[Εξώφυλλο]

Μελέτη της άμεσης επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα περιοχής με τη χρήση του περιοχικού κλιματικού μοντέλου RegCM3 = Study of the direct effect of aerosol particles on regional climate using the regional climatic model RegCM3.

Χρήστος Κ. Ντόγρας

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης των ανθρωπογενών ατμοσφαιρικών αιωρημάτων, ανθρακούχων και θειούχων, στη θερμοκρασία, στην περιοχή της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, υλοποιήθηκαν δύο προσομοιώσεις που κάλυπταν τη χρονική περίοδο 1996-2007, με και χωρίς την επίδραση των ανθρωπογενών αιωρημάτων, και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Διαπιστώθηκε σχετικά μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο περιπτώσεων, με περιορισμένη στατιστική σημαντικότητα και χωρική κατανομή που σχετιζόταν περισσότερο με δυναμικές μεταβολές στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στην περιοχή μελέτης και λιγότερο με την επίδραση των αιωρημάτων στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Αυτή η τελευταία διαπίστωση, παρά την υπερεκτίμηση της προαναφερθείσας επίδρασης των αιωρημάτων στην ακτινοβολία, συγκριτικά με δεδομένα παρατηρήσεων, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η συμβολή των ανθρωπογενών αιωρημάτων είναι σχετικά μικρή σε σχέση με άλλες αιτίες μεταβολής του κλίματος και λαμβάνει χώρα μέσω πιο περίπλοκων φυσικών μηχανισμών.

The purpose of the study was the investigation of the direct effect of anthropogenic carbon and sulphur compounds, in the form of atmospheric aerosols, on temperatures, in the general European region. To that end, two sets of simulations were performed, covering the 1996-2007 time period, one accounting for the effect of the aerosols and one to act as control. The observed differences were small and of limited statistical significance, while their spatial distribution was more consistent with the dynamical changes to the general atmospheric circulation in the area, rather than the changes to the incident shortwave solar radiation. This last information, despite the overestimation of the aforementioned radiation changes, relative to observational data, led to the conclusion that the direct effect of athropogenic aerosols on temperature in Europe is limited, when compared to other climate altering causes, and occurs through more complex dynamic processes.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.