[Εξώφυλλο]

Ορυκτολογική, ορυκτοχημική και φα[σ]ματοκοπική (FTIR) μελέτη της εμφάνισης τυρκουαζ στην περιοχή Βάθη Ν. Κιλκίς = Mineralogical, mineral and fasmatoscopic (FTIR) study of the turquoise occurence in the Vathi area, Kilkis, Macedonia, Greece

Ιουστίνη Δ. Δρακουλάκου

Περίληψη


Δείγματα με τυρκουάζ από τη Βάθη του Ν. Κιλκίς μελέτηθηκαν μικροσκοπικά, ορυκτολογικά, κρυσταλλογραφικά, μορφολογικά, ορυκτοχημικά και φασματοσκοπικά με στόχος την αναγνώριση και ταυτοποίηση της ύπαρξης του ορυκτού τυρκουάζ, τον υπολογισμό των κρυσταλλογραφικών χαρακτηριστικών του, τη μορφολογική αξιολόγηση των κρυστάλλων του και τον υπολογισμός του χημικού του τύπου. Από τη μικροσκοπική μελέτη σε πολωτικό μικροσκόπιο διαπιστώθηκε ότι η κύρια μάζα αποτελείται κυρίως από αργιλικά ορυκτά, κατά θέσεις οξείδια-υδροξείδια του σιδήρου και ασβεστιτικό υλικό, συγκεντρώσεις δευτερογενούς, λεπτοκρυσταλλικού κατά βάση, χαλαζία σε παράλληλη-υποπαράλληλη διάταξη με τα φλεβίδια λεπτομερούς μαρμαρυγία/σερικίτη, ενώ το τυρκουάζ εμφανίζεται με τη μορφή λέπτο- έως κρυπτοκρυσταλλικών συσσωματωμάτων, συνήθως δίπλα ή εντός των φλεβιδίων σερικίτη με τον οποίο φαίνεται να συνδέεται γενετικά. Από τη μελέτη με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ διαπιστώθηκε η ύπαρξη τυρκουάζ σε δύο δείγματα σε ποσοστό 4 και 7% κ.β., ενώ αναγνωρίστηκαν και χαλαζίας, μαρμαρυγίας, αργιλικά ορυκτά, μαλαχίτης και κατά περίπτωση αιματίτης και Κ-ούχος άστριος. Άμορφο υλικό αναγνωρίστηκε και υπολογίστηκε σε όλα τα δείγματα. Δείγμα αναφοράς από πυρήνα γεώτρησης στη Βάθη του Ν. Κιλκίς διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από 89% κ.β. τυρκουάζ και 11% κ.β. από άμορφο υλικό. Τα κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά του τυρκουάζ (μοναδιαία κυψελίδα τρικλινούς συστήματος, P) που περιέχεται στα εξεταζόμενα δείγματα είναι άξονας a 7,409Å, άξονας b 9,913 Å, άξονας c 7,634Å, γωνία α 111,37°, γωνία β 114,95°, γωνία γ 69,51° και όγκος κυψελίδας 460,38Å3. Από τη μορφολογική και ορυκτοχημική μελέτη προέκυψε ότι το τυρκουάζ που περιέχεται στα εξεταζόμενα δείγματα εμφανίζεται με τη μορφή συσσωματωμάτων λεπτό- έως κρυπτό-κρυσταλλικού υλικού, συνήθως με φυλλάρια μαρμαρυγία. Ο χημικός τύπου του τυρκουάζ που υπολογίστηκε είναι Cu1,02Ba0,02Al5,72Fe3+0,14As0,01(PO4)4,05(OH)8·4,5H2O. Από τη φασματοσκοπία υπερύθρου αναγνωρίστηκαν οι χαρακτηριστικές δονήσεις που σχετίζονται με τη φωσφορική ομάδα, το νερό και τα υδροξύλια στο δείγμα αναφοράς και με βάση αυτές επαλήθευσε η ύπαρξη τυρκουάζ, σε μικρές ποσότητες, σε δύο από τα εξεταζόμενα δείγματα. Η παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της ορυκτολογικής σύστασης με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ.

