[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση για το σχεδιασμό και τη κατασκευή της σύραγγας Αγίου Βασιλείου με τη μέθοδο της επανεπίχωσης και εσκαφής κατά μήκος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Πατρών = Engineering geological assesment for the design and construction of the Agiow Vasileios tunnel with the method of cover and cut along the new Corinth - Patras railway line.

Ρόζα Π. Μπατζάκα

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η γεωλογική και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των γεωερευνητικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών, που εκτελέστηκαν για την κατασκευής της σήραγγας του Αγίου Βασιλείου με τη μέθοδο επανεπίχωσης και εκσκαφής , κατά μήκος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Πατρών. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της στρωματογραφίας του υπεδάφους, ο προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών, ο προσδιορισμός της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και γενικά όλων των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων και πληροφοριών που απαιτούνται για το γεωτεχνικό σχεδιασμό του Cover-and-Cut. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν γραφήματα που απεικονίζουν τις μεταβολές των αποτελεσμάτων , όπως των δοκιμών Nspt και της κοκκομετρικής ανάλυσης κ.α., τα οποία προβάλλονται σε σχήματα , όπου δείχνουν ανάλογα με το βάθος την ποιότητα του εδαφικού υλικού.  Το υπό μελέτη τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, αναπτύσσεται εντός της κατοικημένης περιοχής του Αγ. Βασιλείου, όπου η χάραξη σε γενικές γραμμές ακολουθεί την υφιστάμενη υπέργεια σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα – Πύργος του Ο.Σ.Ε. Το τεχνικό εντοπίζεται από τη Χ.Θ. 115+935 έως και τη Χ.Θ. 116+500 και αφορά το Cover-and-Cut Αγ. Βασιλείου. Η περιοχή του τεχνικού χαρακτηρίζεται από ήπιο πεδινό ανάγλυφο και το υπέδαφος αποτελείται γενικά από ποταμοχειμάριες και θαλάσσιες αποθέσεις του Τεταρτογενούς , όπως άμμοι, άργιλοι και χάλικες. Η ποιότητα των εδαφικών σχηματισμών ανήκει στην κατηγορία της πυκνής έως πολύ πυκνής απόθεσης στα αμμώδη υλικά και στιφρής έως πού στιφρής στα αργιλικά υλικά. Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την θεμελίωση ,μίας υπόγειας σήραγγας, γι’ αυτό είναι αναγκαία η γνώση του βαθμού συνεκτικότητας της φύσης των αργιλικών υλικών, της αντοχής, της φέρουσας ικανότητας και της διαπερατότητας των σχηματισμών. Εξαιτίας της στρωματογραφίας, η περατότητα του νερού χαρακτηρίζεται ως υψηλή, γι’ αυτό και προτείνονται αποστραγγιστικά έργα με σκοπό να ανακουφίσουν το έργο από τις προβλεπόμενες πιέσεις πόρων. Για τον σκοπό αυτό, συνίστανται οι δοκιμές μεταβλητού φορτίου (Maag) και σταθερής στάθμης (Δοκιμές Lefranc). Τέλος, γίνεται μία αναφορά στον σχεδιασμό του Cover-and-Cut, που περιγράφει τις φάσεις κατασκευής και τον υδραυλικό σχεδιασμό του τεχνικού.
Λέξεις κλειδιά: Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση, Μέθοδος Επανεπίχωσης και Εκσκαφής, Τεταρτογενής σχηματισμοί, Κόρινθος-Πάτρα

The present diploma thesis presents the geological and technological assessment of the results of the field research and laboratory tests carried out for the construction of the Agios Vasilios tunnel with the Cover-and-Cut method along the new Corinth-Patras railway line. The aim of the thesis is to investigate the substratum stratigraphy, to determine the physical and mechanical properties of the soil formations, to specify the groundwater level and all the engineering geological parameters and information required for the Cover-and-Cut design. For this purpose, graphs were made to illustrate the changes in test results, such as Nspt and granulometric analysis, etc., which are plotted in figures, and show depending on the depth the quality of the soil material. The section under study of the railway line, is being developed within the Ag. Vasiliou residential area, where generally the layout follows the existing Patras – Pirgos OSE railway line. The engineering structure is located by the KP. 115 + 935 up to KP. 116 + 500 and has to do with the Ag,Vasiliou Cover-and-Cut. The area of the engineering structure is characterized by mild flat terrain and the subsoil is generally composed of river and marine deposits of the Quaternary, such as sands, clay and gravel. The quality of the soil formations belongs to the category of dense to very dense deposition in the sandy materials and stiff to very stiff deposition in the clay materials. These materials can cause serious risks for the foundation of an underground tunnel, so it is necessary to know the degree of consistency of the nature of the clay materials, the strength, the bearing capacity and the permeability of the formations. Due to the stratigraphy, water permeability is high, so drainage works are proposed to relieve the structure from predicted strain pores. For this purpose Variable Load Tests (Maag) and Stable Level Tests (Lefranc Tests), are recommended. Finally, a reference is made to the Cover-and-Cut design, which describes the construction phases and hydraulic design of the engineering structure.
Key words: Engineering geological assessment, Cover and Cut method, Quaternary formations, Corinth - Patra

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία:

Βουδούρης Κωνσταντίνος ΣΤ. (1995), Υδρογεωλογικές Συνθήκες Του Βδ Τμήματος Του Νομού Αχαΐας, Διδ. Διατριβή . Παν. Πάτρα.

