[Εξώφυλλο]

Υδρογεωλογικές συνθήκες στην περιοχή της Σίνδου + Hydrological cond;itions in Sindos area.

Θεοδώρα Π. Δούμπλατζη

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των υδρογεωλογικών δεδομένων της περιοχής της Σίνδου.
      Η περιοχή μελέτης ανήκει στον Δήμο Δέλτα και βρίσκεται ανάμεσα στις λεκάνες του Αξιού και του Γαλλικού ποταμού. Το νερό των γεωτρήσεων, που λειτουργούν, υδροδοτεί την Ε.Υ.Α.Θ. και κατ’ επέκταση την πόλη της Θεσσαλονίκης, της οποίας οι ανάγκες σε νερό είναι περίπου 250.000? m?^3/day, ανάλογα με την εποχή.   
      Η Σίνδος αποτελείται από 46 γεωτρήσεις, από τις οποίες οι 22 βρίσκονται σε λειτουργία. Από αυτές χρησιμοποιήθηκαν δέκα (10) χαρακτηριστικές γεωτρήσεις ώστε να καλυφθεί όλη η περιοχή της Σίνδου. Οι πληροφορίες των γεωτρήσεων που εξετάστηκαν αφορούν την αγωγιμότητα του νερού, την περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου (Cl), σιδήρου (Fe) και μαγγανίου (Mn). Επιπλέον, θα ελεγχθεί η πιθανότητα παρουσίας από ίχνη αμμωνίας (?ΝΗ?_3) και νιτρικών ιόντων (?ΝΟ?_3).
      Τέλος, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνεται η σύνταξη της λιθολογικής στήλης για την κάθε γεώτρηση, με σκοπό την ανάδειξη των στρωμάτων του υποβάθρου της περιοχής, τα υδροπερατά τμήματα και το πάχος του υδροφορέα.  
 Λέξεις κλειδιά: Σίνδος, υδρογεωτρήσεις, χημικά στοιχεία, λιθολογική στήλη.

      The following bachelor thesis aims to highlight the hydrogeological data of Sindos region. The study area belongs to Delta Municipality and lies between the basins of Axios and Gallikos rivers. The water of the operating drillings, supplies the Water and Sanitation Company of Thessaloniki, and so the city of Thessaloniki whose water needs are about 250,000m^3/day, depending on the season.
      Sindos consists of 46 drillings, of which 22 are in operation. Ten (10) typical drillings were used to cover the whole area of ??Sindos. The borehole information examined relates to water conductivity, chloride content (Cl), iron (Fe) and manganese (Mn) content. In addition, the probability of presence of traces of ammonia (?ΝΗ?_3) and nitrate ions (?ΝΟ?_3) will be checked.
      Finally, in the context of this bachelor thesis, the composition of the lithological column for each well is included, with the purpose of highlighting the layers of the site, the pits and the thickness of the aquifer.
         
      Keywords: Sindos region, hydrodrillings, chemical elements, lithological column.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Βουδούρης, Κ. (2015) : «Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειων νερών», Εκδόσεις Τζιόλα

• Βουδούρης Κ. (2016) : «Θέματα υδρογεωλογίας περιβάλλοντος», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης : Αρχείο στάθμεων και χημικών στοιχείων του νερού των γεωτρήσεων της Σίνδου

• ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2010), ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 87, 7 Ιουνίου 2010

• ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2010), ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1292, 11 Αυγούστου 2010

• Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2014), «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)», 29 Ιανουαρίου 2014

• ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Σ. (2005) : «Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων.»

• Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) : Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος 1:50.000, Φύλλο Θεσσαλονίκης

• Μουντράκης Δ. (1985) : «Γεωλογία της Ελλάδας», University Studio Press, Θεσσαλονίκη

• Μουντράκης Δ. (1994) : «Εισαγωγή στη γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης. Απόψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη της ελληνικής ενδοχώρας και των εσωτερικών Ελληνίδων», Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧΧ/1

• Μουντράκης Δ. (2010) : «Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδος», University Studio Press, Θεσσαλονίκη

• Τρανός Μ. (2016) : «Γεωλογικές χαρτογραφήσεις, Γεωλογικοί χάρτες και τομές», University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Διαδικτυακές πηγές

• Google Earth

• Google Maps

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΑΤ) - http://www.statistics.gr/

• http://qgis.org/

• https://www.dimosdelta.gr/

• http://stratus.meteo.noa.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.