Samples with turquoise from the Vathi area (Kilkis, Greece) have been studied microscopically, mineralogically, crystallographically, morphologically, mineral-chemically and spectroscopically in order to identify the existence of the mineral turquoise, determine its crystallographic characteristics, and calculate its chemical formula. Microscopic study in  polar microscope revealed that the matrix mainly consists of clay minerals, Fe-oxides-hydroxides and calcite, assemblages of secondary, fine-crystalline, quartz placed in parallell-semiparallel arrangement with veinlets of fine-grained mica/sericite, while turquoise it appears in the form of fine- to cryptocrystalline aggregates, often adjacent or inside the sericitic veins to which it appears to be genetically linked. X-ray diffraction study revealed the presence of turquoise in two samples at 4% and 7% w/w, while quartz, mica, clay minerals, malachite and, occasionally hematite and K-feldspar were identified. Amorphous material was identified and clalculated in all samples. A drill core reference sample from the Vathi ares was found to consist of 89% w/w turquoise and 11% w/w amorphous material. The crystallographic characteristics of turquoise (triclinic unit cell data, space group P) that are contained in the examined samples is axis a 7.409Å, axis b 9.913 Å, axis c 7.634Å, angle α 111.37°, angle β 114.95°, angle γ 69.51° and cell volume 460.38Å3. From the SEM-EDS study it was found that the turquoise appears in the form of very fine- to cryptocrystalline aggregates, usually associated with very thin mica plates. The chemical formula of turquoise was calculated to be Cu1,02Ba0,02Al5,72Fe3+0,14As0,01(PO4)4,05(OH)8·4,5H2O. Through the Fourier-transform infrared spectroscopy, the characteristic vibrations that are correlated with the phosphate group, water and hydroxiles in the reference sample were identified. Based on them, the presence of turquoise, in small quantities, in the two of the examined samples was verified. This observation is in good compliance with the results of the mineralogical composition using the X-Ray Diffraction method.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abdu, A.Y., Hull, K.S., Fayek, M. and Hawthorne, C.F., 2011. The turquoise-chalcosiderite Cu(Al,Fe3+)6(PO4)4(OH)8·4H2O solid-solution series: A Mössbauer spectroscopy, XRD, EMPA, and FTIR study. American Mineralogist, 96, 1433–1442.

Bernardino, N.D., Izumi, C.M.S. and de Faria, D.L.A., 2016. Fake turquoises investigated by Raman microscopy. Forensic Science International, 262, 196-200.

Biswas, A.K. and Biswas, S., 1996, Minerals and Metals in Ancient India, D.K. Printworld, 784 p.

CHEKCELL. Α modified version of CELREF for analysing the solutions given by the CRYSFIRE program. Laboratoire des Materiaux et du Génie

Physique de l'Ecole Supérieure de Physique de Grenoble, France. http://www.inpg.fr/LMGP/.

Chen, Q., Yin, Ζ., Qi, L. and Xiong, Y., 2012. Turquoise from Zhushan County, Hubei Province, China. Gems & Gemology, 48(3), 198-204.

Chen, Q.L. and Qi L.J., 2007. Study on the vibrational spectra characters of water in turquoise from Ma’anshan. Journal of Mineralogy and Petrology, 27(1), 30-35.

Chen, X., 2009. Basic research on turquoise in Peiligang Culture—based on the Jiahu site. New century of Chinese archaeology, Festschrift, 57–73.

Cid-Dresdner, H., 1965. Determination and refinement of the crystal structure of turquois CuAl2(PO4)4OH 2.4 H2O. Zeitschr Kristallographie, 121(2-4) 87-113.

Cid-Dresdner, H. and Villarroel, H.S., 1972. Crystallographic study of rashleighite, a member of the turquoise group. American Mineralogist, 57, 168-191.

Costa, F., Camprubi, A. and Melgarejo, J., 1994. Aproximación geológica a las minas neolíticas de fosfatos férrico-alumínicos de Gavà (Catalunya). Bol Geol Min, 105(5), 436-443.

Dimitriadis, S., 1973. Callait (turquoise) in a weathered trachyte rock of Vathi Kilkis area. Annales Geologiques des Pays Helleniques, 25, 328-332 (in Greek).

Dong, J., Gan, F., Cheng, H., Hu, Y., Cheng, Y., Cai, Z., Zhou, J., Gu, D. and Zhao, H., 2011. A preliminary study of early jades unearthed from the Henan Region. Huaxia Archaeology, 3, 30-50.

Duncan, N.D., 1968. Turquoise lore. Rocks & Minerals, 43(3), 163-168.

Eliopoulos, D.G. and Economou-Eliopoulos, M., 1991. Platinum-group element and gold contents in the Skouries porphyry copper deposit, Chalkidiki peninsula, northern Greece. Economic Geology, 86, 740-749.

