[

Εκτίμηση της τρωτότητας στην διείσδυσης του θαλασσινού νερού στο παράκτιο τμήμα της Επανωμής.

Αναστασία Πεντζίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τον υπολογισμό της διακινδύνευσης του υπόγειου υδροφορέα της Επανομής  στη  θαλάσσια διείσδυση με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών / ΓΣΠ (Geographical Information Systems/GIS).
Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και βρέχεται από τη θάλασσα του Θερμαϊκού Κόλπου. Το τμήμα της εξεταζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται ως πεδινό στη μεγαλύτερη έκτασή του.
Η ρύπανση που μπορεί να προκύψει από το φαινόμενο της υφαλμύρισης είναι πολύ κρίσιμη για την ποιότητα των παράκτιων υδροφορέων. Η μεγιστοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό, λόγω της αύξησης του πληθυσμού της περιοχής, οδηγεί σε μη ορθολογική εκμετάλλευση των υπόγειων αποθεμάτων με αποτέλεσμα τη διακινδύνευση της ποιότητας τους με το πέρασμα των χρόνων.
Τα γλυκά νερά σε φυσικές συνθήκες ρέουν σύμφωνα με την κλίση και εκρέουν μέσα στη θάλασσα. Όμως λόγω της υπεράντλησης των υπόγειων νερών ο φυσικός εμπλουτισμός των υδροφορέων δεν μπορεί να αποκαταστήσει τις απώλειες. Έτσι με την αλλαγή στην ισορροπία της διεπιφάνειας γλυκού/αλμυρού νερού προκαλείται η πτώση της στάθμης ή και η αναστροφή της διεύθυνσης ροής.
Ο έγκαιρος εντοπισμός της υφαλμύρισης και υπολογισμός της έκτασης που καταλαμβάνει, όπως και άλλων παραμέτρων, βοηθά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία υπολογίστηκε η τρωτότητα του παράκτιου υδροφορέα της Επανομής σύμφωνα με τη μέθοδο GALDIT. Κατασκευάστηκαν 6 θεματικοί χάρτες και προέκυψε ο τελικός χάρτης που παρουσιάζει την τρωτότητα της περιοχής έρευνας στη θαλάσσια διείσδυση.

The purpose of this dissertation is to estimate the vulnerability of an aquifer system from the aspect of the seawater intrusion in Epanomi, Greece, with the use of Geographic Information Systems (GIS).
To test my enquiries, I consider the geographical area of Epanomi, surrounded by the sea of Thermaikos Gulf, located in the Prefecture of Central Macedonia. The examined region is characterized, in its majority, by plains.
The assessment of pollution due to the seawater intrusion is regarded as crucial for the quality of the coastal aquifers. Considering the overall area population growth, the increasing drinking water demand had as a result the uncontrollable exploitation of the groundwater sources, which could lead, in the long-term, to a higher risk of pollution.
The freshwater would ordinarily flow with respect to the existing slope and outfalls into the sea. However, due to the groundwater over-abstraction, the recharge rate of the aquifer is not able to repair the damages caused. Thus, any change in the balance of the freshwater/seawater interface can generate drawdown and/or direction inversion.
The prompt detection of the seawater intrusion and the estimation of its extension, combined with the consideration of additional parameters, could further help the prevention and overall treatment of the regarded problem. This dissertation has performed calculations of the vulnerability of Epanomi’s coastal aquifer considering the GALDIT index. Overall, 6 thematic maps were designed in order to obtain the final map presenting the aquifer’s vulnerability of the region examined.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aller, L., T., Bennet, J., Lehr, R., Petty, G., & Hackett. (1987). DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeological setting. US Environmental Protection Agency, 163.

Civita, M. (1994). Le carte della vulnerabilita degli acquiferi all' inquinamento. Teoria & practica. (Aquifer vulnerability maps to pollution). Bologna (in Italian): Pitarora Ed.

Civita, M., & Regibus, C. (1995). Sperimentazione di alcune metodologie per la valutazione della vulnerabilita degli aquiferi. Quaderni di Geologia Applicata. Bologna (in Italian): Pitarora Ed.

Demek, J. (1972). Manual of Datailed Geomorphological Mapping. Academia, Prague, 344.

Dikau, R. (1989). The application of a digital relief model to landform analysis. In: Reper, J. F. (ed.) 1989. Three dimensional applications in Geographical Information Systems., pp. 51-77.

