[Εξώφυλλο]

Πιεζομετρικές συνθήκες υπόγειο νερού και στοιχεία χρήσης αυτού στην πεδινή περιοχή Αλμωπίας, Μακεδονία.

Τρύφων Γεώργιος Κόκκας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει αντικείμενο τις πιεζομετρικές συνθήκες που επικρατούν στην λεκάνη της Αλμωπίας λαμβάνοντας υπόψιν τις χρήσεις του υπογείου νερού σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Γεωγραφικά η περιοχή ανήκει στον νομό Πέλλας καταλαμβάνοντας το Βόρειο τμήμα αυτού, με φυσικά όρια τους ορεινούς όγκους που την περιβάλλουν (Πάικο, Τζένα, Πίνοβο, Βόρας). Η περιοχή της Αλμωπίας εκτείνεται σε 1.021 km2 με το πεδινό τμήμα αυτής να καταλαμβάνει τα 220 km2 και το ανάγλυφο της να χαρακτηρίζεται ως έντονο. Η περιοχή αποτελείται από ένα υδρογραφικό δίκτυο αυτό του Αλμωπαίου που καταλαμβάνει το πεδινό και μερικώς το λοφώδες - ημιορεινό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης Αλμωπίας, εκβάλλοντας στην Λεκάνη Απορροής του Αλιάκμονα και συγκεκριμένα στην υπολεκάνη της Περιφερειακής Τάφρου, μέσω του ποταμού Αλμωπαίου από το νοτιότερο και στενότερο τμήμα της λεκάνης Αλμωπίας.
Η ευρύτερη περιοχή ανήκει γεωτεκτονικά στην Ζώνη Αξιού και συγκεκριμένα στην Υποζώνη Αλμωπίας. Είναι ένα Τεταρτογενές βύθισμα , τυπικού ασύμμετρου σχήματος. Επίσης θεωρείται ότι είναι το ανατολικό ηπειρωτικό περιθώριο του ηπειρωτικού τεμάχους της Πελαγονικής πάνω στο οποίο επωθήθηκαν από τα Ανατολικά οι οφειόλιθοι και τα ιζήματα βαθιάς θάλασσας του ωκεανού της Τηθύος.
Η περιοχή έρευνας αποτελείτε από ένα κύριο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα αυτό του Αλμωπαίου (GR0900120) ενώ συνορεύει και αλληλοεπιδρά με άλλα δύο δευτερεύοντα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, το ρωγματικό σύστημα Αριδαίας (GR090F270) και το ρωγματικό σύστημα Αλμωπίας (GR0900260). Από ποσοτικής άποψης παρουσιάζεται επάρκεια στα αποθέματα υπόγειων νερών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής, που χωρίζονται σε αρδευτικές που καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό, υδρευτικές, κτηνοτροφικές και ένα μικρό ποσοστό βιομηχανικές, σε ένα τυπικό υδρολογικό έτος αλλά και σε συνθήκες υπεράντλησης.

This thesis deals with the piezometric conditions prevailing in the Almopia basin, taking into consideration the uses of underground water combined with meteorological conditions. This area belongs to the northern part of Pella district with the surrounding mountains (Paiko, Tzena, Pinovo, Voras) as its natural boundaries. The Almopia area extends to 1,021 km2, with its lowland part occupying 220 km2 and with intense repousse. This area consists of the Almopian hydrographic network which occupies the lowland and partly the hilly - semi - mountainous part of hydrological basin of Almopia and it ejects into the Aliakmon River’ s basin and specifically in the sub - basin of the regional dike through the southernmost and narrowest part of the Almopian river in the Almopia basin.
The wider area is geotectonically located in the Axios area and specifically in the Almopia subsoil. This area is a quadrangular draft of a typical asymmetric shape. It is also believed to be the eastern fringe of the continental block of Pelagonian on which the ophiolites and the deep-sea sediments of Tethys Ocean were thrust from the East.
The research area consists of the Almopian underground aquatic system (GR0900120), bordering on and interacting with two other secondary underground aquatic systems, the Aridea’s fracture system (GR090F270) and the Almopia’s fracture system (GR0900260). From a quantitative point of view, sufficiency is found in underground water reserves capable of meeting the needs of the area such as irrigation, water supply and livestock needs, and a small percentage of industrial irrigation needs.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία

• Βουγιουκαλάκης Γ. (2002): «Πετρολογική, Γεωχημική και Ηφαιστειολογική Μελέτη των Πλειοκαινικών Ηφαιστειακών Σχηματισμών της Αλμωπίας. Συσχετισμός τους με τις Γεωθερμικές Εκδηλώσεις της Περιοχής», Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης Κ. (2014): «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, Υπόγεια Νερά», Εκδόσεις Τζιόλα

• Ελευθεριάδης Γ. (1977): «Συμβολή εις την μελέτην των ηφαιστειογενών πετρωμάτων της Νοτίου Αλμωπίας», Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

• Κατριβάνος Ε., Μουντράκης Δ., Κίλιας Α. & Παυλίδης Σ. (2001): «Πρώτα αποτελέσματα μελέτης της γεωλογικής δομής και της κινηματικής της παραμόρφωσης στο Όρος Τζένα (Υποζώνη Πάικου, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα)», Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., τομ. ΧΧΧΙV/1.

• Κατσικάτσος Χ. (1992): «Γεωλογία της Ελλάδας»,

• Μουντράκης Δ. (1976): «Η συμβολή εις την γνώσιν της γεωλογίας του βορείου ορεινού ορίου των ζωνών Αξιού και Πελαγονικής εις την περιοχήν Κ. Λουτρακίου – Όρμας (Αλμωπίας)», Διδ. Διατριβή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

• Μουντράκης Δ. (1985): «Γεωλογία της Ελλάδας», University Studio Press, Θεσσαλονίκη

• Μουντράκης Δ. (1994): «Εισαγωγή στη γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης. Απόψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη της ελληνικής ενδοχώρας και των εσωτερικών Ελληνίδων», Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧΧ/1.

• Μουντράκης Δ. (2010): «Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδος», University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

• Μπαρμπαρούσης Γ. & Σημαιάκης Κ. (1989): «Τελική έκθεση – Η γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη Αλμωπίας – Αριδαίας Ν. Πέλλας», Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

• Παπαζαφειρίου Ζ. (1999): «Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

• Ειδική Γραμματεία Υδάτων, « Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, Στάδιο 1η Φάση- Παραδοτέο 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», Ιανουάριος 2014.

• Ειδική Γραμματεία Υδάτων, « Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, Στάδιο 1η Φάση- Παραδοτέο 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Ιανουάριος 2014.

• Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ (ΕΝΜ ΕΠΕ), Υποέργο: «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, υδατικών διαμερισμάτων δυτικής Μακεδονίας, κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 2008.

• Πρατανόπουλος Α., Βεράνης Ν., Υποέργο: «Υδατικά Ισοζύγια Λεκανών. Παρακολούθηση της ποιότητας & μέτρα προστασίας των νερών της Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Δ αν 09.10.11 δυτ) », 2010.

• Αρβανίτης Α., Κόλιος Ν., Κουτσινός Σ., «Γεωθερμική Έρευνα στην περιοχή της Αλμωπίας (Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα)», Αθήνα 2008

Ξένη Βιβλιογραφία

• Galeos A., Pomoni-Papaioannou F., Tsaila-Monopolis S. Turnsek D. & Ioakim Chr. (1994): “Upper Jurassic – Lower Cretaceous “molassic type” sedimentation in the western part of Almopia subzone, Loutra Aridea Unit (Northern Greece)”, Bull.Geol. Soc. Greece, XXX/.

• Mercier J. (1966): “Etude geologique des zones Internes des Hellenides en Macedoine centrale (Greece). Contribution a l’ etude du metamorphism et de l’ evolution magmatique des zones internes des Hellenides”, Theses, Paris 1966, Ann. Geol des Pays Hellen.

• Mercier J., Sorel D., Vergely P. & Simeakis K. (1989): “Extensional tectonic regimesin the Aegean basins during the Cenozoic”, Basin Research.

• Pavlides S., Mountrakis D., Kilias A., & Tranos M. (1990): “The role of strike-slip movements in the extensional area of Northern Aegean (Greece). A case of transtensional tectonics”, Annales Tectonicae Special issue IV-2.

Διαδίκτυο

• GOOGLE EARTH

• GOOGLE MAPS

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΑΤ)- http://www.statistics.gr/

• http://qgis.org/en/site/

• http://stratus.meteo.noa.gr/

• http://www.dimosalmopias.gov.gr/ - Ανακτήθηκε στις 6/11/2018

• http://www.loutrapozar.net/almopia.aspx/ - Ανακτήθηκε στις 6/11/2018


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.