[Εξώφυλλο]

Ποτάμια γεωμορφολογία του χειμάρρου Κονταρίκου Λάκκου (στη Κάτω Περιστέρα) παραποτάμου του ποταμού Ανθεμούντα = Fluvial geomorphology of Kontarikos Lakos torrent (Katw Peristera) of Anthemountas river

Ειρήνη Χαλκίδου

Περίληψη


Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται τα ποτάμια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του χειμάρρου Κοντάρικος Λάκκος του ποταμού Ανθεμούντα που εκτείνεται από το Όρος Χορτιάτη στα Βόρεια έως και τη περιοχή της Κάτω Περιστεράς στα Νότια, όπου συμβάλει με τη κύρια κοίτη του ποταμού Ανθεμούντα. Στο πρώτο σκέλος αυτής της εργασίας παρατίθενται τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και η μορφή του υδρογραφικού δικτύου, η αρίθμηση των κλάδων του με βάση την αρίθμηση Strahler, που αντιστοιχεί σε αυτή της 3ης τάξης για το Κοντάρικο Λάκκο και ο διαχωρισμός του σε άνω, μέσο και κάτω ρου. Ακολούθως, έγινε αναφορά στη ποτάμια γεωμορφολογία ενός ποταμού καθώς και σε δύο μορφοτεκτονικούς δείκτες της λεκάνης απορροής του εν λόγω ποταμού, του δείκτη ασυμμετρίας και του υψομετρικού ολοκληρώματος. Οι δείκτες έδειξαν ότι λεκάνη βρίσκεται σε στάδιο νεότητας προς ωριμότητας και ότι χαρακτηρίζεται από ανισοτροπία. Το δεύτερο σκέλος της εργασίας περιλαμβάνει τη περιγραφή της μεθοδολογίας κατά την έρευνα πεδίου, την επί τόπου (υπαίθρια) παρατήρηση της γεωμορφολογίας της κοίτης του Κοντάρικου Λάκκου, καθώς και τη δειγματοληψία εννέα δειγμάτων από αυτή. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ιζηματολογική ανάλυση των δειγμάτων στο εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ. Μέρος των αποτελεσμάτων αποτελεί και η απεικόνιση γεωλογικού χάρτη της λεκάνης του υπό μελέτη ποταμού, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος ArcGIS. Ακόμη, δημιουργήθηκε το επίμηκες προφίλ της κύριας κοίτης του Κοντάρικου Λάκκου με τη χρήση του Aster DEM.
Λέξεις κλειδιά: Ποτάμια, Γεωμορφές, Κοίτη, Χείμαρρος, Ανθεμούντας

At the present study the examination of the fluvial geomorphological features of Kontarikos Lakos torrent (Anthemountas River) is occurred. Kontarikos Lakos is situated near to Mount Chortiatis in the North, to the area of Kato Peristera in the South, where it contributes with the main stream of Anthemountas River. In the first part of this study, the geomorphological features (production zone, transfer zone and deposition zone), Strahler stream order (which corresponds to 3rd stream order for Kontarikos Lakos) and the pattern of the stream network are reported. Furthermore, general information about fluvial geomorphology, hypsometric curve and hypsometric integral, drainage basin asymmetry was referenced. Those indicators showed that the basin of Kontarikos Lakos is between the “youthful” and the “mature” stage and the asymmetry factor implies tilt down to the West (anisotropic). At the second part of this thesis the methodology concerning the fieldwork, fluvial geomorphology observations and the sampling operations were described. In addition, the sedimentological analysis of the samples at the laboratory of Physical Geography of Aristotle University of Thessaloniki is presented. The geological map of the basin and the drainage network were constructed using ArcGIS software. Moreover, the longitudinal profile of Kontarikos Lakos was created using Aster DEM.
Keywords: Fluvial, Landforms, Channel, Torrent, Anthemountas

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.