[Εξώφυλλο]

Υδρογεωλογική έρευνα στης περιοχής των γεωτρήσεων ύφρευσης της πόλης των Σερρών = Hydrological investigation of the area of municipality boreholes of Serres.

Κυριακούλα - Σπυριδούλα Πάτσου

Περίληψη


Το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα των υδρογεωλογικών συνθηκών και των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής των γεωτρήσεων ύδρευσης της πόλης των Σερρών. Η πόλη των Σερρών υδρεύεται από ένα σύνολο 12 γεωτρήσεων και μίας πηγής, αυτής του Αη-Γιάννη. Το υπόγειο υδατικό σύστημα της λεκάνης το οποίο εκμεταλλεύεται η περιοχή έρευνας είναι το GR1100010 Σύστημα Σερρών, το οποίο αναπτύσσεται στις νεογενείς-τεταρτογενείς αποθέσεις και δέχεται κατά προσέγγιση μέση ετήσια τροφοδοσία περίπου 330-340×106 m3 νερού.  Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διερευνήθηκαν οι γεωλογικές, οι υδρολιθολογικές, οι μορφολογικές και κλιματικές συνθήκες, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής. Επιπλέον, με βάση τα ήδη υπάρχοντα πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης εφαρμόστηκαν μέθοδοι με σκοπό την πρόβλεψη τόσο του πληθυσμού, όσο και των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων τα επόμενα χρόνια. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αυτή συγκεντρώθηκαν από προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή της λεκάνης των Σερρών, την προσωπική υπαίθρια άσκηση, καθώς και από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., την ΕΛΣΤΑΤ και την ΕΜΥ.Συμπερασματικά, παρατίθενται ορισμένες προτάσεις με σκοπό την ορθολογική και βιώσιμη χρήση του υπόγειου νερού για ύδρευση και την αποφυγή υπερεκμετάλλευσης και μόλυνσής αυτού.

The subject of this study is the research of the hydrological conditions and the need in water supply of the town of Serres. The region of Serres is supplied with water from a total of twelve boreholes and the spring of Agios Ioannis. The water system of the hydrogeological basin, which is exploited by the study area, is GR1100010 System of Serres and is developed within Neogene-Quaternary deposits, with an intake of approximately 330-340 ×106 m3 of water per year. For the conduction of the present research, the geological, hydro lithological, morphological and climatic conditions, alongside with unfavourable environmental conditions, have been investigated. Moreover, based on the existing population data, statistical methods were applied, in order to predict the future population and their need in water supply in the coming years. Data used in this study were collected from previous papers concerning the area of Serres, and personal field investigation alongside with the contribution of DEYAS, ELTSAT, EMY. In conclusion, some proposals are presented for the rational and sustainable use of groundwater and the avoidance of its overexploitation and quality degradation.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. - "ΥΕΤΟΣ", ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, «ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

• Βουδούρης Κ. (2013): Τεχνική Υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ.202

• Βουδούρης Κ. (2013): Τεχνική Υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ.221

• Βουδούρης Κ. (2015): Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 287-289

• Βουδούρης Κ. (2015): Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 481 σχ.17.14

• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Άρδευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία: «ΦΕΚ αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού»

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία: «Υπολογιζόμενος Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου. Σύνολο Χώρας, Διοικητικές Περιφέρειες και Nομοί (2002 - 2018)»

• ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

• Καρακολίδου Μαρία: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών», 2012, σελ. 48-51

• Παπαφιλίππου-Πέννου Ευαγγελία Χ. : «Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης των Σερρών». «Dynamic evolution and recent exogenic processes of (Strymon) network in Serres graben (North Greece) », 2004

• Dinter & Royden 1993, Dinter 1998, Kilias & Mountrakis 1998, Kilias et al. 1999: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 58

• Papanikolaou & Panagopoulos 1981: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη, 2010, σελ.36


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.