[Εξώφυλλο]

Γεωλογία του ανατολικού τμήματος του όρους Ολύμπου (Κεντρική Μακεδονία)

Ιωάννης Δημήτριος Φωκαϊδης

Περίληψη


Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα μία ενδελεχής μελέτη της γεωλογίας του ανατολικού τμήματος του όρους Ολύμπου. Η επαρχιακή οδός κατά μήκος της οποίας πραγματοποιήθηκαν η χαρτογράφηση και οι παρατηρήσεις επιλέχθηκε λόγω της ευνοϊκής, εγκάρσιας τοποθέτησης της στο ανατολικό περιθώριο του ορεινού όγκου. Τόσο οι εργασίες υπαίθρου όσο και οι εργασίες γραφείου οδήγησαν σε μία λεπτομερή αποτύπωση της γενικότερης γεωλογίας του ανατολικού περιθωρίου του Ολύμπου, όμοια της οποίας δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Παρουσιάζονται λοιπόν τα ευρήματα της μελέτης αυτής, σε συνδυασμό με υπαίθριες φωτογραφίες, στερεογραφικές προβολές (διαγράμματα τύπου Schmidt), καθώς και ενός λεπτομερούς χάρτη και γεωλογικής τομής αυτού.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aubouin, J., (1957): "Essai de correlations stratigraphiques en Grece occidentale." Bulletin de la Société géologique de France 6.4-5, 281-304.

Aubouin, J., (1959): Contribution à l'étude géologique de la Grèce septentrionale: les confins de l'Epire et de la Thessalie; Place des Hellénides parmi les édifices structuraux de la Méditerranée orientale. Laboratoire de géologie de l'Université.

Barton, M., (1975): "Mount Olympos, Greece: new light on an old window." Journal of the Geological Society 131.4, 389-396.

Barton, M., (1976): "The tectonic vector and emplacement age of an allochtonous basement slice in the Olympos area, NE Greece." Bulletin de la Société géologique de France 7.2, 253-258.

Brunn, J., (1956): Contribution a l'etude geologique du Pinde Septenrional et d'une partie de la Macedoine occidentale. Laboratoire de geologie de l'Universite.

Brunn, J., (1965): "À la recherche du rameau médian des chaînes périméditerranéennes." Annales de la Société Géologique du Nord 84, 227-230.

Celet, P., and J. Ferriere. (1978): "Les Hellénides internes: le Pélagonien." Eclogae Geol Helv 71.3, 467-495.

Dercourt, J., (1964): Contribution à l'étude géologique d'un secteur du Péloponnèse septentrional. Laboratoire de géologie et paléontologie; Faculté des sciences.

Doutsos, T., and G. Ferentinos. (1984): "Post-Alpine crustal deformation of North Aegean Region (Greece)." Geologica Balcanica 14, 37-46.

Doutsos, T., et al. (1993): "Kinematics of the central Hellenides." Tectonics 12.4, 936-953.

Fassoulas, Ch., A. Kilias, and D, Mountrakis. (1994): "Postnappe stacking extension and exhumation of high‐pressure/low‐temperature rocks in the island of Crete, Greece." Tectonics 13.1, 127-138.

Ferrière, J., (1982): Paléogéographies et tectoniques superposées dans les Hellénides internes: les massifs de l'Othrys et du Pelion, Grèce continentale. Vol. 8. Société géologique du Nord.

Fleury, J., and I. Godfriaux. (1974): "Arguments pour l’attribution de la série de la fenêtre de l’Olympe (Grece)a la zone de Gavrovo Tripolitza: présence de fossiles du Maastrichtien et de l’Eocene inférieur (et moyen?)." Annales de la Société Géologique du Nord 94, 149-1

Godfriaux, I., (1964): "Contribution à l'étude stratigraphique de l'0lympe (Thessalie septentrionale, Grèce)." Annales de la Société Géologique du Nord 84, 191-203.

Godfriaux, I., (1968): Etude géologique de la région de l'Olympe (Grèce). Universite de Lille, Faculte des Sciences, 56.

Godfriaux, Y., and J. Pichon. (1980): "Sur l’importance des événements tectoniques et métamorphiques d’âge tertiaire en Thessalie septentrionale (L’Olympe, Ossa et Flamburon)." Annales géol Soc Nord 99, 367-376.