Farmer, V.C., 1974. The Infrared Spectra of Minerals. Mineralogical Society Monograph 4, London, 539 p.

Filippidis, Α., Kougoulis, C. and Michailidis, K., 1988. Sr-bearing stilbite in a quartz-monzonite from Vathi, Kilkis, Northern Greece. Schweizerische

Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 68, 67-76.

Foord, E.E. and Taggart, J.E.Jr., 1998. A reexamination of the turquoise group: the mineral aheylite, planerite (redefined), turquoise and coeruleolactite. Mineralogical Magazine, 62, 93-111.

Frost, R.L., Reddy, B.J., Martens, W.N. and Weier, M., 2006. The molecular structure of the phosphate mineral turquoise - A Raman spectroscopic study. Journal of Molecular Structure, 788(1-3), 224–331.

Gilg, H.A. and Frei, R., 1994. Chronology of magmatism and mineralization in the Kassandra mining area, Greece: The potentials and limitations of dating hydrothermal illites. Geochimica et cosmochimica acta, 58, 2107-2122.

Giuseppetti, G., Mazzi, F. and Tadini, C., 1989. The crystal structure of chalcosiderite, CuFe3+6(PO4)4(OH)8·4H2O. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte, 227-39.

Himmerkus, F., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2006. Late Proterozoic and Silurian basement Units within the Serbo-Macedonian Massif, northern Greece: the significance of terrane accretion in the Hellenides. Special Publications, Geological Society, London, 260, 35–50.

Himmerkus, F., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2009. Serbo-Macedonian revisited: a Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece. Tectonophysics, 473, 20-35.

Hull, S., Fayek, M., Mathien, F.J., Shelley, P. and Roler Durand, K., 2008. A new approach to determining the geological provenance of turquoise artifacts using hydrogen and copper stable isotopes. Journal of Archaeological Science, 35, 1355-1369.

Hyršl, J., 2011. Variscite from Peru. Gems & Gemology, 47, 234-256.

ICDD 25-0260. Turquoise ferrian. JCPDS-Internation Center of Diffraction Data, Pdf-2.4, 2003.

ICDD 50-1655. Turquoise. JCPDS-Internation Center of Diffraction Data, Pdf-2.4, 2003.

ICDD 73-0184. Turquoise. JCPDS-Internation Center of Diffraction Data, Pdf-2.4, 2003.

Ioannidis, K., and Kelepertzis, A., 1974. Herson, Geological map 1:50.000, IGME, Athens.

Lowry, J.D. and Lowry, J.P., 2010. Turquoise The World Story of a fascinating Gemstone. Gibbs Smith, Layton Utah, USA, 256p.

Καντηράνης, Ν., Στεργίου, Χ.Α., Φιλιππίδης, Α. και Δρακούλης, Α., 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36/1, 446-453.

King, J.R., 2002. Turquoise. Geology Today, 18(3), 110-114.

Kockel, F. and Walther, H.W., 1967. Der Rhyolith von Strimonikon, sein tektonischer Rahmen und die junge Lagerstättenbildung in seiner Umgebung (Zentral Mazedonien, Griechenland). Bulletin of the Geological Society of Greece, 7, 1-16.

Kockel, F., Mollat, H. and Gundlach, H., 1975. Hydrothermally altered and (copper) mineralized porphyritic intrusions in the Serbo-Macedonian Massif (Greece). Mineralium Deposita, 10, 195-204.

Kolitsch, U. and Giester, G., 2000. The crystal structure of faustite and its copper analogue turquoise. Mineralogical Magazine, 64(5), 905-913.

Kostov, R.I., 2007. Turquoise - archaeomineralogical evidences from the Orlovo prehistoric site (Haskovo district, Southern Bulgaria). Scientific

Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 100, 391-397.

Kroll, T., Müller, D., Seifert, T., Herzig, P.M. and Schneider, A., 2002. Petrology and geochemistry of the shoshonite-hosted Skouries porphyry Cu-Au deposit, Chalkidiki, Greece. Mineralium Deposita, 37, 137-144.

Markoulis, M., 1970. The carried out exploration program at Vathi on behalf of the Greek Atomic Energy Commission (EEAE) targeting the uraniferous mineral assemblages of the region, IGSR unpublished report, Athens, 35 p, (in Greek).

