[Εξώφυλλο]

Χρήση ζεολιθικού τόφφου στην καταπολέμηση εντόμων = the incectidal activity pf zeolitic tuff.

Σουλτάνα-Κυριακή Δημήτρης Κωβαίου

Περίληψη


Αξιολογήθηκε η εντομοκτόνος επίδραση του ζεολιθικού τόφφου στον βρούχο των φασολιών (Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae), η οποία μελετήθηκε με εργαστηριακά πειράματα, σε συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωχημείας του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Εντομολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (Floros et al. 2017). Αντιπροσωπευτικό δείγμα ζεολιθικού τόφφου από διαδοχικά στρώματα στη θέση Ρέμα Ντρίστα της περιοχής των Πετρωτών στο Νομό Έβρου μελετήθηκε μικροσκοπικά με τη χρήση πολωτικού μικροσκοπίου. Διαπιστώθηκε η παρουσία πινακοειδών κρυστάλλων ζεόλιθου εσωτερικά και εξωτερικά των υαλοσφαιριδίων (glass shards), όπως επίσης και άστριοι (καλιούχοι), χαλαζίας, μαρμαρυγίες (βιοτίτης και μοσχοβίτης και σελαδονίτης) και αργιλικά υλικά, θραύσματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων και ηφαιστειακή ύαλος. Με την χρήση περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ διαπιστώθηκε η παρουσία ζεόλιθο τύπου HEU (κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης) σε ποσοστό 81% κ.β. και σε μικρότερες ποσότητες άστριοι (4% κ.β.), χαλαζίας (4% κ.β.), χριστοβαλίτης (2% κ.β.), μαρμαρυγίες και αργιλικά ορυκτά (2% κ.β.) και άμορφο υλικό (9% κ.β.). Ο ζεόλιθος τύπου HEU που αναγνωρίστηκε είναι Ca-ούχος κλινοπτιλόλιθος με χημικό τύπο Ca1,8K1,0Mg0,7Na0,5Al6,4Si29,5O72·21H2O. Η αξιολόγηση της εντομοκτόνου δράσης  έγινε βιβλιογραφικά από τα αποτελέσματα πειραμάτων με διαφορετικές δόσεις ζεόλιθου σε συγκεκριμένες ποσότητες σπόρων φασολιών. Βρέθηκε ότι ακόμη και πολύ μικρές δόσεις ζεόλιθου (0,5 g ζεόλιθου/100g φασολιών) προκαλούν υψηλή θνησιμότητα στα άτομα του βρούχου. Επίσης, οι επιδράσεις των μεταβολών της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας (RH) στην αποτελεσματικότητα του φυσικού ζεόλιθου για την αντιμετώπιση του βρούχου δεν είναι σημαντικές.  Ο φυσικός ζεόλιθος φαίνεται επίσης να μην επηρεάζει την ποιότητα των αποθηκευμένων φασολιών, τουλάχιστον στις δόσεις που δοκιμάστηκαν και ήταν αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των βλαβερών εντόμων. Τα πειράματα έγιναν σε συνθήκες εργαστηρίου και περαιτέρω έρευνα σε συνθήκες αποθήκης για να αποδειχθεί η πιθανή μελλοντική χρήση του ζεόλιθου στην αντιμετώπιση βλαβερών εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων είναι απαραίτητη να γίνει.
 
The insecticidal activity of zeolitic tuff to bean weevil (Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae), which was experimentally studied by the Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, in collaboration with the Department of Entomology, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, has been evaluated (Floros et al. 2017). Representative sample (NA11), originated from specific continuous layers of zeolitic tuff in Ntrista stream location of Petrota area of Evros region, has been collected and investigated by polarized and reflected light microscopy. It mainly contains tabular crystals of zeolite inside and outside the glass shards, and also feldspars, quartz, micas (biotite, muscovite and celadonite) and clay minerals, fragments of metamorphic rocks and vitreous mass. The X-Ray Diffraction analyses showed that it consists mostly of HEU-type zeolite (clinoptilolite-heulandite) (81 wt%), and has lower amounts of feldspars (4 wt%), quartz (2 wt%), cristobalite (2 wt%), mica and clay minerals (2 wt%) and vitreous mass (9 wt%). The mineral-chemistry showed that the zeolite is Ca-rich clinoptilolite and its chemical formula is Ca1,8K1,0Mg0,7Na0,5Al6,4Si29,5O72·21H2O. The evaluation of the insecticidal activity was done bibliographically from the results of experiments with varying doses of zeolite in measured quantities of bean seeds. The results showed that very high-quality natural zeolite formulation applied at low concentrations rates (0,5 gr of zeolite/1 kg of stored beans) had a high insecticidal activity against bean weevil adults. Also, the effect of temperature and relative humidity (RH) was tested and it had no significant consequence on the mortality of bean weevil. In addition, natural zeolite did not affect the bean bulk density in all tested concentrations which were efficient for the treatment of harmful insects. All the experimental tests were performed under laboratory conditions and further experiments need to be made in storage conditions to demonstrate the possible future use of the zeolite to treat harmful insects on stored products.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλάχου Μ., 2003. Τριτογενής ηφαιστειότητα της Σαμοθράκης και συνδεδεμένα με αυτήν βιομηχανικά ορυκτά (ζεόλιθοι, Κ-άστριοι). Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Βογιατζής Δ., 2009. Χρήση ιπτάμενης τέφρας και φυσικού ζεόλιθου στην παρασκευή ελαφροβαρών κονιαμάτων. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Βογιατζής Δ., Χρηστάρας Β., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Καντηράνης Ν., Μοροπούλου Α. & Μπακόλας Α., 2008. Αξιολόγηση της συμπαγοποίησης κονιαμάτων τσιμέντου-άμμου- Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου με τεχνικές υπερήχων. 1ο Πανελ. Συν. Δομικών Υλικών, Αθήνα, Β, 1099-1110.

