[Εξώφυλλο]

Οι βιοκλιματικοί δείκτες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης = Bioclimatic indicates in the area of Thessaloniki.

Ειρήνη Βασιλοπούλου

Περίληψη


Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται οι βιοκλιματικοί δείκτες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας του ανέμου μίας δεκαετίας,
από το 1994 έως και το 2003. Τα δεδομένα ήταν ωριαία για όλες τις ημέρες και μήνες των ετών αυτών.
Στη συνέχεια, έγινε επεξεργασία των δεδομένων, απομονώνοντας τις ημέρες 1, 10 και 20 του κάθε μήνα,
βρίσκοντας τις μέσες τιμές, καθώς και τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές.
Από αυτήν την απομόνωση δεδομένων, έγινε ο υπολογισμός του κάθε βιοκλιματικού δείκτη για όλες τις ώρες των ημερομηνιών.
 Έπειτα, ακολούθησε η δημιουργία διαγραμμάτων για την καλύτερη απεικόνιση της διακύμανσης των βιοκλιματικών δεικτών
κατά τη διάρκεια της ημέρας και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων.
Για το κομμάτι των δεδομένων και της επεξεργασίας τους  χρησιμοποιήθηκε το excel.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ

This thesis presents the bioclimatic indicators in the area of Thessaloniki.
 Temperature data, relative humidity and wind speeds (velocity) of one decade,
 from 1994 to 2003, were used. The data were hourly for all days and months of those years.
Data was then processed by isolating the days 1, 10 and 20 of each month,
finding the average values as well as the higher and lower values. From this data isolation,
 each bioclimatic index was calculated for all hours of the aforementioned dates.
Then, the graphs were created to better illustrate the variability of bioclimatic indicators during the day and
 to comment on the results.
For the piece of data and their processing, excel was used.
KEY WORDS: BIOCLIMATIC INDICATES, TEMPERATURE, HUMIDITY

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Λαζαρίδης Μ., (2010), Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας, εκδόσεις Τζιόλα

Φλόκας Α., (1997), Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, εκδόσεις Ζητη

Μακρογιάννης Τ., Σαχσαμάνογλου, (2004), Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας, εκδόσεις Χαρις

Μαχαίρας Π. & Μπαλαφούτης Χ., (1984), Μαθήματα Γενικής Κλιματολογίας με στοιχεία Μετεωρολογίας, εκδόσεις University Studio Press

Μαχαίρας Π. & Μπαλαφούτης Χ., (1985), Μαθήματα Γενικής Κλιματολογίας με στοιχεία Βιοκλιματολογίας, εκδόσεις Γιαχούδη

Snow Report.gr Μετεωρολογικό Φόρουμ https://forum.snowreport.gr/forum/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-forecast/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/17161-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Γεωλογίας http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/1000/thermokrasia.html

Πτυχιακή Εργασία Γεωργίου Κωνσταντία, (2008), Αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε φυσικό και τεχνητό αίθριο με την εφαρμογή γεωστατικής μεθόδου και τη χρήση του λογισμικού μοντέλου Rayman

Πτυχιακή Εργασία Αριζάνη, (2017), Μελέτη για τα χαρασκτηριστικά του ανέμου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

https://www.researchgate.net/figure/Bioclimatic-indices-formulas-and-classes-definition_tbl1_327158571

Γ.Παπαδόπουλος, Ε.Γεωργίου, Ν.Μάμασης, Μ.Μιμίκου, Εκτίμηση χωρικής κατανομής κλιματικών και βιοκλιματικών δεικτών στην περιοχή της Αττικής με τη χρήση δεδομένων του δικτύου ΜΕΤΕΟΝΕΤ


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.