Melfos, V. and Voudouris, P., 2012. Geological, Mineralogical and Geochemical Aspects for Critical and Rare Metals in Greece. Minerals, 2, 300-317.

Melidonis, N., 1968. Geological mapping of Vathi, Kilkis, IGSR unpublished report, Athens, 20 p, (in Greek).

Melidonis, N.G., 1972. Geological structure and mineralization of the Pontokerasia area (Central Macedonia, Greece). Annales Geologiques Des Pays Helleniques, 24, 323-393, (in Greek with English abstract).

Neubauer, F., Heinrich, C.A. and Geode ABCD working group, 2003. Late Cretaceous and Tertiary geodynamics and ore deposit evolution of the

Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride orogen. Mineral exploration and sustainable development, Millpress, Rotterdam, 1133-1136.

Nikbakht, T., Kakuee, O. and Lamehi-Racht, M., 2017. An efficient ionoluminescence analysis of turquoise gemstone as a weakly luminescent mineral. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 179, 171-177.

Panagos, A., Pe, G.G. and Varnavas, S.P., 1978. The volcanic rocks of Strymonikon-Metamorphosis, Central Macedonia, Greece. Chemie der Erde, 37, 50-61.

Pang, X., 2016. A study on the Neolithic turquoises in China. Chinese Archaeology, 16(1), 152-16.

Qi, L.J., Yan, W.X. and Yang, M.X., 1998. Turquoise from Hubei Province, China. Journal of Gemology, 26(1), 1–12.

Qin, X., 2016. Turquoise Ornaments and Inlay Technology in Ancient China. Asian Perspectives, 55(2), 208-239.

Rapp, G., 2009. Archaeomineralogy. Springer-Verlag, 358 p.

Reddy, B.J., Frost, R.L., Weier, M.L. and Martens, W.N., 2006. Ultraviolet-visible, near infrared and mid infrared reflectance spectroscopy of turquoise. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 14(4), 241-250.

Rossi, M., Rizzi, R., Vergara, A., Capitelli, F., Altomare, A., Bellatreccia, F., Saviano, M. and Ghiara, R.M., 2017. Compositional variation of turquoise-group minerals from the historical collection of the Real Museo Mineralogico of theUniversity of Naples. Mineralogical Magazine, 81(6), 1405–1429.

Sidiropoulos, N., 1991. Lithology, geochemistry, tectonics and metamorphism of the Northewestern part of the Vertiskos Group, The area of the Disoro (Krousia) Mountain, North of Kilkis. PhD Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 592 p., (in Greek).

Sillitoe, R.H., 2010. Porphyry Copper Systems. Economic Geology, 105, 3-41.

Sklavounos, S., Ericsson, T., Filippidis, A., Michailidis, K. and Kougoulis, C., 1992. Chemical, X-ray and Mössbauer investigation of a turquoise from

the Vathi area volcanic rocks, Macedonia, Greece. Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, 10, 469-480.

Stergiou, L.C, 2016. Mineralogical, geochemical and structural-control study of the hydrothermal alterations and the ore mineralization at vathi porphyry Cu-Au±U±Mo system, N. Greece. MSc Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 118 p.

Thomas, A., 2009. Gemstones: Properties, Identification and Use. New Holland Publishers Ltd, 256 p.

Vavelidis, M., 2004. Gold deposits and ancient mining activities in Macedonia and Thrace, Thessalonikeon. Polis, 14, 74-93, (in Greek).

Veranis, N. and Tsamantouridis, P., 1991. Using panning method to the exploration of auriferous mineralizations of Krousia metallogenic province, IGME, unpubl. Report, Thessaloniki, 15 p., (in Greek).

Zhang, H.F., Lin, C.Y., Ma, Z.W., Yang, Z.G., 1982. Magnetic properties, characteristic spectra and colour of turquoise. Acta Mineralogica Sinica, 4, 254-261Chinese].

Διαδικτυακές πηγές

https://www.bmimages.com

https://www.gia.edu/turquoise

https://www.google.gr/maps/place/%CE%92%CE%AC%CE%B8%CE%B7+611+00/@41.1450413,22.9668723,969m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a9ea937a9e1fab:0x92ddcb96df55e3a6!8m2!3d41.1453736!4d22.9704695

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/south-east-se-asia/india-art/a/the-taj-mahal.

http://nmai.si.edu/searchcollections/results.aspx?catids=2%2c1&objmat=Gemstones%2fsemi-precious%7cTurquoise&src=1-4


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.