Δούτσος Θ. , Κοντόπουλος Ν. , Κούκης Γ. , Φρύδας Δ. , Πουλημένος Γ. , Κουκουβέλας Ι. , Ζεληλίδης Α., (1989) : Νεοτεκτονικός χάρτης, φύλο "Πάτρα". Κλ. 1:100.000, Ο.Α.Σ.Π.

Κατσικάτσος, Γ. (1992): Γεωλογία της Ελλάδας. Αθήνα.

Κωνσταντής Θωμάς, (2006), Παραμετρική Ανάλυση Καθιζήσεων Σε Μη Συνεκτικά Εδάφη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη.

Μουντράκης Μ. Δημοσθένης, (2010), Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, University Studio Press

Μπουκοβάλας Γ. “Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων “ Μέρος ΙΙΙ, Κεφ. 4

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., (1986): Γεωλογία της Ελλάδας. Εκδ. Επτάλοφος. Αθήνα.

Ρόζος Δ., (1989), Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες Στο Νομό Αχαΐας- Γεωμηχανικοί Χαρακτήρες Των Πλειοπλειστοκαινικών Ιζημάτων, Διδ. Διατριβή . Παν. Πάτρα.

Χρηστάρας Β., Χατχηαγγέλου Μ., (2011), Απλά βήματα στην εδαφομηχανική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Χριστοδούλου, Π, (1982) : Στρωματογραφία της Ελλάδας . Πάτρα

Διεθνής βιβλιογραφία:

Behpoor L., Ghahramani A., Correlation of SPT to strength and modulus of elasticity of cohesive soils, Civil Engineering Department, Shiraz University, Shiraz, lran

Bowles J.E. (1996) Foundation Analysis and Design, Handbook, McGraw-Hill, Fifth Edition Egnatia Motorway (2002-2003) Design Studies of Underground Structures

Bowles J.E. (1982) Foundation analysis and design, 3rd edition

Doutsos T., Kontopoulos N. and Frydas D., (1987): Neotectonic evolution of Northwestern-Continental Greece. Geologische Rundschou 76/2. Stuttgart.

George F. Sowers (1979), Introductory Soil Mechanics & Foundations: Geotechnic Engineering

Holtz R.D , (1938) , Introduction to Geotechnical Engineering, Kovacs W.D

Jacobshagen V., (1977): Structure and geotectonic evolution of the Hellenides. Procceedings of the VI Coll. on the geol. of the Aegean region, I.G.M.E.,

Athens.

Jaky, J. (1944). “The coefficient of earth pressure at rest. In Hungarian (A nyugalmi nyomas tenyezoje.” J. Soc. Hung. Eng. Arch. (Magyar Mernok es Epitesz-Egylet Kozlonye).

Krishan Kaul, (2010), Cut-and-Cover Metro Structures Geo-Structural Design: An Integrated Approach, Spon Press

Mouratidis, (2008), The “Cut-and-Cover” and “Cover and-Cut” Techniques in Highway Engineering, EJGE

Naval Facilities Engineering Command, (1986), Soil Mechanics, DESIGN MANUAL 7.01

Papadopoulos B.P. and Anagnostopoulos A.G., (1987). «Groundwater Effects on Settlements Estimation» in Proccedings of the Ninth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Dublin.

Paul W. Mayne, Fred H. Kulhawy, 1982, Ko-OCR Relationships in soil, Article in Journal of the Geotechnical Engineering Division

Poulimenos G., Αlbers G. and Doutsos T., (1989): Neotectonic evolution of the central sestion of the Corinth Graben. Geol. Ges.

Stroud, M.A. (1974). The Standard Penetration test in insensitive clays and soft rocks. Proc. European seminar on penetration testing. Vol. 2, Stockholm

Tassios T., Anagnostopoulos A. (1974), "Penetration Testing in Greece, State of the Art Report", Proceedings of the 1st European Symposium on Penetration Testing, 1,Stockholm, Sweden

Terzaghi, K., R.B. Peck, and G. Mesri (1996) Soil Mechanics in Engineering Practice, Third Edition, John Wiley & Sons

Terzaghi, K. and Peck, R. (1967) Soil Mechanics in Engineering Practice. 2nd Edition, John Wiley, New York.

Underhill, J. Κ., (1989): Late Cenozoic deformation of the Hellenide foreland, western Greece. Geological society of America. Bulletin 101.

Wilton, J.L. (1996) Cut and Cover Tunnel Structures, Tunnel Engineering Handbook, Second Edition, Chapman & Hall

Zelilidis Α., Koukoubelas I., and Doutsos T., (1988): Neogene paleostress changes behind the foreact fold belt in the Patraikos Gulf area, Western greece. N. Jb. Geol. Palaont. Stuttgart.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.