Γκοντελίτσας Α., 1995. Σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων ενώσεων καθηλωμένων σε φυσικούς ζεόλιθους. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ, ΑΠΘ.

Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Φιλιππίδης Α., Παυλίδου Ε. & Καντηράνης Ν., 2000. Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης τοξικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων με τον μαργαϊκό ασβεστόλιθο του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας- Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας ΕΓΕ, Κοζάνη, 96-110.

Δρακούλης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., & Στεργίου Α., 2005. Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της νήσου Μήλου. 2ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, 55-63.

Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ, αριθ. 651/2013 της επιτροπής της 9^ης Ιουλίου 2013 για την έγκριση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005.

ΙΓΜΕ 1978. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, Φύλλο Ορμένιον, Κλίμακα 1:50.000, Αθήνα.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. & Δρακούλης Α., 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτίο Ελληνικής. Γεωλογικής. Εταιρείας., 36(1), 446-453.

Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Δρακούλης Α. & Τσιραμπίδης Α., 2005. Μελέτη δεσμευτικής ικανότητας του μπεντονίτη της Μήλου και του αταπουλγίτη των Γρεβενών. 2ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημειας ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, 105-112.

Μάραντος Ι., 2004. Μελέτη εξαλλοιώσεων Τριτογενών ηφαιστίτων λεκάνης Φερών Ν. Έβρου, με έμφαση στη γένεση των ζεόλιθων και των πιθανών εφαρμογών τους. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Μάραντος Ι., Κοσιάρης Γ., Καραντάση Σ. & Γρηγοριάδης Γ., 1989. Μελέτη των Τριτογενών ζεολιθικών πυροκλαστικών σχηματισμών της περιοχής Μεταξάδων του νομού Έβρου. Δελτίο Ελληνικής. Γεωλογικής. Εταιρείας., 23, 443-450.

Μάραντος Ι. & Περδικάτσης Β., 1994. Μελέτη ορυκτολογικής σύστασης, αφυδάτωσης/ προσρόφησης νερού και ιοντοανταλλακτικής ικανότητας ζεολιθικών τόφφων, από την περιοχή Πετρωτών-Πενταλόφου (Λεκάνη Ορεστιάδας), Ν. Έβρου. Δελτίο Ελληνικής. Γεωλογικής. Εταιρείας., 30, 311-321.

Μάραντος Ι., Κοσιάρης Γ., Περδικάτσης Β., Καραντάση Σ., Καλοειδάς Β. και Μάλαμη Χ., 2001. Αξιολόγηση εξαλλοιωμένων πυροκλαστικών από περιοχές του Νομού Ροδόπης σαν συστατικών ποζολανικών τσιμέντων. Δελτίο Ελληνικής. Γεωλογικής. Εταιρείας, 34(3), 1155-1162.

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Σταματάκης Μ., 2015. Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 51-54.

Μυτιγλάκη, Χ. Ι. (2017). Συγκριτική μελέτη της ρόφησης ραδιενεργού Cs σε ορυκτό και πέτρωμα με Ζεόλιθο τύπου-HEU (Κλινοπτιλόλιθο-Ευλανδίτη). Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Τζανακάκης Μ. & Κωβαίος Δ. (2018). Εντομολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Τσιραμπίδης Α.Ε., 1991. Μελέτη των ζεολιθοφόρων ηφαιστειοκλαστικών ιζημάτων των Μεταξάδων Έβρου. Ορυκτός Πλούτος, 72, 41-48.

Φιλιππίδης Α., 2005. Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 13ο Σεμ. Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 73-84.

Φιλιππίδης Α., 2007. Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηψανική, αγροτική, κτηνοτροφική και περιβαλλοντολογική τεχνολογία. Ημερίδα: Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο, Πετρωτά, 89-107.

Φιλιππίδης Α., 2009. Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Συν. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, Βόλος, 2, 829-836.

Φιλιππίδης Α., 2010. Περιβαλλοντικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εφαρμογές του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. Ηιών, 7, 14-16.

Φιλιππίδης Α., 2015α. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου- HEU. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 73-76.

Φιλιππίδης Α., 2015β. Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 77-80.

Φιλιππίδης Α., 2016. Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (ΝΟ_3^-) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 81-87.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν., 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 37, 90-101.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν., 2016. Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 89-95.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α., 2000. Δυνατότητα χρήσης Ελληνικών φυσικών ζεόλιθων στην ανάπλαση λιγνιτωρυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, 506-515.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη- Φουρναράκη Α., 2002. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση Ελληνικών φυσικών ζεόλιθων. 12ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 75-82.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α., 2012. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεόλιθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου: Ανασκόπηση. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 101, 125-133.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α., 2015. Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά- Αποθέματα και αξία- Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << Μακεδονία-Θράκη>> 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, 12σ.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη- Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. & Τσιραμπίδης Α., 1997. Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 539-546.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α. & Βογιατζής Δ., 2006. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συν. Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 273-279.

Φιλλιπίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2007α. Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με τη χρήση πορώδους Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 23-25.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2007β. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελ. Συμπ. Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 110-112.

Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν. & Φιλιππίδης Σ., 2007γ. Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συν. J. Monnet, Βέροια, 557-569.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ., 2008α. Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης, καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου και αστικών λυμάτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 8σ.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ., 2008β. Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου και παραγωγή συνεκτικής ζεολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Υδρογεωλογικό Συν. Ελλάδας, Αθήνα, 2, 783-788.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2008γ. Καθαρισμός αστικών λυμάτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Υδρογεωλογικό Συν. Ελλάδας, Αθήνα, 2, 789-798.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2009. Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Τιμητικός Τόμος στον Καθ. ΑΠΘ Χρ. Τζιμόπουλο, ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 425-434.

Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ., 2011. Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4ο Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 9σ.

Φιλιππίδης Α., Γκοντελίτσας Α., Τζάμος Ε., Γκαμαλέτσος Π. & Φιλιππίδης Σ., 2012. Παραγωγή άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης και ζεο-λάσπης με φυσικό ζεόλιθο. 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, 355-360.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aleksiev B.& Djourova E. G., 1975. On the origin of zeolite rocks. C. R. Acad. Bulg. Sci., 28, 517-520.

Ames L.L.Jr.,1960. Cation sieve properties of clinoptilolite. Am. Mineral., 45, 689.

Ames L.L.Jr.,1961. Cation sieve properties of open zeolite, chabazite, mordenite, clinoptilolite. Am. Mineral.,42, 1120.

Andrić, G. G., Marković, M. M., Adamović, M., Daković, A., Golić, M. P., & Kljajić, P. J. (2012). Insecticidal potential of natural zeolite and diatomaceous earth formulations against rice weevil (Coleoptera: Curculionidae) and red flour beetle (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of economic entomology, 105(2), 670-678.

ArmbrusterT. & Gunter M.E., 1991. Stepwise dehydration of heulandite -clinoptilolite from Succor Creek, Oregon, U.S.A.: a single-crystal X-ray study at 100 K. Am. Mineral, 76, 1872-1883.

Armbruster T. & Gunter M.E., 2001. Crystal structures of natural zeolites. In: Bish, D.L., Ming, D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 45, 1-67.

Athanassiou, C. G., B. J. Vayias, C. B. Dimiza, N. G. Kavallieratos, A. S. Papagregoriou, and C. Th. Buchelos. 2005. Insecticidal efficacy of diatomaceous earth against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium confusum du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) on stored wheat: influence of dose rate, temperature and exposure interval. J. Stored Prod. Res 41: 47–55.

Athanassiou, G. C., N. G. Kavallieratos, A. Chiriloaie, N. T. Vassilakos, V. Fatu, S. Drosu, M. Ciobanu, and R. Dudoiu. 2016. Insecticidal efficacy of natural diatomaceous earth deposits from Greece and Romania against four stored grain beetles: The effect of temperature and relative humidity. Bull. Insectol. 69: 25–34.

Babain V.V. & Shadrin A.Yu., 1999. in: Chemical Separation Technologies and Related Methods of Nuclear Waste Management: Applications, Problems and Research Needs, edited by G. R. Choppin, M. K. Khankhasayev (Kluwer, Dordrecht, 135-154.

Baerlocher Ch., Meier W.M. & Olson D.H., 2001. Atlas of Zeolite Framework Types. Elsevier. Bain C. & Smith L., 1987. Chemical analysis. In: Wilson M. (ed.), A handbook of determinative methods in clay mineralogy, 248-274.

Baldin, E. L. L., F. M. Lara, R. S. Camargo, and L. E. R., Pannuti. 2017. Characterization of resistance to the bean weevil Acanthoscelides obtectus Say, 1831 (Coleoptera: Bruchidae) in common bean genotypes. Arthropod-Plant Interactions, https://doi.org/10.1007/s11829-017-9540-6.

Bish D.L. & Boak J.M., 2001. Clinoptilolite-Heulandite nomenclature. in ″Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Applications″, D.L. Bish and D.W. Ming, eds. Reviews inMineralogy & Geochemistry, 45, The Mineralogical Society of America, 207-216.

Bish D.L.& Ming D.W., 2001. Natural zeolites: occurrences, properties, applications. In: Reviews in Mineralogy & Geochemistry,45, 654.

Blanchard G., Maunaye M.& Martin G., 1984. Removal of Heavy Metals from Waters by Means of Natural Zeolite. Water Res., 18, 1501-1507.

Boles J.R. & Surdam R.C., 1979. Diagenesis of volvanogenic sediments in a Tertiary saline Lake; Wagon Bed Formation, Wyoming. Am. J. Sci., 279, 832-853.

Brady Ρ.V., 1996. Physics and Chemistry of Mineral Surfaces. CRC Press, New York.

Charistos D, Godelitsas A, Tsipis C, Sofoniou M, Dwyer J, Manos G, Filippidis A. & Triantafyllidis C., 1997. Interaction of natrolite and thomsonite intergrowths with aqueous solutions of different initial pH values at 25 oC in the presence of KCl: Reaction mechanisms. Applied Geochemistry, 12, 693-703.

Chiariza R., Horwich E.P., Alexandratos S.D. & Gula M.J., 1997. Diphonix resin: A review of its properties and applications 1, Sep. Sci. Technol, 32, 1-35.

Christidis G.E., Moraetis D., Keheyan E., Akhalbedashvili L., Kekelidze N., Gevorkyan R., Yeritsyan H. & Sargsyan H., 2003. Chemical and thermal modification of natural HEUtype zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece. Applied Clay Science, 24, 79-91.

Colella C & Mumpton F.A., 2000. Natural Zeolites for the Third Millennium. De Frede, Napoli. Collela C., de’Gennaro M.& Aiello R., 2001. Use of zeolitic tuff in the building industry. In: Bish, D.L., Ming, D.W. (Eds.), Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 45. 551-587.

Davis J.M.G., 1993. In vivo assays to evaluate the pathogenic effects of minerals in rodents. In: Guthrie, G.D.Jr. and Mossman, B.T., eds, Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 471-487.

