[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βτοχοπτώσης και θερμοκρασίας, στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση REGCM δεδομένων για τη περιχή Βεγορίτιδας = Future calculation of rainfall and tempereture, statistics and analysis, evaluation of reg-cm data for Vegoritida lake.

Γεώργιος Χρίστος Ραμπότας

Περίληψη


Η έρευνα αυτή έγινε με σκοπό την εκτίμηση των μελλοντικών τιμών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας στην περιοχή της Βεγορίτιδας. Τα δεδομένα προήλθαν από εννιά πραγματικούς μετεωρολογικούς σταθμούς με συνεχή καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών. Τα re-analysis είναι τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από τους  σταθμούς. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε επίσης και το κλιματικό μοντέλο REG-CM χάρη στο οποίο μπορεί να σχηματιστεί μια εικόνα για την διαμόρφωση των δεδομένων αυτών στο μέλλον. Υπολογίστηκαν τα δεδομένα θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για μια συγκεκριμένη περίοδο ετών και συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα του κλιματικού μοντέλου REG-CM για υπολογιστεί η ακρίβεια του μοντέλου. Επίσης συγκρίθηκαν τα δεδομένα των ετών 1980-2000 με τα αντίστοιχα των 2050-2070 και βγήκαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα για την υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων και πώς τελικά θα διαμορφωθεί το κλίμα εκείνη την περίοδο.

This research was conducted to estimate future rainfall and temperature values ??in the Vegoritida area. The data came from nine meteorological stations with continuous recording over the years. Re-analysis is the actual data used by the stations. In the research, the REG-CM climatic model was also used to create a prediction for these data in the future. The temperature and rainfall data were calculated for a specific period of years and compared with the corresponding data of the REG-CM model to calculate the accuracy of the model. The data from 1980-2000 were also compared with those of 2050-2070 and the conclusions were calculated for the underestimation or overestimation of the results and how the climate will finally be shaped at that time.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διαδικτυακές πηγές:

http://www.naturagraeca.com/ws/upload/lib/Oikotopoi/ygrotopoi/vegoritida/vegoritida.jpg

http://www.naturagraeca.com/ws/

http://www.wikience.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/wikience-mean-sea-level-pressure-and-isobars.png

http://www.wikience.org/

http://vegoritida.gr/whereis.htm

https://www.touristorama.com/afierwma_sti_limni_begoritida-01046

Ελληνική βιβλιογραφία:

Γεωργία Κ. Λαζόγλου , 2015. Περιοχική μελέτη της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στην ελληνική αμπελουργία. Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας.

Κονδυλία Κ. Βελίκου, 2012. Μελέτη του φαινομένου του παγετού στην ελληνική περιοχή: Μελλοντικές εκτιμήσεις με τη χρήση των δυναμικών περιοχικών μοντέλων του ENSEMBLES. Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας.

Φλόκας Απόστολος, 1997 Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη , Θεσσαλονίκη.

Τ.Ι.Μακρογιάννης, Χ.Σ. Σαχσαμανογλου, 2004, Μαθήματα Γενικής μετεωρολογίας

Βαβρίτσα Μαργαρίτα- Στεφανία, 2014. Αξιολόγηση θερμοκρασίας κλιματικής προσομοίωσης για την περιοχή της ευρώπης. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Φυσικής

Koupidis, Kleanthis & Bratsas, Charalampos & Karampatakis, Sotiris & Martzopoulou, Anastasia & Antoniou, Ioannis. (2016). Fiscal Knowledge discovery in Municipalities of Athens and Thessaloniki via Linked Open Data. 171-176. 10.1109/SMAP.2016.7753405.

Aifadopoulou, Georgia & Bratsas, Charalampos & Koupidis, Kleanthis & Chatzopoulou, Aikaterini & Salanova, Josep-Maria & Tzenos, Panagiotis. (2019). Short-Term Prediction of the Traffic Status in Urban Places Using Neural Network Models: Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. 10.1007/978-3-030-02305-8_22.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.