13, p.937-968.

KiliasAd,VamvakaA,FalalakisG,Sfeikos A, Papadimitriou E, GkarlaouniCh, and Karakostas B. 2015. The Mesohellenic Through and the Paleogene Thrace Basin on the Rhodope Massif, their Structural Evolution and the Geotectonic Significance in the Hellenides, J Geology & Geosciences,2:4

Robin Davidson-Arnott., 2009, Introduction to Coastal Processes and Geomorphology, page 232

Shepard, F.P. (1954) Nomenclature Based on Sand-Silt-Clay Ratios. JournalofSedimentaryResearch, 24, 151-158.

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ, Κ. (2011) : Πρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδεκαπλάσιο χρόνο ανάλυσης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.XLIV, σελ.19-28.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, (2010): Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Εκδόσεις UniversityStudioPress, σελ.226-230

ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α & ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α. (2010) : Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 358.

Ιστότοποι

URL1:http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=R0032

URL 2: https://www.komotini.gr/tourism/oikotopoi-viotopoi-ygrotopoi

URL 3:https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR1130006/

URL 4: http://www.naturagraeca.com/ws/214,278,346,1,1,%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-(%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.