[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και ανάλυση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων στην περιοχή Ευξαρπίας, Θεσσαλονίκη με τη χρήση επίγειου σαρψτή LIDAR = Engineering geological evaluation and slope stability analysis in Efkarpis area, Thessaloniki with the use of LIDAR Scanner.

Αλεξάνδρα Κλούρα

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων ασβεστολιθικού υλικού.  Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και παράλληλα συμπερασμάτων για την ευστάθεια του τεχνητού πρανούς, πραγματοποιήθηκαν επί τόπου μετρήσεις των στοιχείων γεωμετρίας και αντοχής των ασυνεχειών και ακόμα μετρήσεις μέσω επίγειου σαρωτή Lidar.
Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί εισαγωγή και περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών και σταδίων που σχετίζονται με την ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς.
Συνεχίζοντας, στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται εν συντομία η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα παρουσιάζεται η γεωλογική δομή της περιοχής, με τους επιμέρους γεωλογικούς σχηματισμούς και την τεκτονική , που διαμόρφωσε τη σημερινή της μορφή. Επίσης αναφέρονται τα σεισμολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή.
Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται οι επιμέρους τεχνικογεωλογικές ενότητες που συνιστούν τα ασβεστολιθικά πρανή ενώ παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα τεκτονικά στοιχεία των επιμέρους ασυνεχειών που έχουν προκύψει μέσω επί τόπου μετρήσεων και μετρήσεων του σαρωτή Lidar.
Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής των ασυνεχειών μέσω της δοκιμής άμεσης διάτμησης.
Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται λεπτομερής περιγραφή της κινηματικής ανάλυσης, που πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για τα 2 υπό μελέτη πρανή. Ακολούθως, προσδιορίζονται οι συντελεστές ασφαλείας για κάθε ζεύγος ασυνεχειών που προέκυψε νωρίτερα και προτείνονται μέτρα αντιστήριξης για αποτροπή πιθανών μελλοντικών αστοχιών.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω της μέλετης που πραγματοποιήθηκε για τις 2 περιπτώσεις τεχνητών ορυγμάτων.

This bachelor thesis analyzes the engineering geological evaluation of stability on artificial slopes, consisted by limestone. The final conclusions and results for the stability of the referred slopes were extrapolated through measurements of the geometry and strength of the discontinuities, which were obtained on hand on the particular spot and also measurements with the use of the terrestrial scanner Lidar.
In Chapter 2 the features and stages related to the stability analysis of a rock slope are introduced and theoretically described.
In continuing, Chapter 3 is concerned with the description of the geology of the whole area of study and in particular with the geological structure of the area, its geological formations and the tectonics that led to its final form. In addition, some seismic data, regarding the whole area of study, are referred.
   Chapter 4 firstly analyzes the geotechnical units of the slopes. Then, all the tectonic data of the studied discontinuities, taken from the referred measurements, are presented and compared.
Chapter 5 is related with the calculation of the shear strength of the discontinuities, concluded by the direct shear test of the rock joint.
In Chapter 6, we mention in detail the kinematic analysis, which was done separately for the 2 slopes under study. For each pair of discontinuities, the factors of safety are estimated and also some support measures are proposed in order to prevent any failures in the future.
Finally, Chapter 7 presents the study conclusions for the 2 separate cases of artificial slopes.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλία- Εργασίες:

• Θ. Αστάρας, 2011, Τηλεπισκόπηση-Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες, Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, pp. 152.

• Γ. Δημόπουλος, 2007, Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων-Υδρογεωλογικές μελέτες, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, pp. 254-261.

• Α.Σ. Ζερβοπούλου, 2010, Νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εδάφη θεμελίωσης, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

• Μ.Καλπογιαννάκη,2013, Εκτίμηση φυσικών παραμέτρων και παραμέτρων αντοχής βραχώδους, Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας, Πάτρα, Ελλάδα.

• Π. Κάτσικα, 2013, Ευστάθεια υψηλών πρανών σε ασβεστολιθική βραχόμαζα. Εφαρμογή σε περιοχές υψηλού κινδύνου της Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως, Διατριβή Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας, Πάτρα, Ελλάδα.

• Γ.Χ. Κούκης, Ν.ΣΤ. Σαμπατακάκης,2007,Γεωλογία τεχνικών έργων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, pp. 223-294.

• Γ.Χ. Κούκης, Ν.ΣΤ. Σαμπατακάκης,2002,Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, pp. 381-435, 445-504.

• Μαρίνος, Β.Π., 2007, Γεωτεχνική ταξινόμηση και τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωυλικών κατά τη διάνοιξη σηράγγων, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής, Αθήνα, Ελλάδα.

• Κ. Παπαθεοδώρου, 2015, Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία-Θεωρία και εφαρμογές σε μικρά τεχνικά έργα, Βοηθητικές σημειώσεις, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε., Σέρρες, Ελλάδα.

• Ι. Τσεπκεντζής, Ιανουάριος 2010, Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πολίχνης Νομού Θεσσαλονίκης,

• Β. Χρηστάρας, Μ. Χατζηαγγέλου,2011, Απλά βήματα στην εδαφομηχανική, Εκδοτικός οίκος University studio press, Θεσσαλονίκη, pp. 131-140.

• Η. Χατζάκη, 2010, Διερεύνηση της κατολίσθησης στον οικισμό Λαμπιρίου Δήμου Ζηριάς Νομού Αχαίας, Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής, Πάτρα, Ελλάδα.