Deligiannis K., Lainas Th., Arsenos G., Papadopoulos E., Fortomaris P., Kufidis D., Stamataris C. & Zygoyiannis D., 2005. The effect of feeding clinoptilolite on food intake and performance of growing lambs infected or not with gastrointestinal nematodes. Livestock Production Science, 96, 195-203.

De Smedt, C., E. Someus, and P. Spanoghe. 2015. Potential and actual uses of zeolites in crop protection. Pest Manag. Sci 71: 1355–1367.

Dyer A., Chow J. & Umar M., 1999. The uptake of radioisotopes onto clays and other natural materials: I. Cesium, strontium and ruthenium onto clays, J. Radioanal. Nucl. Chem., 242, 313-320.

Dyer A., Las T.& Zubair M, 2000. The Use of Natural Zeolites for Radioactive Waste Treatment: Studies on Leaching from Zeolite/Cement Composites. J. Radioanal. Nucl. Chem., 243, 839.

Dyer A., 1988. An Introduction to Zeolite Molecular Sieves.Surface and interface analysis, 14(4), 213p.

Ebina T., Iwasaki T., Onodera Y.& Chatterjee A.,1999. A comparative study of DFT and XPS with reference to the adsorption of caesium ions in smectites. Computational Materials Science,14(1–4), 254-260.

Fields, P. G., and Z. Korunic. 2000. The effect of grain moisture content and temperature on the efficacy of diatomaceous earths from different geographical locations against stored-product beetles. J. Stored Prod. Res 36: 1–13.

Filippidis A., 1993. New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace County, Greece. N. Jb. Min. Msh., 11, 521-527.

Filippidis A., 2008. Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite. AQUA, 3rd Intern. Conf. Water Sci. & Techn., Athens, 5p.

Filippidis A., 2010a. Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A., 2010b. Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Sci. Annals, Geology, Aristotle Univ., Spec. Publ., 100, 55-62.

Filippidis A., 2013. Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan.V(X), 34-38.

Filippidis A., 2016. Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1809-1819.

Filippidis A.& Kantiranis N., 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A., 2000. Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. Fifth Intern. Conf. on EnvironmentalPollution, Thessaloniki,149-155. Filippidis A., Kougoulis C. & Michailidis K., 1988. Sr-bearing stilbite in a quartz-monzonite from Vathi, Kilkis, Northern Greece. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 68, 67-76.

Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P. & Kassoli-Fournaraki A., 1996. The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1 M NaC1 solutions of different initial pH-values. Applied Clay Science, 11, 199-209.

Filippidis A., Kantiranis N., Drakoulis A. & Vogiatzis D., 2005. Quality, pollution, treatment and management of drinking, waste, underground and surface waters, using analcimerich zeolitic tuff from Samos island, Hellas. 7th Hellenic Hydrogeological Conf., Athens, II, 219-224.

Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A. & Tzamos E., 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bull. Geol. Soc.

Filippidis A., Apostolidis N., Filippidis S. & Paragios I., 2008b. Purification of industrial and urban wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge using Hellenic Natural Zeolite. Second Intern. Conf. Small & Decentralized Water & Wastewater Treatment Plants, Skiathos, 403-408.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S., 2008c. Purification of dye-work and urban wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. 1st Intern. Conf. Hazardous Waste Management, Chania, 8p.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S., 2008d. Safe management of sewage sludge, produced by treatment of municipal sewage with Hellenic Natural Zeolite. 3rd Intern. Conf. Water Sci. & Techn., AQUA, Athens, 5p.

Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. & Sikalidis C., 2009. Odorless and cohesive zeo-sewage sludge produced by Hellenic Natural Zeolite treatment. 3rd AMIREG Intern. Conf. Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 96-100. Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I. & Sikalidis C., 2010a. Purification of urban wastewaters by Hellenic Natural Zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 43, 2597-2605.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S., 2010b. Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third Intern. Conf. Small and Decentralized Water & Wastewater Treatment Plants, Skiathos, 383-387.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Kantiranis N., Katsiapi M., Papastergios G., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S., 2010c. Chroococcus (Cyanobacteria) removal by Hellenic Natural Zeolite. 8th Intern. Conf. Natural Zeolites, Sofia, 91-92.

Filippidis, A., Tsirambides, A., Kantiranis, N., Tzamos, E., Vogiatzis, D., Papastergios, G., Papadopoulos, A. & Filippidis, S., 2011. Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N. Greece) using Hellenic Natural Zeolite. Environ. Earth Sci., Springer, Berlin, Advances in the Research of Aquatic Environment, 2, 435442.

Filippidis A., Kantiranis N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G. & Filippidis S., 2012. Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Intern. Conf. Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, 582-588.

Filippidis A., Godelitsas A., Kantiranis N., Gamaletsos P., Tzamos E. & Filippidis S., 2013. Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2), 920-926.

Filippidis A., Kantiranis N., Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis D. & Filippidis S., 2014. The use of Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki industrial area wastewaters. 10th Intern. Hydrogeol. Congr., Thessaloniki, 187-193.

Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G. & Filippidis S., 2015a. Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU- type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International, 7(1), 1-8.

Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N. & Filippidis S., 2015b. Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 2(4), 221-226.

Filippidis A., Kantiranis N. & Tsirambides A., 2016a. The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1820-1828.

Filippidis A., Tziritis E., Kantiranis N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G. & Filippidis S., 2016b. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42), 19702-19712.

Floros, G. D., Kokkari, A. I., Kouloussis, N. A., Kantiranis, N. A., Damos, P., Filippidis, A. A., & Koveos, D. S. (2017). Evaluation of the Natural Zeolite Lethal Effects on Adults of the Bean Weevil Under Different Temperatures and Relative Humidity Regimes. Journal of economic entomology, 111(1), 482-490.

