[Εξώφυλλο]

Μακροσεισμική ένταση και στοχαστική προσομοίωση της για τον ιστορικό σεισμό της

Δημήτριος Ζ. Ζαχαρόπουλος

Περίληψη


<b>ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ</b>

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τη μέθοδο της στοχαστικής προσομοίωσης της ισχυρής εδαφικής κίνησης από σενάρια σεισμών ως ένα σημαντικό εργαλείο για την απεικόνιση της μακροσεισμικής  έντασης, ιστορικών κυρίως αλλά και πιο πρόσφατων σεισμών, στο χώρο αλλά και τη σύγκριση των συνθετικών αποτελεσμάτων με τα  υπάρχοντα παρατηρούμενα πραγματικά.
Επίσης, ένας ακόμη στόχος είναι η κατανόηση του βαθμού της σημαντικότητας της όσο το δυνατόν καλύτερης γνώσης των παραμέτρων και των στοιχείων παλαιότερων κύριων σεισμών, από τις διαθέσιμες υπάρχουσες πηγές , έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθή χρήση της μεθόδου της προσομοίωσης και να καταλήξει σε ακριβέστερα αποτελέσματα.
Το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας έχει χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μακροσεισμικά στοιχεία  όπως καθορισμός χρόνου γένεσης σεισμού, γεωγραφικές συντεταγμένες εστιακού βάθους, επικέντρου, μεγέθους σεισμού για ισχυρούς ιστορικούς αλλά και ποιο πρόσφατους σεισμούς. Αναφέρονται πληροφορίες για τους ιστορικούς ισχυρούς σεισμούς που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο, αλλά και τον σεισμό της περιοχής μελέτης. Επίσης, παρουσιάζονται τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής γύρω από το Μαλιακό κόλπο, όπου συνέβησε ο σεισμός της Σκάρφειας.  Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των μεθόδων της στοχαστικής προσομοίωσης και της ανάλυσης της μεθοδολογίας EXSIM  που χρησιμοποιήθηκε. Στο τρίτο, περιγράφεται η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον σεισμό της Σκάρφειας και η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας και έπειτα ακολουθούν οι βιβλιογραφικές πηγές.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Klimis, N., Margaris, B., Anastasiadis, A., Koliopoulos, P., and Kirtas, Em., 2006. Smoothed Hellenic Rock Site Amplification Factors’, 5th Hellenic Congress of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 2, p. 239-246, Xanthi, Greece [in Greek].

Klimis, N. S., Margaris, B. N., and Koliopoulos, P. K., 1999. Site-dependent amplification functions and response spectra in Greece., Journal of Earthquake Engineering, 3(02), 237–270.

Papazachos, B. C., and Papazachou, C. B., 2003. The earthquakes of Greece, Ziti, Thessaloniki.

Papazachos, G., Papazachos, C., Skarlatoudis, A., Kkallas, H., and Lekkas, E., 2015. Modelling macroseismic observations for historical earthquakes: the cases of the M = 7.0, 1954 Sofades and M = 6.8, 1957 Velestino events (central Greece), Journal of Seismology.

Papazachos, G., 2013. Study of the earthquake site-effects of the broader Karditsa urban area and deterministic strong ground motion simulation for the main seismic/active faults of the Thessaly area, using field measurements, stochastic simulations, and Geographic Information Systems, MSc Thesis, National and Kapodestrian University of Athens.

Papazachos, B. C., Mountrakis, D. M., Papazachos, C. B., Tranos, M. D., Karakaisis, G. F., and Savvaidis, A. S., 2001, November. The faults which have caused the known major earthquakes in Greece and surrounding region between the 5th century BC and today.

Papoulia, J., Makris, J., and Drakopoulou, V., 2006. Local seismic array observations at north Evoikos, central Greece, delineate crustal deformation between the North Aegean Trough and Corinthiakos Rift.

Stewart, J. P., Klimis, N., Savvaidis, A., Theodoulidis, N., Zargli, E., Athanasopoulos, G., Pelekis, P., Mylonakis, G., and Margaris, B., 2014. Compilation of a Local VS Profile Database and Its Application for Inference of VS30 from Geologic- and Terrain-Based Proxies, Bulletin of the Seismological Society of America, 104(6), 2827-2841.

Walker, R.T., Claisse, S., Telfer, M., Nissen, E., England, P., Bryant, C., and Bailey, R., 2010. Preliminary estimate of Holocene slip rate on active normal faults bounding the southern coast of the Gulf of Evia, central Greece.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Kαραμήτρου, Α., 2008. Προσομοίωση της σεισμικής εδαφικής κίνησης από σενάρια σεισμών με έμφαση τα αστικά κέντρα. MSc Thesis, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

Κκαλλάς, Χ., 2018. Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας, της σεισμικής επικινδυνότητας και της ενεργού τεκτονικής στο Ν. Αιγαίο. Ph.D thesis, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

Μουντράκης, Δημοσθένης Μ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Διαδικτυακές Πηγές

http://www.geo.auth.gr/

http://eqgeogr.weebly.com/

http://gredass.unife.it/

http://www.oasp.gr/usefulLinks

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7879/3/Nimertis_Karli%28geo%29.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.