[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση της πλευρικής μετακίνησης της κοίτης ποταμοχειμάρρων με υδρολογικά κριτήρι : εφαρμογή στον χείμαρρο Αγίας Βαρβάρας Σερρών = Assesment of the lateral movement of the riverbed using hydrological criteria : the case stuady of Agia Varvara, Serres.

Αντώνιος Λιτσογλου

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας: είναι η έρευνα, και η μελέτη εκτίμησης της πλευρικής μετακίνησης της κοίτης του χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται στο Νομό Σερρών και πιο συγκεκριμένα ΒΔ (βορειοδυτικά) από την πόλη των Σερρών.
Στην παρούσα εργασία έχουν επιλεχθεί δύο θέσεις που βρίσκονται στον χείμαρρο και εμφανίζουν  διαφορετικά χαρακτηριστικά (πχ. βλάστηση, φερτά υλικά, μορφολογία κλπ.)
Τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται, περιγράφονται και αναλύονται με σκοπό να εξεταστεί το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει στο μέλλον πλευρική μετακίνηση της κοίτης. Ακολουθείται μια μεθοδολογία που προτείνεται στη βιβλιογραφία από τους Voudouris et al (2019) η οποία λαμβάνει υπόψη τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την πλευρική μετακίνηση κοίτης ποταμού  σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από προηγούμενα έτη για να εξεταστεί αν έχει υπάρξει πλευρική μετακίνηση της κοίτης από το παρελθόν μέχρι και σήμερα Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι δυο θέσεις εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο πλευρικής μετακίνησης.
Λέξεις κλειδιά: Αγια Βαρβαρα, κοίτη, Πλευρική μετακινηση

The aim of the work: is the research and investigation of the assessment of the lateral movement of the stream of Agia Varvara which is located in the Prefecture of Serres and more specifically to the north-west (NW) of the city of Serres.
In the present work, two sites in the torrent were selected because they appear different characteristics (eg vegetation, transported by the river material, morphology, etc.)
These specific features are presented, described and analyzed in order to examine the possibility of lateral movement of the bed in the future. A proposed methodology in the literature is followed by Voudouris et al (2019) which takes into account the main factors determining lateral movement according to the international literature. Data available from previous years is used to examine whether there has been a lateral movement of the river bed from the past to the present. The results show that the two sites exhibit a low lateral movement risk.
Key word: Agia Varvara, riverbed, lateral migration

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διαδικτυακές πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/Νομός Σερρών Τελευταία πρόσβαση 3/10/2018

http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=Central%20Macedonia&poli=Serres Τελευταία πρόσβαση 10/12/2018

http://www.orykta.gr/geologia-oryktologia/geologia-elladasΤελευταία πρόσβαση 5/10/2018

https://www.serres.gr/tourism/files_gr/i_poli.htm Τελευταία πρόσβαση 3/10/2018

Ελληνική και ξένη Βιβλιογραφία

Μουντράκης, Δ.Μ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδος

Παπαφιλίππου–Πέννου Ε., 2004. Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης των Σερρών, Διδακτορική Διατριβή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιό Θεσσαλονίκης

Rosgen, D.L., 2001. A practical method of computing streambank erosion rate. In Proceedings of the 7th Federal Interagency Sedimentation Conference, Reno, NV, USA, 25–29 March 2001; U.S. Inter-Agency Committee on Water Resources, Subcommittee on Sedimentation: Reno, NV, USA, pp. 9–18.

Schumm, S. A., 1985. Patterns of alluvial rivers. Annual Review of Earth and Planetary Sciences Letters 13: 5-27.

Strahler, A. N., 1964. Quantitative Geomorphology of Drainage Basins and Channel Networks, In: Chow, V., Ed., Handbook of Applied Hydrology, McGraw Hill, New York, 439-476.

Voudouris Κ. , Mattas C., Kaklis T., Kazakis N. , Venetsanou P. , Domakinis C. , Zervopoulou A. , Dimitraki L. , Papachristou M. , Vouvalidis K., 2019. Lateral mobility and vertical scour assessment at a pipeline’s crossing point with rivers/torrents, 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure, 23-26 June, Chania, Greece.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.