Jacobshagen, V., (1987): "Geologie von Griechenland.".

Jones, G., and A. Robertson. (1991): "Tectono-stratigraphy and evolution of the Mesozoic Pindos ophiolite and related units, northwestern Greece." Journal of the Geological Society 148.2, 267-288.

Katsikatsos, G., G. Migiros, and E. Papazeti. (1980): "Geological map of Greece."Rapsani sheet." IGME, scale 1:50. 000. Athens,.

Katsikatsos, G., G. Migiros, and M. Vidakis. (1982): "Structure géologique de la région de Thessalie orientale (Grèce)." Ann. Soc. Geol. Nord, CI, 177-188.

Latsoudas, Ch., and C. Sonis. (1985): "Geological map of Greece."Kantariotissa-Litochoro sheet." IGME, scale 1.50: 000. Athens,.

Kilias, Adamantios, and Eleftherios A. Chatzidimitriadis. (1985): "Die präneogene tektonische Entwicklung der Kalkphyllit-Metabasit-Serie am NE-Rand des Pieria-Gebirges (N-Griechenland)." Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 195-206.

Kilias, A., and D. Mountrakis. (1987): "Zum tektonischen Bau der Zentral-Pelagonischen Zone (Kamvounia-Gebirge, N-Griechenland)." Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 211-237.

Κίλιας, Α., and Δ. Μουντράκης. (1989): "Το τεκτονικό κάλυμμα της Πελαγονικής: τεκτονική, μεταμόρφωση και μαγματισμός= The Pelagonian nappe: tectonics, metamorphism and magmatism." Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 23.1, 29-46.

Κίλιας, Α., et al. (1991): "Η τεκτονική εξέλιξη και οι P-T συνθήκες μεταμόρφωσης των κυανοσχιστόλιθων της ανατολικής Θεσσαλίας (βόρεια/κεντρική Ελλάδα)= Structural evolution and metamorphism of bleuschists, Ampelakia nappe, eastern Thessaly, Greece." Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 25.1, 81-99.

Κίλιας, Α., et al. (1991): "Παραμόρφωση και HP/LT συνθήκες μεταμόρφωσης στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς Δυτική Θεσσαλία,(Βόρεια/Κεντρική Ελλάδα)= HP/LT metamorphic conditions and deformation at the tectonic window of Kranea,(W. Thessaly, Nothern/Central Greece)." Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 25.1, 275-291.

Κίλιας, Α., (1995): "Tectonic evolution of the Olympus-Ossa mountains: emplacement of the blueschists unit in eastern Thessaly and exhumation of Olympus-Ossa carbonate dome as a resault of tertiary extension (Central Greece)= Τεκτονική εξέλιξη της οροσειράς Ολύμπου-'Οσσας: άνοδος-τοποθέτηση των κυανοσχιστόλιθων της ανατολικής Θεσσαλίας και αποκάλυψη του ανθρακικού δομού Ολύμπου-'Οσσας ώς αποτέλεσμα εφελκυσμού κατά το τριτογενές." " Ορυκτός Πλούτος 1995.096, 7-22.

Kilias, A., et al. (2002): "Extensional collapse of the Hellenides: a review." Revista de la Sociedad Geológica de España 15.3-4, 129-139.

Kilias, A., et al. (2010): "Alpine architecture and kinematics of deformation of the northern Pelagonian nappe pile in the Hellenides." Austrian Journal of Earth Sciences 103.1, 4-28.

Κορωναιος, Α., (1991):"Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία)". " Diss. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας,.

Kossmat, F., (1924): "Geologie der zentralen Balkanhalbinsel: Mit einer Übersicht des dinarischen Gebirgsbaus"." No. 12. Gebr. Borntraeger,.

Laubscher, Hans, and Daniel Bernoulli. (1977): "Mediterranean and Tethys." The ocean basins and margins. " Springer, Boston, MA, 1-28.

Maluski, H., et al. (1981): "39 Ar/40 Ar dating of glaucophanes and phengites in southern Euboa (Greece); geodynamic implications." Bulletin de la Société géologique de France 7.5, 469-476.

Mercier, J., (1966): Etude géologique des zones internes des Hellénides en Macédoine centrale (Grèce).

Mercier, J., and P. Vergely. (1972): "Les Mélanges ophiolithiques de Macédoine (Grece): Décrochements d'âge anté-crétacé supérieur." Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 469-489.

