[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς βραχομαζών κατά τη διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο της μηχανοποιημένης όρυξης = Assessment on the engineering geological behavior of rockmasses in mechanized tunneling.

Μαρία Τάφτσογλου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των βραχομαζών κατά την μηχανοποιημένη όρυξη και συγκεκριμένα τους γεωλογικούς παράγοντες που καθορίζουν την συμπεριφορά των γεωυλικών κατά την μηχανοποιημένη εκσκαφή.. Με βάση την ανάλυση αυτή προέκυψε η  διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ), ανά τύπο βραχομάζας και αναμενόμενης τεχνικογεωλογικής .συμπεριφοράς. Σημειώνεται ότι η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται κυρίως σε αστικές σήραγγες, χωρίς όμως να μην αναλύονται και περιπτώσεις μη αστικών σηράγγων..
Αρχικά, γίνεται μια αναφορά της μηχανικής συμπεριφοράς του βραχώδους υλικού, με τις φυσικές και δυναμικές παραμέτρους του και την παραμορφωσιμότητα και υδροπερατότητά του. Στην συνέχεια, αναλύεται η έννοια της βραχόμαζας, οι αντίστοιχες παράμετροί της, τα συστήματα με τα οποία ταξινομείται (Δείκτης Γεωλογικής αντοχής- Geological Strength Index, Σύστημα ταξινόμησης Bieniawski-Rock Mass Rating, Σύστημα Q, Δείκτης Βραχόμαζας-Rock Mass index) και προσδιορίζεται η ποιότητά της (Rock Quality Designation) και τέλος τα κριτήρια θραύσης που εφαρμόζονται (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, Griffith, Goodman)
Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι εκτίμησης της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας. Συγκεκριμένα, αναλύεται το διάγραμμα εκτίμησης της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς βραχομαζών συμβατικής διάνοιξης (Tunnel Behaviour Chart), από το οποίο μπορούν να προκύψουν και τα αντίστοιχα μέτρα υποστήριξης και σχεδιασμού των διατομών της σήραγγας,  μία μέθοδος χαρακτηρισμού των γεωυλικών των σηράγγων και τέλος μεθοδολογίες που προσδιορίζουν τους γεωτεχνικούς κινδύνους της μηχανοποιημένης διάνοιξης (Βοήθημα αποφάσεων που αφορούν την μηχανοποιημένη διάνοιξη-Decision Aids for Tunnelling, Δείκτης QTBM, Δείκτης Τρωτότητας-VI index).
Στην συνέχεια, αναλύονται οι τύποι των μηχανημάτων εκσκαφής με βάση την υποστήριξη που ασκούν στο μέτωπο. Διακρίνονται σε ΤΒΜ χωρίς ασπίδα και ΤΒΜ με ασπίδα, στο οποίο ανήκουν οι υποκατηγορίες ενεργητικής και παθητικής υποστήριξης και μικτής ασπίδας. Παρουσιάζονται επίσης οι πιθανοί κίνδυνοι αστοχιών σε μια μηχανοποιημένη διάνοιξη, με τους παράγοντες της αντοχής του πετρώματος, των ασυνεχειών του, το ύψος των υπερκείμενων στρωμάτων της σήραγγας, της υδροπερατότητας των σχηματισμών και της παρουσίας έγκοιλων να καθορίζουν την συμπεριφορά των γεωυλικών κατά την λειτουργία του ΤΒΜ. Με βάση αυτούς τους κινδύνους γίνεται μια αναφορά σε ορισμένα παραδείγματα σηράγγων που κατασκευάστηκαν με μηχανοποιημένη μέθοδο και παρουσίασαν αστοχίες που οφείλονταν σε αυτούς τους παράγοντες.
Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται δύο επεκτάσεις των γραμμών του μετρό της Αθήνας, η επέκταση «Αγ.Δημήτριος-Ελληνικό» και «Χαϊδάρι-Ευαγγελίστρια». Συγκεκριμένα,  παρουσιάζονται οι γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες των γραμμών και κατασκευάζονται πίνακες κατά μήκος των τομών με παραμέτρους τον τύπο αστοχίας, το ύψος των υπερκειμένων και την αντοχή της βραχόμαζας στοχεύοντας στην επιλογή ενός μηχανήματος διάνοιξης με τις μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης αστοχιών.
Τέλος, συνθέτοντας τα δεδομένα των επεκτάσεων της Αθήνας και αυτά των παραδειγμάτων μηχανοποιημένων ορύξεων από βιβλιογραφικές πηγές, προέκυψε ένα ευρύτερο διάγραμμα συμπεριφοράς των σηράγγων που αφορά ωστόσο την μηχανοποιημένη διάνοιξη.

