Εφαρμογή της Θεωρίας Δικτύων στην Ανάλυση της Δομής Μαθητικών Ομάδων Πριν και Μετά την Υλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) = Network Theory Application in the Analysis of the Structure of Student Groups Before and After the Implementation of a Educational Program at Environmental Education Center (EEC).

Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της δομής και η διερεύνηση της λειτουργίας των μαθητικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε πρόγραμμα που υλοποιείται σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Εξετάζεται ο βαθμός επίδρασης των προγραμμάτων αυτών στις ομάδες, τα δομικά χαρακτηριστικά των ομάδων και οι αλληλεπιδράσεις μέσα σε αυτές. Διερευνάται η συσχέτιση ατομικών (μη δικτυακών) χαρακτηριστικών των μαθητών με δικτυακά χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών μαθητικών ομάδων, πριν και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται κατάλληλα ερωτηματολόγια, με δικτυακό και μη δικτυακό σκέλος, τα οποία εφαρμόζονται στις ομάδες πριν και μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Με το μη δικτυακό σκέλος μετριούνται μη δικτυακές μεταβλητές και με το δικτυακό ανιχνεύονται δίκτυα και υπολογίζονται οι δικτυακές μεταβλητές με κατάλληλο λογισμικό. Με λογισμικό συμβατικής στατιστικής συσχετίζονται: α) δικτυακές μεταβλητές μεταξύ τους και β) δικτυακές με μη δικτυακές μεταβλητές. Η προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία της παρούσας έρευνας έγκειται: α) θεωρητικά, στον εντοπισμό αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών ειδών σχέσεων και του ρόλου διαφορετικών δομών (δικτυακών μεταβλητών) που μετρήθηκαν σε κάθε είδος σχέσης, και β) πρακτικά, στην περιγραφή και κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας, των δομών και των γενικότερων χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικών ομάδων και των μελών τους, της επίδρασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε αυτές και στην ερμηνεία των σχέσεων που αναπτύσσονται στις ομάδες αυτές κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

The aim of this research is to analyze the structure and to explore the functioning of the student groups involved in a program implemented in an Environmental Education Center (EEC). It examines the degree of impact of these programs on the groups, the structural characteristics of the groups and the interactions within them. It is investigated the correlation of individual (non-networking) characteristics of students with network characteristics of environmental student groups before and after the implementation of the programs. For this purpose, appropriate questionnaires are created with a network and non-networking section, which are applied to the groups before and after the programs are implemented. Νon-network variables are counted from the non-network branch and network are scanned and non-network variables are counted from the non-network branch with appropriate software. Conventional statistics software is correlated with: a) network variables between them and b) network with non-network variables. The expected added value of this research is: a) theoretically, in identifying interactions between different types of relationships and the role of different structures (network variables) measured in each type of relationship and b) practically, in describing and understanding the internal function, the structures and general characteristics of environmental groups and their members, the impact of environmental programs on them and in the interpretation of the relationships developed in these groups during the environmental education.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.