[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιώνστην εκπαίδευση και στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Μαρία Σ. Πορπόδη

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την στάση των μαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις γνώσεις που διαθέτουν στις ΤΠΕ και το βαθμό στον οποίο έχουν καταφέρει να τις ενσωματώσουν τόσο στη διδασκαλία των μαθημάτων όσο και στην καθημερινότητα τους. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών όπου θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούνται στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή χρήσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά εργαλεία και να συνεισφέρουν στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας των ερωτηματολογίων και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα από την έρευνα και οι προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω έντυπων ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια έγινε η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας με το στατιστικό πακέτο SPSS καθώς και οι συσχετίσεις και ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 για να διαπιστωθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν θετική στάση απέναντι στην ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην μάθηση και διδασκαλία και παρόλο που διαθέτουν τις γνώσεις και τα ερευνητικά εργαλεία, προκύπτει ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ως κυριότεροι αποτρεπτικοί παράγοντες αναφέρονται η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή και η έμφαση στην ύλη και στις εξετάσεις.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Διαδίκτυο, Μαθηματικά, Εκπαιδευτικό Λογισμικό

This senior thesis describes the process of incorporating computer and communication technologies in primary and secondary education system. This assignment’s aim is to look into the students’ as well as the teachers’ attitude towards the use of new technologies in the educational procedure, the knowledge they have about them and also how much they have managed to incorporate them both in teaching and in their everyday life. The first chapter is actually a short introduction in the educational use of computer and communication technologies, which indicates all the ways they can be used I as part of the educational process. The second chapter concerns the description of useful educational hardware that can be used as additional supportive tool in teaching Maths. The third chapter shows the results that have been arisen after analyzing and processing the available data. The fourth chapter shows the research’s concusions and recommendations in order to improve the educational process by using New Technologies. The data collecting was a result of printed questionnaires that students as well as teachers filled out. Statistical processing of the data followed the collecting with the software package SPSS and the variables’ relations as long as their chi-square freedom degrees were calculated. The analysis of the data showed that students as well as teachers have a positive attitude towards incorporating new technologies both in learning and in teaching, but it also indicates a limited use of them in the everyday teaching process despite the knowledge and the research tools. Main deterrents seem to be the existing technological facilities and the focus on the final exams.
KEY WORDS: Teachers, Students, Information and Communication Technologies in Education, Internet, Mathematics, Educational Hardware

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.