Fragoulis D., Chaniotakis E. & Stamatakis M.G., 1997. Zeolitic tuffs of Kimolos island, Aegean Sea, Greece and their industrial potential. Cement and Concrete Research, 27(6), 889-905. Frysinger G.R., 1962. Cæsium–Sodium Ion Exchange on Clinoptilolite. Nature, 194, 351-353.

Fytikas M.D., Innocenti F., Manetti P., Mazzuoli R., Peccerillo A.& Villari I., 1984. Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. In: J. E. Dixon and Robertson A. H. F. (Eds.), The Geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc., London, Spec. Publ. 17, 687-699.

Galambos M., Suchanek P.& Rosskopfova O., 2012. Sorption of anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 293, 613-633.

Glenn, D. M., G. J. Puterka, S. R. Drake, T. R. Unruh, A. L. Knight, and P. Baherle. 2001. Particle film application influences apple leaf physiology, fruit yield, and fruit quality. J. Amer. Soc. Hortic. Sci 126: 175–181.

Golob, P. 1997. Current status and future perspectives for inert dusts for control of stored product insects. J. Stored Prod. Res 33: 69–79.

Godelitsas, A., Misaelides, P., Charistos, D., Filippidis, A.& Anousis, I., 1996a. Interaction of HEU-type zeolite crystals with thorium aqueous solutions. Chem. Erde, 56, 143-156.

Godelitsas A., Misaelides P., Filippidis A., Charistos D.& Anousis I., 1996b. Uranium sorption from aqueous solutions on sodium form on HEU- type zeolite crystals. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 208(2), 393-402.

Godelitsas A., Charistos D., Dwyer J., Tsipis C., Filippidis A., Hatzidimitriou A. & Pavlidou E., 1999. Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N, N-diethyldithiocarbamate anions. Microporous and Mesoporous Materials, 33, 77-87.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis A., Tsipis C., Filippidis A., Triantafyllidis C., Manos G. & Siapkas D., 2001. Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal elements: Definition of acid sites in Nickel-loaded crystals in the light of experimental and quantum-chemical results. Chemistry European Journal, 7(17), 3705-3721.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C., Misaelides P., Filippidis A.& Schindler M., 2003. Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: Crystallisation of cobalt (III) tris (N, N-diethyldithiocarbamato) on the surface of HEU-type zeolite. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 69-77.

Greece, 40(2), 723-735. Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I.& Filippidis S., 2008a. Zeolites clean up. Industrial Minerals, 487, 68-71.

Guinier A., 1963. X-Ray diffraction in crystals, imperfect crystals and amorphous bodies, Freeman H.W. and Company, San Francisco.

Mumpton, F.A. (Eds.), Natural Zeolites, Occurrence, Properties, Uses. Pergamon Press, Elmsford, NY, pp. 463-470.

Haidouti C., 1997. Inactivation of mercury in contaminated soils using natural zeolites. The Science of the Total Environment, 208, 105-109.

Harben P.W. 2002. The Industrial Minerals HandyBook, Pensord, Blackwood, UK.

Haryadi, Y., R. Syarief, M. Hubeis, and I. Herawati. 1994. Effect of zeolite on the development of Sitophilus zeamais Motsch, pp. 633–634. In Proceedings, 6th International Working Conference on Stored Product Protection, April, Canberra, Australia.

Hatzigiannakis E., Kantiranis N., Tziritis E., Filippidis A., Arampatzis G. & Tzamos E., 2016. The use of HEU-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: Experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 21452154.

Hochella Jr. M.F. & White A.F., 1990. Mineral-Water Interface Geochemistry. Min-eralogical Soc. οf America, Reviews in Mineralogy, 23, Washington D.C.

Holmes D., 1994. Zeolites. In: Carr, D. (Ed.), Industrial Minerals and Rocks. Braun- Brumfield, Inc., Ann Ardor, Michigan, 1129-1158.

Ivanov R., 1964. Magmatism in the Eastern Rhodope Paleogene depression. II - Petrochemical evolution and provincial peculiarities. Trudove Geol. Bulg. Ser. Geokhim., Mineral., Petrogr., 4, 297-323, (in Bulgarian with an English abs).

Jiménez, C. J., M. De la Fuente, B. Ordás, E. L. García Domínguez, and R. A. Malvar. 2017. Resistance categories to Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae) in tepary bean (Phaseolus acutifolius), new sources of resistance for dry bean (Phaseolus vulgaris) breeding. Crop Prot. 98: 255–266.

Kallo D., 1995. Wastewater purification in Hungary using natural zeolites. In: Ming, D.W., Mumpton, F.A. (Eds.), Natural Zeolites ’93: Occurrence, Properties, Use. Int. Comm. Natural Zeolites, Brockport, NY, 341-350.

Kallo D., 2001. Applications of natural zeolites in water and wastewater treatment. In: Bish, D.L., Ming, D.W. (eds), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, (45), Mineralogical Society of America, Washington DC. 519-550.

Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A. & Christaras B., 1999. Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32, 546-551.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A. &Tsirampides A. 2002. The uptake ability of the Greek natural zeolites. Zeolite’02, 6th Int. Conf. Occurrence, Properties and Utilization of natural Zeolites. 155-156.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A., Squires C., 2004. The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(1), 89-96.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. 2006. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Filippidis A., Vouta S., Drakoulis A., Koutles Th.& Tzamos E., 2007. The cation exchange capacity of industrial minerals and rocks of Milos island. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 775- 780.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G.& Filippidis A., 2011. Extraframework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. Journal of Environmental Management, 92, 1569-1576.

Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A. & Koutles Th., 2000. The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In: Natural Zeolites for the Third Millennium Colella C. & Mumpton F.A. eds, De Frede, Napoli, 193-202.

Katranas T.K., Vlessidis A.G., Tsiatouras V.A., Triantafyllidis K.S. & Evmiridis N.P., 2003. Dehydrogenation of propane over natural clinoptilolite zeolites. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 189-198.

Kavallieratos, N. G., C. G. Athanassiou, F. G. Pashalidou, N. S. Andris, and Z. Tomanović. 2005. Influence of grain type on the insecticidal efficacy of two diatomaceous earth formulations against Rhyzopertha dominica (F) (Coleoptera: Bostrychidae). Pest Manag. Sci 61: 660–666.

Kavallieratos, G. N., C. G. Athanassiou, Z. Korunic, and H. N. Mikeli. 2015. Evaluation of three novel diatomaceous earths against three stored grain beetle species on wheat and maize. Crop Prot 75: 132–138.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G. & Kassoli-Fournaraki A. 1990. Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-511.

Kitsopoulos K.P. 1997a. The genesis of a mordenite deposit by hydrothermal alteration of pyroclastics on Polyegos Island, Greece. Clays and Clay Minerals, 45(5), 632-648.

Kitsopoulos K.P. 1997b. Comparison of the methylene blue absorption and the ammonium acetate saturation methods for determination of CEC values of zeolite-rich tuffs. Clay Minerals, 32, 319-322.

Kitsopoulos K. & Dunham A. 1994. Application of zeolitic volcanic tuffs from Greece (Lefkimi-Dadia, Metaxades, and Santorini island, Greece) as pozzolanic materials. Bull. Geol. Soc. Greece, 30(3), 323-332.

Kljajić, P., G. Andrić, M. Adamović, and M. Pražić Golić. 2010. Laboratory evaluation of insecticidal effectiveness of a natural zeolite formulation against Sitophilus oryzae (L.), Rhyzopertha dominica (F.) and Tribolium castaneum (Herbst) in treated wheat, pp. 863–866. In Proceedings, 10th International Working Conference on Stored Product Protection, 27 June–2 July 2010, Estoril, Portugal.

Knight, A. L., T. R. Unruh, B. A. Christianson, G. J. Puterka, and D. M. Glenn. 2000. Effects of a kaolin-based particle film on obliquebanded leafroller (Lepidoptera: Tortricidae). J. Econ. Entomol 93: 744–749.

Koivula R., Harjula R. & Lehto J., 2006. in: Combined and Hybrid Adsorbents: Fundamentals and Applications, edited by J. M. Loureiro and M. T. Kartel. Springer, The Netherlands, 37-47.

Korunic, Z. 1997. Rapid assessment of the insecticidal value of diatomaceous earths without conducting bioassays. J. Stored Prod. Res 33: 219–229.

Korunic, Z. 1998. Diatomaceous earths, a group of natural insecticides. J. Stored Prod. Res 34: 87–97.

Korunic, Z., S. Cenkowski, and P. G. Fields. 1998. Grain bulk density as affected by diatomaceous earth and application method. Postharvest Biol. Technol 13: 81–89.

Koutles Th., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Tsirambides A., 1995. Geology and geochemistry of the Eocene zeolitic-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios Geol., 51, 19-27.

Krauskopf K.B., 1983. Introduction to Geochemistry, McGraw-hill, Tokyo.

Kyriakis S.C., Papaioannou D.S., Alexopoulos C., Polizopoulou Z., Tzika E.D. &Kyriakis C.S., 2002. Experimental studies on safety and efficacy of the dietary use of a clinoptilolite rich tuff in sows: a review of recent research in Greece. Microporous and Mesoporous Materials, 51, 65-74.

Lü, J., B. Sehgal, and Bh. Subramanyam, 2017. Insecticidal potential of a synthetic zeolite against the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Bruchidae). J. Stored Prod. Res 72: 28–34.

Magganas A.C., Stamatakis M.G., Kyriakopoulos K.G. & Dermitzakis M.D., 1997. Authigenic minerals and geochemical features of Tertiary porcelanites and cherts from Greece. Ann. Geol. Pays Hellen., 37, 981-997.

Malamis S.& Katsou E., 2013. A review on zinc and nickel adsorption on natural and modified zeolite, bentonite and vermiculite: Examination of process parameters, kinetics and isotherms. Journal of Hazardous Materials, 252/253, 428–461.

Marantos I., Markopoulos T. & Christidis G.E., 2007. Zeolitic alteration in the Tertiary Feres volcano-sedimentary basin, Thrace, NE Greece. Mineralogical Magazine, 71(3), 327346.

Ming D.W.& Mumpton F.A., 1995. Natural Zeolites ’93: Occurrence, Properties, Uses. International Committee on Natural Zeolites, Brockport, New York.

Ming W.D. & Allen R.E., 2001. Use of natural zeolites in agronomy, horticulture, and environmental soil remediation. In: Bish, D.L., Ming, D.W. (Eds.), Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 45. The Mineralogical Society of America, Washington DC, 619-654.

Misaelides P., Godelitsas A., Charistos V., Ioannou D. & Charistos D. 1994. Heavy metal uptake by zeoliferous rocks from Metaxades, Thrace, Greece: An exploratory study. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 183(1), 159-166.

Misaelides, P., Godelitsas, A.& Filippidis, A., 1995a. The use of zeoliferous rocks from Metaxades-Thrace, Greece, for the removal of caesium from aqueous solutions. Fresenius Environ. Bull. 4, 227-231.

