[Εξώφυλλο]

Συμβολή των GIS και της διαστημικής τηλεπισκόπησης στην καταγραφή μετακινήσεων μαζών στον ελληνικό χώρο = Contibution of GIS and satellite remote sensing in the recording of mass movement in Greece.

Κωνσταντίνα Πάπια

Περίληψη


Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της οργάνωσης και δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων των μετακινήσεων μαζών στον Ελλαδικό χώρο, σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems/G.I.S.). Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε σε ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και ερευνητικές εργασίες και πραγματεύεται κυρίως κατολισθητικά φαινόμενα που συνέβησαν κατά το διάστημα 1998-2018. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης και λεπτομερούς βάσης δεδομένων των κατολισθήσεων που συνέβησαν στην περιοχή της Ελλάδας καθώς και η δημιουργία χαρτών που δείχνουν την κατανομή τους στο χώρο και το χρόνο. Η επεξεργασία και η τελική διαμόρφωση των δεδομένων έγινε κυρίως με την χρήση του λογισμικού QGIS, όπως και άλλων λογισμικών (Google Earth, Microsoft Office).
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, GIS, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΖΩΝ

The subject of the present study is the organization and production of a database concerning mass movement phenomena in Greece, in a GIS (Geographical Information System) environment. Data collection was based on articles and research papers and mainly deals with landslide phenomena concerning the period 1998-2018. The aim of this study is the production of a flexible and extensive database of landslides, alongside with the production of maps indicating their distribution in Greece. Processing and final configuration of data was accomplished with the use of software, such as QGIS and Google Earth.
KEY WORDS: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, GIS, REMOTE SENSING, DATABASE, MASS MOVEMENTS


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αστάρας Θ., Οικονομίδης Δ., Μουρατίδης Α., 2011. Ψηφιακή χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Θεσσαλονίκη

Αστάρας Θ., 2011. Τηλεπισκόπηση-Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, σελ. 25-27

Βουβαλίδης Κ., 2011. Φυσική Γεωγραφία, Θεσσαλονίκη, σελ 29

Kούκης, Γ.Χ., Σαμπατακάκης Ν. Σ., 2007. Γεωλογία Τεχνικών έργων, Αθήνα

Μουντράκης Δ. Μ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Μπλιώνα Μ., 2008. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο, Πάτρα

Μπορνόβας Ι., Ροντογιάννη-Τσιαμπάου Θ., Παπαβασιλείου Κ., 1983. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας κλίμακας 1:500.000, Αθήνα.

Παπαζάχος Β., Παπαζάχου Κ., 2003. Οι σεισμοί της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, σελ 52-53

VARNES, D.J. (1978) Slope Movement Types and Processes. In: Schuster, R.L. and Krizek, R.J., Eds., Landslides: Analysis and Control,

National Research Council, Washington DC, Transportation Research Board, Special Report 176, National Academy Press, Washington DC

Διαδικτυακές πηγές:

http://www.hnms.gr/emy/el/

http://geodata.gov.gr/el/

http://gsp.humboldt.edu/OLM_2017/OLM_Homepage/index.html

https://maps-for-free.com/

http://www.oasp.gr/node/8

https://www.usgs.gov/

http://www.statistics.gr/

https://earthexplorer.usgs.gov/

https://www.satimagingcorp.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.