The present thesis focuses on the assessment of the engineering geological behavior of rockmasses in mechanized tunneling and concludes to the process of selecting the most suitable Tunnel Boring Machine for every rock-mass and it’s behavior. It is worth to mention that it specifies mostly in examples of urban tunneling, analyzing however and cases of  non-urban tunnels
Initially, the mechanical behaviour of the rock material, its physical and dynamic parameters and deformability and permeability factors are described.
The context of the rock mass,  the systems with which it is classified (Geological Strength Index, Rock Mass Rating system, Q system, Rock Mass index), its quality determination (Rock Quality Designation system), the application of fracture criteria (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, Griffith, Goodman) and the methods of estimating the engineering geological behavior of the rock mass are presented next. In particular, the Tunnel Behaviour Chart system is analyzed, with which the corresponding tunnel support and the tunnel design measures can be derived. Finally, the methodologies that identify the geotechnical risks of mechanized drilling are numerated (Decision Aids for Tunnelling system, QTBM, VI index).
Subsequently, the types of excavation machines are analyzed, based on the support they exert on the face of the tunnel. They are distinguished by TBMs with or without shield. Shielded TBMs include the categories of active face support, passive face support and mixed type. The potential risks of failures in mechanized tunneling are also presented.  The factors of rock strength, discontinuities, cover of overlying layers, water permeability and presence of voids, define the behavior of the geological materials during the mechanized excavation. Based on these factors, examples of mechanized tunnels encountering failures, are presented.
The next chapter specifies in two extensions of metropolitan subway of Athens, the "Aghios Dimitrios-Elliniko" and "Haidari-Evangelistria. The geological and engineering-geological sections and tables with parameters of failure types, depths of the excavation and strength of rockmasses of each extension are presented, having as a purpose the selection of the most appropriate TBM machine with the minimum failure percentage.
In conclusion, following Athens extensions data, a tunnel behavior chart is created, concerning the excavation by tunnel boring machines

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

• Αικατερίνη Δ., 2015. Αξιολόγηση ακουστικών εκπομπών κατά την δοκιμή Βραζιλιανού δίσκου με εγκοπή «chevron» σε δοκίμια μαρμάρου, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

• Γιαλύτη Ε., 2016. Εφαρμογή και σύγκριση μοντέλων πρόγνωσης ρυθμού προχώρησης ανιούσας σήραγγας σε ετερογενείς βραχόμαζες με ΤΒΜ διπλής ασπίδας, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά

• Θεοφανοπούλου Α., 2012. Συσχέτιση χαρακτηριστικών βραχομάζας σε επιφανειακές και υπόγειες ανατινάξεις, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά

• Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., 2007. Γεωλογία Τεχνικών Έργων

• Κούρτης Μ., 2013. Διερεύνηση της συσχέτισης των ακουστικών εκπομπών με φόρτιση και αστοχία ψαθυρών πετρωμάτων, Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης

• Λουπασάκης Κ., Σημειώσεις «Τεχνική γεωλογία Ι», Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π

• Λουπασάκης Κ., Σημειώσεις «Τεχνική γεωλογία ΙΙ», Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π

• Μάρης Φ.Π., Σημειώσεις «Τεχνική Υδρολογία», Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ

• Μαρίνος Π.Γ., 2005. Σχολιασμός επί των υπεδαφικών συνθηκών σε σχέση με διάφορες μεθόδους μηχανικής διάνοιξης σηράγγων-Νέα

σχεδιαζόμενη επέκταση μετρό Αθηνών «Άγιος Δημήτριος-Ελληνικό», Τεχνική Έκθεση Εμπειρογνωμοσίας, Αττικό Μετρό Α.Ε

• Μαρίνος B., 2010.. Η Τεχνικογεωλογική Συμπεριφορά των Βραχομαζών κατά τη Διάνοιξη Σηράγγων. H Σημασία στον Σχεδιασμό των Μέτρων

Υποστήριξης, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

• Μαρίνος Β., Μαρίνος Π., Hoek.E., 2004. Γεωλογικής Δείκτης Αντοχής GSI Εφαρμογή, συστάσεις, περιορισμοί και πεδία μεταβολών ανάλογα με τον τύπο του πετρώματος, ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004

• Μαρίνος Π.Γ., Σημειώσεις «Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα», Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας-Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π