Misaelides, P., Godelitsas, A., Filippidis, A., Charistos, D. & Anousis, I., 1995b. Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. Sci. Total Environ. 173/174, 237-246.

Missana T.& Adell A., 2000. On the applicability of DLVO theory to the prediction of clay colloids stability. J Colloid Interface Sci, (230), 150–156.

Mitchell S., Michels N.L., Kunze K. & Perez-Ramirez J., 2012. Visualization of hierarchically structured zeolite bodies from macro to nano length scales. Nature Chemistry, 4, 825-831

Moyer A., Birdwell Jr. J. F., Bonnesen P. V. & Delmau L. H., 2005. Macrocyclic Chemistry: Current Trends and Future Perspectives, edited by G. Karsten. Springer the Netherlands, 383–405.

Mposkos E., 1989. High-pressure metamorphism in gneisses and pelitic schists in the East Rhodope zone (N. Greece). Mineralogy and Petrology. 41, 25-39.

Mposkos, E.& Liati, A., 1993. Metamorphic evolution of metapelites in the high-pressure terrane of the Rhodope zone, Northern Greece. Canadian Mineralogist, 31: 401-424.

Mulligan C. N., Yong R. N.& Gibbs B. F., 2001. Remediation technologies for metalcontaminated soils and groundwater: an evaluation. Engineering Geology, 60, 193-207.

Mumpton F.A., 1973. Scanning electron microscopy and the origin of sedimentary zeolites. Proc. 3rd Int. Molecular Sieve Conf. 159-161.

Mumpton F.A. 1977. Mineralogy and Geology of Natural Zeolites. Mineralogical Society of America, Washington DC, Short Course Notes, vol. 4.

Mumpton F.A., 1978. Natural zeolites: a new industrial mineral commodity. In: Sand, B.L., Mumpton, F.A. (Eds.), Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Uses. Pergamon Press, New York, 3-27.

Munson R.A. & Sheppard R.A., 1974. Natural zeolites: Their properties, occurrence, and uses. Mineral Sci. Engineering, 6, 19-34.

Musicas 1999. in: Chemical Separation Technologies and Related Methods of Nuclear Waste Management, edited by G. R. Choppin and M. K. Khankhasayev (Kluwer, Dordrecht. 99–122.

Nuclear Energy Agency (OECD), 1997. Actinide Separation in nuclear waste streams and materials, Paris.

Papaioannou D.S., Kyriakis S.C., Papasteriadis A., Roumbies N., Yannakopoulos A. & Alexopoulos C. 2002a. A field study on the effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on health status and performance of sows/gilts and their litters. Research in Veterinary Science, 72, 51-59.

Papaioannou D.S., Kyriakis S.C., Papasteriadis A., Roumbies N., Yannakopoulos A. & Alexopoulos C. 2002b. Effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on certain vitamin, macro and trace element concentrations in the blood, liver and kidney tissues of sows. Research in Veterinary Science, 72, 61-68.

Papaioannou D., Katsoulos P. D., Panousis N. & Karatzias H., 2005. The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal diseases: a review. Microporous Mesoporous Mater., 84, 161–170.

Papastergios G., Kantiranis Ν., Filippidis Α., Sikalidis C, Vogiatzis D.& Tzamos E., 2017. HEU-type zeolitic tuff in fixed bed columns as decontaminating agent for liquid phases. Desalination and Water Treatment, 59, 94–98.

Perraki Th. & Orfanoudaki A. 2004. Mineralogical study of zeolites from Pentalofos area, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 25, 9-16.

Perraki Th., Kakali G. & Kontoleon F. 2003. The effect of natural zeolites on the early hydration of Portland cement. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 205-212.

Pond, G.W.& Mumpton, F.A., 1984. Zeo-agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. Westview Press, Colorado.

Rees, D. P. 1996. Coleoptera. In Bh. Subramanyam and D. W. Hagstrum (eds.), Integrated management of insects in stored products. Marcel Dekker, Inc., New York pp. 1–39.

Rehakova, M., S. Cuvanova, M. Dzivak, J. Rimar, and Z. Gavalova 2004. Agricultural and agrochemical uses of natural zeolite of the clinoptilolite type. Curr. Opin. Solid State Mater. Sci 8: 397–404.

Robinson, S.M., Kent, T.E.& Arnold, W.D., 1995. Treatment of contaminated wastewater at Oak Ridge National Laboratory by zeolites and other ion exchangers. In: Ming, D.W., Mumpton, F.A. (Eds.), Natural Zeolites ’93: Occurrence, Properties, Use. Int. Comm. Natural Zeolites, Brockport, NY, 579-586.

Rojht, H., C. G. Athanassiou, B. J. Vayias, N. G. Kavallieratos, Ž. Tomavović, M. Vidrih, K. Kos, and S. Trdan. 2010. The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature, and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera: Curculionidae) in stored wheat. Acta Agricult. Slovenica 95: 13–20.

Ross M., Nolan R.P., Langer A.M. & Cooper W.C., 1993. Health effects of various mineral dusts other than asbestos. In: Guthrie, G.D.Jr. and Mossman, B.T., eds, Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 361-407.

Roumbos, C. I., M. Sakka, P. Berillis, and C. G. Athanassiou. 2016. Insecticidal potential of zeolite formulations against three stored-grain insects, particle size effect, adherence to kernels and influence on test weight of grains. J. Stored Prod. Res 68: 93–101.

Sand L. B.& Mupton F. A., 1978. (Eds), Natural Zeolites, Occurrence, Properties, Use. In: Zeolite conference, Tucson, AZ, USA, 6 Jun 1976.

Sehgal, B., and B. Subramanyam. 2014. Efficacy of a new deltamethrin formulation on concrete and wheat against adults of laboratory and field strains of three stored-grain insect species. J. Econ. Entomol 107: 2229–2238.