Δημοσιεύσεις:

• Α. Ζερβοπούλου, Σ. Παυλίδης, Ιανουάριος 2005, Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXVII.

• Β. Μαρίνος, Π. Μαρίνος, Ε. Hoek, 2004, Γεωλογικός δείκτης αντοχής GSI. εφαρμογή, συστάσεις, περιορισμοί και πεδία μεταβολών ανάλογα με τον τύπο του πετρώματος, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2004, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα.

• A. Zervopoulou, S. Pavlides, Μάιος 2016, Geological mapping in urban areas. A case study from the inner city of Thessaloniki, Greece, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμ. L, σελ. 1027-1036, Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

• V. Zygouri, I. K. Koukouvelas, 2015, Evolution of rock falls in the Northern part of the Peloponnese, Greece, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (26), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Βιβλία- Εργασίες:

• D.Brunsden, D.B.Prior, Slope Instability, Wiley-Interscience Publications.

• G.P. Giani, 1992, Rock slope stability analysis, A.A.Balkema Publications.

• E.Hoek, 2007, Practical rock engineering.

• L.I. González de Vallejo, M. Ferrer, 2011,Geological Engineering, CRC Press/Balkema Publications.

• A. G. Riquelme, 2015, Uso de nubes de puntos 3D para identification y caracterización de familias de discontinuidades planas en afloramientos rocosos y evaluación de la calidad geomecánica, Tesis doctoral, Departamento de Ingeniería Civil,Universidad de Alicante, Alicante, España.

Δημοσιεύσεις:

• T.Jb. Dewez, D. Girardeau-Montaut, J. Rohmer, 2016, Facets: A Cloud Compare plugin to extract geological planes from unstructured 3D points, Congress ISPRS2016, Prague.

• S. G. Evans, R. H. Guthrie, et al, 2007,The disastrous 17 February 2006 rockslide-debris avalanche on Leyte Island, Philippines: a catastrophic landslide in tropical mountain terrain, Natural Hazards and Earth System Science, Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union, pp.89-101.

• S.R. Hencher & L. R. Richards, 2014, Assessing the shear strength of rock discontinuities at laboratory and field scales, Rock mechanics and rock engineering, Vol. 48, No. 3, pp.883-905.

• Hoek, E. (1968) Brittle failure of rock. In: Rock Mechanics in Engineering Practice (eds K. G. Stagg and O. C. Zienkiewicz), John Wiley & Sons, London, pp. 99–124.

• E.Hoek, P.Londe, 1974, The design of rock slopes and foundations, General report for Third Congress of the International Society for Rock Mechanics, Denver.

• Tilahun Hamza , Tarun Kumar Raghuvanshi, 2016, GIS based landslide hazard evaluation and zonation– A case from Jeldu District, Central Ethiopia, Journal of King Saud University –Science, www.ksu.edu.sa.

• F. Lumio, 2004, Sequence of instability processes triggered by heavy rainfall in the Northern Italy, Geomorphology, Vol. 66, pp. 13-39.

• Markland, J. T., 1972, A useful technique for estimating the stability of rock slopes when the rigid wedge sliding type of failure is expected. Imperial College Rock Mechanics Research Report No. 19, 10.

• O. Meric, S. Garambois, et al., 2005, Application of geophysical methods for the investigation of the large gravitational mass movement of Séchilienne, France, NRC Research Press Web, pp. 1105-1115, www.cgj.nrc.ca.

• L. A. Owen, Ulrich Kamp, 2007, Landslides triggered by the 8 October 2005 Kashmir earthquake, Geomorphology, Vol. 94, pp. 1–9, www.elsevier.com/locate/geomorph.

• B. R. Paterson, 2010, Slope instability along State Highway 73 through Arthur's Pass, South Island, New Zealand, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, Vol. 39, pp. 339-351, http://www.tandfonline.com/loi/tnzg20.

• G. Preisig, E. Eberhardt, et al., 2014, Hydromechanical Rock Mass Fatigue in Deep-Seated Landslides Accompanying Seasonal Variations in Pore Pressures, Rock Mechanics Rock Engineering, (2016), Vol. 49, pp. 2333–2351.

• A. Polat, I. Keskin, I. Denizli, 2015, Preventing and Analysis of Falling Rocks: A Case of Sarica Village (Gürün, Turkey), JOURNAL GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA, Vol.88, December 2016, pp.763-772.

• A.D. Riquelme, A.Abellan, et al., 2013, A new approach for semi-automatic rock mass joints recognition from 3-D point clouds, Computers and geosciences, April 2014.

• Α.D. Riquelme, R.Tomás, et al., April 2018, Analysis of the persistence and normal spacing of discontinuities via 3D point clouds: a practical discussion, https://www.researchgate.net/publication/325313656.

• R. K. Umrao, R. Singh, 2016, Soil slope instability along a strategic road corridor in Meghalaya, north-eastern India, Rock Mechanics Rock Engineering, (2016), Vol. 49, pp. 2333–2351.

• A. Watlet, K. Olivier, A. Triantafillou, April 2016, Comparison of 3D point clouds produced by LIDAR and UAV photoscan in the Rochefort cave (Belgium), https://www.researchgate.net/publication/301547442 .

Διαδικτυακές πηγές:

https://issuu.com/enggeoauth/docs

https://geo.auth.gr/courses

https://simigis.blogspot.gr

http://www.iitbhu.ac.in

https://repository.kallipos.gr

https://volcanoes.usgs.gov

http://www.legah.metal.ntua.gr

http://www.elebor.gr

https://wikivisually.com

http://currents.plos.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.