• Νομικός Π.Π., 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων, Κεφάλαια 5,7,10., Τμήμα μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π

• Παπανακλή Σ.Θ., 2007. Προσδιορισμός μηχανικών πραμέτρων του βραχώδους υλικού και εφαρμογή αυτών στην εκτίμηση της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πάτρας

• Ρόζος Δ., Σημειώσεις «Τεχνική Γεωλογία Ι», Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας –Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π

Διεθνής

• Ates U., 2013. A comparative study on the relationships between design parameters of TBMs with two current examples of large section TBMs, Master of Science dissertation, Instanbul Technical University

• Barla G., Barla M., 1999. Continuum and discontinuum modelling in tunnel engineering, International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, 9th ISRM Congress, 25-28 August, Paris, France

• Barla G., Pelizza S., 2000. TBM tunnelling in difficult ground conditions Geoeng. Melbourne, Australia

• Barton N., 2000. TBM tunneling in jointed and faulted rock, Second Edition, A.A. Balkema, Rotterdam

• Barton N.R, 2006. TBM tunnelling in sheared and fractured rock and the application of Q TBM model concepts, Oslo

• Barton N.R., 2018. TBM Tunnelling under Difficult Conditions: Too Massive, Too Faulted, Too Wet, Too Deep, Conference: TUNIROCK 2018. Proc. of First International Conference on Advances in Rock Mechanics, Tunisia

• Barton N.R., Choubey V., 1977. The shear strength of rock joints in theory and practice, Rock Mechanics and Rock Engineering 10 (1):1-54

• Bayati M., Hamidi J.K., 2016. A case study on TBM tunneling in fault zones and lessons learned from ground improvement, Elvesier, Tunnelling and Underground Technology 63 (2017), pp.162-170

• Bell F.G., 2007. Engineering Geology, Second Edition, Butterworths

• Benardos A.G., Kaliampakos D.C., 2004. A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunnelling—illustrated by the Athens Metro, Greece, Elvesier, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 41 (2004), pp. 87–999

• Bilgin N., 2016. An appraisal of TBM performances in Turkey in difficult ground conditions and some recommendations, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 57 (2016), pp. 265–27

• Bilgin N., Copur H., Balci C., 2016. TBM Excavation in Difficult Ground Conditions: Case Studies from Turkey, Wiley, Ernst & Son

• Çığla M., Yagiz S., Ozdemir L., 2001. Application of Tunnel Boring Machines in Underground Mine Development, Conference: 17th International Mining Congress & Exhibition of Turkey Volume: 1; 155-164

• Clark J., 2015. Extreme Excavation in Fault Zones and Squeezing Ground at the Kargi HEPP in Turkey, ITAWTC 2015 Congress and 41st General Assembly, May 22-28, 2015, Croatia

• Clark J., Chorley S., 2014. The Greatest Challenges in TBM Tunneling: Experiences from the Field, North American Tunneling Conference (2014)

• Connors R.., 2017. The challenges of tunnelling with slurry shield machines in mixed ground, The David Sugden Young Engineers Writing Award 2017

• Deere D.U.., Miller R.P., 1966 “Engineering Classification and Index Properties for Intact Rock, Report AFWL-TR-65-116. Air Force Weapons Laboratory (WLDC). Kirtland Air Force Base. New Mexico 87117.

• Deere, D.U., Hendron, A.J., Patton, F.D., Cording, E.J., 1967. “Design of Surface and Near Surface Constructions in Rock”, In C. Fairhurst (ed.), Proc. 8th U.S. Symp. Rock Mechanics of AIME, New York, pp. 237 – 302

• Deere, D.U., Miller, R.P., 1966. Engineering classification and index properties for intact rock. Tech. Rep. No. AFWL-TR-65-116, Air Force Weapons Lab, Kirtland Air Force Base, Albuquerque, NM.

• Filbà M., Salvany M.J., Jubany J., 2010. Tunnel boring machine collision with an ancient boulder beach during the excavation of the Barcelona city subway L10 line: A case of adverse geology and resulting engineering solutions, Elvesier, Engineering Geology 200 (2016), pp. 31-46

• Goel R.K., 2016. Experiences and lessons from the use of TBM in the Himalaya- A review, Elvesier, Tunnelling and Underground Technology 57 (2016), pp. 277-283

• Gong Q, Yin L., Ma H., Zhao J., 2016. TBM tunneling under adverse geological conditions: An overview, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 57 (2016), pp. 4-17

• Gong Q.M., Yin L.J., She Q.R., 2013. TBM tunneling in marble rock masses with high in situ stress and large groundwater inflow: a case study in China, Bull.Eng. Geol. Environ. 72 (2013), pp. 163–172, Springer

• Goodman, R.E. (1989) Introduction to Rock Mechanics. 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd., New York.