Migiros, G., (1987): "Geological map of Greece. "Gonnoi sheet." IGME, scale 1:50.000. Athens.

Μουντρακης, Δ., (1983): "Η γεωλογική δομή της βόρειας Πελαγονικής ζώνης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των εσωτερικών Ελληνίδων." Προγραμματική για υφηγεσία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 289.

Mountrakis, D., et al. (1983): "Paleogeographic conditions in the western Pelagonian margin in Greece during the initial rifting of the continental area." Canadian Journal of Earth Sciences 20.11, 1673-1681.

Mountrakis, D., (1986): "The Pelagonian zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean." The Journal of Geology 94.3, 335-347.

Μουντρακης, Δ., (2010): "Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλαδας." "University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Nance, Richard Damian. (1977): Livadi Mafic-Ultramafic Complex and its metamorphic basement, NE Greece. Diss. University of Cambridge.

Papanikolaou, D., (1984): "The three metamorphic belts of the Hellenides: a review and a kinematic interpretation." Geological Society, London, Special Publications 17.1, 551-561.

Rassios, Annie, and Alan G. Smith. (2000): "Constraints on the formation and emplacement age of western Greek ophiolites (Vourinos, Pindos, and Othris) inferred from deformation structures in peridotites." SPECIAL PAPERS-GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, 473-484.

Renz, C., and M. Reichel. (1948): Neue Foraminiferenfunde im boeotischen Seengebiet (Mittelgriechenland)..

Robertson, F., et al. (1991): "Palaeogeographic and palaeotectonic evolution of the Eastern Mediterranean Neotethys." Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 87.1-4, 289-343.

Schermer, R., D. Lux, and B. Burchfiel. (1989): "Age and tectonic significance of metamorphic events in the Mt. Olympos region, Greece." Bull. Geol. Soc. Greece 23.1, 13-27.

Schermer, R., (1990): "Mechanisms of blueschist creation and preservation in an A-type subduction zone, Mount Olympos region, Greece." Geology 18.11, 1130-1133.

Schermer, R., D. Lux, and B. Burchfiel. (1990): " Temperature‐time history of subducted continental crust, Mount Olympos Region, Greece." Tectonics 9.5, 1165-1195.

Schermer, R., (1993): "Geometry and kinematics of continental basement deformation during the Alpine orogeny, Mt. Olympos region, Greece." Journal of Structural Geology 15.3-5, 571-591.

Schmitt, A., (1983): Nouvelles contributions a l'etude geologique des Pieria, de l'Olympe et de l'Ossa (Grece du Nord). C'est la position du microcontinent Pelagonien qui dirige les reconstitutions palinspatiques des Hellenides internes au cours du cycle Alpin. Diss. Faculte Polytechnique de Mons,.

Sfeikos, A., et al. (1991): "Kinematics of Pelagonian nappes in the Kranea area, North Thessaly, Greece." Bulletin of the Geological Society of Greece 25.1, 101-115.

Spyropoulos, N., A. Kilias, and D. Moundrakis. (1988): "Contribution to the study of the Structural Geology of the Pelagonian Zone in the Askion Mountains, W." Macedonia. Bull. Geol. Soc. Greece, Athens, xx, 121-138.

Vergely, P., (1976): "Chevauchement vers l'Ouest et retrocharriage vers l'Est des ophiolites; deux phases tectoniques du cours du Jurassique superieur-Eocretace dans les Hellenides internes."Bulletin de la Société Géologique de France 7.2, 231-244.

Yarwood, A., and M. Aftalion. (1976): "Field relations and U-Pb geochronology of a granite from the Pelagonian Zone of the Hellenides (High Piera, Greece)."Bulletin de la Société géologique de France 7.2, 259-264.

Yarwood, A., and J. Dixon. (1977): "Lower Cretaceous and younger thrusting in the Pelagonian rocks of the High Pieria, Greece." 6th Colloquim on the Geology of the Aegean region: Institute of Geological and Mining Research, Athens, 269-280.

Zambetakis-Lekkas, A. (2006): "Stratigraphic investigations on the Mesozoic sequence of the Tripolitza platform (Greece). Paleogeographic and paleotectonic remarks." Bull. of the Geol. Society of Greece 39.2, 9-20.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.