Sehgal, B., B. Subramanyam, F. H. Arthur, and B. S. Gill. 2014. Variation in susceptibility of laboratory and field strains of three stored-grain insect species to β-cyfluthrin and chlorpyrifos-methyl plus deltamethrin applied to concrete surfaces. Pest Manag. Sci 70: 576–587.

Sheppard R.A., 1973. Zeolites in sedimentary rocks. Professional Paper 820, US Geo-logical Survey, 689-695.

Sherman, J.D., 1978. Ion exchange separations with molecular sieve zeolites. AIChE Symp. Ser. 74 (179), 98e116.

Solarov, M. I. B., P. Kljajić, G. Andrić, M. P. Golić, B. V. Filipĉev, O. Šimurinaa, and M. Adamović. 2011. Trading quality and bread making performance of wheat treated with natural zeolite and diatomaceous earth. Acta Periodica Technologica 42: 1–9.

Stamatakis M.G., 1989a. Authigenic silicates and silica poly-morphs in the Miocene salinealkaline deposits of the Karlovassi Basin, Samos, Greece. Economic Geol-ogy, 84, 788798.

Stamatakis M.G., 1989b. A boron-bearing potassium feldspar in volcanic ash and tuff-aceous rocks from Miocene lake deposits, Samos Island, Greece. American Min-eralogist 74, 230-235.

Stamatakis M. G. Hall A.& Hein J. R., 1996. The zeolite deposits of Greece. Mineral Desposita, 31, 473-481.

Stamatakis M.G., Hall A., Lutat U. & Walsh J.N. 1998. Mineralogy, origin and commercial value of the zeolite-rich tuffs in the Petrota-Pentalofos area, Evros County, Greece. Estudios Geol., 54, 3-15.

Stamatakis M., Koukouzas N., Vassilatos Ch., Kamenou E. & Samantouros K. 2001. The zeolites from Evros region, Northern Greece: A potential use as cultivation substrate in hydroponics. Acta Horticulturae, 548, 93-103.

Subramanyam, B. H., and R. Roesli. 2000. Inert dusts, pp. 321–380. In B. H. Subramanyam and D. W. Hagstrum (eds.), Alternatives to pesticides in stored-product IPM, Springer, New York, US.

Surdam R. G. & Parker R. B., 1972. Authigenic aluminosilicate minerals in the tuffaceous rocks of the Green River Formation, Wyoming. Geol. Soc. Am.83, 689-700.

Szabova T., Bugel M.& Lescinska M., 1999.The possibilities of utilizing natural zeolites in the environmental protection. Acta Montanistica Slovaca, 4(1), 61-65.

Tchernev, D., 2001. Natural zeolites in solar energy heating, cooling, and energy storage. In: Bish, D.L., Ming, D.W. (Eds.), Natural Zeolites: Occurrences, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, vol. 45. The Mineralogical Society of America, Washington DC, 589-617.

Tserveni-Gousi A.S., Yannakopoulos A.L., Katsaounis N.K., Filippidis A.& Kassoli-Fournaraki A., 1997. Some interior egg characteristics as influenced by addition of Greek clinoptilolitic rock material in the hen diet. Archiv fur Geflugelkunde, 61(6), 291296.

Tsirambides A.& Filippidis A., 2012. Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533(February), 44-47.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Soldatos K. 1989. Preliminary results on clinoptilolitecontaining volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 23, 451-460.

Tsirambides A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 1993. Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Sci., 7, 509- 526.

Tsitsishvili G. V., Andronikashvili T. G., Kirov G. N.& Filizova L. D., 1992. Natural Zeolites. Ellis Horwood, NY.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C., 1989. Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean Sea, Greece. Clays & Clay Minerals, 37(6), 497-510.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C., 1990. Zeolitic diagenesis of Oligocene pyroclastic rocks of the Metaxades area, Thrace, Greece. Mineralogical Magazine, 95-103.

Vaughan D.J. & Ρattrick, 1995. Mineral Surfaces. Mineralogical Society Monograph, Chapman & Hall, London.

Vayias, B. J., C. G. Athanassiou, Z. Korunic, and V. Rozman. 2009. Evaluation of natural diatomaceous earth deposits from south-eastern Europe for storedgrain protection: the effect of particle size. Pest Manag. Sci. 65: 1118–1123.

Vogiatzis, D., Kantiranis, N., Filippidis, A., Tzamos, E.& Sikalidis, C., 2012. Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2, 298-307.

Woods R. M. & Gunter M. E., 2001. Na and Cs exchange in a clinoptilolite-rich rock: Analysis of the outgoing cations in solution. Amer. Mineralogist, 86, 424-430.

Xu Y. F., Sun D.& Yao Y., 2004. Surface fractal dimension of bentonite and its application to determination of swelling properties. Chaos Solitons Fractals, 19, 347–356.

Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambides A., Michailidis K., Filippidis A. & Lutat U., 2000. Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing pigs. In: Natural Zeolites for the Third Millennium (Colella & Mumpton, Eds), De Frede, Napoli, 471-481.

Zorpas A.A., Constantinides T., Vlyssides A.G., Haralambous I. & Loizidou M. 2000a. Heavy metal uptake by natural zeolite and metals partitioning in sewage sludge compost. Bioresource Technology, 72, 113-119.

Zorpas A.A., Kapetanios E., Zorpas G.A., Karlis P., Vlyssides A., Haralambous I. & Loizidou M. 2000b. Compost produced from organic fraction of municipal solid waste, primary stabilized sewage sludge and natural zeolite. Journal of Hazardous Materials, B77, 149-159.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.