• Gutter W., Rudigier G., 2016. Tunneling in Crete: A challenging task from variety of aspect, Geomechanics and Tunnelling Volume 9, Issue 6

• Haas C., 2000. Updating in the "Decision Aids for Tunneling, Master of Science thesis in Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology

• Hassanpour J., Ghaedi Vanani A.A., Rostami J., Cheshomi A., 2016. Evaluation of common TBM performance prediction models based on field data from the second lot of Zagros water conveyance tunnel(ZWCT2), Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 52 (2016), pp. 147–156

• Hoek 8., Wood D., Shatt S., 1992. "A modified Hoek-Brown failure criterionfor jointed rock masses." Proc. Int. Conf. Eurock '92, Chester, England, pp.209-214

• Hoek E., Brown E.T., 1988. The Hoek-Brown Failure Criterion - a 1988 Update

• Hoek, E., 1994. Strength of rock and rock masses, ISRM News Journal, 2/2, pp. 4–16

• Home L., 2016. Hard rock TBM tunneling in challenging ground: Developments and lessons learned from the field, Tunnelling and Underground Space Technology 57 (2016), pp. 27–32. Elvesier

• Innaurato N. Oggeri C., Oreste P.P., Vinai R., 2006. Experimental and Numerical Studies on Rock Breaking with TBM Tools under High Stress Confinement, Rock Mechanics and Rock Engineering (2007) 40, pp 429–451

• Kui C.,Huanhuan F., 2013. Risks of TBM Construction and Corresponding Measures, Applied Mechanics and Materials Vols. 353-356 (2013),

pp. 1370-1378

• Liu Q., Huan X., Gong Q., Liu J., 2016. Application and development of hard rock TBM and its prospect in China, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 57 (2016), pp. 33–46

• Marinos P.G., 2006. Evaluation of the geological, hydrogeological and engineering geological conditions. Elaboration of ground conditions with respect to the proposed mechanised tunnelling methods-Western extension of Line 3 of the Athens Metro ‘HAIDARI – EVANGELISTRIA, Attiko Metro S.A.

• Marinos P.V., 2010. Geological Behaviour of Rock masses in Underground Excavations, Bulletin of the Geological Society of Greece (2010), Proceedings of the 12th International Congress, Patras

• Marinos V., 2012. Assessing Rock Mass Behaviour for Tunnelling, Environmental & Engineering Geoscience, Vol. XVIII, No. 4, November 2012, pp. 327–341

• Marinos V., 2014. Tunnel behaviour and support associated with the weak rock masses of flysch, Elvesier, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 6 (2014), pp. 227-239

• Marinos, P., Hoek Ε., 2000. GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength estimation, Proceedings of the GeoEng 2000 at the international conference on geotehnical and geological engineering, Melbourne, Technomic publishers, Lanchester, pp. 1422–1446.

• Palmstrom A., Broch E., 2006. Use and misuse of rock mass classification systems with particular reference to the Q-system, Tunnels and Underground Space Technology, vol. 21, pp. 575-593

• Panthi K.K. , 2010. Appropriateness of open TBM tunnelling in the Himalaya – A case study, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

• Path K.K., 2012. Evaluation of rock bursting phenomena in a tunnelinG the Himalayas, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 71, pp. 761–769

• Sapigni M., Berti M., Bethaz E., Cardone G., 2002. TBM performance estimation using rock mass classifications, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 39 (2002), pp.771–788, Pergamon

• Shahriar K., Sharifzadeh M., Hamidi J.F., 2007. Geotechnical risk assessment based approach for rock TBM selection in difficult ground conditions, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 23 (2008), pp 318–32,

• Vergara I.M.., Saroglou C., 2017. Prediction of TBM performance in mixed-face ground conditions, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 69 (2017), pp. 116–124

• Waltham T.. 2009. Foundations of Engineering Geology, Third Edition, Spon Press, New Your & London

• Zhao J., 2006. Tunnelling through a frequently changing and mixed ground: A case history in Singapore, Elvesier, Tunnelling and Underground Space Technology 22 (2007), pp. 388–400

Ιστοσελίδες

www.herrenknecht.com

www.railsystem.net.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.