[Εξώφυλλο]

Κλίμα και δασικές πυρκαγιές. Εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση περιοχικού κλιματικού μοντέλου = Climate and forest fires. Assessment of forest fire risk in climate change in Greece using a regional climate model.

Μελπομένη Α. Μουρούζη

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του δείκτη επικινδυνότητας εμφάνισης πυρκαγιών στην Ελληνική Περιοχή για το παρόν και το μέλλον. Για την επίτευξη του σκοπού έγινε η αξιολόγηση των κλιματικών παραμέτρων θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου των μοντέλων ICTP-REGCM3 και KNMI-RACMO2.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ανέμου και βροχόπτωσης από το 1961 μέχρι 2012 από τρεις βάσεις δεδομένων, τα NCEP reanalysis δεδομένα και από δυο κλιματικά περιοχικά μοντέλα το ICTP και το KNMI. Επίσης για τα δύο περιοχικά κλιματικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για δύο μελλοντικές περιόδους, 1η μελλοντική περίοδος 2020-2050 και 2η μελλοντική περίοδος 2070-2100.
Εξετάστηκαν οι παράμετροι του κώδικα FWI και έγιναν τεστ ευαισθησίας για να καθοριστούν οι κατάλληλες οριακές τιμές για την περιοχή της Ελλάδας. Στη συνέχεια, έγιναν διαγράμματα για κάθε μια από τις 4 παραμέτρους για τα NCEP, ICTP, KNMI την περίοδο αναφοράς 1961-1990, καθώς και για το ICTP, KNMI τις 2 μελλοντικές περιόδους, για το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Κατόπιν, βρέθηκαν οι 6 δείκτες του Καναδικού Συστήματος πυρκαγιών και δημιουργήθηκαν θηκογράμματα από τα οποία φαίνεται το εύρος των τιμών τους και η αύξησή τους την 1η και 2η μελλοντική περίοδο. Τέλος, σχεδιάστηκαν οι χάρτες για κάθε δείκτη για όλα τα μοντέλα και για όλες τις περιόδους, στους οποίους φαίνεται οπτικά η μεταβολή στο μέλλον.

The aim of the present thesis was the study of the fire weather index (FWI) in Greece for the present and the future. We evaluated the climatic parameters (temperature, rainfall, humidity and wind speed) of the models ICTP-REGCM3 and KNMI-RACMO2.
The data used were daily temperature, daily rainfall, daily wind speed and daily relative humidity from 1961-2012 from three databases (NCEP reanalysis data, ICTP and KNMI). For the two climatic models (ICTP, KNMI) data were also used for 2 future periods (2020-2050 and 2070-2100).
The parameters of the FWI code were examined and sensitivity tests provided us with the appropriate values for Greece. Charts were created of the four parameters of NCEP, ICTP, KNMI for the reference period 1961-1990, as well as for ICTP, KNMI for the 2 future periods, for the summer and winter. We also, calculated the 6 indices of the Canadian Forest Fire Weather System and we made boxplots that show the range of their values and their increase in the 1st and 2nd future period. Lastly, maps were plotted for every indice and model and for all three periods that show the visual change in the future.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βελίκου Κονδυλία 2012, Μελέτη του φαινομένου του παγετού στην Ελληνική περιοχή: Εκτιμήσεις με τη χρήση των δυναμικών περιοχικών μοντέλων του Ensembles, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης

Βλάχου Μυρτώ2006, Επίδραση της κλιματικής αλλαγής-ξηρασίας στις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης

Δημητρακόπουλος Α. Π 2009, Δασικές Πυρκαγιές

www.scribd.com/document/73644936/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82

www.plantsdb.gr/el/articles/260-mediterranean-climate-and-plants

Ρούση Ευτυχία 2014, Εκτιμήσεις των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο με τη χρήση περιοχικών κλιματικών μοντέλων, Διδακτορική Διατριβή

Υπουργείο Φυσικών Πόρων Καναδά cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/ffws

Camia Andrea and Giuseppe Amatulli 2009, Weather Factors and Fire Danger in the Mediterranean,

Carvalho A., M.D Flannigan, K. Logan, A.I Miranda and C. Borrego 2008, Fire activity in Portugal and its relationship to weather and the

Canadian Fire Weather Index System, International Journal of Wildland Fire 17: 328-338

Chelli Stefano, MaponiPierluigi, CampetellaGiandiego, Monteverde Paolo, Foglia Monica, Paris Eleonora, Lolis Andreas, Panagopoulos

Thomas 2014, Adaptation of the Canadian Fire Weather Index to Mediterranean forests

