[Εξώφυλλο]

Ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών με την χρήση G.I.S. = Promoting Grevena's wider area geo-environment using G.I.S.

Νικόλαος Ν. Βούτσης

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα για την ανάδειξη και τη διαχείριση του γεωπεριβάλλοντος διαφόρων περιοχών, μια από τις οποίες είναι η ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών η οποία λόγω του γεωλογικού πλούτου της αλλά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης διαθέτει μεγάλη ποικιλομορφία και αυξημένες οικοτουριστικές-γεωτουριστικές δυνατότητες. Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών με τις οποίες δύναται να αναδειχθεί ο γεωτουριστικός πλούτος των Γρεβενών μέσα από το περιβάλλον των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Informations Systems/G.I.S.). Επίσης, γίνεται αναλυτική περιγραφή των βημάτων επεξεργασίας στο περιβάλλον G.I.S. για να προκύψουν οι τελικοί ψηφιακοί χάρτες, έτσι ώστε να βοηθηθούν τυχόν χρήστες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αναπαράγουν τα ίδια βήματα για άλλη περιοχή.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, G.I.S., ΓΡΕΒΕΝΑ, ΧΑΡΤΗΣ

In the last few years, there has been great mobility in Greece for the emergence and management of the geoenvironment of various regions, one of which is Grevena's wider area, which due to its geological richness and geographic location has great diversity and increased ecotourism-geotourism capabilities. The present work was carried out in the framework of the collection and presentation of informations that can be used to highlight the geo-tourist wealth of Grevena through the Geographical Information Systems (GIS) environment. Also, the other aim of this study is to give a detailed description of the processing steps in the G.I.S. to produce the final digital maps in order to help any other users who attempt to reproduce the same steps for another site.
KEY WORDS: GEOTOURISM, PROMOSION, GEOENVIROMENT, G.I.S., GREVENA, MAP


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Θεόδωρος Αστάρας

• Φυσική Γεωγραφία – Κωνσταντίνος Βουβαλίδης

• Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας – Δημοσθένης Μ. Μουντράκης

• Έντυπο Πολυήμερης Άσκησης Υπαίθρου στη Δυτική Μακεδονία – Αδαμάντιος Κίλιας

Διαδικτυακές πηγές:

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

• http://altertourism.gr/morfes-tourismou/oikotourismos

• http://www.visitwestmacedonia.gr/el/

• http://www.visitwestmacedonia.gr/el/istoria-pe-grevena

• http://www.dimosgrevenon.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=12

• http://www.pindos-n.gr/cgs.cfm?areaid=10&id=18

• Σχήμα Γεωτεκτονικών Ζώνων: https://www.orykta.gr/images/geologia-tis-elladas/sxima-geotektonikon-zonon-ellados.png

• Χάρτης Χρήσεων Γης ΑΝΚΟ: http://www.geodm.gr/dataset/3162b84b-3ca7-412e-8091-1d29568bdb55/resource/5191b060-d1c5-4116-8fd9-d6f5c0c34f7d/download/uxcwr1031.pdf

• http://www.geodm.gr/dataset/5be12591-7b69-4e7e-97ab-c2dd53c08094/resource/aeb2abee-c30d-4da6-a9f2-8b9dab2f4e35/download/uxcwr1021.pdf

• http://www.visit-grevena.gr/

• http://www.visitgreece.gr/el/main_cities/grevena

• http://www.visitwestmacedonia.gr/el/aksiotheata-grevena


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.