Ferreira, L., Chachadi, A., Diamantino, C., & Henriques, M. (2005). Assessing aquifer vulnerability to seawater intrusion using GALDIT method: Part 1 - Application to the Portuguese Aquifer of Monte Gordo. Proceeding of the 4th InterCeltic Colloquium on Hydrology and Management of "Water in Celtic Countries: Quantity, Quality and Climate Variability" (pp. 161-171). Guimaraes, Portugal: eds. J.P. Lobo Ferreira and Jose M. P. Vieira, held at Universidade di Minho. Retrieved from http://www.iahs.info/, IAHS (International Association of Hydrological Sciences), (http://www.aprh.pt/celtico/PAPERS/25.PDF)

Foster., S. (1987). Vulnerability of soil and groundwater to pollution. Hydrol Proc Inf. 20(17), pp. 116-21.

Kabbour, B., Zouhri, L., Mania, J., & Colbeaux, J. (2006). Assesing groundwater contamination risk using the DASTI/IDRISI GIS method: coastal system of the western Mamora, Marocco. Bulletin of Engineering Geology and the Environment , 463-470.

Kazakis, N., Pavlou , A., Vargmezis, G., Voudouris, K., Soulios, G., Pliakas, F., & Tsokas, G. (2016). Seawater intrusion mapping using electrical resistivity tomography and hydrochemical data. An application in the coastal area of eastern Thermaikos Gulf, Greece. Science of the Total Environment, pp. 373-387.

Kazakis, N., Spiliotis, M., Voudouris, K., Pliakas, F., & Papadopoulos, B. (2018). A fuzzy multicriteria categorization of the GALDIT method to assess seawater intrusion vulnerability of coastal aquifers. Science of the Total Environment, pp. 524-534.

Lobo-Ferreira, J., Chachadi, A., Diamantino, C., & Henriques, M. (2005). Assessing aquifer vulnerability to seawater intrusion using GALDIT Method. Part 1: application to the Portuguese aquifer of Monte Gordo.

Margat, J. (1968). Groundwater vulnerability maps, conception-estimation-mapping (in French). EEC Institut Europeen de I' Eau, Paris, France.

Van Stempvoort, D., Evert, L., & Wassenaar, L. (1992). Aquifer Vulnerability Index: A GIS compatible method for groundwater vulnerability mapping. Canadian Water Resources Journal.

Van Stempvoort, D., Evert, L., & Wassenaar, L. (1992). Aquifer Vulnerability Index: A GIS compatible method for groundwater vulnerability mapping. Canadian Water Resources Journal,18. pp. 25-37.

Vrba, J., & Zaporozec, A. (1994). Guidebook on mapping groundwater vulnerability. Int Contrib Hydrol.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Βενετσάνου, Π., Καζάκης , Ν., Αναστασοπούλου , Χ., Κολοκυθά, Ε., & Βουδούρης, Κ. (2014). Εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο ισοζύγιο των υπόγειων νερών με τη χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλου υπόγειας ροής. Εφαρμογή στο παράκτιο τμήμα Περαίας-Επανομής.

Πρακτικά 10ου Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος- Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλας.

Βουδούρης, Κ. (2014). Έρευνα υδατικού δυναμικού Δήμου Θερμαϊκού, Νομού Θεσσαλονίκης. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ. (2015). Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειων νερών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.

Ι..Γ.Μ.Ε. (1969). «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Επανομής », κλίμακας 1: 50.000.

Ι..Γ.Μ.Ε. (1978). «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Βασιλικών», κλίμακας 1: 50.000.

Καζάκης, Ν. (2013). Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κουμαντάκης, Ι. (2006). Γεωλογικά προβλήματα Δήμου Θερμαϊκού και αντιμετώπισή τους. ΕΜΠ.

Μαρωνίδου, Ι. (2018). Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης: Place Branding για τον Δήμο Θερμαϊκού. Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνική Σχολή Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης, Δ. (1985). Γεωλογία της Ελλάδος. University Studio Press.

Τσαρούχα, Φ. (2011). Εκτίμηση τρωτότητας παράκτιων υπόγειων υδροφορέων στη θαλάσσια διείσδυση. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πτυχιακή Εργασία, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαδικτυακές Πηγές

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. (2018, 03 15). Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας. Ανάκτηση από http://climatlas.hnms.gr/sdi/

ΕΣΥΕ. (2018, 05 20). Ελληνική Στατιστική Αρχή . Ανάκτηση από http://www.statistics.gr/

Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων. (2018, 05 20). Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων. Ανάκτηση από http://panorama.statistics.gr

Τμήμα Γεωλογίας. (2018, 8 19). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών. Ανάκτηση από http://www.geo.auth.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.