De Groot J. William, Interpreting the Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) System

Dimitrakopoulos A. P., A. M. Bemmerzouk and I. D. Mitsopoulos 2011, Evaluation of the Canadian fire weather index system in an eastern Mediterranean environment, Meteorological Applications 18: 83-93

DimitrakopoulosAlexandros P., M. Vlahou, Ch.GAnagnostopoulou, I.D Mitsopoulos 2011, Impact of drought on wildland fires in Greece: implications of climate change?,Climate Change 109: 331-347

Durao R.M, M.J Pereira, C. Branquinho, A. Soares 2010, Assessing spatial incertaintypf the Portuguese fire risk through direct sequential simulation, Ecological Modelling 221: 27-33

Elguindi, N., Bi, X., Giorgi, F., Nagarajan, B., Pal, J., Solmon, F., ... &Zakey, A. (2007). RegCM version 3.1 user’s guide. PWCG Abdus Salam ICTP.

FlanniganM.D, B.D Amiro, K.A Logan, B.J Stocks and B.M Wotton 2005, Forest fires and climate change in the 21st century, Mitigation and Adaptation Strategies for Glabal Change 11:847-859

FlanniganM.D, B.J Stocks, B.M Wotton 2000, Climate change and forest fires, The science of the Total Environment 262: 221-229

Flannigan M.D, Bergeron Y., Engelmark O. Wotton B.M 1998, Future Wildfire in circumboreal forests in relation to global warming, Journal of Vegetation Science 9: 469-476

Giannakopoulos C., P. LeSager, E. Kostopoulou, A. Vajda, A. Venalainen 2003, Report on an intercomparison study of modeled, Europe-wide forest fire risk for present day conditions,

Giannakopoulos C., P. LeSagler, M. Moriondo, M. Bindi, A. Karali, M. Hatzaki, E. Kostopoulou 2012, Comparison of fire danger indices in the Mediterraneanfor present day conditions, iForest-Biogeosciences and Forestry 5:197-203

Good P., M. Moriondo, C. Giannakopoulos and M. Bindi 2008, The meteorological conditions associated with extreme fire risk in Italy and Greece: relevance to climate model studies, International Journal of Wildland Fire 17, 155-165

Gortez Paulo and AnibalMorais ,A Data Mining Approach to Predict Forest Fires using Meteorological Data

Kalnay, Eugenia, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American meteorological Society, 1996, 77.3: 437-472.

Karali, A, M Hatzaki, C Giannakopoulos, A Roussos, G Xanthopoulos, and V Tenentes. 2014. Sensitivity and evaluation of current fire risk and future projections due to climate change: The case study of Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences 14, no. 1: 143 - 153.

Koutsias Nikos, GavriilXanthopoulos, DimitraFounda, FotiosXystrakis, FoulaNioti, MagdaliniPleniou, GiorgosMallinis and Margarita Arianoutsou 2012, On the relationships between forest fires and weather conditions in Greece from log-term national observations (1894-2010),

International Journal of Wildland Fire

Moriondo M., P. Good, R. Durao, M. Bindi, C, Giannakopoulos, J. Corte-Real 2006, Potential impact of climate change on fire risk in the Mediterranean area, Clim Res 31: 85-95

PausasJuli G. 2004, Changes in fire and climate in the eastern Iberian peninsula (Mediterranean Basin), Climate change 63: 337-350

PinolJosep, JaumeTerrandas and FransiscoLloret 1998, Climate warming, wildfire hazard and wildfire occurrence in coastal eastern Spain, Climate Change 38: 345-357

Sturm Tomaz, Paulo M. Fernandes, RadosSumrada 2012, The Canadian fire weather index system and wildfire activity in the Karst forest management area, Slovenia, Eur J Forest Res 131: 829-834

Van Meijgaard, E., et al. The KNMI regional atmospheric climate model RACMO version 2.1. KoninklijkNederlandsMeteorologischInstituut, 2008, 43.

Van Wagner and Picket (1975), Equations and Fortran IV for the 1976 metric version of the Forest Fire Weather Index

Viegas D. Xavier, Giovanni Bovio, Almerindo Ferreira, Antonio Nosenzo, Bernard Sol 1999, Comparative Study of Various Methods of Fire Danger Evaluation in Southern Europe, Internation Journal of Wildland Fire 9(4): 235-246

Wastl Clemens, Christian Schunk, Michael Leuchner, Gianni B. Pezzatti, Annette Menzel 2012, Recent climate change: Long-term trends in meteorological forest fire danger in the Alps, Agricultural and Forest Meteorology 162-163: 1-13


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.